Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 268

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6918 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.65.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2019 6917 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.66.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów
2019 6916 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.64.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 6287 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Mędrzechów publicznych przedszkoli.
2019 6286 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX.61.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019  .
2019 5946 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 5719 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mędrzechów.
2019 5718 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4585 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 4563 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.
2019 3297 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2019 3296 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019  .
2019 2393 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 
2019 2365 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2019
2019 2364 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
2019 2363 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 
2019 2002 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie sołectwa Kupienin .
2019 2001 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso .
2019 688 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mędrzechów na 2019 rok
2019 596 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
2019 422 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 421 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8798 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 8685 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .
2018 8641 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2018 8640 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2019  rok .
2018 8639 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2019 rok .
2018 8017 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/254/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budzetowej na rok 2018
2018 8000 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2018 7999 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mędrzechów
2018 7365 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mędrzechów
2018 7364 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mędrzechów .
2018 7363 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2018 7362 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6446 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6111 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mędrzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6110 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2018 5930 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  uchwale Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy w  Mędrzechowie z dnia 12  marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5929 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/244/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5355 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/237/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2018 4178 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2018 4177 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.
2018 4176 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 230/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
2018 2218 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. sprawie podziału Gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2217 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i  liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu.
2018 2216 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2018.
2018 2215 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mędrzechów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - na terenie Gminy Mędrzechów
2018 2214 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 r .
2018 980 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mędrzechów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - na terenie Gminy Mędrzechów
2018 979 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/214/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018  .
2018 638 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2018 637 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2018 rok.
2017 8854 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/206/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych .
2017 8853 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 r .
2017 8629 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2017 8628 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2018  rok .
2017 8627 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2018 rok .
2017 7872 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/201/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 7871 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie.
2017 7870 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 7487 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2017 7324 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Woli Mędrzechowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Mędrzechowskiej.
2017 7323 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mędrzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie .
2017 7240 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mędrzechowie Nr XXVI/179/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 6895 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie” na bazie istniejącego „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie „ oraz nadania jej statutu.
2017 6894 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 6262 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mędrzechowie.
2017 6261 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2017 6260 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w  Mędrzechowie z  dnia 17 lutego 2009 r. w  sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2017 6259 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 5268 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.
2017 5022 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2017 4319 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 3843 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mędrzechowie .
2017 3842 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2017 3841 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 2902 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 2891 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2807 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym .
2017 2806 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym .
2017 2805 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mędrzechów na lata 2017 - 2020.
2017 2804 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie .
2017 2803 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mędrzechów
2017 1422 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2017 .
2017 1421 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 1116 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XX/148/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 645 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2017 rok.
2017 644 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2016 7488 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie " na bazie istniejącego „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie ” oraz nadania jej statutu
2016 7411 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .
2016 7246 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2016 7202 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2017 rok .
2016 7201 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2017 rok .
2016 6217 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5908 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów .
2016 5050 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2016 5049 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5048 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5017 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .
2016 5016 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2016 4588 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 4560 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4559 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4558 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/112/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów .
2016 4557 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/114/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4556 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/110/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mędrzechów oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2016 3726 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3674 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2016 2601 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2436 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2016
2016 2371 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2016 1386 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 r.
2016 1385 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/89/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów .
2016 1095 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2016 rok
2016 1094 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 905 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/82/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym
2016 904 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/81/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów
2016 903 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/80/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mędrzechów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 435 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Mędrzechów
2015 8404 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8062 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2015 7626 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2015 7625 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2016 rok .
2015 7624 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2016 rok.
2015 7623 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli .
2015 5883 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5882 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 5712 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2015 5711 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4651 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 
2015 4613 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie, dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 4315 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej i nadania mu pierwszego statutu
2015 4248 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4247 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Mędrzechów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 4246 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 4220 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.
2015 4219 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie
2015 3698 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3576 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie .
2015 2616 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 2335 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2015
2015 1955 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej i nadania mu pierwszego statutu
2015 1728 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały podziału gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2015 1727 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1726 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta RP .
2015 401 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 400 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2015 rok
2015 342 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 6906 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/221/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6905 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/216/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6547 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/214/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2014 6493 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/213/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2015 rok .
2014 6492 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/212/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2015 rok .
2014 6491 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/219/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie - do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie zadań dotyczących wspierania rodziny .
2014 5964 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/187/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 .
2014 5555 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/204/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 5280 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/208/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5279 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2014 5182 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/199/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014.
2014 4374 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 4247 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 
2014 4051 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3707 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 2730 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2014
2014 2520 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2514 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2075 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2014 2058 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 1935 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2014 1703 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2014
2014 1689 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1009 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1008 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1007 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mędrzechów oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 216 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mędrzechów oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 7543 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7267 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów
2013 7266 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2013 7265 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2013 7264 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2013 6127 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów.
2013 6126 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 5322 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/147/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 5320 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/151/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów.
2013 5319 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/149/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .
2013 4845 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 4627 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mędrzechów na lata 2013 -2016.
2013 3640 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 3573 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 3572 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2013
2013 3017 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 2991 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 2990 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2903 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2013 .
2013 1675 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 1602 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1603 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 902 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/117/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 895 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/119/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 894 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/118/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 893 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/120/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 889 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2013 rok.
2013 860 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/116/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2013 668 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2012 7246 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2012 6565 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2013 r.
2012 6564 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2013 rok
2012 6563 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2012 5636 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/101/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5516 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów
2012 5448 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie
2012 5252 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 .
2012 3354 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 3076 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2012 2943 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 2464 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2012 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 .
2012 2049 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/75/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2012 .
2012 1776 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVI/73/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 882 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/72/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów.
2012 401 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2012 rok.
2012 358 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mędrzechów
2012 350 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2012 275 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2012 255 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie  zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 r .
2011 6882 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
2011 6881 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2012 rok
2011 6884 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 6883 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2011 5695 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 5188 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/41/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów .
2011 4743 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 4729 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 3090 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 3091 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu imterdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 2936 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 2937 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 2113 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 2085 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 2086 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 1143 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 1144 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 1135 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.
2011 991 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW .
2011 588 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2011 215 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 5751 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 5750 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu zyta przyjetej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2011 rok.
2010 5752 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2010 5754 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 5753 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 4392 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4393 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie ,dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorzadowych zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 3743 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów .
2010 3742 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVII/223/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 3392 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 2948 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2949 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2950 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 2338 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiacego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli .
2010 2337 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2010 2340 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2339 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205 /10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 2255 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie Budżet Gminy Mędrzechów na 2010 rok
2010 1882 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
2010 1551 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .
2010 1552 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .
2010 1553 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.