Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 301

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7117 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Niedźwiedź.
2019 7116 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/97/2003 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa.
2019 7115 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź.
2019 7114 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLI/275/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2019 7113 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedźwiedziu w Gminną Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu.
2019 6399 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr L/344/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź.
2019 6398 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 6397 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i wynajem lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź.
2019 6396 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016 – 2020.
2019 6194 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok
2019 4327 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 4326 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne”.
2019 4325 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych.
2019 3220 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2019 roku.
2019 3213 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 3212 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2019 3211 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2103 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 2102 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2019 1189 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w ramach programu w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 1188 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2019
2019 74 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 9102 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2018 7527 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/341/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka
2018 7508 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/338/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 7425 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr L/345/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/296/06 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie: prowadzenia „Domu dla bezdomnych” na terenie Gminy Niedźwiedź.
2018 7424 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź.
2018 6223 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/334/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź.
2018 6222 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 5228 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/325/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 4267 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”
2018 4266 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź
2018 4265 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym
2018 4264 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4263 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 2987 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 2662 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/303/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2018 roku.
2018 2661 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2018 2577 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Niedźwiedź na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 1311 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/295/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 1292 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/293/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2018 1291 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/292/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsiach: Konina, Niedźwiedź i Poręba Wielka
2018 1290 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/291/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsiach: Konina, Niedźwiedź, Podobin i Poręba Wielka
2018 549 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/289/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2018
2018 548 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2018 115 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 8927 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/285/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 8519 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 8094 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2018 r.
2017 8093 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/66/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź.
2017 8092 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 8091 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi.
2017 8090 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2017 7123 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/268/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej.
2017 7122 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok.
2017 6849 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 6464 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 6387 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2017 6245 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Niedźwiedź.
2017 5936 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 5323 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 4849 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 4762 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 4734 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości.
2017 4733 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/240/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia sposobu postępowania w zakresie sprawienia pogrzebu oraz zasad dokonywania zwrotu kosztów pogrzebowych
2017 4732 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/238/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 4688 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2017 4161 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 3667 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/225/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 3613 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 3116 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2017 roku
2017 3115 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/205/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 roku
2017 2982 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2016 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 2015 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niedźwiedź
2017 1960 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/207/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury i promocji gminy.
2017 1439 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 1401 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2017 880 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2017 854 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2017
2017 853 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2017 619 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2017 585 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016 – 2020.
2016 7870 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 7604 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 7603 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 7144 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2017 roku.
2016 7143 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7142 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 7141 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/174/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niedźwiedź.
2016 7140 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Niedźwiedź zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 6593 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 6006 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 5142 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 4626 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 4359 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4358 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości.
2016 4357 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź.
2016 3525 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 3189 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 2419 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
2016 2418 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2016 2417 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 1809 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/99/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź.
2016 1808 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: nagród i wyróżnień za wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 1724 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych.
2016 1723 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 573 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 572 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 571 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2016
2016 538 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2020
2016 537 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2015 roku
2016 536 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI.113.15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 8323 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XV/105/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7985 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź
2015 7984 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7983 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7982 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7981 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 7941 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2016 r.
2015 7728 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6645 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIIi/87/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 6607 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2015r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej
2015 6028 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 6003 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/265/06 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niedźwiedź
2015 5969 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
2015 4973 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, rozchodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 4750 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niedźwiedź na lata 2015-2020
2015 4470 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2015 4469 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź
2015 4468 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź
2015 4467 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2015 4466 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 4465 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 3542 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3541 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 3540 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu gminy Niedźwiedź w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016
2015 3539 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 3140 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 2523 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 2513 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 1988 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź
2015 1987 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXXVIII/286/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 1233 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLV/329/14 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi
2015 1232 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1231 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. zmiany Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXXVIII/286/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 902 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2015
2015 734 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2015 roku
2015 656 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 655 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 654 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
2015 164 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 7171 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 7125 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2015 r.
2014 6743 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LI/352/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 5463 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr L/349/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 5419 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIX/344/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 5176 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/346/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu gminy Niedźwiedź w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 r.
2014 4998 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4997 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4996 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4475 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4474 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 4081 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3463 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3382 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/326/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3377 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w planowanych przychodach i wydatkach budżetu
2014 3372 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/308/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3242 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/329/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi
2014 2810 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2780 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Niedźwiedź
2014 2779 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 1995 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/297/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2014
2014 1994 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/294/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2014 938 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/305/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2014 roku
2014 299 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/301/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Niedźwiedź - Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedziu – „Świetlica Orkan”
2014 298 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/300/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 297 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/299/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu dróg gminnych publicznych
2014 296 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/298/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7684 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 6956 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6420 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 6419 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 6418 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2013 6137 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXX/229/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 luty 2013 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu.
2013 6136 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
2013 6135 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2013 6134 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 5415 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/77/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: opłaty za świadczenia publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2013 5414 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 5161 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lipca 2013r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 4978 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź  z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2013 4840 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 4594 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Niedźwiedziu i nadaniu jej Statutu.
2013 4546 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie : : określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych
2013 4410 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 maja 2013r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 3989 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie :zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 3983 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu  gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 3428 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Niedźwiedź w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2013 3427 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu dróg gminnych publicznych
2013 2981 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie :zmiany w uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2510 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 1586 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/229/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu
2013 1587 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Niedźwiedź w 2013 roku
2013 1546 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu
2013 1541 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/221/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2013 1492 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź.
2013 850 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2013
2013 849 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2013 477 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 433 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 432 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 431 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli nieruchomości
2013 369 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 7633 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7632 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź.
2012 7529 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 7528 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/181/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6669 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 6494 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poręba Wielka
2012 6493 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konina
2012 6492 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 6459 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Niedźwiedź.
2012 6458 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :uchwalenia Statutu Sołectwa Podobin
2012 6457 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź
2012 6456 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie : przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zmian) do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
2012 6455 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2012 6454 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2012 6453 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6452 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 6102 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 6072 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2012 5531 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź
2012 5400 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 5388 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Niedźwiedź na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 4641 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2012 4612 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 4216 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 4057 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/09 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niedźwiedź
2012 3612 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 3129 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 3004 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie :programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź
2012 2536 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr NR XX/132/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 2367 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 818 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach, rozchodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 537 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr xvi/113/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Niedźwiedź w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 522 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niedźwiedź
2012 484 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2012
2012 418 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 7219 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 6374 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 5850 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2011 5851 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 5848 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5849 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 5854 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 5855 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
2011 5852 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie :określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2011 5853 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami.
2011 4601 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4598 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2011 4602 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/222/2001 Rady Gmin Niedźwiedź z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ; określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Niedźwiedź miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2011 4604 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4603 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź
2011 4096 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych
2011 4077 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4078 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 3329 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Niedźwiedź
2011 3115 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 2261 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 2254 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2011 2263 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2011 2262 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Niedźwiedź liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 1247 2011-03-30 Budżet Budżet nr IV / 26/11 Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011r.
2011 1249 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie :: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 487 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku.
2011 308 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2011 309 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2011 310 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2009r. Nr XXXVI/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6157 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 5676 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 5515 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie :ustanowienia Honorowej Odznaki za zasługi dla Gminy Niedźwiedź
2010 4603 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 4429 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2010 4430 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami.
2010 3926 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLV/280/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3927 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLVI/281/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3778 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3080 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 maja 2010r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3078 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/259/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010r. zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3077 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2010r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3081 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3090 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Niedźwiedź z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2010 3079 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/264/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3076 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2010
2010 2606 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2010 1197 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedx z dnia 29 grudnia 2003 r, w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2010 1057 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/09 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2009 rok
2010 887 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII / 240/09 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie :szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 888 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2010r. w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź - we wsi Konina ,Niedźwiedź i Podobin