Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 338

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6795 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn
2019 6794 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2019 6793 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.
2019 6792 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn.
2019 6791 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 5853 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584 z późn. zmianami)
2019 5792 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Czorsztyn oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5791 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Czorsztyn.
2019 4815 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 RADY GMINY CZORSZTYN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4814 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4813 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3682 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 3681 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/41/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3680 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2762 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 2761 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2019 2760 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.
2019 2759 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 1952 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw.
2019 1644 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków bytowych pochodzących zgospodarstw domowych.
2019 1162 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn
2019 1161 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2019 rok
2019 1024 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw.
2019 188 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 187 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2019
2019 186 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8539 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 8538 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn
2018 8537 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 8536 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach
2018 8535 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2018 8534 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8533 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8050 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej obejmującej wielofunkcyjne boisko sportowe oraz strefę do ćwiczeń na świeżym powietrzu w miejscowości Kluszkowce.
2018 8049 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu sportowo - rekreacyjnego Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy.
2018 6914 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2018 6913 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czorsztyn
2018 6912 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 5651 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 5316 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 5165 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach oraz nadania statutu.
2018 5049 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5048 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 2317 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach.
2018 2315 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2018 2314 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół.
2018 2313 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Czorsztyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 2312 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czorsztyn.
2018 2311 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2310 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 2309 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.
2018 2308 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 1545 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/276/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2018 rok.
2018 1490 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sromowce Wyżne
2018 1489 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584 z późn. zmianami)
2018 1488 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1415 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.
2018 1414 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 1413 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2018 742 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 694 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2018.
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czorsztyn.
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czorsztyn, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 8916 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7464 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7463 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.
2017 7462 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7461 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7451 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czorsztyn.
2017 7450 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w  miejscowości Kluszkowce.
2017 6507 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584)
2017 6104 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2017 6103 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
2017 6102 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 4300 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 4299 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn
2017 3230 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.
2017 2848 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2017 rok
2017 2847 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w  miejscowości Maniowy
2017 2846 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2260 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2245 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.
2017 2244 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Kluszkowcach, poprzez przeniesienie jego siedziby.
2017 1405 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn
2017 1274 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 1184 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach
2017 1183 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czorsztyn jest organem prowadzącym.
2017 1182 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn
2017 1181 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 410 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2017
2017 383 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7858 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7857 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2016 6325 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kluszkowce.
2016 6324 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 6323 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 5374 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4538 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Czorsztyn (po wyroku WSA, sygn. akt II SA/Kr 323/15)
2016 4504 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4500 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4326 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4325 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2016 3241 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn.
2016 3066 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2652 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Czorsztyn publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 2256 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2016 2255 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2016 2254 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Czorsztyn oraz będących we władaniu Gminy Czorsztyn.
2016 1532 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2016 1531 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2016 1530 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 632 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/102/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2016
2016 239 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8583 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Maniowy.
2015 8582 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Czorsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8281 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe lub domków letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 8217 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czorsztyn
2015 8216 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 8215 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.
2015 8214 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 8213 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Czorsztyn
2015 8212 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 8211 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 8210 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 8209 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8208 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8116 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 8115 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2015 8114 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2015 8113 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2015 8112 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/94/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2015 8111 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 6321 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian nadania statutu Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach.
2015 6320 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5385 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4941 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.
2015 4206 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 4135 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 4134 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 4133 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 4132 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn .
2015 4131 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek "
2015 4130 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2015 4129 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2702 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2701 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Czorsztyn publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 2700 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1141 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 1140 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1116 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2015 roku.
2015 1115 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn
2015 211 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2015 rok
2015 209 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7325 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/222/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
2014 7324 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7323 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7322 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 6452 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 4739 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Czorsztyn w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4695 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 4696 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2014 4722 2014-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 294 poz.2442 )
2014 3482 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3481 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Czorsztyn udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2014 3462 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze
2014 3461 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3460 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem jest Gmina Czorsztyn.
2014 3459 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn
2014 3458 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/159/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 listopada 2004 r.
2014 3457 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3429 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Maniowy
2014 3428 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3427 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czorsztyn
2014 3426 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały Nr XXXII/298/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2743 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1613 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2014 roku
2014 1502 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1501 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1500 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2014 1229 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2014
2014 134 2014-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 133 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Czorsztyn i Kluszkowce.
