Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 299

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6295 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok.
2019 6294 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2019 6293 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Charsznica.
2019 6292 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2019 4883 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 4882 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Charsznica.
2019 3762 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok.
2019 3761 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy poprzez ustalenie lokalizacji prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poza siedzibą szkoły w obiekcie hali sportowej oraz boisku sportowym „Orlik”.
2019 3760 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w szkołach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2019 2332 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 2331 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 2330 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2019 roku
2019 1536 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Charsznica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1535 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy poprzez ustalenie lokalizacji prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poza siedzibą szkoły w obiekcie hali sportowej oraz boisku sportowym „Orlik"
2019 1534 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 283 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2019 ROK
2019 282 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2019 281 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica.
2019 280 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego-zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2019 279 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8366 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 7944 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 7943 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2019 rok.
2018 7942 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2019 rok.
2018 5986 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 5985 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/284/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Charsznica.
2018 5984 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5983 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 5982 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2018 5527 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/276 /2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 5526 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Charsznica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 4996 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok
2018 4995 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów
2018 4994 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
2018 4993 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
2018 4992 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4991 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.
2018 3576 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 3575 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Charsznica.
2018 3207 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 3156 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2746 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 2745 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2018 roku.
2018 2744 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2743 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1138 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukacja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
2018 1137 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Charsznica na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu: Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica.
2018 1136 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 1135 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: : trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Charsznica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1134 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240 /2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2018 239 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2018 ROK
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 7844 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: : zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 7843 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2018 rok.
2017 7842 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2018 rok.
2017 7841 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2017 7741 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr III/16/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 7494 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 7274 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Zespołu Szkół w Tczycy w Szkołę Podstawową w Tczycy.
2017 7273 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy w Szkołę Podstawową im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy.
2017 7272 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogwizdowie.
2017 7271 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach.
2017 7138 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 7137 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211 /2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 5341 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 4384 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 4383 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Punktu Przedszkolnego.
2017 4382 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych.
2017 4381 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy w Szkołę Podstawową im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy.
2017 4380 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół w Tczycy w Szkołę Podstawową w Tczycy.
2017 4379 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogwizdowie.
2017 4378 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach.
2017 3378 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 2707 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2485 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej
2017 2097 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 2096 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku.
2017 2095 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2017 2094 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2093 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2092 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2017 1006 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 1005 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 665 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2017 436 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2017 ROK
2017 275 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 274 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2016 7008 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.
2016 6930 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Charsznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6887 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 6886 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.
2016 6885 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
2016 6884 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6883 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica oraz wysokości opłat za posiłki.
2016 6395 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 5368 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 4879 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica.
2016 4878 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 4877 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.
2016 4876 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Charsznica.
2016 4566 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.
2016 4565 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Charsznica
2016 4564 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno –Administracyjnemu Szkół w Charsznicy.
2016 4084 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 4083 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Charsznica na lata 2016 – 2019.
2016 4082 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/116 /2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4081 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Charsznicy.
2016 4055 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3069 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 3068 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016 roku.
2016 3067 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2016 2449 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 2448 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 2447 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2016 2446 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2016 roku.
2016 2445 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2016 1549 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 1548 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2016 rok.
2016 281 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2016 ROK.
2016 280 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 279 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenie Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Gminie Charsznica.
2016 278 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2015 8085 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7850 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.
2015 7849 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.
2015 7848 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
2015 7847 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7846 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 7845 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica.
2015 6404 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6372 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5986 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
2015 5894 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5893 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/60/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5100 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5099 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 5098 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2015 4148 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum.
2015 4147 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwdzy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkujących na terenie Gminy Charsznica, w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3711 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3710 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3003 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 3002 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
2015 3001 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2015 1874 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2015 roku.
2015 1834 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 1833 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/30 /2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1832 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Charsznica.
2015 1032 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 994 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 993 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/24 /2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa.
2015 380 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2015 ROK.
2015 321 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 287 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 156 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 147 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej
2014 6553 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/270/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok.
2014 6552 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.
2014 6551 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.
2014 6550 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 267/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.
