Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 319

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6894 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2019 6893 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów małej architektury i urządzeń użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach zadania pn.:„Przebudowa centrum wsi w Bielance”.
2019 6190 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna.
2019 6189 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2019 6186 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Raba Wyżna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 6185 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/364/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2019 6184 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2019 5388 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 5304 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5109 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5108 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4384 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 4383 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3854 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2739 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2019 roku”
2019 2738 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2737 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2019 2736 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna
2019 1859 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1851 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022.
2019 1163 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2018 9009 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2018 9008 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna
2018 9007 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna
2018 9006 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
2018 9005 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina - Osiedle w Gminie Raba Wyżna
2018 9004 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 8980 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2018 8979 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 8033 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 7277 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7276 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019  rok.
2018 7275 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/395/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka w Gminie Raba Wyżna.
2018 7274 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/394/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 7273 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 6625 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 6408 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Raba Wyżna.
2018 6407 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyżna
2018 5876 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 5875 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Raba Wyżna.
2018 5584 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 5583 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 5037 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/369/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2018 5036 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 5024 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/264/2001 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu wolnego za lokale użytkowe na terenie Gminy Raba Wyżna oraz upoważnienia Zarządu Gminy do zawierania umów najmu
2018 3981 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3444 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3443 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/348/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna
2018 3442 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3441 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 3440 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2018 3439 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/344/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2018 3438 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/343/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2772 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2018 2771 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 2770 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/335/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2720 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach
2018 1874 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy objętych zmianą: sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka
2018 1698 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1612 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2018 roku”
2018 946 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 689 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/316/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2018 rok
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2017 8919 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 8781 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 8780 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 8779 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2017 7772 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6628 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6434 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Raba Wyżna na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6433 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6064 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna
2017 5517 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 5502 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2017 5501 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raba Wyżna, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 4479 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3924 2017-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2017 3923 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3336 2017-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2017 3238 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3090 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2676 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2336 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2017 2335 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2017 1724 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1061 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1060 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1059 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok .
2017 225 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2017 rok.
2017 101 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 100 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 7791 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 7136 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 7135 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Raba Wyżna.
2016 6050 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 6049 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 5568 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4934 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna
2016 4933 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4131 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2016 4130 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4129 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4128 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raba Wyżna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4127 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4073 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4050 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3420 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3419 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2016 3418 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2016 3172 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2755 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 2754 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2016 2301 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2005 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1927 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 1926 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2016 1925 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w Gminie Raba Wyżna
2016 1528 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna
2016 916 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2016 rok
2016 859 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 858 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 442 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna
2016 369 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
2016 368 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie  Raba Wyżna
2016 367 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna
2016 287 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna
2016 193 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 7523 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 7152 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XIV/125/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej
2015 7151 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 7150 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 7149 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 7148 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2015 6883 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 6882 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2015 6881 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5760 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5648 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
2015 5081 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna
2015 5064 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna
2015 5063 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4703 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4386 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna dla przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 r.
2015 4385 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Raba Wyżna w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4384 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raba Wyżna"
2015 3631 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2015 3605 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2726 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 2471 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2467 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2010 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
2015 1348 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna
2015 1336 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Raba Wyżna
2015 1335 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Raba Wyżna
2015 1334 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1293 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: kreślenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 504 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2015 rok.
2015 206 2015-01-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 105 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 7214 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6393 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/386/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6392 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/385/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2014 6061 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/381/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 6060 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 5819 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2014 5633 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/373/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4880 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr XLVI/365/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach.
2014 4879 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/368/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4826 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2014 4825 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 3609 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2014 3608 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna, a także ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2014 3607 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3218 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2014 3213 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3198 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3197 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3196 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3195 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/299/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w w budżecie na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/298/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2014 rok
2014 2972 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2145 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2144 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. zmiana uchwały Nr XXVII/198/2012 w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2143 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Sieniawie
2014 2142 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Skawie
2014 2141 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Rabie Wyżnej
2014 2140 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2014 roku.
2014 1213 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu   Szkolno - Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich
2014 927 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna.
2014 808 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/303/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 807 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/302/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 806 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 463 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2014 rok
2014 462 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok
2013 7893 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXVII/198/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7892 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXIV/172/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2013 7891 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2013 7066 2013-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2013 7065 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7064 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
2013 7063 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 6403 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna
2013 6402 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 6401 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2013 6400 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 5883 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok oraz zmiany w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXVIII/207/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku.
2013 5438 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 5437 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5436 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 5435 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5434 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna.
2013 5169 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4833 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4462 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4433 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2013 4005 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raba Wyżna".
2013 4004 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 3941 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna.
2013 3940 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych przez włąścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odapadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Raba Wyżna.
2013 3519 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 2649 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2648 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkanej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2625 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2508 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2013 roku
2013 2507 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2013 2506 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2505 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna
2013 2504 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2013 1941 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 959 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2013 rok.
2013 958 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 957 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2013 377 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 7832 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7831 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7772 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7771 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna
2012 7770 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7250 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 6671 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
2012 6670 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6495 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna.
2012 5545 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 5013 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
2012 4945 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach.
2012 4944 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4819 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2012 4469 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: pozbawienia drogi nr 364177K „Do Zawady” w Podsarniu kategorii drogi gminnej.
2012 4468 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4289 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2012 3821 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 3642 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba Wyżna
2012 2727 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Skawie.
2012 2728 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Sieniawie.
2012 2726 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Rabie Wyżnej
2012 2690 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 2482 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2106 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2012 roku
2012 1669 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 1261 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 679 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z tej ustawy.
2012 662 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2012.
2012 639 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011 roku w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
2012 505 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw.
2012 34 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 7192 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: rozwiązania Straży Gminnej w Rabie Wyżnej.
2011 6550 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
2011 6551 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rabie Wyżnej, stanowiącego organ jednostki organizacyjnej Gminy Raba Wyżna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).
2011 6552 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia  24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu.
2011 6067 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku  rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6066 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6069 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6068 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 5591 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 5592 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4917 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Podsarniu.
2011 4918 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba Wyżna.
2011 4856 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4434 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4235 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3878 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3381 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna.
2011 2695 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2355 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2011 2354 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rabie Wyżnej.
2011 2357 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna.
2011 2356 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna.
2011 2284 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2255 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna w zakresie działek o nr 1171/29, 1155/5, 1021/19 oraz części działek o nr 1025 i 1027, położonych na terenie miejscowości Raba Wyżna.
2011 1787 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Harkabuzie.
2011 1788 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
2011 1706 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1013 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna.
2011 1014 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej na rok 2011 nr IV/20/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 stycznia 2011 roku.
2011 1015 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 463 2011-02-11 Budżet Budżet Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/20/2011
2011 372 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów i nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, a także w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2011 143 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 5917 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna.
2010 4955 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/446/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej.
2010 4956 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/458/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyżna.
2010 4713 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/451/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4712 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/449/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4730 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/454/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.
2010 4727 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/455/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna.
2010 4009 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LI/444/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3782 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3783 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 2625 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku .
2010 2190 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 maja 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna.
2010 2189 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/408/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna.
2010 2188 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Skawie.
2010 1665 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 1292 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie :zmiany do uchwały budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku .
2010 1287 2010-05-05 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010r.
2010 1293 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok .
2010 1294 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1147 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLV/403/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/2002 w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Gminy Raba Wyżna i powołania Kapituły Honorowej
2010 719 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.