Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7043 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/78 Rady Gminy Mucharz z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mucharz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 7042 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75 Rady Gminy Mucharz z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2019 5559 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/72 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mucharz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 5558 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Mucharz pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mucharzu
2019 5557 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/71 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
2019 5556 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/68 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2019 5555 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/67 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz
2019 5554 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/66 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/80 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz
2019 5553 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Mucharz, oraz zasad przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród od 1 stycznia 2010 r.
2019 5552 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/64 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mucharz
2019 5551 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/63 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XXIV/224 z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Mucharz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5550 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/62 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mucharz
2019 5244 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/69 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 5137 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 5136 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5135 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości prowizji od inkasa podatków.
2019 5134 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Mucharz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 5133 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mucharz.
2019 3899 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/38 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 3898 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2019 3897 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr IV/33 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 2201 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/30 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/13 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2019 1989 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2019 roku.
2019 1988 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mucharz.
2019 328 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/26 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Budżetu Gminy Mucharz na rok 2019
2018 9198 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2018 9197 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2018 9196 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023.
2018 9195 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 08 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz.
2018 9194 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 9193 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 9192 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/9 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mucharz.
2018 7739 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 7577 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad zabytkami dla Gminy Mucharz na lata 2018-2021
2018 7391 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Mucharz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7390 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII /248 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2018 6959 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2018 6632 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/250 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 6633 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz.
2018 5103 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2018 4914 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 3998 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/230 Rady Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 3997 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/228 Rady Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/133 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXI/182 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mucharzu
2018 3765 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/187 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego przez gminę Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków pozyskanych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe
2018 3666 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3665 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3598 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/217 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statut Gminy Mucharz.
2018 3597 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2018 roku.
2018 2478 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mucharz instrumentem płatniczym.
2018 2477 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Mucharz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2476 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 514 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018
2018 513 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/210 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 9184 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/207 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/168 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz.
2017 8833 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/195 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 8832 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/203 Rady Gminy Mucharz z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 8133 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/198 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2017 7632 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/197 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7545 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/187 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego przez gminę Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków pozyskanych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe.
2017 5894 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XX/179 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę.
2017 4773 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/170 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 4145 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr VI/52 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/36 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3050 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017
2017 2341 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2340 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Mucharz jest organem prowadzącym.
2017 1610 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/30 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 1611 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/151 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Mucharz Nr V/30 z 08 kwietnia 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 1503 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/152 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1493 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/150 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XXVI/285 z dnia 13.08.2014r. zmienionej uchwałą Nr IV/28 z dnia 11 luty 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2017 1492 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/148 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 1392 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/146 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2017 roku.
2017 1317 2017-02-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/141 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 690 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/136 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 687 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/137 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2016 7797 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/128 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2016 7788 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Jaszczurowa
2016 7413 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/132 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2016 7412 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/133 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mucharzu.
2016 6991 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/130 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6933 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/126 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6041 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/119 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 4435 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/112 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 4260 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz
2016 4259 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/105 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
2016 4258 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/104 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2016 4257 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/114 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2016 3218 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XII/100 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 2900 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XII/103 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-styczne usługi opiekuńcze ,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
2016 2429 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XI/90 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 2292 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XI/91 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 2159 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/96 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mucharz.
2016 2158 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2016 roku.
2016 2157 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/93 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz.
2016 1085 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/85 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2016 809 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/83 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015
2015 8552 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/76 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze
2015 8472 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/89 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8449 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/79 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2015 8448 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/75 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/179 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2015 7291 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/74 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 7290 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/73 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 7289 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/72 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 7288 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/71 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7287 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7286 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/68 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2015 6776 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/63 Rady Gminy Mucharz z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015
2015 6721 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3207 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3206 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2015 3205 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2458 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/41 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 2451 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz.
2015 2450 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/36 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2449 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/35 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
2015 2448 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/34 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2435 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/27 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 1502 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/22 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mucharz na lata 2014-2032
2015 1252 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2015 roku.
2015 878 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz
2015 66 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2015 Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r.
2015 65 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 6948 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 6401 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 6400 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 4721 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/282 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 4523 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/284 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 4513 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 4512 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/285 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2014 4158 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/273 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 4157 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/264 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014
2014 4156 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/253 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014
2014 2303 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/255 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2302 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/254 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Mucharz” , „Zasłużony dla Gminy Mucharz” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
2014 2080 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/259 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce
2014 1752 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/251 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2014 1751 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/250 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mucharzu
2014 1750 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/247 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2014 roku
2014 1749 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/243 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1748 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/242 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 1747 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/241 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 560 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/228 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2014
2014 559 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/226 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013
2014 121 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/236 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę MUCHARZ
2013 7958 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/237 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 7924 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/234 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz
2013 7836 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/231 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 6240 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/221 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 6239 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/220 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013- 2018.
2013 6238 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/219 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 6237 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/218 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6236 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/217 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5773 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/212 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 5772 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/210 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statut Gminy Mucharz.
2013 5771 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2013 5257 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2013 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2013 4713 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/202 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Mucharz oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2013 4682 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mucharz
2013 4625 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/203 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. uchylenia Uchwały Nr IX/89 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mucharz.
2013 4624 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/201 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową,zasiłki okresowe , zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 3725 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/191 Rady Gminy Mucharz z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 2398 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/185 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 2397 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/180 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 2396 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/179 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 2395 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/178 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
2013 2394 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/182 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej
2013 800 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/164 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 723 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/162 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 7848 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/172 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę.
2012 7847 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/171 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz
2012 7846 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/170 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7845 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/169 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 7813 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/168 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz.
2012 7348 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/159 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012
2012 7219 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/156 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5956 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/146 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mucharz na lata 2012-2016
2012 5854 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/154 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz
2012 5812 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/147 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012
2012 5771 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/145 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4752 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/144 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/223 Rady Gminy Mucharz z dnia 26.09.2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.
2012 4473 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/136 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 4439 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/139 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 2889 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/127 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 2789 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XI/116 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Jaszczurowej
2012 2746 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/123 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2012 1948 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XI/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 1324 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 895 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/84 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2012
2011 7307 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IX/89 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mucharz.
2011 7306 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IX/87 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2011 7309 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IX/97 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 7308 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IX/96 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XVIII/82 z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,rolny i leśny.
2011 6757 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/80 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogrami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz.
2011 5419 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 5167 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/73 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5168 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5169 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/81 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 4583 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011
2011 4584 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/67 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mucharz.
2011 4233 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz.
2011 3402 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/26 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 3198 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/39 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej.
2011 2798 2011-07-04 Budżet Budżet nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie
2011 2801 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr V/43 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 2784 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2011 1899 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/25 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2011 1898 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/18 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1901 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/31 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1900 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1769 2011-04-28 Budżet Budżet nr XXIII/209 Rady Gminy Mucharz z dnia 23 grudnia 2009r.
2011 666 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/10 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Mucharz oraz zasad przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród od 1 stycznia 2011 r.
2011 626 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Urzędu Gminy na 2010r.
2011 625 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na 2010r.
2011 624 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 629 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 628 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Urzędu Gminy na rok 2010r.
2011 627 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/11 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2010 5994 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 października 2010r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz
2010 5794 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/261 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2010 5448 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/256 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2010 5449 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/262 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Gminy Mucharz.
2010 5450 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/263 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.