2014 132 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 6928 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2013 roku.
2013 6927 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/159/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 listopada 2004 r.
2013 6926 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn.
2013 6925 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 6924 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5781 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19.02.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 5780 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 5779 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych (t. j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 529).
2013 5778 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2013 5777 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 5079 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5062 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 5061 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2013 4873 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4702 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/247/2013 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 4701 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 4545 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 3724 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 3707 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2013 3706 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 3705 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć.
2013 3676 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3660 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 3659 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela.
2013 2969 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz wprowadzenia regulaminu placu rekreacyjnego z pasażem usługowo – handlowym w Sromowcach Niżnych
2013 2875 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2013 roku
2013 2874 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 2873 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 2872 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2871 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów.
2013 2870 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2869 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Maniowach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Czorsztyn.
2013 2868 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
2013 2867 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2866 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn
2013 1265 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1264 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2013 1263 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 1262 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalania stawki opłaty.
2013 1261 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 936 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany UCHWAŁY NR XX/183/2012 RADY GMINY CZORSZTYN  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy papierowych i elektronicznych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 935 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2013.
2013 732 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 731 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 617 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2013 616 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXI/200/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/144/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czorsztyn na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 roku, Nr 875, poz. 6614 ).
2013 615 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXI/196/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 127, poz. 1634).
2013 555 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/147/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania  i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 441, poz.3268).
2013 554 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku, Nr 805, poz. 6428)
2013 530 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa w Maniowach i nadania jej Statutu oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2013 529 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2013 528 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/XII/90 Rady Gminy w Czorsztynie z dnia 30 kwietnia 1991 r w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej, Usług Wodnych i Kanalizacyjnych.
2013 527 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s  w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych  opłaty adiacenckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 822, poz. 6620).
2013 526 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 127, poz. 1635).
2012 7413 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7397 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2012 7198 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Maniowach.
2012 7197 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7196 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy papierowych i elektronicznych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2012 7195 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 7194 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/177/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7130 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7129 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 5841 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 5247 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze.
2012 5183 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3947 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2012 3930 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach .
2012 3819 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XII/100/2011 z dnia 29.12.2011 r.
2012 3764 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3684 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem jest Gmina Czorsztyn.
2012 3638 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czorsztyn
2012 3637 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3584 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.
2012 3562 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn.
2012 3497 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2012 3496 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę.
2012 3263 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XIII/100/2011 z dnia 29.12.2011 rok
2012 3181 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2012 2342 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2012 roku.
2012 1925 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
2012 1639 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1638 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr XIV/113/2012 z dnia 10 lutego 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1609 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.
2012 1608 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Czorsztyn.
2012 1607 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Czorsztyn.
2012 1563 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.
2012 1562 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Maniowach.
2012 1561 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.
2012 1560 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach.
2012 1278 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1277 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kluszkowce
2012 1276 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Czorsztyn
2012 1216 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1215 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1214 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa w Maniowach i nadania jej Statutu oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2012 1213 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2012 678 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/103/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 620 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2012 rok
2012 161 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 160 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 6273 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 6274 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6275 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5575 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 4448 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2011 4449 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego.
2011 4447 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4419 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2011 4446 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 4450 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. zmiany uchwały nr XXXIII/222/09 Rady Gminy \Czorsztyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 4454 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 4455 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
2011 4453 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4451 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów.
2011 4452 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3493 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 2849 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2847 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2011 rok
2011 2851 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2850 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2440 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Czorsztyn, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 2439 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Czorsztyn.
2011 2441 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela
2011 2443 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2442 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć.
2011 564 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5570 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2010 5569 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie:trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5572 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2010 5571 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 60/XII/90 Rady Gminy w Czorsztynie z dnia 30 kwietnia 1991 r w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej, Usług Wodnych i Kanalizacyjnych.
2010 5345 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4356 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Czorsztyn oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4357 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 4358 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Czorsztyn oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4106 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/285/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmianie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4107 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3465 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3466 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr. XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2803 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 maja 2010r.
2010 2804 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 maja 2010r.
2010 1922 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1923 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 1207 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2010
2010 1208 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok. Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1209 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok. Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1128 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn
2010 1126 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1130 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czorsztyn na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 1129 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn
2010 484 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.
2010 176 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Czorsztyn na rok 2009
2010 177 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.