Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6786 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/13 Rady Gminy Olesno z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno
2019 6785 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 5826 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2019 5788 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 5787 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 4659 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno na lata 2019 – 2032
2019 4658 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 4657 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 4061 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego
2019 4060 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 4059 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 4058 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 4057 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olesno
2019 1409 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 609 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Olesno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2019 572 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 571 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2019 570 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Olesno w zakresie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 569 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Zmian budżetu Gmimy Olesno na rok 2018
2018 8511 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Olesno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 8510 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr I/10//18 Rady Gminy Olesno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2019.
2018 7611 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2018 7610 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/283/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018.
2018 6426 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/279/18 Rady Gminy Olesno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 5225 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/18 Rady Gminy Olesno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2018 5224 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/18 Rady Gminy Olesno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno
2018 4251 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie gminy Olesno
2018 3899 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2018 3898 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 3897 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy oraz odstępstwa od zakazu ich spożywania
2018 3896 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018.
2018 3093 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/18 Rady Gminy Olesno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno
2018 2328 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2262 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2261 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2260 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 1096 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/234/18 Rady Gminy Olesno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1051 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/229/18 Rady Gminy Olesno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 67 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 9282 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 9281 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 9149 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 9148 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego
2017 7771 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/17 Rady Gminy Olesno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 7608 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/17 Rady Gminy Olesno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2018
2017 7290 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/203/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/157/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7238 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6712 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/153/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Olesno
2017 6636 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXXII/293/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r
2017 6635 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Olesno
2017 6634 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach Gminy Olesno
2017 6633 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 6571 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 6570 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 4701 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/192/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/131/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4700 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/191/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 4699 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/190/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2017 4698 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/186/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 4697 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/183/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
2017 3865 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/17 Rady Gminy Olesno z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 3063 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/17 Rady Gminy Olesno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2017.
2017 2812 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/17 Rady Gminy Olesno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 616 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2017.
2017 542 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2017 541 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 7646 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/142/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie" oraz nadania jej statutu
2016 7645 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/141/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2016 7644 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/140/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2017
2016 7643 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/139/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7642 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5658 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 5657 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XII/117/16 Rady Gminy Olesno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 5632 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
2016 5618 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5617 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5616 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.
2016 4692 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Gminy Olesno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olesno
2016 4691 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Gminy Olesno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno
2016 4018 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XII/119/16 Rady Gminy Olesno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2016 1868 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/16 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016.
2016 716 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 715 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2016 92 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2015 6951 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2015 6950 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/90/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/37/2003 z dnia 28 marca 2003r. dotyczacej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Olesno.
2015 6949 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
2015 6948 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/87/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/287/14 w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 6947 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2015 6946 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6945 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2016.
2015 6944 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015.
2015 5931 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015 r.
2015 5800 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2015 5799 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/75/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2015 - 2017.
2015 5798 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/74/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2015 5797 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat w przedszkolach Gminy Olesno w czasie wykraczającym ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychownie i opiekę.
2015 4062 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2015 4034 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego
2015 4033 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 4032 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.
2015 3567 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Olesno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Olesno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznawaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych .
2015 3566 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Olesno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
2015 2981 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2015 2456 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
2015 2455 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2015 2454 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Publicznyyh w roku szkolnym 2015/2016
2015 2453 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2014 7038 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII292/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 7030 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/297/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Olesno oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Olesno
2014 6913 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/296/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2014 6912 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.
2014 6911 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2014 6910 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spejalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 6687 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/288/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 6686 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/287/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 6685 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/286/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2014 6684 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/285/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2014 6683 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6682 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6681 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/282/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2015.
2014 5053 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/271/14 Rady Gminy Olesno z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Olesno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznawaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 3339 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Gminy Olesno z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olesno
2014 3094 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2014
2014 1058 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/202/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 1057 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1056 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1055 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2013 7732 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2013 7731 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów
2013 7730 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Wielopolu
2013 7729 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Ćwikowie
2013 7638 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7371 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/222/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Olesno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7370 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/221/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 7369 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy
2013 7368 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/219/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2013 7367 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7366 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/217/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7365 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/216/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2014
2013 6672 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/207/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
2013 4974 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/197/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4460 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4459 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2052 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy Olesno z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.
2013 767 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 766 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 765 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/155/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 764 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
2013 763 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
2012 7519 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2012 7518 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7517 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7516 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 5422 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 września 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.
2012 3193 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Olesno z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2012 2638 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Olesno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Oleśnie.
2012 2558 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Olesno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.
2012 935 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Olesno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 754 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2012.
2012 637 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/94/11 z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 453 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.
2012 169 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 168 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr XI/92/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 164 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 6925 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6924 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2012.
2011 6927 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2011 6926 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5588 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Olesno z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 5284 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2011 4869 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Olesno z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 3147 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Olesno z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 2874 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Olesno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 2866 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 2876 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Olesno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.
2011 2875 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Olesno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.
2011 2716 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Olesno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Olesno oraz ustalenia czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2010 5622 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5621 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/97 Rady Gminy w Oleśnie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
2010 5624 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
2010 5623 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2011.
2010 5206 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/10 Rady Gminy Olesno z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Olesno
2010 4132 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/225/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olesno na rok 2010
2010 2437 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/231/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Gorzycach
2010 2438 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olesno lub jej jednostkom podległym.