Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 199

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7101 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeciszów.
2019 7100 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.
2019 7099 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 4588 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4022 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2460 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2019
2019 2362 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2019
2019 2343 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2019 r.
2019 170 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 169 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/31/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2019
2019 164 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Przeciszów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023.
2019 163 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8447 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8446 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8445 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów.
2018 8444 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
2018 6643 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/249/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przeciszów
2018 5751 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice
2018 5744 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/240/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów
2018 5593 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XL/240/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów
2018 4479 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/235/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3881 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych
2018 2646 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.
2018 2645 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2018 r.
2018 1361 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/215/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2018
2018 1347 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/211/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1346 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/212/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 242 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2018
2017 7758 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/195/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 07 czerwca 2011 roku .
2017 7330 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów.
2017 7329 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7328 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/188 /17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 7327 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/192/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Przeciszowie.
2017 7326 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/193/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu.
2017 7325 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Piotrowicach.
2017 6069 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/180/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2192 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2091 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Przeciszów
2017 2090 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/153/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych
2017 2089 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2017r
2017 698 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2017
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/127/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów.
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Przeciszów.
2016 7272 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6594 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
2016 6528 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6527 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6516 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 6515 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6514 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/69/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów.
2016 5953 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów
2016 3718 2016-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2016 2672 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.
2016 1826 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.
2016 1825 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2016 r.
2016 254 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2016
2016 167 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 7882 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7171 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6912 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6911 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 5718 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadmi komunalnymi
2015 5717 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5716 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów
2015 3362 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3357 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu " Pierwszy dzwonek" w gminie Przeciszów
2015 3356 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przeciszów
2015 1844 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2015 r.
2015 1843 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1842 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1263 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów
2015 1262 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu reakrutacji do przedszkoli publicznych
2015 241 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2015
2014 7040 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6945 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/263/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2014 3432 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. – Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 3431 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Przeciszów
2014 3324 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 2334 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie korekty uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. – Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 1464 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeciszów
2014 1414 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodziezy w Gminie Przeciszów na 2014 rok
2014 1381 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przeciszów
2014 1380 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1379 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1378 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1377 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przeciszów w 2014 r.
2014 1294 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2014
2013 7084 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2013 7083 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów
2013 7082 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7081 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 5746 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów
2013 5684 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3976 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok
2013 3808 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/170/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 3232 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 3178 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3177 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2013 2645 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 2644 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/154/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2013 2643 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/175/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2621 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 2620 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2619 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/173/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2013r.
2013 1114 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 1113 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2013 rok
2013 879 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2013
2013 878 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2013 820 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 533 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 487 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 486 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez wlaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 485 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 484 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7386 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/152/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 6779 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2012 6778 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Przeciszów
2012 6702 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2012 6701 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6700 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie
2012 6694 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6693 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6692 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6181 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 5281 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 07 czerwca 2011r.
2012 4940 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 4939 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3929 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 3817 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2012 3215 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/12 z dnia 24 lutego 2012 rok w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3214 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/101/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3213 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3180 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2012 2499 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Przeciszowie z filią Przedszkola w Przeciszowie-Podlesiu oraz utworzenia Samorządowego Nr 2 w Przeciszowie
2012 1900 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2012 1899 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2012 rok
2012 1898 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/36/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przeciszów
2012 1897 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/102/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2012 1336 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2012 655 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2012
2012 449 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 16 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 14 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2012 13 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/77/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 4 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2011 6759 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 6760 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
2011 6761 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 5668 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5667 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5669 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2011 5671 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 5670 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5469 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 5115 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 5116 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjch na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2011 5117 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Przeciszów
2011 3876 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 3877 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 3792 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie
2011 3333 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów
2011 2655 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przeciszów
2011 2654 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów
2011 2656 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Gminy Przeciszów
2011 2657 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przeciszów oraz dalszego postępowania z nimi
2011 2353 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2045 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1485 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeciszów
2011 1205 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/20/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011
2011 1207 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały nr IV/20/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011 oraz zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok
2011 454 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 371 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 102 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2011 103 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 5096 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/222/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami
2010 5095 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2010 5094 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami
2010 5097 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/224/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/124/05 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przeciszów
2010 5100 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/227/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 5099 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/226/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5098 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/225/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 4954 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXXI/236/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4711 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie regulaminu porządku domowego
2010 4194 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Przeciszów
2010 4007 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXIX/219/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4008 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 3781 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 2545 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 2210 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 1772 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Przeciszów
2010 1773 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych
2010 1509 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 1181 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 1146 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2010 672 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 marca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na rok 2010
2010 263 2010-02-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/187/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2010
2010 31 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/176/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 32 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2009
2010 33 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego