Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 268

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6469 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 6370 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 4957 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 4956 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4955 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2019 -2032”
2019 4954 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
2019 4953 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 4952 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2019 4457 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 4187 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 4186 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 3805 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2019 3804 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2019 3803 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 3802 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 3266 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2019 2642 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 2641 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na 2019 r.”
2019 2640 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, a także nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 172 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019
2018 9160 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9159 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9158 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 9033 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/165/2004 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 marca 2004r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw.
2018 9032 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8487 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018
2018 8486 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2018 8485 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
2018 8484 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 6674 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 6662 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2018 5614 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 5538 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 5537 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2018 4498 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 4497 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 4496 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4495 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 4446 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE
2018 4445 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE
2018 4157 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/253/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 3544 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2424 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018
2018 2423 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 2422 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w 2018 roku.
2018 2421 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2420 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/241/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 227 2018-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
2018 226 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2017 8995 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały rady gminy Igołomia - Wawrzeńczyce nr xxxix/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2017 8148 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 8147 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2017 6701 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2017 6700 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 6699 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 6012 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 6011 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 6010 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach
2017 5759 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 4434 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 4433 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2017 4432 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 3885 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 3884 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 2429 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/169/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 2428 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 2427 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
2017 2372 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1028 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1027 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/155/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2016 6800 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 6799 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 6798 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/68/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 6797 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 5982 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Igołomi-Wawrzeńczycach
2016 5981 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 października 2016r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 5980 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 10 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 4550 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2016 4549 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2016 4548 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4547 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 4546 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 4545 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016
2016 4544 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2016 3769 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 3768 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej w miejscowości Igołomia
2016 3767 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 3468 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2016 - 2020”
2016 3467 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 maja 2016r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 2919 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 2918 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 2275 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 2274 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 2273 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach.
2016 2272 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016 1354 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016
2016 1353 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr NR XII/88/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 1352 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 58 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/78/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/78/2015 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
2016 57 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 56 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 7258 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
2015 7101 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 7100 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/69/29015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7099 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/203/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 7098 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 7097 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7096 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 7095 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 7094 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 6351 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6350 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 5836 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2015 5835 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57 /2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 4743 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 4742 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 4741 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3405 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 maja 2015r. w sprawie projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok.
2015 2254 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 2196 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2015 1058 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/31/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 907 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2015-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 906 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 894 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 370 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Nr II/17/2014
2015 176 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr NR II/13/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2015 175 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 6113 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/334/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 6112 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2014r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2014 5634 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 4694 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
2014 4338 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 3848 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 2594 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014
2014 2593 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawi określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2014 2592 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych
2014 2591 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawiew określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2590 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 2015 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1953 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29.12.2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1952 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28.12.2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1951 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6.12.2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1324 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1323 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 736 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 519 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2014 518 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014
2013 7888 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 7127 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2013 7126 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 7125 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2013 7124 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 6369 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 5878 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach
2013 5877 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 4870 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 4388 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XXVIII/256/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 4259 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2013 4258 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4257 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4048 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 3844 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 3568 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3567 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 1279 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 1177 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 823 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2013
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 7701 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7700 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2012 7695 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 7687 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7322 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 7008 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 6856 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 6855 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2012 6854 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6752 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2012 5626 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 5455 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5045 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 3709 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 2470 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.
2012 2380 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 1794 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/167 /2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 824 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 713 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2012
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2012 107 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/141/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 108 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6352 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2011 6000 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 5999 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6002 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 6001 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 5717 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2011 - 2015”
2011 5229 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/135 /2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 4950 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 4645 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/66/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 4646 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/125/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 4658 2011-10-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 3034 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2588 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 2589 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" oraz "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2011 2553 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.
2011 2554 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 2501 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2389 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2388 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2391 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII65/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2390 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2362 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011
2011 1557 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/36/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: wyłączenia z zespołu szkół pod nazwą "Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Igołomi" Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tropiszowie.
2011 1556 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/35/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/2002 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Wawrzeńczycach.
2011 1555 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/34/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/2002 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Igołomi.
2011 1560 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 marca 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr V/44/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1559 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Igołomi- Wawrzeńczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1558 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/37/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: wyłączenia z zespołu szkół pod nazwą "Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Wawrzeńczycach" Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobranowicach.
2011 870 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2011 318 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 46 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/370/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 47 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6042 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6041 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/193/2004 z dnia 13.10.2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 6044 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6043 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 5279 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2010 5280 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.
2010 4526 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4525 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/269/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty targowej.
2010 4524 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4529 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4528 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4527 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4391 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3888 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/365/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3886 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/363/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3887 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/364/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3285 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3284 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3156 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pobytu w Pobiedniku Małym
2010 3019 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3018 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3017 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3022 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/351/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3021 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/350/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3020 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 2031 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 2032 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 2033 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 1549 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/335/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 1550 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/336/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 w zakresie prognozy kwoty długu publicznego na lata 2010-2021.
2010 1317 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 996 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 995 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/324/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 997 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 999 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 998 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 828 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 827 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 829 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 802 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/304/2009 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010
2010 13 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2009 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2009.