Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7234 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 6596 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 6436 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Krempachy
2019 6435 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2019 5190 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 4222 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3190 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2019 3189 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3188 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 2386 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przekształcenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Krempachach poprzez zmianę adresu siedziby z ulicy Długiej 17 na ulicę Kamieniec 46
2019 2350 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Harklowa
2019 2349 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2019.
2019 2348 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 2347 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2019 2346 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1386 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 1385 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1384 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2019 14 2019-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/16//2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 9110 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. okreslającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2018 9109 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2018 9108 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Obłazowa"
2018 8382 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2018 8381 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8380 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8379 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 7696 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 7210 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/380/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
2018 7209 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Targ
2018 7208 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/376/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 6680 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/371/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
2018 6679 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Targ
2018 6229 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/362/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 6228 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/361/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6227 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2018 6226 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6225 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Nowy Targ
2018 6224 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 4805 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXiv/347/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Targ, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4804 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Targ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 4803 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 3951 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2018 3950 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 3935 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 3934 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Targ
2018 2934 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/327/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2018 2933 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/326/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/178/2016 z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Nowy Targ.
2018 2932 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowy Targ
2018 2931 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/324/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2930 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 1345 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/296/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 1344 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/319/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WAKSMUND 4 (Brama w Gorce)
2018 1343 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/318/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1242 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/311/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Nowy Targ, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1085 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2018.
2017 9195 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/305/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 9194 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/303/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ w ramach pomocy de minimis
2017 9193 2017-12-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/302/2017
2017 7656 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018r.
2017 7655 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2017 7654 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 6009 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 6008 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/289/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWA BIAŁA - ZAGRODY
2017 6007 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Targ.
2017 6006 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Nowy Targ
2017 5092 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2017 5091 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2017 5090 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nowy Targ podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
2017 5089 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Targ instrumentem płatniczym.
2017 5088 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/277/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 4185 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 3686 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowsku
2017 3685 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/229/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 3684 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Waksmund
2017 2562 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizowanie pogrzebu.
2017 2561 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/222/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. o zminie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2017 2560 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1954 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1953 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 1952 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 1298 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 1297 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2017.
2017 33 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/197/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XX/197/2016 RADY GMINY NOWY TARG
2017 32 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 7528 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr IV/34/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 7527 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7526 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2016 7525 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 7524 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6101 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Nowy Targ.
2016 6100 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6099 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 5317 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ
2016 5298 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 5297 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2016 5296 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 4344 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3880 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3879 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2016 3878 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3877 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3876 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 3875 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 3597 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 2921 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 2454 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2016 2453 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r.
2016 2452 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 1537 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2016.
2016 628 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/104/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/104/2015
2015 8493 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/90/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Targ.
2015 8492 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie wsi Dębno
2015 8491 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8490 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 8489 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 7261 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 7260 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 7106 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Targ.
2015 7105 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ.
2015 7104 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6053 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2015 6052 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Nowy Targ
2015 6051 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2015 6050 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5312 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 5131 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 4183 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
2015 4182 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4181 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 3328 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3301 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1948 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
2015 1946 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej.
2015 1945 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1306 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 1204 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ.
2015 1203 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
2015 1202 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach, ul. Kamieniec 46.
2015 953 2015-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/18/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Nr III/18/2015
2015 853 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 623 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 622 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2015.
2014 7350 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 7349 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 6508 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/439/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ew. nr 7560/2 położoną w miejscowości Nowa Biała
2014 6422 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6421 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/432/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6312 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ", "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ"
2014 5056 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/417/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie przyjęcia "lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Targ"
2014 5024 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/416/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5023 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4567 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie nadania statutów sołectw
2014 4541 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Morawczyna oraz Krauszów
2014 4540 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Krempachy w gminie Nowy Targ
2014 4539 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/403/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)” i zmienionego uchwałą nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r., poz. 5860)
2014 4271 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/400/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, banneru i pieczęci
2014 4270 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/398/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 3866 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3147 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Łopuszna
2014 3146 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w południowo-wschodniej części wsi Łopuszna, w rejonie dz. ew. nr 926/16
2014 3145 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ostrowsko 16A, 16B, w obrębie dz. ew. nr: 236/3, 1236/5, 1236/7, 1236/8, 1237/2, 1237/4, 1237/5 i 1240/3 położonych w miejscowości Ostrowsko
2014 3144 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Nowy Targ
2014 3143 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Targ
2014 3075 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 3074 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 2965 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2390 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w obrębie dz. ew. nr: 90/11 położonej w miejscowości Łopuszna
2014 2389 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie dz. ew. nr: 1618/4, 1618/5, 1619/4, 1619/5, 1621, 1627 oraz części dz. ew. nr 1752, położonych w miejscowości Klikuszowa
2014 737 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Ostrowsku oraz nadania statutu
2014 701 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 700 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 699 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012 r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2014 698 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XIV/123/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2014 697 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 696 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2014
2014 459 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 378 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/310/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 7764 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Nowy Targ.
2013 7217 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/308/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2013 7216 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 listopada 2013r. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2013 6417 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 5860 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą Nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)”
2013 5859 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Waksmund 20A, 20B”, przyjętego uchwałą Nr IX/91/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 154/08, poz. 932 z dnia 5 marca 2008 r.) i zmienionego uchwałą Nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 596, poz. 4696 z dnia 22 listopada 2010 r.) oraz uchwałą Nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2469 z dnia 18 maja 2012 r.)
2013 5858 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu „ 4+ Liczna Rodzina”
2013 5857 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 4937 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Krauszów
2013 4936 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok
2013 4935 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia programu „ 4+ Liczna Rodzina”
2013 4934 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie części dz. nr ew.: 3326/1, 3334/3, 3334/4, 3373/1, 3373/2, 3379/2, 3379/1, 3378/7, 3378/8, 3378/9, 3378/11.
2013 4778 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4278 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej
2013 4264 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Dębno
2013 4185 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2013 4184 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4183 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4182 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ
2013 3647 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 3586 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ
2013 2536 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2476 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ
2013 2458 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2457 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2013 2148 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 2021 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2013 2020 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2013
2013 1356 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 1355 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1077 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 1061 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 37 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 7693 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/04 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2012 7667 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Targ
2012 6545 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Nowy Targ
2012 6486 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6465 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6464 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ
2012 6463 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6462 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2012 6426 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 6409 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6408 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5904 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2012 5896 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krauszowie
2012 5583 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 5519 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ludźmierz 11A, 11B, 11C, 11D, dla obszaru położonego w rejonie jeziora w Ludźmierzu.
2012 5520 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na jednomandatowe okręgi wyborcze
2012 5273 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 5225 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Nowy Targ.
2012 5224 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 4732 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4700 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Szlembark 19, w obrębie dz. ew. nr: 1128, 1129, 1125/2
2012 4173 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3291 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3242 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/146/04 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października 2004 r. w sprawie:, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2012 2469 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Waksmund 2”
2012 2468 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 1982 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2012
2012 1957 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2012 1735 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 1513 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1294 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2012 740 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnajzum Nr 2 w Ludźmierzu
2012 526 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Ludźmierzu do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 433 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Nowy Targ
2012 359 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
2012 286 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2012 130 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/83/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 129 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/82/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2012 128 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/81/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/80/2011 z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6196 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6195 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6197 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6199 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2011 6198 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych
2011 5240 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Nowa Biała 14A, 14B - w zakresie korekty ustalenia tekstowego dla terenu 14A.MRj4.
2011 5241 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4744 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3636 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 08 czerwca 2011 r.
2011 3637 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3638 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Biała3"
2011 2807 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1952 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1445 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1121 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011
2011 401 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 51 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 5121 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/426/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2010 4695 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/421/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krempachy 1.”
2010 4696 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Waksmund 20A, 20B”
2010 4697 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/431/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4074 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XXXIX/415/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4053 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXIX/417/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3429 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/406/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3166 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Nowy Targ oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2394 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/362/10 Iady Gminy Nowy Targ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
2010 2393 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2341 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Nowy Targ
2010 2089 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2090 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2081 2010-06-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/338/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1586 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ.
2010 1243 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2010r. nadawania tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ”, „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ
2010 808 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały o powołaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
2010 809 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie : nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.
2010 528 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały XXXI/333/09 Rady Gminy Nowy Targ, z dnia 29 grudnia 2009r. ; w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.