Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6698 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica
2019 6697 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z toalety publicznej w m. Kamienica
2019 6696 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 wszystkie położone w Kamienicy, nr: 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu.
2019 6695 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 4969 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica
2019 4968 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 3239 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kamienica prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3238 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamienica
2019 3237 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 2427 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2019 2426 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Kamienica
2019 2425 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/23/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2019
2019 2424 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/22/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 29 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/9/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 8949 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lib żywności dla osób objętych wieloletnum rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8948 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 8042 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8041 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 7064 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Kamienica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 6773 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 2156/6 położona w Kamienicy, 818/3, 818/4, 818/5, 818/7, 818/8, 817/1, 217/1 położone w Zalesiu
2018 6738 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/2017 Rady Gminy Kamienica w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2018 6737 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kamienica
2018 6736 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kamienica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 6735 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kamienica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6734 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2018 6733 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/301/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 5093 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 586, 589/2, 590, 591/4, 592 w Zbludzy
2018 5092 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone, jako działki ewidencyjne nr: 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/2, 1770, 1771, 1781/1, 1782, 1791, 1792, 1793, 1794, 1797, 1798, 1795, 4712/2 (część działki) wszystkie położone w Kamienicy, nr: 412/1, 525/1, 2318, 2319, 2256, 2257, 2305, 2878 wszystkie położone w Szczawie, nr 1361 w Zasadnem, 495/4, 784 w Zbludzy, nr: 601, 2419 (część działki) położone w Zalesiu
2018 5000 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamienica.
2018 4999 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica na lata 2018-2020".
2018 4998 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2018 4997 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 2560 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/276/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2559 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2018 2558 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2557 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2018
2018 2556 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 2522 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamienica.
2018 2521 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2002 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2017 9138 2017-12-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/254/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2017 r. NA ROK 2018
2017 9137 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 7221 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 7220 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 7219 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 7218 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 6573 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2017 6563 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 5552 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 5544 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Szczawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Szczawie.
2017 5543 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie w Szkołę Podstawową Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie.
2017 5542 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zasadnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Marii Konopnickiej w Zasadnem.
2017 5541 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu w Szkołę Podstawową im.Henryka Sienkiewicza w Zalesiu.
2017 5540 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Jana Sobieskiego w Zbludzy wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Jana Sobieskiego w Zbludzy wchodzącą w skład Zepołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy.
2017 5539 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Jana Matejki w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Jana Matejki w Kamienicy.
2017 5538 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Bohaterów Warszawy w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im.Bohaterów Warszawy w Kamienicy
2017 4784 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/218/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działki Nr 563/2 i 578/3, część działki Nr 589 (działka Nr 589/2 wg nowego podziału) i działka Nr 590, część działek Nr 931/1, 931/2, 967 w Zbludzy
2017 4783 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/217/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1
2017 4782 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 930, część działki Nr 1848, część działki Nr 2419, część działek Nr 983 i 1040 w Zalesiu
2017 4781 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2879, część działki Nr 1828/5, działka Nr 1417/2 w Szczawie
2017 4780 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 968/1, część działki Nr 1766/1, działka Nr 5042/12 i część działki Nr 5042/11, część działki nr 56/2, część działki Nr 261/2 w Kamienicy
2017 4665 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 4392 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2017 3288 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działki ewidencyjne nr 4536/3 i 4554/2 w Kamienicy oraz działki ewidencyjne nr 682 i 1824 w Zalesiu
2017 3184 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 2265 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2072 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2071 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2070 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2017
2017 2069 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 1292 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XX/174/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 1224 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/182/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/168/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1223 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/180/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2017 1222 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/179/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz tryb pobierania opłat.
2017 1221 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/178/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy.
2017 385 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIX/165/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 384 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2017 258 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 257 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystywania
2016 7593 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działka ewidencyjna nr 673 w Zalesiu
2016 7579 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica
2016 6060 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 6059 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2016 6058 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6057 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6056 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 5335 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 5294 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2016 5293 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/07 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 3638 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XV/125/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 3600 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/141/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
2016 3599 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr Nr XV/132/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewożników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2016 3598 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie: odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie
2016 2232 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2016
2016 2231 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 2230 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr VI/57/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12.06.2015 r.
2016 1040 2016-02-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/95/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 1039 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 2308/4, część działek Nr 2308/14, 2308/16 w Kamienicy
2016 971 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XII/97/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 970 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 670 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 8610 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 8609 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 8608 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/233/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
2015 8607 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2015 7035 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7034 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 7008 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 7007 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2015 7006 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6042 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 4960 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 3878 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy
2015 3767 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3766 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 3740 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3739 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3738 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty.
2015 3180 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 2564 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 2558 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 2556 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2015 2178 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr XVII/113/04 Rady Gminy  Kamienica z dnia 10 września 2004 r.
