Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 296

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6650 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2019 6594 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 6593 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin.
2019 6592 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5548 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5142 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5141 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie
2019 3891 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3890 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 3889 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz granice obwodów prowadzonych przez Gminę Borzęcin, a także przez inne organy prowadzące
2019 3888 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1556 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2019 1555 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1554 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2019 roku
2019 73 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2019 rok
2018 9012 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji
2018 8990 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 8989 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8988 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 8352 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8351 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8350 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8349 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 7956 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7955 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7954 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 7953 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7602 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/351/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7601 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/350/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 7600 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Borzęcin
2018 6238 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6237 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borzęcin
2018 6236 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borzęcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6235 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2018 6234 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 5590 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/338/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5589 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/334/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania i wnoszenia alkoholu na terenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2018 5176 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2018 r. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5055 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4227 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4226 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1994 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 1993 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 1992 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2018 1991 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz innych nauczycieli
2018 1990 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2018 1989 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1988 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2018 roku
2018 673 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie.
2018 672 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2017 9006 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2018 rok.
2017 9005 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9004 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i  niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 9003 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 7929 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7928 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań w zakresie rozwoju sportu
2017 6949 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6948 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2017 5869 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5868 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Borzęcin
2017 5867 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2017 5206 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5205 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzęcin Nr XXX/246/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5204 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin
2017 5203 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin
2017 5202 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2017 roku
2017 5201 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4144 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4143 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Borzęcin
2017 4142 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3701 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3700 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w  sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Borzęcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3699 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym
2017 2589 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2552 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2551 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2017 roku
2017 2443 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1573 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Borzęcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1561 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1560 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym
2017 1172 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
2017 868 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 867 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2017 29 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2017 rok
2017 28 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8162 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7238 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Borzęcin
2016 6989 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6988 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 6987 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6986 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 6055 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5341 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5339 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 5338 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5337 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Borzęcin i ustalenia ich przebiegu
2016 4615 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4027 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 2951 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2016 2950 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2310 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 2309 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 2120 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2016 1951 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 1950 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 1949 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/ 2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2016 1948 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Borzęcin
2016 1947 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2016 roku
2016 875 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 817 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Borzęcin.
2016 816 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Borzęcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 236 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8558 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2015 8466 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin.
2015 8465 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin
2015 8464 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
2015 8463 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2015 6858 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6786 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 6785 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 6784 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6783 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6175 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin
2015 6174 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin
2015 6173 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2015 6172 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 5489 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Borzęcin na lata 2015 - 2018.
2015 5490 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 5491 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 4834 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3981 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3980 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 3979 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 3978 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 3799 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3572 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3571 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 2876 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Borzęcin
2015 1536 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1512 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 1511 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji
2015 1510 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1497 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łęki
2015 1496 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przyborów
2015 1495 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/38/3015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1494 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Waryś
2015 1493 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jagniówka
2015 1492 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bielcza
2015 1491 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borzęcin Dolny
2015 1490 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borzęcin Górny
2015 515 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2015 roku
2015 516 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym
2014 7409 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015
2014 7408 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7129 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7128 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015
2014 7127 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6510 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6509 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6004 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 5349 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5178 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4478 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3361 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3121 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borzęcin w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 3120 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2202 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2201 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2014 roku
2014 929 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borzęcin w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 928 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 855 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013 roku, w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 854 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w zakresie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 853 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 455 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 454 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7854 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7454 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014
2013 7453 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7452 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6978 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6977 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Borzęcin Nr XXXII/222/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2013 6976 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Borzęcin
2013 5945 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5944 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2013 5571 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5137 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5065 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3928 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin.
2013 3883 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2013 roku
2013 3882 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Borzęcin za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin
2013 3812 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3811 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/181/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Borzęcin
2013 3810 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3803 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 2514 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2013 roku
2013 1571 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1570 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1569 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1568 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Borzęcin
2013 1567 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1566 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin
2013 1565 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin
2013 1042 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 702 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 190 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. Budżet Gminy Borzęcin na rok 2013
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2012 7414 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6781 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 6780 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 6621 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6620 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2013
2012 6154 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5693 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2012 5603 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranym w każdym okręgu.
2012 5602 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2012 4253 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4252 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3865 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin
2012 3837 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3836 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
2012 2193 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2012 roku
2012 1887 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach.
2012 1873 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1634 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1334 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji i realizacji pracy z rodziną
2012 1333 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin
2012 1313 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 894 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa  Gminy Borzęcin na rok 2012
2011 7232 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 7231 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7234 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 7233 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzęcin dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6909 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r, Nr 734 poz. 5158)
2011 5911 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012
2011 5910 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5909 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzęcin
2011 5914 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5913 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 5912 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 5054 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 74 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzęcin.
2011 5055 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 73/ 2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5056 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 80 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4005 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 4004 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2011 4006 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 4008 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4007 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X / 68 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3490 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2011 3277 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2857 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2855 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2858 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2860 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2859 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011
2011 1716 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2011 1650 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 18 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 17 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 20 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 19 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 6011 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4738 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 4737 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4739 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 4741 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4740 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3952 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Borzęcin i ustalenia ich przebiegu
2010 3951 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/337/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3953 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3955 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLII/347/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3954 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/341/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 3522 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Dolnym
2010 3521 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Górnym
2010 3520 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Bielczy
2010 3523 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2936 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 2459 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2429 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 2428 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Borzęcin lub jej jednostkom podległym.
2010 1730 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1729 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2010 1731 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 1733 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Borzęcin
2010 1732 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 1440 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 1439 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1438 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1437 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. Budżet Gminy Borzęcin na rok 2010
2010 1442 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1441 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1168 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie do Zespołu Szkół w Przyborowie
2010 1167 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin
2010 1166 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie
2010 264 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/09 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2010 135 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/09 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2010 134 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.