Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 157

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6905 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 6580 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2019 6579 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach
2019 5570 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.
2019 3684 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Radziemice – Sołectwa: Radziemice – Wola Gruszowska, Kowary, Lelowice, Wierzbica, Dodów, Wrocimowice, Przemęczany, Obrażejowice, Łętkowice-Kolonia, Błogocice, Smoniowice, Łętkowice, Kaczowice, Kąty, Zielenice, Przemęczanki.
2019 3528 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2990 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w  Radziemicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zielenicach
2019 2253 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2019 roku
2019 832 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/24/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok
2019 68 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 69 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 8782 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8700 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Radziemice
2018 8699 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Radziemice
2018 8698 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8689 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7269 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LV/300/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2018 6202 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/292/2018 Rady Gminy w Radziemicach z dnia 16.08.2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radziemice
2018 5044 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/283/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziemice.
2018 2600 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/266/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2599 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub w mieszkaniach chronionych
2018 2006 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziemice
2018 1805 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/260/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1548 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2018 roku.
2018 1149 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/255/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr XLIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radziemice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 731 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIV/237/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 91 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/249/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/248/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radziemice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/243/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Radziemice
2018 88 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/234/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Radziemice NR XLII/231/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/233/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Radziemice NR XLII/230/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8009 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/231/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8008 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/230/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8007 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/224/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radziemice
2017 8006 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/223/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7999 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/227/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Łętkowicach w ośmioletnią szkołę podstawową im. Władysława Broniewskiego w Łętkowicach
2017 7998 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/226/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Radziemicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach z podporządkowaną organizacyjnie Szkołą filialną w Zielenicach
2017 7658 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/221/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach projektu realizowanego przez Gminę Radziemice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7481 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/222/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radziemice na lata 2017 – 2022 oraz Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Radziemice na lata 2017 – 2022.
2017 5931 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w miejscowości Obrażejowice w Gminie Radziemice
2017 5339 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach” i jej statutu.
2017 3866 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/VIII/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Radziemice
2017 3563 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2361 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2056 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radziemice
2017 1917 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1916 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1915 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych utworzonych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2017 1404 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 1403 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 1402 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice
2017 637 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/154/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 455 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziemice
2016 6564 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6468 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowch na terenie Gminy Radziemice.
2016 5542 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 września 2016r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 4634 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4507 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radziemice na 2016 r.
2016 4492 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/98 Zarządu Gminy Radziemice z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie: podziału gminy Radziemice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 4491 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4490 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Radziemice.
2016 4489 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3092 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziemicach.
2016 2227 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach wraz z oddziałem przedszkolnym, w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego wraz z oddziałemprzedszkolnym w Radziemicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radziemicach.
2016 1590 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1093 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2016r. na rok 2016
2016 906 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2015 8334 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
2015 8278 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice
2015 8277 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/73/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6943 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6942 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice.
2015 6941 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 5847 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/63/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 5846 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/62/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2015 5813 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/65/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie:w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4043 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr xi/47/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanejprzez właściciela nieruchomości
2015 3798 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/38/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie:zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr VIII/35/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2999 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + zamieszkujących Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2831 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie:zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
2015 2430 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2015 rok.
2015 1239 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawi: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
2014 7421 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2014 7224 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziemice.
2014 6100 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 5563 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011 z dnia 26 maj 2011 r.
2014 5562 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr 57/XII/2007 z dnia 15 listopad 2007 r.
2014 4663 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 21 maja 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radziemice na 2014 r.
2014 3974 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2014 3973 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
2014 3073 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 21 maja 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziemicach w jedną instytucje kultury
2014 2483 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 1486 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 marca 2014r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2014 1485 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Radziemice w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad pobytu w mieszkaniu chronionym
2014 1078 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radziemice
2014 727 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzemicach.
2014 629 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
2014 589 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 100 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/232 /2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2014 99 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 7506 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice
2013 7505 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 7504 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2013 5631 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.208.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2013 5393 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.209.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. W sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2319 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: podziału gminy Radziemice na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2279 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  2013 -2020.
2013 1496 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZIEMICE NA ROK 2013
2013 1323 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów szkolnych, pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radziemice
2013 1322 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolnej oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radziemice
2013 1321 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa  w Radziemicach”
2013 282 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w Radziemicach
2013 209 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 208 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 207 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 206 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 205 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 204 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
2012 7472 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: Zmiany Uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 sierpnia 2012r nadającej Statut Zespołowi Szkół w Radziemicach
2012 6194 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX.151.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6193 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości
2012 4888 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 września 2012r. w sprawie:podziały gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4483 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Radziemicach
2012 2849 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI.131.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie:zmiany w uchwale Nr 42/XI/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 września 2007r.  w sprawie powołania straży gminnej.
2012 2809 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radziemicach
2012 2697 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawiesprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 2187 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/119/20112 Rady Gminy Radziemice z dnia 22 marca 2012r. w sprawie; gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice
2012 1204 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawieW sprawie; wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na terenie Gminy Radziemice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1179 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddane w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.
2012 1178 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Radziemice
2012 1177 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Radziemice
2012 767 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZIEMICE na 2012 rok
2012 553 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
2011 6767 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :obniżenia ceny skupu żyta będacej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6768 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2011 6765 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6766 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 października 2011r. zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6769 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice
2011 6772 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6773 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr X /70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6770 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2010r. wysokości: stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddane w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.
2011 6771 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie;zmian do uchwały Nr 18/IV/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 5291 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 września 2011r. w sprawie:v zmiany do Uchwały Nr VIII/56/2011 z dnia 28 lipca 2011 r o utworzeniu samorzadowej instytucji kultury-Wielofunkcyjna Świetlica Oswiatowa w Radziemicach i nadanie jej Statutu
2011 5068 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 262/ XXXVIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010r. w sprawie : okreslenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należniości pieniężnych , mających charakter cywilnoprany przypadających Gminie Radziemice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 5069 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010r. przedłużenia czasu obiowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 4324 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie : utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwa "Wileofunkcyjna Świetlica Oswiatowa w Radziemicach "
2011 4325 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ; zmianw statucie Gminy Radziemice
2011 4326 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny, prowadzony przez Gminę Radziemice , wykraczając poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 3427 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IV.17.2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2007r. w sprawie : Uchwała budżetowa gminy Radziemice na 2011 rok
2011 3405 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2011 3404 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie Uchalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
2011 3407 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wynagradzania za inkaso
2011 3406 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr 42/XI/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 września 2007r. w sprawie powołania straży gminnej
2010 1263 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIV/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2010 1175 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie : uchwała budżetowa Gminy Radziemice na 2010 rok
2010 1132 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII//2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w ziałaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 1133 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie :wymagań jakie pownien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolena nma odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości orz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpłyowych i transport nieczystości ciekłych