2015 1950 2015-04-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/8/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 1299 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2015
2015 1298 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 724 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działka Nr 48/2, część działki Nr 48/4 w Zasadnym
2015 723 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 560, część działki Nr 624, część działki Nr 565 (działka 565/1 wg projektu podziału) i działka Nr 558 w Zbludzy
2015 722 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1
2015 721 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2041/2, działka Nr 1139/1 w Zalesiu
2015 720 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 1606/1, część działki Nr 1114/3 w Szczawie
2015 719 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 484 i część działek Nr 429, 486, działki Nr 1548 i 1717, część działki Nr 1662, część działki Nr 1790, działka Nr 124 i część działek Nr 123, 125/1, 125/2, 114 w Kamienicy
2015 636 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica
2014 6638 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 6026 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4780 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kamienica sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 4779 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu
2014 4778 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 4777 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy
2014 4776 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4737 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne w Gminie Kamienica
2014 4483 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4476 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4159 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Sołectw Gminy Kamienica
2014 3554 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kamienica
2014 3014 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDZETOWA NA 2014 ROK
2014 2020 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2014
2014 2019 2014-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kamienica
2014 735 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica
2014 734 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”.
2014 688 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020
2014 271 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 7519 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/221/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2013 6578 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 6577 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica.
2013 5549 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 4975 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica.
2013 4798 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 4353 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/193/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica.
2013 4203 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/190/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
2013 3286 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie:ustalenia na terenie Gminy Kamienica sieci Gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2013 3206 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 2567 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica.
2013 2566 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działki Nr 3191/1, 3192/3, działka Nr 3126, część działki Nr 4651, działka Nr 416, działki Nr 1884/3, 1903/2, 1906, część działek Nr 1884/1, 1886/1, działka Nr 1426/2 w Kamienicy, część działki Nr 2407/2 w Szczawie, działka Nr 1847, działka Nr 2367 w Zalesiu, działka Nr 344 w Zasadnem, działki Nr 350, 353, działka Nr 388/2, działka Nr 1240, część działki Nr 1245 w Zbludzy, działka Nr 2298/3, działki Nr 107/2, 107/3 w Kamienicy
2013 2494 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr XVII/113/04 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2004 roku
2013 2493 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działki Nr 536/2, 545, 546/2
2013 2492 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica część działki Nr 4656
2013 2491 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica działka Nr 2178, część działki Nr 2189/4
2013 2490 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2013
2013 2404 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum w Zalesiu.
2013 826 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMIENICA NA ROK 2013
2013 277 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/155/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2013 81 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Kamienica na stałe obwody głosowania
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
2012 7333 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 6892 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6891 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty
2012 6812 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamienica
2012 6811 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XIV/98/12 z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6810 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6809 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6808 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
2012 5949 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamienica.
2012 5698 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2012 5697 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 5611 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kamienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu.
2012 5610 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 5609 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5608 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 5607 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 4985 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 3816 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 3482 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutów Sołectwa Zasadne i Sołectwa Szczawa Gminy Kamienica
2012 2496 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 2474 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 2409 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 1627 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.
2012 1534 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 1107 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1106 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1012 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 1011 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 974 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Kamienica na rok 2012
2012 28 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/74/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2012 27 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2012 26 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/71/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6636 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2011 6635 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6634 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 6639 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie
2011 6638 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6637 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5414 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX\66\11 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5415 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe prowadzone przez Gminię Kamienica.
2011 5102 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/9/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 5101 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMIENICA NA ROK 2011
2011 5103 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5105 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 15 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5104 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 4423 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działek Nr1631 i Nr 1633
2011 4050 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica dla działki Nr 4715/15 w Kamienicy
2011 4051 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica działka Nr 423, działka Nr 925/1
2011 4048 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa działka Nr 2195/2, część działki Nr 1985, działka Nr 2288, część działki Nr 2289/6 i część działki Nr 2297/10, działka Nr 1453
2011 4049 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działki Nr 440, działka Nr 446, część działek Nr 447/1 i 445
2011 4052 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działki Nr 327
2011 4055 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działka Nr 380
2011 4056 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zasadne część działki Nr 44, część działki Nr 87
2011 4053 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - wieś Zalesie - działki Nr 179/1 , 1802/2
2011 4054 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działka Nr 396/2, działa Nr 486
2011 3502 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych Przedszoli Samorządowych w Gminie Kamienica.
2011 3441 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kamienica.
2011 2766 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2783 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 786 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamienica.
2011 187 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4804 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4483 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4364 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4365 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 3624 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 3603 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2938 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2939 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica.
2010 2924 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2486 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/188/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2487 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/192/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie:nadania imienia Gimnazjum w Szczawie wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie,oraz zmiamy w Uchwale Nr VII/58/99Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 1999r w sprawie:zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie.
2010 2488 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/196/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/145/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2005 r.
2010 2471 2010-07-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVIII/177/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamienica na rok 2010
2010 224 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
2010 180 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kamienica na 2009 rok.
2010 181 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kamienica.