Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6730 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6729 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 rok
2019 5426 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 5171 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4583 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4393 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2019 4392 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Limanowa.
2019 2981 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2019 rok
2019 2858 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2857 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2019 2856 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 1973 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Limanowa.
2019 1972 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1971 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2019 1970 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 1969 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1968 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/30/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 912 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2019 rok.
2019 615 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023
2019 614 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 613 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 612 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 611 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 610 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 8557 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa.
2018 8556 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8555 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 7252 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/284/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 rok.
2018 6396 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/279/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Limanowa.
2018 6395 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Limanowa.
2018 6394 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 rok
2018 6393 2018-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 570, poz. 6250 z późn. zm.).
2018 5089 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2018 5088 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym innym instrumentem płatniczym
2018 5087 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5086 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Limanowa
2018 5085 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/268/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stara Wieś - Podlipowe do kategorii dróg gminnych
2018 5084 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa
2018 5083 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 3721 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 3720 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 3719 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie na 2018 r.
2018 2455 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 2454 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.
2018 2414 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Limanowa.
2018 2413 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1790 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1789 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1788 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2018 1787 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2018 107 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 106 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 105 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2018 rok
2018 104 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 103 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 102 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 101 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 100 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 99 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/164/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 8830 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa.
2017 8829 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 8828 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 7294 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
2017 7214 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi
2017 7213 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie
2017 7212 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej
2017 7211 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
2017 7210 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
2017 7209 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
2017 7208 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/211/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
2017 7207 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/210/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
2017 7206 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
2017 7205 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
2017 7204 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młynnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młynnem
2017 7203 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie
2017 7202 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
2017 7201 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kaninie
2017 7200 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 7199 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość z terenu Gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7198 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/200/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2017 5871 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 5870 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
2017 5071 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2017 4141 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3002 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2017 3001 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 3000 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2644 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/171/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2408 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/156/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 2407 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/154/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 2406 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/152/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2017 rok
2017 2405 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 2404 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 7906 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7905 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/160/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2016 7904 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa
2016 6578 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 6369 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa
2016 6368 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/147/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.
2016 6367 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2016 6366 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 6365 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli niruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstaja odpady komunalne.
2016 6364 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6363 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2016 6362 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 5460 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Limanowa.
2016 5459 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2016 - 2020.
2016 5458 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Limanowa
2016 4797 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 4796 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr X/103/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 4338 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2016 4308 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość z terenu Gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4307 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2563 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2562 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2016 rok
2016 2561 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2560 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2559 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2558 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 2424 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2016 2423 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2016 2422 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2414 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/233/2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.
2016 2413 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2016 2412 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2411 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2016 2410 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Limanowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 469 2016-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/2003 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 136 poz. 1825)w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa
2016 182 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 183 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Limanowa.
2015 7164 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2015 7163 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 6867 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa
2015 6866 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6865 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4758 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4551 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Kłodne – Sośliny do kategorii dróg gminnych
2015 4164 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4163 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4162 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, pieczęci, flagi i sztandaru Gminy Limanowa.
2015 4161 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4160 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2015 3101 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2015 3100 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 3099 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2015 rok.
2015 3098 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 3075 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 1830 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2015 1810 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1809 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2015 1803 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1802 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1801 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2014 7279 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6605 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 6604 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5126 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Limanowa
2014 5116 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 3898 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2014 3246 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3007 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 3006 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Limanowa na 2014 rok
2014 1785 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1784 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2014 1783 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 246 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 172 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.
2014 171 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw związanych z przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2013 6671 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6670 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów
2013 6669 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6668 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2013 6667 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6666 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 5725 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2013 5724 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 5723 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5722 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa.
2013 5721 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5720 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5719 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4576 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4134 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 3164 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3163 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 3162 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2013 3161 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2013 rok
2013 2407 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2406 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa
2013 2405 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2013 597 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2013 309 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2013 308 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 307 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2013 306 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 305 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 226 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 225 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7430 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Limanowa na lata 2012 – 2032
2012 6388 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6387 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 6386 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6385 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6384 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 6383 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2012 6382 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2012 6381 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6283 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 5983 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie likwidacji filii w Młynnem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi
2012 5166 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
2012 5165 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa
2012 4853 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4770 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4762 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 4760 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 4441 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 4304 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2012 3888 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 3830 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3801 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3629 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 2732 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa.
2012 2347 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Limanowa oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2012 2346 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2012 2228 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
2012 1355 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR XII/78/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie:zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1354 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR XI/70/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 1353 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w budżecie na 2011 rok.
2012 1352 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2012 rok
2012 1351 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR X/58/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok
2012 1173 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa
2012 652 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 631 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Limanowa.
2012 630 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6658 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa.
2011 6657 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6660 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 6659 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Limanowa za ustaloną odpłatnością obowiązków związanych z wywozem odpadów komunalnych.
2011 6251 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6250 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2011 6252 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 6254 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6253 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3577 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3197 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2011 2770 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2481 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2011 rok.
2011 2151 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2011 2152 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2011 958 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 5834 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/243/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 5835 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/245/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach
2010 5579 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Limanowa
2010 5358 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa.
2010 5359 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3713 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2806 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2807 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1735 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1531 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 1387 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LIMANOWA NA ROK 2010
2010 1389 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Limanowa na rok 2010 Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1390 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1382 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 1383 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2010 1384 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.