Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7131 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 6816 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/346/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość́ stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę̨ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość́ i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 6815 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 6814 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pałecznica do zawarcia umów użyczenia, organizacjom społecznym, działającym na terenie Gminy Pałecznica, nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Pałecznica
2019 5835 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 5834 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5618 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 5455 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5454 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2019 4696 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019.
2019 4695 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4076 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pałecznica
2019 3166 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/161/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pałecznica
2019 3095 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 3094 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica na 2019 r.”
2019 1879 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2019 1878 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 1877 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Pałecznica w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2019 1876 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2019 1875 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1874 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały - stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1849 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019.
2019 1762 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 1761 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wykonanie usługi komunalnej przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 535 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/34/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 534 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 533 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/31/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Pałecznica Na rok 2019
2019 532 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/28/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018.
2019 531 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/25/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 530 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/24/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 529 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/23/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia warunków i trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Pałecznica
2019 528 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/22/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8651 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/17/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pałecznica
2018 8650 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/16/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica
2018 8649 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/14/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 8648 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/13/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 8647 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/8/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8646 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/7/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 7652 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/356/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pałecznica
2018 7651 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/355/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/167/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pałecznica
2018 7650 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/354/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018.
2018 6723 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/344/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica w miejscowości Pałecznica dla terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Św. Jakuba
2018 6629 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/345/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 6630 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/346/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"
2018 6631 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/351/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 5662 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr VII/341/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 5661 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr VII/335/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica” w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE 2018) w ramach zadania „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” –ETAP III”
2018 5020 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/333/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 5019 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/328/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pałecznica.
2018 5018 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/326/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 5017 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/323/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018.
2018 3776 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/318/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 3092 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/305/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pałecznica
2018 3091 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/304/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 3053 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/307/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów
2018 2836 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr VII/306/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2018 2835 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr VII/297/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2637 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr VII/300/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica”.
2018 2636 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr VII/298/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pałecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1749 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/296/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 1748 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/293/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2018 1747 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/292/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: określenia stawek opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
2018 1746 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/290/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pałecznica w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji
2018 1496 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr VII/252/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 903 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr VII/251/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy dróg gminnych
2018 902 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr VII/250/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica z dnia 18.10.2016 Nr VII/138/2016
2018 654 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/249/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2018 653 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/247/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 652 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/243/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 grudnia 2017 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 7607 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/234/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7606 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/233/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7605 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/232/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica
2017 6186 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/227/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2017 6185 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/226/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, ich zastępców i kierowników w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2017 6184 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/225/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VI/149/09 w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 6183 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/224/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 5837 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr VII/222/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica
2017 5754 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr VII/221/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 5072 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr VII/217/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały nr VII/211/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica”.
2017 4714 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/211/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica ”.
2017 4713 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/208/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 4712 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/203.2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2017 4711 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/196/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/212/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych a także zasad zwrotu wydatków z tym związanych
2017 3546 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/191/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3545 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/194/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 2979 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/183/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2017 2963 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/185/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 2962 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/182/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 1799 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr VII/175/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 800 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/170/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016 r. nr VII/146/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 799 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/171/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
2017 798 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/169/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/185/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pałecznica
2017 797 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/157/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pałecznica
2017 618 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/164/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. Gminy Pałecznica Na rok 2017
2017 617 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/161/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pałecznica
2017 549 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/160/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pałecznica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 548 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/159/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2017 547 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/155/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 22 grudnia 2016r. zm. uchwały Budżetowej Gminy pałecznica na rok 2016
2016 7421 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/153/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016.
2016 7420 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/147/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7419 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/146/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6529 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr VII/138/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica.
2016 5836 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr VII/137/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 5490 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr VII/119/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 4295 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 4294 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2016 3215 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych dotychczas zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych
2016 3214 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych dotychczas zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych
2016 3213 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016.
2016 2300 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2016r. zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Pałecznica na rok 2016 r.
2016 2299 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1345 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód prowadzonych przez Gminę Pałecznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1344 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1233 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 1232 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian do zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego i obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica przyjętych Uchwałą Nr VI/193/2013 z dnia 28 października 2013r.
2016 1230 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 8501 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 8500 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7047 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7046 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/203/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2015 7045 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7044 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6324 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 października 2015r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 5609 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 5608 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica.
2015 5607 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli
2015 5606 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 5238 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 4502 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 3573 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 12 maja 2015r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 3072 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 3069 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 3068 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/10/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2015 2747 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2600 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VII/16/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Pałecznica w przedmiocie zawiadamiania drogą elektroniczną Radnych Rady Gminy Pałecznica o terminie, miejscu i porządku obrad oraz elektronicznego przekazywania Radnym Rady Gminny Pałecznica materiałów na sesje i posiedzenia komisji
2015 1846 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/14/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2014 7412 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr VII/8/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 6295 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr VI/259/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia warsztatów Terapii zajęciowej w Gminie Pałecznica
2014 6294 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr VI/258/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na 2014r.
2014 5610 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr VI/244/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowanych oraz gruntów oddanych w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy
2014 5355 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr VI/254/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 5115 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/252/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 5114 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/251/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie, Czuszowie i Ibramowicach
2014 5113 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/248/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „PIERWSZY DZWONEK” polegającego na wsparciu dla uczniów rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015
2014 4105 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/242/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4104 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/235/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy Pałecznica
2014 4103 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/231/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4102 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/223/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4101 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/219/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 3969 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/234/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Pałecznica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 2481 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/209/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2014 1730 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/224/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica
2014 1729 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/220/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica
2014 1052 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/212/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych a także zasad zwrotu wydatków z tym związanych
2014 1041 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/213/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 326 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/205/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 7421 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/207/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustanowienie dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7420 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/203/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2013 7419 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/202/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7418 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/201/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7417 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/200/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7416 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/196/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7415 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/198/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7414 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/197/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 6853 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/194/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pałecznica.
2013 6852 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/193/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2013 6851 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/192/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/153/09 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 30.04.2009r w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2013 6847 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/191/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013.
2013 6846 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/189/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy
2013 5390 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/187/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 5389 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/185/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Pałecznica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 5388 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/183/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 4453 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/175/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 3958 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/176/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3957 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/172/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminy Pałecznica
2013 3956 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/171/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica.
2013 3955 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/170/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3954 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/169/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3953 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/168/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3952 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/167/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pałecznica
2013 2499 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/148/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ibramowicach wraz z filiami w Nadzowie i Czuszowie
2013 1581 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/146/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. Budżet Gminy Pałecznica Na rok 2013
2013 1580 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/143/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pałecznica nr VI/98/2012 z dnia 20.06.2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ibramowicach
2013 1579 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/142/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1578 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/141/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1577 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/140/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1576 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/139/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1575 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/138/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 855 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr VI/134/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na 2012 rok
2013 728 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/135/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2013 522 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr VI/132/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pałecznica
2012 7044 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr VI/131/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2012 7043 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr VI/127/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 6926 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr VI/128/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6925 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr VI/126/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6327 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/122/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 6326 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/120/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6325 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/119/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5856 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/117/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica
2012 4658 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/114/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 3971 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/98/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie : rozwiązania Zespołu Szkół w Ibramowicach
2012 3970 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/100/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwałach nr V/159/09 z dnia 9 lipca 2009 roku, V/170/09 z dnia 10.09.2009 roku i VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. Rady Gminy Pałecznica
2012 3902 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/104/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 3897 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/110/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 3224 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/97/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zlecania realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3223 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/96/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy
2012 3222 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/95/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Pałecznica
2012 2495 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/94/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 2314 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/84/2012 Rady Gminy Pałecznica Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 1330 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/91/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 213 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/73/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałcznica
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2012 211 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/169/09 z dnia 9.07.2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie i Czuszowie
2012 203 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 7247 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 6495 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 6496 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6497 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5864 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4870 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4322 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4323 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/392011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 3518 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach na Pałecznicę i włączenia do Zespołu Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
2011 3519 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 3520 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2011 3426 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2011
2011 2785 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2221 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Winiarach
2011 2222 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1193 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/10/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2011 798 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach.
2011 799 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy
2010 6014 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr V/199/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010 Nr V/194/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 5607 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/230/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5606 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/227/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 5609 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/238/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 5608 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/231/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2798 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr V/216/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 2169 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr V/207/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 1940 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr V/187/2009 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 1941 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr V/197/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pałecznica.
2010 1942 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr V/198/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę