Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6863 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław
2019 6862 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLV/422/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2019 6197 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 5725 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4572 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2019 4571 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4570 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze
2019 3844 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Rady Gminy Bolesław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2019 3290 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3289 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3288 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 2340 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2019 roku.
2019 2339 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 2338 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 2337 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2336 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2019 2335 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 909 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 908 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa
2019 210 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 209 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 208 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 207 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/14/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/14/2018
2018 8129 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 8128 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2018 8127 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2018 8126 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 7198 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/431/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław.
2018 6276 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/422/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2018 6275 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/421/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
2018 4705 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4704 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Bolesław
2018 3837 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/398/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2018 3798 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XL/392/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, obejmującego miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki.
2018 3746 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XL/393/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 2940 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/389/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 18 września 2017r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
2018 2673 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.
2018 1539 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2018 1504 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/383/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 1503 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/382/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/359/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 1502 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania
2018 1501 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/380/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1500 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/374/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2018 497 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 481 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa
2018 156 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bolesław za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 155 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 154 2018-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/354/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXVII/354/2017
2017 8146 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 7587 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/334/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze
2017 7346 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/338/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7345 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2017 6662 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/330/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - Dyrektorom, Wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
2017 6042 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
2017 6005 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Bolesław na lata 2018-2021
2017 6004 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej Gminy Bolesław.
2017 6003 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 6002 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - Dyrektorom, Wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach placówek
2017 6001 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie.
2017 5327 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/308/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2017 5326 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/307/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław
2017 5325 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu.
2017 5324 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.
2017 4372 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.
2017 3644 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Bolesław obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 3643 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/275/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie
2017 2584 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017.
2017 2583 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław do nowego ustroju szkolnego
2017 2532 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2017 2531 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolesław
2017 1026 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/259/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2017 625 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki
2017 604 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawieprzyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2017 367 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
2017 366 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina” w Laskach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 365 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/175/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Laskach i nadania mu Statutu
2017 364 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2016 7423 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2016 7192 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2016 7191 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych
2016 7190 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2016 7189 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7188 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7187 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6391 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ujków Nowy Kolonia.
2016 6390 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ujków Nowy.
2016 6389 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Podlipie.
2016 6388 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Międzygórze.
2016 6387 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Małobądz.
2016 6386 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Laski.
2016 6385 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzykawka.
2016 6384 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzykawa.
2016 6383 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krze.
2016 6382 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krążek.
2016 6381 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Hutki.
2016 6380 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Bolesław.
2016 4666 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Bolesław obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3987 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 3821 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina” w Laskach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2016 3820 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Laskach i nadania mu Statutu
2016 3819 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: nadania Statutu jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2016 3263 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3262 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Bolesław
2016 2733 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa
2016 2732 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2731 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bolesławiu
2016 2285 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2016.
2016 2284 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 1529 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/216/2009 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 949 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 238 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obszarach Nr 1 Bolesław i Hutki, Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze, Nr 5 Ujków Nowy, Małobądz i Krze, Nr 6 Krzykawa
2016 237 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obszarze Nr 7 Krzykawka
2016 4 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 Nr XIV/113/2015
2015 8171 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 8170 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 8169 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8168 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8072 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7757 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7756 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7755 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7754 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7753 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2015 7752 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7751 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7750 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).
2015 7749 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2015 7748 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych
2015 6143 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 października 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2015 6142 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 października 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 5881 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 4982 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2015 4981 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 4980 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Bolesław” i „Zasłużony dla Gminy Bolesław”
2015 4240 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2015 4149 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 3672 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Bolesław, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3656 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 2950 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław.
2015 2949 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 2948 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/25/99 Rady Gminy Bolesław z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2015 2915 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, w granicach jednostki strukturalnej nr 3 „Roznosy”
2015 1725 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2015 1724 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1723 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2015 1722 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesław
2015 1721 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2015.
2015 377 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/7/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 268 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
2015 267 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Scieków z siedzibą w Małobadzu stanowiacego załącznik do Uchwały Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.
2014 6482 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
2014 6481 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bolesław
2014 6066 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 5779 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/343/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 5778 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/342/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2014 5777 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/341/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
2014 5776 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/340/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 4960 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
2014 4763 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2014 4443 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bolesław na lata 2014-2017
2014 4376 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2014 4050 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr xxxv/317/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
2014 4049 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2014 2325 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1987 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1986 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2014.
2014 533 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/290/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 532 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 531 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 stycznia 2014r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków
2014 398 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2013 7734 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykawa
2013 7615 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7614 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7613 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7612 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7199 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
2013 7198 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7197 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław
2013 6380 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6379 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2013 4649 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.
2013 4543 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4542 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4541 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3850 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – placów zabaw na terenie Gminy Bolesław
2013 3041 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków
2013 3040 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesław.
2013 3039 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2013.
2013 387 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2012 7913 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2012 7912 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7911 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7910 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Bolesław
2012 7909 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 7908 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 6554 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu.
2012 6553 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2012 6552 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6551 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2012 6418 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2012 6417 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6416 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6415 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5559 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 października 2012r. w sprawiew zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4734 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4721 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania
2012 3270 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3207 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa
2012 3206 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 2442 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1987 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r."
2012 1986 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2012 1985 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991 rok w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2012 1749 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1462 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 507 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2011 7282 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych.
2011 7283 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2011 6349 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
2011 6350 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 5993 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie okreśelnia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5994 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych
2011 5991 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 5992 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5997 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości, ze zmianami
2011 5998 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5995 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5996 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5680 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVI/162/2008 z dnia 13 października 2008 r. z późniejszymi zmianami.
2011 5312 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4157 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4158 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku
2011 3694 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3645 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 23 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław (z późn.zm.).
2011 3646 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław.
2011 3595 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław na lata 2010 – 2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011 3489 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2011 2929 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 2110 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.
2011 1848 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław.
2011 1849 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
2011 1421 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.
2011 816 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 605 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.
2011 519 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 37 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR III/5/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r.
2010 6096 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6097 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ze zm.
2010 5268 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2010 5267 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu
2010 5270 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnegmu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 5269 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 4848 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L/352/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 4456 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4035 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/327/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4036 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/334/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójta
2010 3387 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3388 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3191 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bolesław oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 3192 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesław.
2010 3193 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3007 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1537 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
2010 1548 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 374 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/268/2009 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 80 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2009 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2009 roku