Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 329

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7386 2019-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia
2019 7385 2019-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Brzeźnica
2019 6037 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 5959 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 5451 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu
2019 5450 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bochnia Nr V/45/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5449 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
2019 4858 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 4752 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 4751 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2019 4750 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3491 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2019 2109 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 580843K w  miejscowości Łapczyca
2019 2108 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 2018 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2019 2017 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/45/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.
2019 864 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2019 711 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/37/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 710 2019-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/31/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. GMINY BOCHNIA NA 2019 ROK
2019 656 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/38/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2019 655 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
2019 654 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/35/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1444K w  miejscowości Nieszkowice Wielkie.
2019 653 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Bochnia.
2019 652 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 608 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 8769 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Bochnia
2018 8768 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8767 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8766 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/400/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8765 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 7721 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/395/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 7675 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
2018 7674 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bochnia
2018 7673 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/398/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 7672 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Gawłowie
2018 7434 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/392/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 7148 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bochnia
2018 7147 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6445 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 5706 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 5665 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów.
2018 5431 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 5318 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia i korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 4424 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/367/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 4300 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XL/376/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3870 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 3726 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w  miejscowości Stradomka.
2018 3725 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego.
2018 3724 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/363/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2018 2955 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 2855 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2517 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
2018 2480 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2018 2479 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2018 2372 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bochnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1487 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
2018 1486 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 1397 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.
2018 1396 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/349/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia
2018 912 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Bochnia na 2018 rok
2018 911 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2018 739 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/337/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 8940 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 8864 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 580817 K Stanisławice – Raba w  miejscowości Stanisławice
2017 8818 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/329/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 8817 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7603 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/309/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 7602 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/306/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 580791 K Dębina – Ostrów Szlachecki w  miejscowości Zatoka
2017 7465 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 6572 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/299/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 5834 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 5383 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie.
2017 5382 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia w miejscowości Brzeźnica.
2017 5381 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni.
2017 5380 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2017 5379 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 4830 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2084 K Sobolów – Zawada w  miejscowości Nieszkowice Wielkie
2017 4772 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/242/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bochnia.
2017 4771 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 4770 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 4061 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
2017 4060 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 3147 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/264/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 2900 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2017 2899 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2884 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Łapczycy.
2017 2883 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2017 2882 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2714 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bochnia do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1978 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 1189 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochni
2017 1188 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 882 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2017 689 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bochnia.
2017 508 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2017 507 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 506 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bochnia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2017 505 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2110K w miejscowości Słomka
2017 504 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/232/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2017 rok
2016 7794 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 7478 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy
2016 7477 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wspólnej obsługi przedszkoli i szkół – jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia
2016 7476 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia wskazanej drogi do kategorii dróg gminnych
2016 7475 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7474 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2016 6550 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych
2016 6549 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6548 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 5964 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia
2016 5963 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 5786 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia w 2009 roku
2016 5413 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XX/199/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 5404 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XX/204/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr XI/99/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia
2016 5384 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XX/205/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.
2016 4742 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 4718 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 4614 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 4271 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4256 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia”
2016 4209 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych w Gminie Bochnia
2016 4208 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 4166 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2016 4165 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
2016 4164 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia
2016 4163 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4162 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4161 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VIII/68/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29.06.2015 r. dotyczącej dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
2016 4160 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 4159 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/150/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9.03.2016 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bochnia
2016 4158 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bochnia
2016 3375 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Łapczycy do Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy
2016 3374 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Małych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych
2016 3373 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Cikowicach
2016 3372 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 2082 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2081 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Bochnia
2016 2080 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/150/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bochnia
2016 2079 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”
2016 2078 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2016 2077 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2016 2076 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 1336 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/139/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1335 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 805 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2016 rok
2016 804 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2016 621 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bochnia oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 620 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 619 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 441 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 440 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2015 8141 2015-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bochnia
2015 8030 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8029 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bochnia gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pod nawą: „Gminna Karta Dużej Rodziny - Gmina Bochnia wspiera rodziny 3+”
2015 8028 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2015 8027 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/112/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2015 8026 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 8025 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8024 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 7158 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/114/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 6633 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6632 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6631 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2015 rok
2015 6589 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XI/101/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 6588 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Bochnia
2015 6556 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 6555 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 6554 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bochnia
2015 5303 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5302 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 4781 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 4772 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4771 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Proszówkach do Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach
2015 4673 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 4307 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/230/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005r. „Akt założycielski Zespołu Szkół Gminnych w Stanisławicach”
2015 4306 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/229/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005r. „Akt założycielski Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu”
2015 4305 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Wielkich do Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Wielkich
2015 4304 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Gawłowie do Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie – Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gimnazjum w Gawłowie
2015 4303 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Bogucicach do Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2015 4302 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/03 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie.
2015 4301 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2015 4300 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu
2015 4299 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego ,, Pierwszy dzwonek'' polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4298 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
2015 4297 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 3184 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 2633 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/56/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Gawłowie do Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie- Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gimnazjum w Gawłowie.
2015 2623 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Wielkich do Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Wielkich
2015 2622 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Bogucicach do Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2015 2621 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bochnia
2015 2620 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bochnia.
2015 2530 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 2482 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia
2015 2469 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok.
2015 1664 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1663 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia
2015 1662 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bochnia
2015 1566 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bochnia
2015 782 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXVII/319/06 RADY GMINY BOCHNIA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU WRAZ ZE ZMIANĄ TEJ UCHWAŁY PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR XXX/237/10 Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY BOCHNIA: [1] BACZKÓW, [2] BESSÓW, [3] BOGUCICE, [4] BRZEŹNICA, [5] BUCZYNA, [6] CERKIEW, [7] CHEŁM, [8] CIKOWICE, [9] DAMIENICE, [10] DĄBROWICA, [11] GAWŁÓW, [12] GIERCZYCE, [13] GORZKÓW, [14] GRABINA, [15] KRZYŻANOWICE, [16] ŁAPCZYCA, [17] MAJKOWICE, [18] MOSZCZENICA, [19] NIEPRZEŚNIA, [20] NIESZKOWICE MAŁE, [21] NIESZKOWICE WIELKIE, [22] OSTRÓW SZLACHECKI, [23] POGWIZDÓW, [24] PROSZÓWKI, [25] SIEDLEC, [26] SŁOMKA, [27] STANISŁAWICE, [28] STRADOMKA, [29] WOLA NIESZKOWSKA, [30] ZATOKA, [31] ZAWADA
2015 781 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 228 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2015 116 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. BUDŻET GMINY BOCHNIA NA 2015 ROK
2014 7334 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 6652 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2014 rok
2014 6467 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 6403 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/291/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 6093 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 5307 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 5061 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/287/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Bochnia Nr XIII/95/08 w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2014 5060 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/286/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Bochnia
2014 4188 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 4174 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/161/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012 roku o podziale Gminy Bochnia na okręgi wyborcze
2014 4173 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2014 3979 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/276/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 3978 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/274/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2014 3977 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/271/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji zbiorowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łapczycy 334”
2014 3510 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/275/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 3368 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 3367 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 3167 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2014 3166 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2014 3165 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
2014 3164 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 3163 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do transportu zbiorowego na terenie Gminy Bochnia
2014 2351 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok.
2014 1960 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. BUDŻET GMINY BOCHNIA NA 2014 ROK
2014 581 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 580 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 579 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 96 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bochnia Nr IX/84/2011 w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
2014 95 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2013 6974 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 6848 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 6690 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2013 6689 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 6688 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 6687 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2013 5636 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/213/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów w Gminie Bochnia oraz określenia ich obwodów
2013 5635 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie wykreślenia z rejestru pomników przyrody powiatu bocheńskiego, drzewa pomnikowego gatunku lipa drobnolistna, rosnącej na terenie Gminy Bochnia w miejscowości Zawada
2013 5634 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 4802 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok.
2013 4228 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/205/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek za dostarczanie wody gminie Drwinia
2013 4227 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/203/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 3165 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/182/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 2802 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/192/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2801 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/191/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2800 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/189/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia.
2013 2687 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/193/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Bochnia
2013 2686 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/190/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2641 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/194/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2013 949 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok.
2013 729 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bochnia na 2013 rok.
2013 708 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 7662 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2012 7661 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7556 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 6160 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 5765 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Bochnia na okręgi wyborcze.
2012 5349 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/155/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/132/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Bochnia oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2012 5202 2012-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XVI/153/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów sołectw gminy Bochnia.
2012 4759 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 4655 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/152 /12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice.
2012 4503 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XV/148/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 3876 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 3850 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/143/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 3793 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012 rok w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia”
2012 3784 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia”
2012 2888 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia
2012 2867 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Bochnia oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2012 2848 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 2832 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2012 2747 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2012 1338 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/122/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2012 1052 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 1031 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XII/125 /12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 755 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 383 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/110/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bochnia
2012 244 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011r.
2012 197 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/106/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 6959 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011r
2011 5803 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 5804 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5805 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 5648 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
2011 5649 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2011 4838 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na zmiany 2011 rok
2011 4839 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/07 z dnia 1.03.07 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 4418 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3410 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.
2011 3276 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Bochnia.
2011 2713 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 2396 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2011 2395 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.
2011 2397 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.
2011 2399 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.
2011 2398 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice.
2011 2019 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 1643 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2011 774 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 635 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010r.
2010 6074 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok.
2010 5694 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2010 5693 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2010 5696 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których dopuszcza się możliwość odbudowy budynków.
2010 5695 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których, w związku z osunięciem się ziemi, obowiązuje zakaz budowy nowych budynków oraz odbudowy istniejących budynków.
2010 5596 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/ 2010 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVI/133/97 i uchylenia uchwały Nr XXVI/134/97 oraz nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.
2010 5194 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny.
2010 4911 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
2010 4912 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 4913 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 4736 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Bochnia w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3949 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XXXV/271/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 3853 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2010 3872 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 3639 2010-09-22 uchwala Uchwała nr Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2010 3479 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 2427 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby.
2010 2019 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia
2010 1849 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2010 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009
2010 1850 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2010 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 1851 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 1255 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/05 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 1117 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/233/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia.
2010 621 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
2010 622 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/238/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.
2010 281 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 r.
2010 263 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 262 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XI/81/00 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Kryta Pływalnia w Proszówkach" oraz nadania Statutu.
2010 133 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2009 rok