Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7348 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/100/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2019 7347 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 7346 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011r w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2019 7345 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/97/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2019 7096 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 5945 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 5888 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2019 5313 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5312 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 5194 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2019 3759 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 3738 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019 roku”
2019 2357 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 2280 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik
2019 2279 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2278 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawiezarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2277 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1444 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 1443 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1209 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków energetycznych
2019 1208 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych
2019 1207 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2019 1206 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2019 1205 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2018 9170 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik
2018 9169 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie.
2018 9168 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Gnojnik
2018 9167 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 8660 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Gnojnik
2018 8319 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie
2018 8263 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
2018 8262 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8261 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i  od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 8260 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 7174 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2018 7173 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/388/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXX/296/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 roku
2018 7172 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6474 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/379/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2018 6473 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/378/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Gnojniku i Uszwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.
2018 6472 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 6471 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/373/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5721 2018-08-23 Uchwała Uchwała Nr XL/365/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5288 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2018 5287 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/349/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 4662 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie w prowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gnojnik.
2018 4661 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4660 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojnik.
2018 4659 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 3829 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3828 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
2018 3827 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/331/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
2018 3826 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/327/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 3269 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 2341 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/322/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2018 2340 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 2339 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2018 roku”
2018 2338 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/319/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2337 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/318/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie : podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2336 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2335 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 375 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2018 374 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/309/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 373 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 372 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 371 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2018 370 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2018
2018 369 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8608 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 8322 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 6987 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 6589 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gnojnik
2017 6588 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/270/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 5376 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
2017 5375 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4970 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4079 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/228/17 z 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik na rok 2017.
2017 4078 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/241/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 3380 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2582 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/233/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2581 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku”
2017 2580 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 2525 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1021 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2017 1020 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1019 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 1018 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1017 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gnojniku.
2017 1016 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 318 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 204 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 203 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu GMINY GNOJNIK na rok 2017
2017 202 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 7516 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7515 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 7514 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2016 7513 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2016 7512 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik
2016 7511 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 6613 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/186/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6612 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/182 /16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 6611 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 6610 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
2016 6609 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik
2016 6608 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 5083 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 3992 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 3653 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3642 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3558 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2016 3557 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2016 3556 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI//147/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3555 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 3554 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 3553 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 2223 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2016 roku
2016 2222 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
2016 2221 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 1417 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1416 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2016 1415 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 106 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2016
2016 105 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 7430 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7215 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród wójta i dyrektora dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2015 7214 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2015 7213 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/108/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Gnojnik
2015 7212 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 7211 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2015 7210 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
2015 7209 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7208 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik
2015 7207 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 6112 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 5005 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 4822 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 4773 2015-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2015r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2014 rok
2015 4079 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 3772 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego ,, Pierwszy dzwonek'' polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3771 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
2015 3770 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3769 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.07.2015 do 30.06.2016 r.
2015 3035 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 2565 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 1682 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.
2015 1681 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej.
2015 1680 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej.
2015 1679 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2015 1678 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2015 954 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2015
2015 625 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/26/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 624 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/25/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości.
2015 327 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 6675 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XL/393/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 6674 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XL/390/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 6177 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 5547 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/382/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu realizacji projektu pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Gnojnik.
2014 5546 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 4544 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2014 4543 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3989 2014-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2014r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2013 rok
2014 3663 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3649 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3640 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3622 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Gnojnik.
2014 3618 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3063 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2014 2964 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 2512 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Gnojnik
2014 2511 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczyciela doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach na terenie Gminy Gnojnik
2014 1358 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości
2014 1357 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1134 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik
2014 695 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2014 694 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 693 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 692 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 517 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GNOJNIK NA 2014 R.
2014 477 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/282/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 7883 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX/296/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7018 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7017 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 7016 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2013 7015 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7014 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 7013 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 6293 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 6292 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 5539 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury
2013 5538 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie:wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2013 5537 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik.
2013 5536 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 5220 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 5205 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 4815 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/235/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 4752 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 4040 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3493 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 3194 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 3193 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3192 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie:ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3191 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI POMOCY  SPOŁECZNEJ W GNOJNIKU.
2013 2886 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/201/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2732 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/203/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gnojnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2154 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/189/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 2102 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/192/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku
2013 1990 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/180/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 407 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/158/05 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym  na terenie Gminy Gnojnik.
2013 189 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GNOJNIK  na rok 2013
2013 14 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 13 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 12 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 6254 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6253 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów
2012 6238 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/172/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6237 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/170/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2012 6236 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
2012 6235 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Gnojnik.
2012 6234 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 6233 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6232 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 6231 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 5398 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 4464 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr xvii/146/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4463 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII /143/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 września 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 4338 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/139/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 4178 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 3585 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 3247 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 3141 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1817 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie:zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1689 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2012 roku
2012 1231 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 996 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości
2012 728 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GNOJNIK na rok 2012
2012 403 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy.
2012 105 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 7030 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 7019 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2011 6464 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
2011 6326 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gnojnik oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 6077 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 6076 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 6075 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 6080 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 6079 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
2011 6078 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5538 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwaly Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatkow i oplat w drodze inkasa.
2011 5537 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie : zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011r.
2011 5540 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/71/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XVIII/136/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Gnojnik za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gnojnik.
2011 5539 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 5487 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 5488 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku.
2011 4164 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gnojnik
2011 3697 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 2094 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 2095 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 2096 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2011 1390 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/9/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 9 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 5647 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 5646 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 5649 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011r
2010 5648 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4457 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 3739 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 3597 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 3209 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 3210 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik
2010 2115 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lewniowej.
2010 1895 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 rok
2010 1878 2010-06-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/245/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 1580 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 1581 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2010 551 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/09 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2009 rok.