Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6904 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystra-Sidzina
2019 6903 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4713 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4363 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4021 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bystra-Sidzina
2019 4020 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 3004 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
2019 3003 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu Gminy Bystra-Sidzina.
2019 3002 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 1506 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bystra – Sidzina.
2019 1505 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/23/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019.
2019 1504 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 9116 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 9115 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9114 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9113 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9112 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2018 9111 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 7753 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 7187 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/322/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra - Sidzina
2018 7186 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/325/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bystra - Sidzina.
2018 7185 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/326/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7184 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/320/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 5743 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina
2018 5742 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy i logopeda.
2018 5741 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 5609 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
2018 5608 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/303/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2018 5595 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/304/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2018 5594 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 4928 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 4832 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2018 4831 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 4830 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3526 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 3525 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2018 2343 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/278/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystra-Sidzina
2018 2342 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/274/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 1419 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2018.
2018 1418 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 1417 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 567 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina
2018 526 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra – Sidzina, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 7809 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/249/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 7808 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/248/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2017 7807 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2017 7806 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/246/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 7805 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/245/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5803 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/242/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bystra-Sidzina za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 5802 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5801 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 5237 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 4978 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
2017 4977 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 4134 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2017 4133 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 3624 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny, doradca zawodowy i logopeda.
2017 3623 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2017 3622 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3621 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/204/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 2766 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2017 2765 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 2018 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1971 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2017 1970 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 1969 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2017.
2017 1968 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1967 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 1239 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 22 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina
2016 8149 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 8148 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystra-Sidzina na lata 2017-2021”.
2016 8147 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej
2016 8146 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2016 8145 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2016 7179 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7169 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7168 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów: informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i deklaracji na podatek od nieruchomości
2016 7167 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 6142 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 6080 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2016 5051 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 4419 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 4417 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 3886 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
2016 3885 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2016 3884 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska
2016 3883 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina.
2016 3385 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 3384 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2016 3383 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/11 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej
2016 3382 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Sidzinie i utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie
2016 2605 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/111/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2016
2016 2604 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 2540 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 2539 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2016 1370 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 1369 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 798 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2016 777 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 101 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej.
2016 76 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 7808 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7807 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 7586 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7585 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6438 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2015 6385 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 6384 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2015 5572 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 4310 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 4275 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4274 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
2015 3895 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 3877 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 3876 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3842 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3000 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 2921 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 1872 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1363 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.
2015 1362 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 1221 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1220 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2015 1219 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1218 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1217 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2015 473 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2014 7377 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 6805 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 6170 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 5949 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 5345 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/306/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina
2014 4617 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 4616 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Bystra-Sidzina
2014 4546 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina
2014 4375 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 3599 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/295/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystra-Sidzina lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 3598 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/291/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 3597 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/289/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Bystra-Sidzina
2014 3596 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/288/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny i logopeda
2014 3276 2014-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2014 3275 2014-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/148/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2014 1702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/264/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystra-Sidzina
2014 1688 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/270/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/31/02 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2014 1687 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/267/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad używania i stosowania symboli Gminy Bystra-Sidzina
2014 1595 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok
2014 668 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 667 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 666 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 464 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 183 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
2014 182 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Bystra-Sidzina
2013 7742 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bystra – Sidzina.
2013 7741 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 6736 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6735 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 6734 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2013 6733 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 6084 2013-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej
2013 6083 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 5318 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2013 5317 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2013 5003 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 4718 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 3644 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 3583 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
2013 3582 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 450 rocznicę nadania aktu lokacyjnego wsi Sidzina
2013 3099 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok
2013 2608 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2139 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 2014 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2013.
2013 1840 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
2013 1821 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2013 1588 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 1359 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2013 1293 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra
2013 39 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 7773 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra Sidzina Nr XXIV/158/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 7506 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/170/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 7505 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7504 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/167/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7503 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik
2012 7502 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7501 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7500 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2012 7277 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 6736 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6652 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 6651 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6650 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystra-Sidzina.
2012 6591 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra – Sidzina
2012 5318 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2012 5319 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 5275 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego zlokalizowanego w Sidzinie – Centrum przy budynku „ ośrodka zdrowia”.
2012 5274 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2012 5131 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 4153 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 4009 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXVII/183/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra-Sidzina
2012 3716 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 3305 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 2988 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie w Filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
2012 2663 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie inwestycji budowy kanalizacji w Gminie Bystra-Sidzina oraz preferowanego przez mieszkańców Gminy systemu kanalizacji (ciśnieniowej lub grawitacyjnej)
2012 2379 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok
2012 2249 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej
2012 2248 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bysta-Sidzina w roku 2012.
2012 2089 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2012 1494 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 775 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok
2011 6982 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6981 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystra-Sidzina w latach 2012-2016
2011 6984 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 6983 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny
2011 5754 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bystra-Sidzina i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 5681 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 5682 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5007 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 5008 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 4498 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 4499 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 4500 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/26/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2011 3695 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 2987 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/78/07 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 listopada 2007r.
2011 2988 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.
2011 2966 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 2967 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 2989 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
2011 2992 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie
2011 2993 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr VI/54/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
2011 2990 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej
2011 2991 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej
2011 2332 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 2243 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.
2011 2244 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2011 2245 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1803 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2011 ROK
2011 1806 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 1571 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
2011 1540 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1541 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2011 512 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5821 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/293/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym.
2010 4688 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/294/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4689 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/296/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 4049 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2010 3986 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 3594 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 2996 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok.
2010 2030 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010
2010 1745 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010
2010 631 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu w Sidzinie
2010 564 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010.
2010 568 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010.
2010 569 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010