Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 383

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7342 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice
2019 7341 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 6822 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2019-2023”.
2019 6821 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2019 6820 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kończyce.
2019 6819 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE DLA OBSZARU GMINA MICHAŁOWICE ZACHÓD PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XVIII/100/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ROKU
2019 6818 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 6207 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Komandosów w miejscowości Masłomiąca.
2019 6206 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Więcławska.
2019 6205 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 5311 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód
2019 5192 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowa w miejscowości Sieborowice.
2019 5191 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 4790 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 4786 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Michałowice na lata 2019-2022
2019 4722 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, zmienionej uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXXVI/267/2017 z dnia 20 lipca 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2019 4267 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 4266 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2019 4265 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 3801 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 3800 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3799 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018r., w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Michałowice i nadania jej statutu.
2019 3798 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 2842 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Sieborowice.
2019 2841 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2019.
2019 2840 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 1727 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2019 1726 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2019 1725 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2019 1724 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1723 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1722 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok, oraz w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 1411 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2019
2019 1173 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 – 2023”.
2019 1172 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2019 1171 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 1170 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 166 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice nr LIII/416/2018 z dnia 29 października 2018r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2019 165 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 8847 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2018 8846 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie.
2018 8845 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2018 8844 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 8843 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 7545 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice.
2018 7544 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/422/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 7543 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/418/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy Michałowice w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7542 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/417/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2018 7541 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2018 7121 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/412/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Szumiących Wierzb w miejscowości Raciborowice
2018 7120 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/415/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 6819 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6682 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI/405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 6681 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI/404/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 6204 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr L/400/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok,
2018 6203 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr L/396/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III
2018 6175 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/395/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018r w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 5567 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 5566 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 387/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice.
2018 5565 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/386 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 5564 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 4712 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 382/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 4156 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 363 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Michałowice i nadania jej statutu.
2018 4155 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 4154 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 369 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3468 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 353/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2018 3467 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/354 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2018 3466 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 357 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 3465 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLV/ 351/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 3464 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 360 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Sosną w miejscowości Wilczkowice.
2018 3463 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 359/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy alei w miejscowości Raciborowice
2018 3462 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 358/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2018 2538 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/351/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 2537 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/ 346/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2018.
2018 2473 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2472 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1837 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 345/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilczkowice
2018 1836 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 1659 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2018 1658 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/321/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2018 1657 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 1656 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 1655 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 1654 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 335 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych.
2018 1241 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2018
2018 994 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 993 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/325/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Michałowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/323/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Mostowa w miejscowości Michałowice.
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bajeczna w miejscowości Kozierów.
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/326 /2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2017 8945 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadział w miejscowości Książniczki
2017 8944 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 316/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadział w miejscowości Młodziejowice
2017 8120 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2017 7889 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XL/310/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7888 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XL/309/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 7887 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice.
2017 7886 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XL/303/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice
2017 7146 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok
2017 7131 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2017 7130 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 7129 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 6212 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 6211 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5612 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wyborna w miejscowości Raciborowice.
2017 5611 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zaciszna w miejscowości Pielgrzymowice.
2017 5610 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Za Dworem w miejscowości Michałowice.
2017 5609 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zdzięsławice.
2017 5608 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/ 267 /2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2017 5607 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 4995 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r., w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2017 4994 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Michałowice.
2017 4993 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Stoku w miejscowości Michałowice.
2017 4992 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 4318 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 3819 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2017 3818 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wysoka w miejscowości Młodziejowice.
2017 3817 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Michałowice.
2017 3816 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 3173 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe
2017 3172 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ
2017 3171 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód
2017 3170 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowa w miejscowości Zagórzyce Dworskie.
2017 3169 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2017 3168 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 3167 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/ 223/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 2471 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok
2017 2239 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice do nowego ustroju szkolnego.
2017 2238 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2017 2237 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/218 /2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2017 2236 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2017 1727 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Młodziejowice
2017 1726 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przytulna w miejscowości Zagórzyce Stare
2017 1645 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1644 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1643 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2017 1642 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1641 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 1138 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 1137 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
2017 998 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2017 997 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2017 925 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaworek w miejscowości Zagórzyce Stare
2017 924 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piwna w miejscowości Sieborowice
2017 923 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 620 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gmina Michałowice Północ
2017 50 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 49 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przedszkolach a także w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2016 7927 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
2016 7907 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2016 7088 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7087 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 7001 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2016 7000 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2016 6999 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Stare.
2016 6998 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Dworskie.
2016 6997 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 6996 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6995 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2016 6994 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6506 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 6294 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2016 6293 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w miejscowości Książniczki.
2016 6292 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Willowa w miejscowości Masłomiąca.
2016 6291 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Michałowice.
2016 5772 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 5739 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXIII/156/2012 z dnia 25 października 2012r., w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 5727 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice
2016 5726 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
2016 5445 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 5444 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice.
2016 4956 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Książniczki.
2016 4955 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dolina Sarny w Więcławicach Starych.
2016 4497 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 4030 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Babiogórskiej w Więcławicach Starych.
2016 3403 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3402 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3401 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 3400 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.
2016 2787 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2016 2786 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Stare dla ulicy Osiedlowej
2016 2785 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic Jagodowa i Poziomkowa w Michałowicach
2016 2784 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 2783 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2016 2603 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 2505 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Dworskie.
2016 2504 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2016 2503 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
2016 2502 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Stare.
2016 1847 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód
2016 1779 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe
2016 1778 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ
2016 1618 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 1569 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1568 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1243 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2016
2016 1206 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 942 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 941 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice
2016 940 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice
2016 939 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”
2015 8042 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7764 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, oraz Uchwały Nr XLVII/397/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005r w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.
2015 7665 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7664 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 7449 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Parkurowej w Michałowicach.
2015 7448 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6860 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 6811 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu ich pobierania.
2015 6810 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice.
2015 5982 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 5871 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulic Południowa i Prawda w Pielgrzymowicach.
2015 5870 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kanonicza w Raciborowicach.
2015 5869 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice.
2015 4677 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 4074 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4073 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4072 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Truskawkowej w Michałowicach
2015 4071 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 3245 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok.
2015 2956 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok.
2015 2955 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wieniawa w miejscowości Raciborowice.
2015 2222 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2221 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2220 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2015 2219 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Szmaragdowa w Michałowicach.
2015 1399 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 1259 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice.
2015 1258 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Służebna w Górnej Wsi.
2015 1257 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Raciborowice.
2015 1010 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2015
2015 520 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w Górnej Wsi.
2014 7275 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 6711 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/328/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 6541 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIX/330/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 6065 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/326/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działających na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5950 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 5237 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5236 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5235 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 5234 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 5233 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego w zakresie realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice
2014 5232 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/314/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działąjących na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 4537 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4536 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4394 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4259 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 3992 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 3735 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 3298 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/263/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2014
2014 2989 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/183/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2734 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLII/285/2014 z dnia 24 marca 2014r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2733 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Lasowisko na ulicę Myśliwską w miejscowości Pielgrzymowice
2014 2005 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2014 1835 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1834 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice
2014 1261 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 764 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w miejscowości Pielgrzymowice
2014 763 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/268/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie
2014 762 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/267/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc gminy Michałowice w zakresie dożywiania”
2014 761 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/266/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 760 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/264/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 759 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/272/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieborowice
2013 7475 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7474 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7473 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2013 7146 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Wieś
2013 7145 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pielgrzymowice
2013 7144 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieborowice
2013 7143 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2013 6320 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2013 5936 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice
2013 5935 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5934 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 5495 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2013- 2017”.
2013 5494 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice.
2013 5493 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5492 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2013 5222 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5085 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/218/2013 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice.
2013 4393 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2013 4370 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice
2013 4369 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2013 - 2017”.
2013 4209 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 4208 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3839 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 2759 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice
2013 2587 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 2137 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok,
2013 1802 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowice
2013 1634 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2013
2013 1363 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1303 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1302 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1301 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 385 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 7886 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7885 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice
2012 7492 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2012 7491 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 7484 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2012 7315 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 6648 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 6590 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6589 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6131 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 5465 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4924 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. nadania nazwy ulicy Cyprysowa w Górnej Wsi.
2012 4908 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX / 132 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Michałowice.
2012 4340 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.
2012 3990 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 143 /2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach.
2012 3743 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 3314 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Wieś.
2012 3056 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 2604 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa w Michałowicach
2012 2603 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna w Masłomiącej.
2012 2450 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.
2012 2296 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2012 2295 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2294 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2012 1819 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2012.
2012 1818 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 1499 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok,
2012 1413 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2012
2012 1380 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kozierów.
2012 886 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w Masłomiącej
2011 7259 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7260 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 6470 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2011 5974 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 5973 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok,
2011 5976 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5975 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5626 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Leśnym Stoku w Michałowicach.
2011 5627 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2011 5417 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 5442 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 5189 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zielone Wzgórze w Michałowicach.
2011 5190 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 63 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2011 5191 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 64 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2011.
2011 4649 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Michałowice na rok 2011
2011 4650 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Michałowie z dnia 31 marca 2011 r w sprawie budżetu Gminy Michałowie na rok 2011.
2011 4375 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4374 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Michałowice na rok 2011
2011 4376 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice, dotyczących zmniejszenia dochodów, zwiększenia przychodów budżetu Gminy Michałowice na rok 2011.
2011 4378 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4377 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2011r. w spawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4144 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011r. Budżet Gminy Michałowice na rok 2011
2011 2561 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII /37/ 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach.
2011 2562 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2011 2563 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII /40/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2011-2014.
2011 1951 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1522 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/ 26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 836 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V /15/ 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 49 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/11 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2010, dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów bieżących oraz zwiększenia planu wydatków bieżących.
2010 6002 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Michałowicach
2010 6001 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 4 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Budżetowego pod nazwą "Wodociagi Gminne"
2010 6004 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 9 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok
2010 6003 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 6 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2010 5281 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI /257/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Michałowicach
2010 4443 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/254 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok,dotyczących: zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków, zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz zmian w planie przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego, zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.
2010 4444 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4445 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI /259/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2010 4394 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/252 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Michałowice nr XIII/84/2003 z dnia 30 października 2003 r.
2010 3423 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 247 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010r, dotyczacych: zwiększenia planu wydatków zwiększenia deficytu budżetu Gminy Michałowice, zwiększenia planu przychodów budżetu Gminy Michałowice
2010 3424 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 248 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Michałowice
2010 3425 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 249 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmniejszenia planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice oraz zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach
2010 3163 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2010 2772 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP Raciborowice
2010 2668 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Michałowice
2010 2294 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat
2010 2042 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 236 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok,dotyczących: zwiększenia planu dochodów, zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków, zwiększenie deficytu budżetu oraz zwiększenia planu przychodów budżetu Gminy Michałowice
2010 2043 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
2010 1898 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów, zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków, zmniejszenia planu przychodów budżetu Gminy Michałowice
2010 1897 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zwiększenia planu dochodów, zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków, zmniejszenia planu przychodów
2010 1899 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zwiększenia planu dochodów i zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków
2010 1901 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie korekty załączników do uchwały Nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2010 r
2010 1900 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zwiększenia planu dochodów, zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Michałowice
2010 1888 2010-06-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2010
2010 1406 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
2010 1319 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania .
2010 525 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.