2014 6549 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6548 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/263 /2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 5216 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 5215 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 5214 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2014 5213 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/245/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica w zakresie wyrównania ich szans edukacyjnych.
2014 4624 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej statut Publicznego Załadu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
2014 4603 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 4000 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 2983 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/232 /2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie.
2014 2967 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2014 rok
2014 2033 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Charsznicy
2014 2027 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2026 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok.
2014 164 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 162 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 161 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 7913 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2013 7912 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 6894 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica
2013 6893 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
2013 6892 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok
2013 6891 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok
2013 6890 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok
2013 6889 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 6363 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5875 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 5874 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Charsznica.
2013 5171 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5170 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2013 5030 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 4941 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Charsznica
2013 4940 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany w ustaleniu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Radę Gminy Charsznica
2013 4508 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2013 3435 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
2013 3267 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.
2013 3266 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica
2013 3148 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3104 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 3103 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXVI/154/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.
2013 2712 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2711 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Charsznica w 2013 roku
2013 2593 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2592 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica
2013 1651 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 154 /2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2013 rok
2013 1007 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2013 1006 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2013 456 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/ 147 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 398 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/ 148 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 178 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 177 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 18 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: zmiana uchwał Nr XX/103/2012 i Nr XXIII/131/2012 w sprawie zmian w budżecie.
2013 17 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 133 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 7835 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów
2012 7834 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7810 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7799 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 144 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.
2012 7798 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 142 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica
2012 7797 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV / 140 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
2012 7781 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV /134 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok.
2012 6201 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /131 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 6200 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /129 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.
2012 6199 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /128 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.
2012 6198 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 127 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.
2012 6197 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /126 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do  obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 5324 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 5279 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/ 118 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Charsznica.
2012 4444 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 4402 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 115 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr V/24/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2012 4408 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów
2012 3702 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/ 103/ 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 3350 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 2737 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX /97 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2012 2247 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 94 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2012 2246 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 96 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2245 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 95 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2012 roku.
2012 1687 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 87 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Charsznica.
2012 1505 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/ 92/ 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 1440 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/ 85 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Charsznica na 2012 rok.
2012 965 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/ 84 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2012 177 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/ 78 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 95 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/ 80/ 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatu od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów.
2011 6443 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/ 71 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica na lata 2012 - 2020
2011 6387 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV / 74 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 5685 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.
2011 5684 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 65 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.
2011 5683 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 64 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5688 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 69 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie.
2011 5687 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 68 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok.
2011 5686 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII / 67 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.
2011 5009 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII / 56 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie.
2011 5010 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/ 57 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 października 2011r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Szczucin.
2011 4343 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X / 44 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2011 4280 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X / 48 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 4159 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/ 46 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4140 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VI / 32 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2011 ROK
2011 3052 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2011 3033 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX- 42 - 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica
2011 2516 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 38 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 1853 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII / 34 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.
2011 975 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 988 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.
2011 585 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 21 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie :zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr XLII/ 248/ 2010, z dnia 3 listopada 2010 roku, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2011 584 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 19 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie : określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2011 587 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 24 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 586 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V / 22 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 45 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 6040 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/ 6 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie.
2010 5405 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2010 5272 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 239 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
2010 5273 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII- 253- 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica
2010 5274 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII-244-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.
2010 5113 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-246-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2011 rok.
2010 5112 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5114 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-247-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2010 5116 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-249-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.
2010 5115 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-248-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2010 4849 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI - 234 -2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.”
2010 4850 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI- 235 - 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i zespołach szkół, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2010 4266 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLI /237/ 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie : zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2010 4241 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLI /233/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4242 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLI- 236- 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 4050 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/ 227 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2010 3581 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL /230 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 3426 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2010 2663 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2404 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2402 2010-07-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/ 200 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA ROK 2010
2010 2405 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 209 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 2407 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 2406 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 216 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 1812 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 206 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie : zmiany w "Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2010 1813 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV-207-2010. Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Tczycy prowadzonego przez Gminę Charsznica, nadanie statutu.
2010 633 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 197 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Charsznica lub jej jednostkom podległym.
2010 635 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Charsznica.
2010 598 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2010 550 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie