Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 292

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5036 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII.76.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 5035 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.54.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4480 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 3183 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.56.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 3182 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.119.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz poboru opłaty w drodze inkasa.
2019 3181 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 3180 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.52.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.10.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018r w sprawie określenia zasad, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 3179 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2019 3178 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3177 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2019 3176 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1548 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 1547 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 1546 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.42.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 1545 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lipnica Murowana, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2019 1544 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 1543 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1542 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1541 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1540 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipnica Murowana
2019 420 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2019 419 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 361 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2019 360 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
2018 9203 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8389 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 8199 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 8198 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8197 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.
2018 8196 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8195 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8194 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 7540 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.332.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 7539 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.330.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 7538 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.329.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV.315.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 7383 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.334.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Murowana
2018 7067 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV.327.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 7025 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.325.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Murowana”
2018 7024 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.324.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.116.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7023 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.323.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.115.2016 Rady Gminy Lipnica Murowanej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 6028 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.322.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.268.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 6027 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.319.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 6026 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.315.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 5278 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.313.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 4718 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII.310.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 4717 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII.303.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Lipnica Murowana.
2018 4308 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.294.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica Murowana za pomocą instrumentu płatniczego
2018 4307 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.288.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 4306 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.296.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 4305 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.281.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 3572 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.277.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 3571 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.274.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2018 3570 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.273.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2018 3569 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.272.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 2165 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osoba fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2018 1884 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.267.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 1883 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.269.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1882 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.268.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 627 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI.259.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 500 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.248.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2018 499 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.257.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2018 498 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.249.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8336 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.223.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2017 8087 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.238.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8086 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipnica Murowana w latach 2017 - 2022.
2017 8085 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8084 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.
2017 8083 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.233.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8082 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8081 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8080 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.228.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2017 8079 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.222.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych
2017 7261 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.218.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Lipnica Murowana.
2017 7260 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.216.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
2017 7259 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.215.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 7258 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.213.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 7257 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.211.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.153.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie określenia zasad, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 5138 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.209.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Murowana.
2017 5137 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.206.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 4572 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.195.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 4571 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.190.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 4570 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.189.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.179.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017roku.
2017 4569 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.188.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2017 2796 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI.183.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 2382 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXI.179.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2017 2334 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI.178.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1595 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.177.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 1594 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.176.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1593 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.175.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 670 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017
2017 669 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 434 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.168.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci do lat 5.
2017 433 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.167.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.217.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r w sprawie przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
2017 432 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.165.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Lipnica Murowana oraz będących we władaniu Gminy Lipnica Murowana.
2016 7834 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII.156.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 7358 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.154.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.
2016 7357 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.153.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7356 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.152.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7355 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.151.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7354 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.148.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok oraz ustalenia wysokości dopłaty do opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 7353 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 6651 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5797 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.142.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5796 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.134.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej imprez niemających charakteru masowej imprezy ”
2016 5795 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.132.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Murowana
2016 3743 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIII.118.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3650 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIII.122.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3649 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIII.115.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 3607 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.119.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz poboru opłaty w drodze inkasa
2016 3606 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.117.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 3605 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.116.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3151 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XII.114.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2184 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XI.110.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2016 2138 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI.109.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2067 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.111.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.84.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 2066 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.107.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr X.97.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016.
2016 2065 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.103.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie
2016 2064 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.99.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.207.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
2016 2028 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.98.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/92 Rady Gminy w Lipnicy Murowanej z dnia 8 września 1992r. w sprawie powołania i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Murowanej
2016 642 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr X.97.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016
2016 641 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr X.95.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 77 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr IX.88.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8080 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX.86.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8079 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX.82.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7828 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.85.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.
2015 7827 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.84.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7826 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.83.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7825 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.81.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7824 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5888 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VII.72.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4309 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4273 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI.58.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.37.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2015 3755 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr V.44.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3595 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2015 3594 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.37.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 3593 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.36.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lipnica Murowana
2015 3592 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.34.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Lipnica Murowana
2015 3543 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr V.35.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 3244 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 1352 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr III.20.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lipnica Murowana
2015 947 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III.24.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 398 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II.17.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. sprawie budżetu gminy na rok 2015
2015 339 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.13.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 338 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.15.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 7245 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr I.5.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6761 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.351.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6714 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV.347.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6709 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.338.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6706 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI.314.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6336 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.343.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 6335 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.342.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 6334 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.341.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 4621 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.329.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Lipnica Murowana w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4620 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.328.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 4619 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.322.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwły Nr XX.170.2012 z dnia 18 września 2012 r w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4618 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.321.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 4373 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX.302.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 1746 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.280.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014
2014 1745 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.278.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 1684 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX.299.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 1029 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.294.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2014 1028 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.290.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie organizowania, prowadzenia i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Gminie Lipnica Murowana
2014 1027 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.288.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie” na lata 2014 – 2020
2014 1026 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.287.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1025 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.286.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1024 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2014 189 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.284.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 188 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.283.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 187 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.272.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7711 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.265.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 7593 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.266.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej
2013 7592 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.262.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 7591 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.260.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7590 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.259.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7589 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.258.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7588 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.257.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 5891 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.255.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 5890 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.252.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 5889 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.247.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2013 5888 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.242.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2013 4902 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV.238.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 4511 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV.239.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipnica Murowana i jej jednostkom organizacyjnym.
2013 3642 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 3581 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.232.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana uchwalonego uchwałą Nr XXIII.218.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r.
2013 3580 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.231.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana podjętego Uchwałą Nr XXIII.208.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r.
2013 3579 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.229.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2013 2769 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.222.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 2713 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.218.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2601 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.217.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
2013 2600 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.214.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinien spełniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2599 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.213.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2013 2598 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.212.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2597 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.211.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2596 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2595 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.209.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2013 2594 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.208.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 803 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII.206.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2013 802 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII.193.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013
2013 682 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX.163.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2013 478 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII.207.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
2013 434 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII.202.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 404 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.201.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 403 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.200.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipnica Murowana
2013 402 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.199.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 401 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 400 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 7314 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI.188.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 6640 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.183.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6639 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.181.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6584 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.184.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6583 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.182.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6582 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.177.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnica Murowana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5006 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2012 4746 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XX.173.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 4725 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX.170.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4313 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX.162.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lipnica Murowana
2012 4213 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 3271 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.160.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 3209 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2012 2989 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII.145.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej
2012 2970 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII.146.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2907 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII.150.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 2591 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII.144.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 2053 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI.129.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 1797 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI.137.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 1442 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV.124.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 961 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.125.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich trybu finansowania na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 960 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.122.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
2012 311 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV.116.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 6393 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.107.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Lipnica Murowana i nadania mu statutu.
2011 6189 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.103.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2011 6188 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.102.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6187 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.101.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2011 6190 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.104.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6193 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 6192 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.106.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Lipnica Murowana
2011 6191 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.105.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 5319 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII.99.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 5187 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X.81.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.34.2011 z dnia 3 marca 2011r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015.
2011 4724 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI.90.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 4684 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 4683 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4685 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 4687 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.83.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 4686 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V.32.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Lipnica Murowana.
2011 3699 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX.73.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 2522 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV.16.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011
2011 2426 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.54.2011. Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2333 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII.55.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 1872 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.41.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2011 1871 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.39.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 1874 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.51.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz piwa
2011 1873 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.50.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
2011 1617 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 1616 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.45.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały dot. okreslenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich trybu finansowania na terenie Gminy Lipnica Murowana
2011 1619 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.49.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2011 1618 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa
2011 1398 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr Nr IV.22.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.
2011 1307 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Lipnica Murowana
2011 1306 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2011 1305 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.29.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Lipnica Murowana
2011 1308 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.
2011 1311 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r.
2011 1310 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.35.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1309 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.34.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015
2011 1083 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V.27.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 1084 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V.28.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 818 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV.19.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich tyrybu finansowania na ternie Gminy Lipnica Murowana
2011 319 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/ 11 /10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 320 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 5744 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2010 5745 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5742 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2010 5743 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 5748 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/303/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 5749 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 5746 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2010 5747 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów , na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 4550 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 3811 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLV/286/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 3696 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2010 3660 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3661 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/279/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.
2010 3587 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/275/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 3588 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/278/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2010 3391 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLII/273/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2010 3346 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 2667 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 2360 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1783 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 1760 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 1682 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/243/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na rok 2010