Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7208 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 7207 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/151/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki;
2019 7206 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki
2019 6509 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 5851 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/126/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/466/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 5783 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 5307 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5243 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.
2019 4287 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 4286 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
2019 4144 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2019 4075 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Liszki
2019 4074 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4073 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/522/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli specjalistów m.in.: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki
2019 4072 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20.08.2018r. dotyczącej określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach gminnego Programu wymiany palenisk.
2019 4071 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4070 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liszki
2019 4069 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki
2019 4068 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury lokalnej w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę lokalną
2019 2612 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2019 2611 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Liszki
2019 2610 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1
2019 2609 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2019 r.”
2019 2079 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 1495 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1494 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Liszki”
2019 1493 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1492 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLVIII/536/2018 z dnia 20.08.2018r., dotyczącej określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk
2019 1491 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2019 1490 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2019
2018 8947 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 8941 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2018 8348 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów
2018 8255 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki
2018 8254 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2018 8253 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z  dnia 27  kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8252 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 7139 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/532/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 6888 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr L/556/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 6887 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr L/551/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2018 6420 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/540/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6419 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/539/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Liszki
2018 5747 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk.
2018 5437 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/528/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 5364 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLVI/526/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 5112 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/527/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.
2018 5111 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/522/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli specjalistów m.in.: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.
2018 4242 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/507/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 4241 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/508/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Mników - obszar 2
2018 3943 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/496/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 3941 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/494/ 2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2018 na terenie gminy Liszki
2018 3240 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/486/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3235 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/488/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 3234 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/487/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Liszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2191 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/479/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2018 2033 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/478/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2018 r.”
2018 2032 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/476/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2031 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/475/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1517 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/468/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Liszki w ramach projektu „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1516 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/471/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 1515 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/466/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1514 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/458/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2018 789 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/447/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki.
2018 746 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/443/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2018
2018 483 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 7989 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/438/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 7738 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/436/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 7670 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/437/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary
2017 7669 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/432/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 7668 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/440/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2017 5372 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 5345 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/407/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/219/2012 RADY GMINY LISZKI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 5343 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Liszki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2017 5342 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 4848 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/386/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 4651 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/402/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Liszki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2017 4650 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/391/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3976 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/380/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Uchylenia Uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w Gminie Liszki.
2017 3975 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/376/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 3476 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/370/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 3142 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Liszki
2017 3105 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/356/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 2837 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Liszki
2017 2836 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Liszki w ramach projektu „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 2617 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1514 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/341/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 1513 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica (obszar 1)
2017 1512 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów)
2017 1498 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2017 r.”
2017 1062 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 709 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/329/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 708 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2017
2017 587 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/327/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rączna
2017 457 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/318/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2017 456 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/302/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2017 379 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/300/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 6740 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6736 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 6731 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 5778 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/268/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liszki
2016 5777 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 5278 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów)
2016 5277 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów oraz Rączna)
2016 5276 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 4473 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Liszki w latach 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Liszki
2016 4472 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 4349 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3615 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3212 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3171 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 2535 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piekarach
2016 2534 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/206/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2016 2533 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2016 r.”
2016 1896 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 1720 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2016 401 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2016 400 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Gmina Liszki
2016 399 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2016
2015 8307 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 7024 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2015 7023 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury lokalnej w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę lokalną
2015 7022 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7021 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 6797 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2015 6796 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2015 6795 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 6794 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6793 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6792 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6455 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 5787 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 5242 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 5174 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4883 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Liszki
2015 4882 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2015 4881 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 4644 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 4464 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Liszki” na rok 2015
2015 3332 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 2905 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 2904 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012 r., określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2903 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2015 2902 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2901 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2252 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 1868 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2015 1867 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2015 r.”
2015 1866 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2015 981 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 980 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 511 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Liszki.
2015 510 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/15/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2015 509 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2015
2014 7338 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 7319 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Liszki
2014 6441 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LI/433/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 6304 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/442/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 6303 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/436/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego
2014 6302 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/435/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2014 6301 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/434/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 5983 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr L/430/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5935 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/429/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 5577 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/427/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Liszki” na rok 2014
2014 5576 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/423/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5254 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5142 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/418/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki w części wsi Liszki, Kryspinów, Piekary
2014 4958 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/417/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 4630 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/416/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 4263 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 3259 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 3258 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2014 3125 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2014 3124 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA, JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY uchwalonego Uchwałą Nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007 r. z późniejszymi zmianami
2014 3123 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 3122 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2014 r.”
2014 2894 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2893 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2891 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XL/363/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2890 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2014
2014 2329 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2014 351 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2014 319 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2014 318 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/2013 z dnia 16.05.2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Liszki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 6835 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określajacej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6834 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXV/196/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Liszki w 2013 r.
2013 6833 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 6832 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 6156 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2013 6155 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 5166 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 4839 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 3815 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2013 r.”
2013 3814 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Liszki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3813 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 3176 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3175 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1850 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1809 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Liszki w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części
2013 1105 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1049 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 869 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Liszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 868 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 867 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2013 866 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2013
2012 7639 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki.
2012 7638 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Liszkach.
2012 7637 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2012 7636 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 7635 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7634 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liszki
2012 6196 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Liszki w 2013 r.
2012 6195 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6185 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 6184 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 5382 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5338 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 5345 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki.
2012 5346 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2012 5308 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 5025 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 4997 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary
2012 4969 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3963 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Liszki.
2012 3957 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Liszki NR IX/60/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
2012 3891 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 3827 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Liszkach
2012 3504 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 3453 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3418 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3417 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3362 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 2803 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2012 na terenie gminy Liszki
2012 2230 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012r.”
2012 2229 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki
2012 1870 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2012 1869 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 1013 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie
2012 943 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części wsi Mników
2012 420 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Liszki
2012 421 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Liszki.
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 200 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 6249 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Liszki.
2011 6034 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 5885 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 5886 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5887 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki.
2011 5082 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Liszki nr VIII/49/2011 z 28 czerwca 2011r.
2011 5083 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 3871 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 3872 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 3850 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 3510 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 1793 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Liszkach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 1700 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 1159 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 767 2011-03-01 Budżet Budżet nr III/9/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr III/9/2010
2011 752 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/531/10 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 720 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Liszki
2011 721 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na rok 2011
2011 158 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 5512 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/523/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
2010 5513 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/554/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2010 5514 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/558/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 5307 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/548/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części sołectw Liszki, Piekary, Kryspinów
2010 5308 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/550/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA, JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY uchwalonego Uchwałą nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007r.
2010 5043 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/532/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5042 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/531/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5093 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/573/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 5044 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/533/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 4322 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
2010 4005 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LIII/516/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 3681 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/510/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 3682 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/512/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 3505 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/502/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3506 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/508/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 3099 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/500/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 2694 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr L/487/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 2695 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr L/488/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządzie terytorialnego lub jej jednostkom podległym
2010 2693 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/475/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2601 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2184 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/478/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2010 2148 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/474/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Liszki na rok 2010
2010 1372 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 734 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki.
2010 659 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVII / 464 / 2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników, uchwalonego uchwałą nr XLII/427/09 Rady Gminy Liszki z dnia 14 października 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 18.11.2009 r. nr 701, poz. 5306)
2010 298 2010-02-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/446/09 Rady Gminy Liszki z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 248 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/447/09 Rady Gminy Liszki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2009