Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 142

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7031 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice
2019 7030 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2019 4768 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2019 2673 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectw
2019 2672 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2019
2019 2671 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2670 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2669 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Racławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2668 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2667 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Racławice
2019 2666 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Racławice
2019 2665 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/190/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach, prowadzonej przez Gminę Racławice
2019 1266 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2019 1265 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2019 rok
2019 251 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2019 180 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 179 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
2019 178 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
2018 7995 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Racławice
2018 7994 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2018 7993 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Racławice
2018 7992 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4367 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/197/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice.
2018 4366 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Racławicach
2018 4365 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach, prowadzonej przez Gminę Racławice.
2018 3123 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV / 187 / 2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Racławice odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 2778 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Racławice na lata 2018-2024”.
2018 2777 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/183/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2018 2776 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2018.
2018 2726 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Racławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2725 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Racławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 932 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2018 rok
2018 810 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/178/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/83/09 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice.
2018 162 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Racławice, oddanych w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym.
2018 161 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 9315 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9314 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/163/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2017 8134 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Racławice
2017 7482 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
2017 5242 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2017 5241 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Racławicach.
2017 4124 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2017 4123 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2017 4122 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2017 4121 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w "Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice"
2017 2255 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 940 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2017 939 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach prowadzonej przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 938 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2017 rok
2016 8169 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XVI / 117 / 2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
2016 8168 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Racławice.
2016 8167 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Racławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 6939 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Racławicach
2016 6938 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 6307 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Racławice”
2016 6306 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2016 6305 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Racławicach.
2016 6252 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2016 4883 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4882 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4881 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2016 3759 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2016
2016 3758 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2016 1020 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Racławice
2016 997 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr X / 62 /2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2016 rok.
2015 8165 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice.
2015 7967 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7652 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2015 7395 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/51 / 2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7394 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7064 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2015 3318 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 2369 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy Racławice
2015 2368 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2015.
2015 2367 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach prowadzonej przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2015 1055 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Racławice na lata 2014 – 2020
2015 789 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2015 rok
2015 142 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
2014 6964 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2011 r z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 6958 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 4987 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia wsparcia dla rodzin wielodzietnych z Gminy Racławice, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 4953 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Racławice
2014 4243 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2014 rok
2014 1700 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Racławice na lata 2014-2020
2014 1699 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelarskiej na terenie Gminy Racławice
2014 1698 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2014
2014 870 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasada udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice.
2014 869 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały Nr II/117/10 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice
2014 868 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice”
2014 867 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 866 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 865 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7283 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 7282 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4424 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 144 / 2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Racławice
2013 4365 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2013 4239 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4238 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2013 4133 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 4113 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2013 2937 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/127/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2013
2013 2880 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/125/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Racławice.
2013 1529 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2013 rok.
2012 7874 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2012 7860 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7859 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7737 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy Racławice
2012 7736 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2012 6610 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII / 101/ 2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6601 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  terenie Gminy Racławice.
2012 6600 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII /102/ 2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 5707 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Racławice
2012 5706 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Racławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5617 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2012 5616 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2012 5615 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Racławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4302 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2012.
2012 4303 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Racławice
2012 3762 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Racławice za rok 2011
2012 3025 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2012 3024 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego  z grupą mieszaną dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
2012 3023 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1923 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Racławice oraz granic obwodów tych szkół
2012 680 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice” .
2012 663 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI / 58 /2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2012 rok
2012 640 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 6929 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6928 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6931 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 6930 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelarskiej na terenie gminy Racławice.
2011 4597 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr III / 14 / 2011 Rady Gminy Racławice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2011 rok
2011 3357 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VI / 36 / 2011 Rady Gminy Racławice z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 3358 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2011 1907 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 800 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/133/10 Rady Gminy Racławice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Racławice.
2011 801 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/134/10 Rady Gminy Racławice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice.
2010 5985 2010-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr III/121/10 Rady Gminy Racławice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2010 5837 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3443 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr IV/126/10 Rady Gminy Racławice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelnośći jednostek organizacyjnych Gminy Racławice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów " Ordynacja podatkowa" oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego upoważnionych
2010 1262 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr II/120/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 1261 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr II/117/10 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice
2010 1174 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr I / 109 /10 Rady Gminy Racławice z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Racławice na 2010 rok.