Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 324

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7145 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7144 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 7143 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec
2019 7142 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7141 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7140 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 7139 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
2019 7138 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 7137 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 7136 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/126/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7135 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 5768 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny, na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 5767 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 7002)
2019 5766 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
2019 5765 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 5764 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5763 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/101/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2019 5762 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/97/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 5761 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2019 4973 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 4972 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 4093 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 4092 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4091 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3785 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 3784 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3783 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2887 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”
2019 2575 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 2573 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2572 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 2571 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2503 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 2502 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 2501 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowani mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
2019 1426 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec
2019 1425 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 1048 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czarny Dunajec na rok 2019
2019 949 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2019”
2019 948 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 196 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2019”
2019 195 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 194 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy czarny Dunajec
2019 193 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 192 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 191 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 8531 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów-14”, „Chochołów-15” i „Ciche-28”
2018 8530 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 7002 2018-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XX/204/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2018 6930 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/385/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 6929 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/391/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 6106 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/383/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2018 6105 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2018 6104 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 6103 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/381/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie
2018 6102 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec
2018 6101 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2018 5512 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2018 5450 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/374//2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec
2018 5449 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2018 5448 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/366/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czarny Dunajec maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5447 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 5446 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/370/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2018 5445 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/371/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum torfowisk” w Chochołowie
2018 5444 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/365/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec
2018 4387 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec
2018 4386 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018r poz. 994 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz. 2077 ) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
2018 3820 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/348/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2018 3819 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/347/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
2018 3818 2018-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
2018 3642 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
2018 3641 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 2568 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2348 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 2277 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2018 2276 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2275 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2274 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2273 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1683 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/308/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 1441 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/319/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1440 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/324/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
2018 645 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 257 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 256 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarny Dunajec
2018 255 2018-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8017 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Załucznem
2017 8016 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 8015 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 8014 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 6824 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2017 6574 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 6541 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry
2017 6540 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 6539 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6538 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/267/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2017 6537 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 5021 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 5020 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 4390 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 3562 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/250/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec
2017 3561 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 3560 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
2017 2588 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2550 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec NR XXII/226/2017
2017 2549 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/238/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 2548 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 2463 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
2017 2462 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2017 2442 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 1218 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 1217 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 903 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 824 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 470 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 469 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 7400 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/202/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 7399 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7398 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7397 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2016 7396 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2016 6257 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy finansowej na realizację zadania „Usuwanie z terenu Gminy odpadów niebezpiecznych – zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest”
2016 6047 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 5835 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 5834 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
2016 4616 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 4446 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 4445 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
2016 4168 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarny Dunajec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4167 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
2016 3443 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2237 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2016 2236 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015r,
2016 1505 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359)
2016 1504 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1503 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1502 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2016 846 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 845 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015 r.
2016 270 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 269 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 7878 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/ 104/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7276 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001 r., uchwałą nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 r. i uchwałą nr XXXVIII/387/2010 z dnia 30.06.2010 r.
2015 7275 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
2015 7274 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2015 7273 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359)
2015 7272 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 7271 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 7270 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7269 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 5996 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r
2015 5106 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 4757 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 4701 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
2015 4693 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2015 4692 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2015 4691 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: przyznawania „Nagrody za szczególne osiągnięcia dla kultury” w Gminie Czarny Dunajec
2015 4168 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Czarny Dunajec w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4167 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r,
2015 4166 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Odrowąż
2015 2552 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2538 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 2537 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
2015 2536 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym Dunajcu.
2015 2535 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2534 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 2527 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2525 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 1142 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2015 480 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku
2015 479 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, wprowadzonego uchwałą Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku.
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 7098 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/432/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 6637 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 r.
2014 6518 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/440/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 6047 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarny Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 6046 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/428/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec
2014 6045 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/427/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2014 5908 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 5411 2014-10-01 Ustawa Ustawa Nr XLV/408/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII//198/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
2014 5410 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLV/409/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 4766 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 r.
2014 4675 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 4669 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
2014 4666 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014 4382 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014 3055 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 2930 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2014
2014 2486 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2014 2485 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 2212 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/374/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. , poz. 1059 z późn. zm.)
2014 2211 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/373/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 1277 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 588 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec.
2014 587 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/359/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII//198/2012 w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania.
2014 586 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2014 585 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 584 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 583 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 129 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2013 7697 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 7541 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2013 7540 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2013 7288 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/333/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7287 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec
2013 7286 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 7285 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 6498 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. zmiany Uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
2013 6497 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. w sprawie: dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 6496 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012r
2013 5946 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5063 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r
2013 5037 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 5036 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 5035 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2013 5034 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5033 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 4450 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3554 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/282//2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
2013 3523 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012 rok
2013 2633 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2574 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 2573 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 2497 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 1909 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 703 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budzętowa Gminy Czarny Dunajec
2013 180 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 78 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13”
2013 67 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 7819 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 listopada 2012 roku, w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 7334 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 7079 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 6734 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/381/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
2012 6113 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 5066 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 5064 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/166/2012 z dnia 31 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2012 4322 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4287 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
2012 4241 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3977 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3960 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3940 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 3921 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3922 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3833 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wydania aktu założycielskiego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
2012 3832 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec
2012 3723 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3234 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec.
2012 3194 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 3015 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
2012 3014 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów.
2012 2776 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2012 2761 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
2012 2760 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 - 2015”
2012 2688 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2551 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem
2012 2007 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2006 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 1946 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1475 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1143 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
2012 1142 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/148/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem
2012 1141 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.
2012 1140 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2012, Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2011r
2012 1135 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. zmiany w budżecie
2012 945 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 944 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 896 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Czarny Dunajec na rok 2012
2012 1 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6960 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2011 6961 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6962 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2011 6024 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6025 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6026 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
2011 5275 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr Nr XI/106/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4842 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 4634 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4635 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/98/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2011 4307 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 3438 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII /81/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2011 3390 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r,
2011 3391 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
2011 3392 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2835 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2438 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1324 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 182 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci, w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 183 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 6012 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 5564 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/421/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2010 5565 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/183/2008 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/291/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 października 2009 r.
2010 5566 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy rondu na granicy miejscowości Ratułów - Ciche.
2010 5343 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 20 października 2010 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 5344 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych
2010 4354 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/408/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 4355 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 3873 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XL/401/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3542 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3547 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2010 3541 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
2010 3543 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3546 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Czarnym Dunajcu.
2010 3545 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28-05-2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
2010 3544 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 2834 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 2833 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/347/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 2835 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: nadania statutu dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
2010 2837 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001 r. i uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 roku.
2010 2836 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2485 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
2010 2063 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Pieniążkowice - 3”
2010 1119 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1118 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010, Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 1121 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2010 1120 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 483 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 373 2010-03-02 Budżet Budżet nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 165 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 178 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok