Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7343 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6963 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław
2019 6962 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6860 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2019 5722 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 5273 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY BOLESŁAW NA LATA 2019-2021”
2019 5272 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 4725 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
2019 4724 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 4723 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3451 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3450 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2019".
2019 3449 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław od dnia 01 września 2019 r.
2019 1929 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.38.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 1928 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.37.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2019 1927 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.32.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 311 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2019
2019 86 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr II.28.2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy w Bolesławiu w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu
2019 85 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr II.26.2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2002 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bolesław.
2019 84 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7895 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7894 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 7893 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019r.
2018 7892 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 7891 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 7410 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7190 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2018 7189 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w  postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020
2018 6455 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bolesław.
2018 6454 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5713 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5712 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 5711 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych
2018 5710 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/236/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z  pomocy społecznej będących w  zakresie zadań własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i  zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 5709 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 4579 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 3787 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 31 maja 2017 r w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa ,logopedy i doradcy zawodowego.
2018 3786 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/2009 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2018 3785 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2827 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2018 2826 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1848 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/216/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2018 1847 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1846 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2018".
2018 1845 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2018
2017 7931 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie wsparcia w  formie posiłków dla dzieci do czasu podjęcia nauki w  szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i  ponadpodstawowej, oraz uczniów klas drugiej i  trzeciej gimnazjum objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w  zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2017 7930 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2017 7762 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7696 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2017 7695 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy w Bolesławiu w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu
2017 7694 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2017 7693 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7692 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.
2017 6283 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXI/160/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 marca 2017 r.
2017 6282 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 5148 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu
2017 5147 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bolesław liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2017 5146 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3994 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
2017 3993 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3177 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2663 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2017".
2017 2634 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2017 2633 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2017 2632 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1310 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XX/149/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław.
2017 42 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2017
2017 41 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 7186 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 7107 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2016 7106 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7105 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.
2016 5922 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 13 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bolesławiu" na bazie istniejącego „Gminego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bolesławiu” oraz nadania jej statutu.
2016 5921 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 5062 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/123/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5061 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/122/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 5060 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 4689 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4683 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4682 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 4681 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2016 4680 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4679 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2016 3524 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2367 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII\216\2014 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2016 2366 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2016.
2016 2365 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1357 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2016 1356 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2016 1355 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 705 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na 2016 rok
2016 704 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 433 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 38 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 7183 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 7182 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7121 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7120 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2015 7119 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7118 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 6165 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 22 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 6087 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5574 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław
2015 5573 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4650 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4629 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek,” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 4628 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2015 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek,” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 3822 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3141 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3136 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2958 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław
2015 2218 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2217 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2015.
2015 2216 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 660 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/27/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bolesław na lata 2014 -2020
2015 628 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Bolesław na 2015 r.
2015 627 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2014 6590 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 6589 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 6361 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6360 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/247/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2014 6358 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/246/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6357 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/245/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 5948 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2014 5812 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław.
2014 5772 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opiekiu Zdrowotnej.
2014 5241 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/237/214 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości i rolnego, leśnego w drodze inkasa.
2014 5240 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/236/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/172/2013 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2014 5239 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 4729 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 4726 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4344 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2014.
2014 2010 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2014 2009 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 494 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2030
2014 495 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2014 208 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 207 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6915 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 6914 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Bolesław dla spółki wodnej
2013 6913 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2013 6044 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 6043 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 4903 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 4534 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław.
2013 4190 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 3927 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3926 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 3925 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2013.
2013 3106 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 3078 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3077 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 944 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2013
2013 877 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 876 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 875 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 874 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 7699 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/136/2012 z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7692 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/154/2001 z dnia 30 listopada 2001 rok
2012 7691 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 7690 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 7686 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2012 7685 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.
2012 7684 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 7666 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr. XXVII/154/2001 z dnia 30 listopada 2001r.
2012 7275 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/172/10 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław
2012 6479 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6478 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław
2012 6477 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
2012 6476 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Bolesław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6475 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 5191 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 5155 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 5127 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Boleslaw w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 5033 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze
2012 4741 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIX/124/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 4613 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 4582 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2012 3607 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 3327 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2012.
2012 3294 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół , zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2012 3293 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 3256 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/12 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2012 rok w sprawie włączenia Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. "Lot"w Podlipiu do Zespołu Szkół w Bolesławiu
2012 3255 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. "Lot" w Podlipiu do Zespołu Szkół w Bolesławiu
2012 2060 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2012 2059 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Samocicach
2012 2058 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/97/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół
2012 1804 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 1507 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 1246 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie : określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Bolesław
2012 1245 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Bolesławiu
2012 1244 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie w sprawie utworzenia zespołu szkół.
2012 1237 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.
2012 888 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bolesław na 2012 rok
2012 185 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 6980 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy .
2011 6133 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2011 6132 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2011 6135 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/11 z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Bolesław.
2011 6134 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5785 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 5786 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 5787 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2011 5220 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 4737 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 4738 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 3488 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2011 1850 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bolesław.
2011 1394 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 1395 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/ 30/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bolesławiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 903 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 596 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2011.
2010 5289 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 grudnia 2002 r.
2010 5290 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2010 5110 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 5111 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2010 4405 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.
2010 4404 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław.
2010 4407 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4406 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI 197/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 2080 2010-06-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/164/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: uchwała budżetowa Gminy Bolesław na 2010 rok
2010 1300 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/126/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.