Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 285

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7335 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2019 7334 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 6244 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 5518 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2019 5517 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5516 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 roku, w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5515 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 4441 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4440 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 4014 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4013 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień.
2019 4012 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 4011 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 2469 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień
2019 2468 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2019
2019 2467 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień
2019 2466 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019
2019 1860 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skomielna Biała.
2019 1402 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 1401 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 217 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
2019 8 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 9188 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2018 9085 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2018 9084 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w gminnej jednostce budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka .
2018 9083 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” i ustalenia statutu.
2018 9082 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 8632 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8631 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”
2018 8630 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
2018 8629 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 8628 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 8627 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubien z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 7930 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/364/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 7041 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 6524 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2018-2020”.
2018 6523 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 6251 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/354/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień.
2018 6250 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 6249 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/352/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień.
2018 6248 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/350/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 6247 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 5356 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień.
2018 5354 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 4451 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4450 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 3603 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/331/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2018 3602 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 3601 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 3241 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2018 2453 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lubień.
2018 2452 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII)187)2013 w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2018 2451 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2450 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2449 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2018.
2018 2448 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018
2018 1652 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 1651 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018
2018 1314 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1313 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI)300)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2018 r. w szmiany uchwały Nr XXXIV)169)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII)183)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.prawie
2018 1312 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2018
2017 8965 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Lubień przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 8964 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2017 8963 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017.
2017 8962 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018
2017 8961 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 7827 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2017.
2017 6617 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 5416 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok2017
2017 5415 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX)140)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5414 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2017 4746 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stale, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lubień"
2017 4745 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień
2017 4716 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 4071 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 3584 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2017 3436 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017.
2017 3284 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany imienia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Lubniu.
2017 3097 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII)217)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubień.
2017 3096 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII)216)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2017.
2017 3095 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 2602 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII)215)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2017 1435 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubień”
2017 1394 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1393 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 596 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubień
2017 103 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2017 102 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Lubień na rok 2017
2016 8048 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/211/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy Lubień.
2016 8047 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2016 8046 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7315 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 7314 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016.
2016 6035 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)171)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6034 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)175)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2016 6033 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)174)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 6032 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)166)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2016 5351 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)159)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX)151)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27.07.2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.
2016 5350 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)158)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/40/2007 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu w przedmiocie nadania statutu.
2016 5349 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)157)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lubień zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 5348 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)156)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016.
2016 5108 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XX)154)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 4678 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIX)152)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubniu
2016 4677 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIX)151)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.
2016 4632 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIX)143)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 4606 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX)146)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień
2016 4605 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX)145)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany określenia, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
2016 3698 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)140)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2016 3697 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)138)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2016 3696 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)137)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2016 3695 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)141)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 3188 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubień na lata 2016-2022
2016 2928 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV)54)99 Rady Gminy Lubień z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz uchylenia Uchwały Nr XV)123)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika.
2016 2260 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI)125)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 1777 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenei Gminy Lubień w roku 2016
2016 1757 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2016 1670 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/54/99 Rady Gminy Lubień z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2016 1669 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień” przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012 r., poz. 5391 z późniejszymi zmianami).
2016 1668 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień” przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012r., poz. 5391 z późniejszymi zmianami)
2016 1560 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV)122)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lubień.
2016 911 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV)97)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 839 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII)86)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień na rok 2016
2016 438 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII)89)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015.
2016 108 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII)95)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 107 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII)92)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2015 7429 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII)83)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenów położonych w miejscowości Lubień i Skomielna Biała
2015 7428 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII)76)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 7284 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)74)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7283 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)75)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubień.
2015 7282 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)79)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 5935 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 6 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 5858 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X)72)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 5358 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 5357 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Lubień
2015 4737 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VIII)52)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 4002 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)47)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 4001 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)48)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4000 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)49)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała.
2015 3223 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI)33)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 3161 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI)38)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała.
2015 3151 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)35)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3150 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)34)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3149 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)37)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2015
2015 3148 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)42)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2015 3147 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)36)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lubień
2015 1746 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V)23)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 1745 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V)22)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 1584 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V/25/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1583 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V)31)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2015 664 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV)16)20115 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Lubień na rok 2015
2014 7360 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III)11)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 7359 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III)6)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 6497 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LX/274/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Tenczyn
2014 6478 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LXI)278)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 6365 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX)276)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/268/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6364 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX)273)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lubień
2014 5970 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIX)268)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5912 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIX)272)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 5391 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LVIII/264/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień na lata 2014-2018
2014 5351 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LVI/257/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubień na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
2014 5276 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII)267)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2013 w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, oraz kontroli ich wykorzystania
2014 5275 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII)263)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 5253 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVI)253)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2014
2014 5140 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/258/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień na lata 2013-2032
2014 4847 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVII)260)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4594 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LVI/254/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w miejscowości Krzeczów
2014 3484 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LV)250)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 3235 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Lubień
2014 2981 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/242/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 2971 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/225/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 2404 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr LI/236/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Przysiółka Zalas i Osiedla Inżynierskiego w miejscowości Lubień
2014 1640 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 06. 04. 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień
2014 1639 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1467 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/226/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1466 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/228/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień w 2014 roku”.
2014 669 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII)221)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/212/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 478 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVI)208)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2014 347 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2014 68 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVII)215)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubień do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku z realizacją programu.
2013 7897 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)214)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 7896 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)211)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy Lubień
2013 7895 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)212)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2013 7599 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz określenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubień
2013 7598 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2013 7597 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Tenczyn.
2013 6843 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV)200)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2013 6530 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII)199)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie położonemu w miejscowości Lubień
2013 6147 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI)196)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2013
2013 6146 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI)197)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2013 5544 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/195/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia numerów drogowych przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Gminę Lubień zlokalizowanych przy drogach gminnych
2013 5543 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XL)194)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 6 września 2013r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 5162 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX)188)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 5074 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX)190)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Skomielna
2013 5073 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX)189)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubień.
2013 4758 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 4437 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII)186)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4436 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII)187)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, oraz kontroli ich wykorzystania.
2013 4156 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII)183)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV)169)2013 Rady Gminy Lubień
2013 3314 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)170)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubień
2013 3313 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)175)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień w 2013 roku”.
2013 3312 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)174)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2013
2013 3311 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)173)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień
2013 3310 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)172)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 3309 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)171)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 3064 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV)166)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2013 2747 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/130/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012 rok
2013 2679 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 2678 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1553 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII)158)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 1552 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr .XXXII)157)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie  organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 726 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI)145)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012
2013 660 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI)147)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Lubień na 2013 rok
2013 604 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 603 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI)151)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
2013 602 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI)153)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień
2013 546 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI)149)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w LUBNIU
2012 7391 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX)138)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2012
2012 6910 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)143)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2012 6909 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)141)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania  deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2012 6908 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)140)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5539 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)132)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5538 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)129)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 5537 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)127)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubień.
2012 5488 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)126)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5489 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)130)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  komunalne
2012 5490 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)131)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5391 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII)122)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2012 5296 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII)125)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych.
2012 5265 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII)124)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubień
2012 5196 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII)123)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 4729 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI)121)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012
2012 4377 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV)119)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012
2012 3907 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII)102)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3908 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2012 3847 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012.
2012 2476 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/93/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012
2012 2183 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień.
2012 2182 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
2012 2181 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe” na terenie Gminy Lubień.
2012 1263 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 1007 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2012
2012 902 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 7362 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 7363 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 7 w Lubniu do dróg gminnych.
2011 7364 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/72/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
2011 5884 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5813 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 5109 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień na lata 2011-2014
2011 5163 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubien na lata 2011-2017
2011 5162 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 5084 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 3898 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 3791 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2011-2017
2011 3270 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr Vi/28/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnychwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubień
2011 3227 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 3167 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2011 2643 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy Lubień.
2011 2350 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 2140 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubień
2011 1961 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1507 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI)24)2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011
2011 1352 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubień w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1006 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 485 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV)12)2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 389 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/7/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa na 2011 rok.
2011 366 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2011 225 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 6036 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 5179 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/279/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4886 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/268/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubień oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4885 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/265/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/160/2005 z dnia 29.04.2005r.
2010 4888 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/270/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 4887 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/269/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Lubniu imienia Jana Żurka, osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności.
2010 4323 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3368 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/262/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3225 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3100 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 2602 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LV/252/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1696 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1092 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LI/232/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 660 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2010 249 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
2010 152 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 4644 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LXI/272/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubień
2010 4643 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LXI/271/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości