Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 336

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6848 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 6847 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6846 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6845 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r.,w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6844 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6843 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu
2019 6804 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2019 5808 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pcim.
2019 5807 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2019 5025 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
2019 4461 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim, Gmina Pcim
2019 4460 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4459 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3596 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
2019 3595 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3594 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2421 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 2420 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim – Obszar A
2019 2419 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pcim
2019 2418 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2019”
2019 1549 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim
2019 1531 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 1530 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2019 249 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/26/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Pcim
2019 248 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2019 247 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 246 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2019 245 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 244 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2019 243 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8404 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 8403 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Pcim, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2018 8402 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka w roku 2019 pn.”Gminne becikowe”
2018 7553 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7552 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 7551 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2018 6817 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/289/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 6816 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/288/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Pcim.
2018 6815 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/287/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pcim.
2018 6814 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pcim.
2018 6813 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Pcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6812 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pcim.
2018 5874 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5873 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
2018 5872 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku.
2018 5871 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 5870 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w s prawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim”.
2018 5515 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5514 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 5031 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/272/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5030 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pcim
2018 5029 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim
2018 4128 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4127 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 4126 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 3452 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3451 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2018 2250 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pcim na lata 2014-2018”.
2018 2249 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2229 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku.
2018 2228 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1400 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1399 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pcim”.
2018 1398 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/243/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pcim”.
2018 682 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 677 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 65 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8605 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8604 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawi: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 8603 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2017 8602 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 8525 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7303 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7302 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 roku
2017 7301 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 6460 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6459 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6458 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 5647 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5646 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5041 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5040 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim”.
2017 5039 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pcim.
2017 5038 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2017 5037 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nadania nowego Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Pcimiu.
2017 4066 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4049 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów
2017 4048 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 4021 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2017 3149 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3088 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3087 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku.
2017 2956 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim
2017 2674 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim, na okres od 1 września 2019 r.
2017 2321 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2017 1661 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1660 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1659 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 879 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2017 535 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 235 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 234 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 7374 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 7373 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 7372 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2016 7078 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7077 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7076 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 6692 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 6691 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Stróża, Gmina Pcim
2016 6655 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: nadania nowego statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Pcimiu
2016 6654 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Pcim zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6636 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6625 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6624 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2016 6010 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5428 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5427 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Stróża- Miłogoszcz.
2016 5426 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2016 roku.
2016 4661 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 4660 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4462 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4461 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4460 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4459 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4458 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
2016 4457 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 4456 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4455 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2016 3703 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3688 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
2016 3541 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2016 3055 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 6 maja 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim – rola Świątki Dziadki.
2016 2246 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2245 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim
2016 2244 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2016 roku
2016 1886 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim
2016 1782 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim i Trzebunia
2016 1197 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 67 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 66 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2016 65 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013 r.
2016 64 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim na rok 2016
2016 63 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7370 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 7253 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7252 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7251 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7033 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r.
2015 7032 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu
2015 5909 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 5834 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 2 października 2015r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5419 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5418 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 5417 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 4943 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim
2015 4942 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 4646 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4514 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 4513 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim - rola Świątki, Dziadki
2015 3788 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2015 roku.
2015 3787 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim i Trzebunia
2015 3786 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2971 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 8 maja 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2015 1949 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1938 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1937 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2015 roku
2015 1936 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 940 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 892 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 891 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim
2015 313 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2015 259 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2015 242 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015
2014 7048 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 7047 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pcim
2014 6577 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LI/329/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 6480 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LI/326/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie
2014 6479 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LI/325/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 5993 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/323/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 5992 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/322/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5991 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/321/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 - Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5388 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/318/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5387 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/315/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2014 5386 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/314/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2014 5385 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/313/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020
2014 4687 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pcim na lata 2014-2018"
2014 4329 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 - Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3681 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/303/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3679 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3678 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3677 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3676 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3483 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pcimiu
2014 2423 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2014 2422 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Pcimiu
2014 1736 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1735 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2014 1734 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym
2014 794 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Pcim w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 793 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 792 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 791 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2014 541 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim na rok 2014
2014 540 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 7906 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych
2013 7905 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych
2013 7904 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7903 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6840 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 6839 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6838 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 6837 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6836 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 5910 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 5909 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 5221 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 4215 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 4214 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim.
2013 4213 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4212 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4211 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3974 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 3834 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 3624 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 2671 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pcim
2013 2631 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
2013 1870 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1869 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1868 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 1867 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim."
2013 1109 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pcim.
2013 1108 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1107 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012 rok
2013 1106 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
2013 380 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2013 379 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim na rok 2013
2012 7385 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 6766 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
2012 6691 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6173 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 6095 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6042 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6041 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6040 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2012 5886 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5885 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale nr VIII/50/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2012 5378 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Pcimiu.
2012 5336 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim
2012 5337 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim
2012 5177 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 4221 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 4164 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4110 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 4056 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2950 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 2580 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pcimiu.
2012 2063 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu
2012 1748 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 1498 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 1458 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego wspierania rodziny.
2012 1457 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego wspierania rodziny.
2012 1438 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej rok 2012
2012 184 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 6085 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6086 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6087 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5495 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia.
2011 5368 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5367 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5366 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/207/08 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu.
2011 5369 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwały Nr VII/42/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r., Uchwały Nr IX/52/07 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2007 r. i Uchwały Nr XVII/110/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5372 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5371 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5370 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r.
2011 4833 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 4834 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4547 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.
2011 4293 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4170 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2011 3900 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3332 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
2011 3269 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3268 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2900 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu.
2011 2352 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim i Stróża w Gminie Pcim.
2011 1786 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1481 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1482 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimanzjów prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1480 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 1483 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1484 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2011 1361 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1176 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 918 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014 .
2011 919 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014.
2011 758 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 451 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2011 450 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 452 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pcim.
2011 459 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim
2011 453 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których obowiązuje zakaz bu-dowy nowych obiektów, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
2011 332 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 161 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2011 162 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 2 grudnia 2010 r.
2011 163 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4952 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/375/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4953 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/376/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4605 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4606 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4326 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
2010 4325 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.
2010 4328 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2010 4327 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
2010 3849 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/368/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3848 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/359/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2010 3237 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim.
2010 3238 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim.
2010 3104 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3105 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2541 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2540 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Trzebunia dla obszarów: 1) dz. nr 635, 2) dz. nr 1226/7, 1226/6, 1225, 3) dz. nr 11550, 1187, 4) dz. nr 4490, 4491, 5) dz. nr 11058, 11061/5, 6) dz. nr 10001, 10002/2, 7) dz. nr 2091, 8) dz. nr 2513, 2515, 2514, 2512, 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505 oraz część działek nr 2503, 2493, 2492, 2516, 2549.
2010 2538 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część dz. nr 6613.
2010 2539 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2.
2010 2153 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2154 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1647 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2010 1484 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1374 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1296 2010-05-06 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1199 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Stróży.
2010 1198 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.
2010 1201 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trzebuni.
2010 1200 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży
2010 511 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pcim w 2009 r.
2010 517 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.