Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 302

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7356 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Terma Bania”, w miejscowości Białka Tatrzańska.
2019 7299 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 7298 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie.
2019 7297 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 7296 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2019 7295 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/ 104/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/ 51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26.03.2015r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 7294 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek na zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, których zarządcą jest Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
2019 6670 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2019 6589 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 6588 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/ 93/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2019 5721 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2019 5720 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/ 85/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2019 5575 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowina Tatrzańska od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5574 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 79/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowina Tatrzańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4136 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie Wierchu Rusińskiego
2019 4033 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7004)
2019 4032 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2019 z dnia 13.02.2019r Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska pn. „Gminne Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej”.
2019 4031 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/ 59/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie : przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2019 4030 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z „Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej”
2019 4029 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, w Jurgowie.
2019 3206 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa”.
2019 3172 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Tatrzańska” na odcinku drogi wewnętrznej w m. Czarna Góra
2019 2696 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 2695 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska "
2019 2550 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Groniu im. Króla Jana Kazimierza
2019 2549 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Leśnicy
2019 1619 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1533 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7004)
2019 1532 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/ 34/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska pn. „ Gminne Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej”
2019 701 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała Budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2019
2018 9107 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9106 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 9105 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/403/2018 z dnia 27 września 2018r., w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia”, na odcinku drogi gminnej 420041K w m. Czarna Góra dla istniejących budynków nr 1, 1a, 1c i 2
2018 9104 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia” na odcinku drogi wewnętrznej w m. Czarna Góra
2018 9103 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/ 14/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nadwodnia " na odcinku drogi krajowej nr 49 w m.Czarna Góra
2018 7775 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 7774 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/ 416/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , sposobu poboru i terminu płatności
2018 7773 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/415/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2018 7677 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVIII/ 406/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2018 7609 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 7597 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVII / 405/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 7556 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/ 407/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego "Liptakówka "
2018 7090 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LVI/ 403/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia” na odcinku drogi gminnej 420041K w m. Czarna Góra dla istniejących budynków nr 1, 1a, 1c i 2.
2018 5904 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/389/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, dla kompleksu hotelowego „Sojka”
2018 5811 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LV/ 395/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska .
2018 5250 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/ 387/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.
2018 5249 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/ 384/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2018 2490 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 359/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bukowina Tatrzańska.
2018 2489 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1497 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 357/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1467 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 356/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2018 1226 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 347/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2018
2018 984 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska
2018 771 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 352/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 8619 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie zwanym „Na Grapie”
2017 7958 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/ 316/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 7904 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/ 341/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska.
2017 7903 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/ 340/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności.
2017 7902 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/ 339/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2017 6693 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/324/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na wymianę kotłów i sposobu jej rozliczania
2017 6664 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/ 315/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 5785 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/ 306/ 2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2017 5784 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/ 307/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5783 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII / 308/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 5529 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/305/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Leśnica i Groń, w rejonie cmentarza parafialnego w Leśnicy
2017 5465 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 5464 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 302/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” dla Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 5463 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 301/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 5462 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 300/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska
2017 5461 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 299/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2017 5144 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania.
2017 5060 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 3915 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 3916 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 279/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/255/2017 z dnia 23 marca 2017  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz uchylenia uchwały NR XXXVI/264/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe .
2017 3774 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 276/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr IV/ 26/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 3053 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 266/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3052 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 3051 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 264/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2221 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego "Zawrat"
2017 1942 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 1313 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 247/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 1226 2017-02-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/239/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2016 r. na rok 2017
2016 8054 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7171 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/226/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 7117 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2016 7004 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej
2016 7003 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposbu poboru
2016 6606 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie : zatwierdzenia regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji-Sportowej w Białce Tatrzańskiej
2016 6237 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/ 221/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2016 5703 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/ 212/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego „Bania”
2016 5195 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w miejscowości Brzegi w rejonie Polany Głodówki
2016 5194 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 230/60, 230/61, 230/102, 230/103, położone w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa”
2016 5193 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 210/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/ 153/2015 Rady Gminy Bukowina tatrzańska z dnia 29.12.2015 w sprawie opłaty miejscowej
2016 5192 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy, zmienionej uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. Nr IX/63/2011.
2016 5191 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 204/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawiezmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3509 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3236 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie okreslenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2684 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2626 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2016
2016 1414 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”
2016 1279 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1275 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia z cześci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
2016 1223 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1205 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowoych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2015 7180 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 7050 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/ 139/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności.
2015 7049 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2015 7048 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6439 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”
2015 5887 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 5710 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie utworzenia oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Jurgowie z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej.
2015 5709 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 5463 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/110/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4979 2015-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XI/114/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy - Groniu .
2015 4978 2015-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XI/115/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Stautu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im.Michaliny Ćwiżewiczowej
2015 4866 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/109/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie o zmianie Uchwały Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Nr IV/33/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr VIII/87/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Nr IV/33/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4824 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/108/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr IX/100/2015 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4823 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/105/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4313 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego
2015 4068 2015-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr IX/99/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy ” w Bukowinie Tatrzańskiej
2015 4012 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3551 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3452 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek "
2015 3006 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/ 75/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
2015 2968 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska, w rejonie Szyszkowskiego Potoku
2015 2406 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Groń.
2015 2405 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/ 56/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarna Góra
2015 2387 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 2386 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepiska
2015 2385 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnica.
2015 2384 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/58/ 2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurgów.
2015 2383 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI /55/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi.
2015 2382 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BIałka Tatrzańska
2015 2381 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina Tatrzańska
2015 2213 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Potoku Remiaszowego
2015 2212 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2031 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których gmina jest właścicielem lub zarzadzającym
2015 2030 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/ 2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2029 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42 /2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
2015 1875 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 1864 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 1061 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/19/ 2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2015
2015 1021 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 1009 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 1000 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 32/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zwolnienia w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2013.182 z późn.zm.).
2015 999 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 30/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 998 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 29/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 997 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2015 996 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 995 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 609 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy- Groniu
2015 607 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 299 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/ 20/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru. ( Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2011 Nr 566 poz.:6165) zmieniona uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XXV/183/2012 z dnia 26 października 2012r. ogłoszona w Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2012r. poz: 5518
2014 7248 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im. Michaliny Ćwiżewiczowej
2014 7247 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/ 14/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/405/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji /opublikowanej w Dz.Urz. Woj.Małopolskiego poz. 6730 z dnia 24.11.2014r./
2014 6943 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr LI/400/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 337/19, 337/20, 337/39, 337/40, 337/41, 337/42 oraz część dz. ew. nr 6655/3, położone w miejscowości Białka Tatrzańska
2014 6730 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LI/405/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6241 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/396/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska, w obrębie dz. ew. nr: 2886, 2887, 2888, 2889, 2896
2014 6157 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/395/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego
2014 6068 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr L/399/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska.
2014 6067 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr L/398/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 5196 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego
2014 5195 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2014 4910 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/384/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego " Pierwszy dzwonek"
2014 4565 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jurgów II
2014 3587 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie zwanym "Na Grapie"
2014 3359 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wydsokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2014 3311 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. Uuchwała Budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2014
2014 2233 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Wysokiego i Potoku Remiaszowego
2014 1322 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 327/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowina Tatrzańska
2014 1017 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska przy ulicy Wierch Rusiński
2014 934 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2014 856 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
2014 683 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 682 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 186 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/ 314/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym Borczaki.
2014 185 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/ 318/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego.
2014 184 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/ 305/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 6957 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat
2013 6898 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/298/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6897 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/299/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 6825 2013-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/284/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2013 6743 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/293/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2013 6280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2013 6279 2013-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/285/2013. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 6245 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzegi
2013 5699 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 września 2013r. w sprawie o zmianie uchwały nr XXXIV/246/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska opublikowanej w Dz.Urz.Woj.Małopol. poz. 5150 dnia 12.08.2013 r.
2013 5570 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Groń, obejmującego działki ew. nr: 591/4, 591/5, 591/6 i 591/10 - MPZP GROŃ TARTAK
2013 5229 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII 271/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5150 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
2013 5149 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2013 4932 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejWiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2013 4599 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23.04.2013r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania ,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowina Tatrzańska , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 3621 z dnia 21.05.2013
2013 3621 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowina Tatrzańska, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3415 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3196 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadanie nazwy ronda w Bukowinie Tatrzańskiej
2013 3195 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2477 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 2241 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały NR XXVIII/207/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1957 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2013
2013 1845 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały NR XXVIII/203/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2013 1799 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 24 stycznia 2013 r. Nr XXX/222/2013 o zmianie uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2013 1798 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 1289 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im. Michaliny Ćwiżewiczowej
2013 1039 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 1038 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 171 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania.
2012 7920 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7919 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 7900 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7872 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 7871 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 7870 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7858 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2012 7857 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7800 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jurgów
2012 7375 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 7372 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie o zmianie Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 6647 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 6646 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 6588 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 6086 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2012 5981 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2012 5980 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawiepodziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5625 2012-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/176/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tesktu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 5540 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/177/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jenolitego Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury " Dom Ludowy " w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 5518 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania
2012 4611 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2012 Nr XVII/128/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4264 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 3691 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 3611 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3331 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska
2012 3198 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 3110 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lesnicy - Groniu
2012 3093 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2147 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
2012 1421 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2012 Nr XVII/128/2011 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROK
2012 1073 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 1072 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy.
2012 689 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 349 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 86 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu fiansowania zadań własnych Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 7029 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 7017 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2011 7018 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. dotyczącej poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6416 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej.
2011 6417 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu BCK w Bukowinie Tatrzańskiej
2011 6165 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2011 6166 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6163 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2011 6164 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6169 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania inkasentów do poboru opłaty miejscowej
2011 6170 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2011 6167 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2011 6168 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5485 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
2011 5486 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bukowina Tatrzańska "
2011 5429 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 5180 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jurgowie
2011 5181 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 03 września 2010r. w sprawie :określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty budowlane ,zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej ,przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ,położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska .
2011 4496 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 4497 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 3768 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw w Gminie Bukowina Tatrzańska
2011 3635 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Leśnica -Gimnazjum
2011 3609 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 3491 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/285/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie
2011 2982 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 2981 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy.
2011 2983 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 2985 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VIII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy.
2011 2984 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej nadanego uchwałą nr V/26/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 09 marca 2007r.
2011 2515 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2011 Nr V/26/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010.
2011 2323 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.
2011 2324 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 1674 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie sprostowania uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. określającej limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu / za wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2011 1675 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1396 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.
2011 869 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 597 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2011
2011 583 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 510 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 lutego 2009r.,określającej limit sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 511 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 397 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2011 396 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 września 2010r. w sprawie : określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 395 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
2011 400 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XL /285/ 2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie.
2011 399 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2010 z dnia 3 września 2010 r. dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej,przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska.
2011 398 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2010 3295 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 3299 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2010 Nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010.
2010 2333 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozlicznia dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2112 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 255/ 2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2010 2113 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 249/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2010 1982 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach imienia Jana Pawła II
2010 1980 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1981 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska.
2010 1879 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy.
2010 843 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 688 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/217/2009 z dnia 17.12.2009r. dotyczącej określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 687 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2009 z dnia 17.12. 2009 r. dotyczącej określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2010 686 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/215/2009 z dnia 17.12.2009 r. dotyczącej określenia liczby licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 689 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/218/2009 z dnia 17.12.2009 r. dotyczącej obowiązku dodatkowych oznakowań taksówek.