Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 264

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6982 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 6981 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli.
2019 6980 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku.
2019 5786 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2019 5785 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 4951 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 4439 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 4438 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2019 4437 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/198/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2019 4436 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4435 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Osiek
2019 2443 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 r.”
2019 2442 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek
2019 2441 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2440 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
2019 1008 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2019 963 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.
2019 962 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek.
2019 961 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek.
2019 206 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Osiek na 2019 rok
2019 142 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 8488 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 8278 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 8277 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 8276 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009r. dotyczącego Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli.
2018 8275 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8274 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Osiek
2018 7301 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 7300 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
2018 7299 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek.
2018 7298 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Osiek
2018 6651 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 6650 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
2018 6653 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku.
2018 6652 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018 w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
2018 5539 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018 w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5531 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie:zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.
2018 4528 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/269/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 4527 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenia wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2018 3616 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3615 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek.
2018 3614 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.
2018 2554 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 2553 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek.
2018 2552 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2018 2551 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 r.”
2018 2486 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2485 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 958 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2017 9023 2017-12-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. NA ROK 2018
2017 9022 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok.
2017 9021 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2017 7780 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2017 7779 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok.
2017 7778 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2017 7386 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice
2017 7121 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2017 rok.
2017 7120 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2017 7119 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
2017 6051 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 5455 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2017 5454 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2017 5453 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 4686 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2017 4685 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2017 4684 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 4683 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek.
2017 4682 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 4016 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 3632 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 3092 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 3091 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2017 r.”
2017 2677 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1902 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 1850 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1849 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1376 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 1375 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2017 700 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 388 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek.
2016 7787 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 7600 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2016-2019
2016 7110 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2016 6108 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek
2016 5547 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 5546 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku
2016 5019 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 5018 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 4008 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek
2016 3931 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2016 r."
2016 3930 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3929 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
2016 3523 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 3187 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 3169 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 2927 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2593 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
2016 2592 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2016 2591 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2016 r.”
2016 1126 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 842 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2016 168 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2016 169 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2015 8428 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 8054 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2015 7594 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7503 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 7502 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 7501 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2015 6886 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 6459 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/321/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie statutu Gminy Osiek
2015 6458 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/145/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2015 6457 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6456 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2015 5892 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 5820 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2015 5806 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek
2015 5805 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek
2015 4958 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 3889 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 3426 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 3330 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek
2015 3329 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek
2015 2849 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 2447 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 2280 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2015 r.”
2015 1659 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Osiek
2015 1547 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2015 1065 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1064 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 1063 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Gminy Osiek w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2015 1033 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 247 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr Nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Osiek na rok 2015
2014 7337 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 6440 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 5764 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 5763 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 4387 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020
2014 4322 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 4249 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3766 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3380 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3375 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3013 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 2952 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2950 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2195 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2194 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osiek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2193 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2192 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2191 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2014 roku”
2014 1267 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2014 1243 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Osiek na rok 2014
2014 1106 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 1105 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 685 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2014 348 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2014 86 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/220/2013 w sprawie opłaty targowej
2013 7580 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2013 7573 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2013 7225 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2013 7224 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 7223 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7222 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 7221 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek.
2013 7220 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7219 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 7218 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków.
2013 6336 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 6335 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2013 6334 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Osiek
2013 5239 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 4725 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 4328 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2013 4224 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Osiek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4223 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek.
2013 3067 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 2646 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2013 rok
2013 2623 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2013 2622 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
2013 1104 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 839 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie:zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2013 538 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: przekształcenia gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w instytucje kultury Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
2013 496 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie:Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
2013 381 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa gminy Osiek na 2013 rok
2012 7876 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7868 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7867 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków
2012 7856 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7855 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek.
2012 7854 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie:wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2012 7390 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 6890 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2012 6094 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 5748 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 5747 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5685 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5684 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2012 5169 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminny Osiek.
2012 5011 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2012-2015
2012 4948 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 4816 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice
2012 4791 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3564 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2012 3563 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2012 3380 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 3182 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2012 2096 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2012 2095 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2012 rok
2012 1580 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 1432 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 1105 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2012 932 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Osiek na rok 2012 r. Nr XIII/89/2011 z dnia 29.12.2011 r. oraz zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 931 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 656 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Osiek na rok 2012
2012 143 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 31 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2012 30 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5663 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5662 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 5664 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 5666 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2011 5665 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5468 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5112 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 5113 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku.
2011 5114 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 4097 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za niektóre świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2011 4098 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania bezzwrotnych zasiłków okresowych i celowych.
2011 4099 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2011 4079 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 4080 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 1510 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2011 1511 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1209 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/26/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1211 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: : zmiany uchwały budżetowej Gminy Osiek na rok 2011 r. Nr IV/26/2011 z dnia 31.01.2011 r.
2011 1212 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na rok 2011
2011 1161 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2011 1162 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2011 1107 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały XLV/325/2010 w sprawie opłaty targowej
2010 5516 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminy Osiek
2010 5540 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2010 5049 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5048 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 5051 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 5050 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty targowej
2010 4949 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków.
2010 4950 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2010 4951 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Osiek
2010 4829 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 4830 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 4831 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 3568 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2010 3058 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 3059 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 2582 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 2583 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 2580 2010-07-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/276/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 2581 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok
2010 2586 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek
2010 2587 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2589 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze na wybory do Rady Gminy Osiek, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2588 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały dotyczącej Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011