Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 107

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3971 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Lipnica Wielka
2019 2886 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 2885 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lipnica Wielka
2019 2884 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipnica Wielka
2019 2883 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2019 roku
2019 2470 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2146 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 2145 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka.
2019 2144 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2019 2143 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2142 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2141 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Wielka
2019 2140 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2139 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2138 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Lipnica Wielka
2018 7908 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka
2018 7900 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 7899 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipnica Wielka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4585 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4533 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 4449 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka – Lipnica Wielka dla ujęć wody pitnej w miejscowości Lipnica Wielka
2018 2926 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /217/ 2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka
2018 2925 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2018 roku
2018 2924 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipnica Wielka
2018 2923 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2922 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2921 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Branżowej I stopnia w Lipnicy Wielkiej
2018 2920 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/205/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2919 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 2918 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/203/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Lipnica Wielka
2017 8354 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 5830 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka
2017 5804 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica Wielka instrumentem płatniczym
2017 5317 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
2017 3265 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 3264 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3263 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 1171 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/135/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2017 764 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7609 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2017
2016 7333 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 122/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej
2016 7332 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 120/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/167/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 7331 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr Nr XXI/ 119/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2016 7330 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 118/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5816 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/ 2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5779 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka w roku 2016”
2016 5500 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5499 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipnica Wielka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnica Wielka
2016 5498 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Lipnicy Wielkiej
2016 5497 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
2016 5496 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1287 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 931 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7806 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7805 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lipnica Wielka
2015 7800 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2016
2015 7504 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej
2015 7498 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 7497 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka
2015 7496 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Wielka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7495 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2015 3034 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 marca 2015r. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 893 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2014 1396 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2014 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1395 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1394 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2013 7754 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipnica Wielka służebnością przesyłu
2013 7656 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 7655 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipnica Wielka
2013 5167 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 5134 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5133 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 614 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 613 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 612 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 553 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 552 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2012 7850 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7849 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
2012 7259 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2013
2012 7199 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5936 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnica Wielka na lata 2012 - 2019
2012 5884 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Wielka
2012 5574 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 4753 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
2012 3946 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
2012 3648 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów
2012 3624 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej i nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury
2012 3456 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.
2012 2224 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka”
2012 2223 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1588 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
2012 1587 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 6837 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2012.
2011 6836 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6839 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2011 6838 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 3743 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/156/2009 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
2011 3742 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Lipnica Wielka.
2011 3745 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.
2011 3744 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/167/2001 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 października 2001 roku, w sprawie zasad i trybu korzystania oraz opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Lipnicy Wielkiej.
2011 1030 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 5777 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2011
2010 5778 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5779 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2010 2183 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia dla Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
2010 1196 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/192/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2009 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/2003 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 06 marca 2003r. dot. liczby punktów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipnica Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.