Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7229 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 7163 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2019 7162 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7161 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 5789 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 4959 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4958 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 3455 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”
2019 3454 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów
2019 3453 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3452 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 2409 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 2408 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2019 r.
2019 2407 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2019 2406 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Gręboszów
2019 2405 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 138 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów.
2019 137 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów.
2019 136 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 135 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2019
2019 134 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2018 r.
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 9081 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., 1007)
2018 9080 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 9079 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9078 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9077 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9076 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 6714 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów
2018 6713 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/223/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6712 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/221/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 5560 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 4778 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na lata 2017 – 2020”
2018 4751 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/211/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gręboszów.
2018 4750 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4749 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 3427 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 2606 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gręboszów na lata 2018 – 2021
2018 2605 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gręboszów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów na lata 2017-2020
2018 2604 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2018 r.
2018 2603 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu
2018 2602 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/190/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 2494 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2493 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1281 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 293 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Gręboszów, miejscowość – Hubenice.
2018 292 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gręboszów.
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2018
2018 288 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 7944 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Gręboszów
2017 7943 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7942 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7941 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7940 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7939 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 6388 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.
2017 6199 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2017 6198 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 4475 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów.
2017 4474 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 2809 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2808 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2578 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.
2017 2577 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2576 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 56 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30.12.2015 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2017 55 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu
2017 54 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2017
2017 53 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 6950 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2016 6949 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2016 6948 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6947 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6946 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6945 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6944 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 5688 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 5687 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5686 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3956 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2016 3955 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Gręboszów.
2016 3954 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gręboszów.
2016 3953 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gręboszów w latach 2016 – 2021.
2016 3952 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie
2016 3951 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3950 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3949 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 2336 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/82/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2016 r.
2016 2335 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/81/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego w Gręboszowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie.
2016 2334 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/80/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gręboszów - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie.
2016 2333 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2016 2332 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/77/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 2331 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/75/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 91 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 90 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2016
2016 89 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 7938 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów.
2015 7937 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016
2015 7936 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016
2015 7935 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016.
2015 7934 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016.
2015 7933 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 listopada 2004 roku.
2015 7932 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 5706 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 3901 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gręboszów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok.
2015 3900 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 2690 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2689 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 2080 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2079 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2078 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2077 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2015 2076 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów.
2015 2075 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r.
2015 2074 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 413 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2015
2015 412 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 6618 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2015
2014 6617 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 6616 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 6615 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 6614 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 5274 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Gręboszów.
2014 5273 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/221/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2014 5272 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 5271 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Gręboszów
2014 3660 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 3659 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2676 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 1945 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gręboszów
2014 1944 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2014 r.”
2014 1609 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r.
2014 1608 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2014
2014 569 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 568 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7123 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7122 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7121 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7120 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7119 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r.
2013 7118 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 5792 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów
2013 5791 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r.
2013 5093 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 4895 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 rok
2013 3182 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 2708 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2013 1670 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 193 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2012 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2012 r.
2013 127 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2013
2013 111 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 110 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 109 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów.
2013 93 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 92 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7318 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2012 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2012 r.
2012 7002 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7001 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2013 w sprawie
2012 6840 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2012 6839 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo – wychowawczej.
2012 6838 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6837 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2013 r.
2012 6836 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5154 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 5153 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5124 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gręboszów.
2012 5073 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 4880 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2012 3614 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 3316 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 3290 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
2012 3066 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r. zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2541 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 2044 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2012 r.”
2012 2043 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Borusowej.
2012 2042 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie
2012 1775 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gręboszowie i nadania Zespołowi pierwszego statutu.
2012 1774 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 1773 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1470 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów.
2012 699 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2012
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2012 104 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6389 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6388 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 6390 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2012
2011 6392 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012r.
2011 6391 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2012 r.
2011 4679 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 4346 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 3499 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 42 / 2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gręboszów.
2011 3026 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2083 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 2084 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2011 r.
2011 1868 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów.
2011 1775 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
2011 1520 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 1521 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2011 550 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2011
2011 418 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 196 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4691 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 4690 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.
2010 4692 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4694 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 4693 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 4097 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLI/228/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
2010 4042 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4041 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.
2010 3390 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3301 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w informacji o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2010 r.
2010 3300 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 3294 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/196/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2010
2010 3304 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3303 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3302 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3283 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkocholowych
2010 2078 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów.
2010 2079 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gręboszów.
2010 1395 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawej w Borusowej w filię Szkoły Podstawej im. mjr. H. Sucharskiego
2010 1396 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Gręboszów
2010 1397 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 10 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 11 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/180/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 listopada 2009 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2010
2010 12 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gręboszów.