Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 283

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7149 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7148 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2019 7147 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7146 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 6714 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część A
2019 6364 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2019 6363 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żegocina
2019 6362 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 5950 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2019 5549 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5234 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XXV/167/05 Rady Gminy Żegocina z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2019 5233 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 4728 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 4727 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
2019 4726 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VII/55/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina
2019 3851 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Technikum w Żegocinie
2019 3850 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 3849 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3848 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 3847 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
2019 3846 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.
2019 3024 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3023 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2019 r.” i uchylenia uchwały Nr XXXII/230/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r.
2019 3022 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 2065 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 marca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów zmienionej Uchwałą nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015 roku
2019 1062 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2019 1061 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 657 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały nr XXIX/185/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2019 575 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w  ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2019 574 2019-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/24/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/24/2018 RADY GMINY ŻEGOCINA
2019 573 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2019 65 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żegocina instrumentem płatniczym.
2019 66 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/203/2017 z dnia 30 października 2017r. w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 67 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Żegocina zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r.
2018 8241 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w  ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2018 8240 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Żegocina w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023
2018 8239 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018r.
2018 8238 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2018 8237 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2019r. na obszarze Gminy Żegocina.
2018 8236 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 8235 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr ii/11/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 7860 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 7711 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XL/277/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023
2018 7676 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018r.
2018 7633 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2018 7584 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/278/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Żegocina
2018 6864 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 6829 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Żegocina
2018 6828 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023.
2018 6827 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 6826 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/264/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 6825 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina.
2018 5647 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 5646 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 5046 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rozdziele.
2018 5045 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rozdziele.
2018 3904 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie  podziału gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2854 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2018 r.” i uchylenia uchwały Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r.
2018 2467 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
2018 2466 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.
2018 2465 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w  ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2018 2464 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2018 2418 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Żegocina w każdym okręgu.
2018 2097 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żegocina na lata 2016 – 2032”
2018 822 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina
2018 784 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2018 396 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
2017 7707 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w Branżową Szkołę I stopnia w  Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
2017 7706 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Żegocina.
2017 7705 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2017 7704 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2018r. na obszarze Gminy Żegocina
2017 7703 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 7702 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 7389 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żegocina na lata 2018 – 2022
2017 7388 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7387 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Żegocina
2017 6109 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Bytomsko.
2017 6108 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII/ 153/ 2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2017r.”
2017 6107 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020.
2017 4452 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Kingi w Żegocinie.
2017 4451 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rozdzielu w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkanaw Rozdzielui Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rozdzielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.
2017 4450 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
2017 4449 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Mikołaja w Bytomsku.
2017 4448 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 4447 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 3891 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 3890 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina
2017 3889 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I  grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i  I  grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2017 3888 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żegocina
2017 3887 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie
2017 3633 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023
2017 3008 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3007 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2017 2954 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 2815 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2814 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1631 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 1630 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w  2017r.”
2017 1256 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 rok
2017 1178 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na rok 2017
2017 889 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina
2017 841 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2016 7570 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7569 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2016 7568 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2017 rok na obszarze Gminy Żegocina
2016 7567 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Żegocina
2016 7566 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 6189 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 6188 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 5843 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 5842 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 rok
2016 5863 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. o zmianie Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i nadania statutu temu Zespołowi.
2016 5844 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegocina na 2016 rok.
2016 4506 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 4442 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 4441 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/ 119/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4007 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2016 3567 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 3566 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 3565 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
2016 2234 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016r.
2016 1841 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 1756 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2016r.”
2016 710 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2016
2016 709 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2016 706 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2015 8585 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia inkasenta.
2015 8584 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żegocina
2015 7555 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXI/150/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2015 7553 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 7552 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2015 7551 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7550 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 7549 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia inkasenta
2015 7548 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7547 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7546 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2015 7545 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 7544 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2016r. na obszarze Gminy Żegocina
2015 7543 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2016r na obszarze Gminy Żegocina
2015 6044 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”
2015 6043 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”
2015 5133 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 5132 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 5078 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2015 3615 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. o zmianie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 3614 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. o zmianie Uchwały Nr V/30/2015r. Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2015 3613 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy Dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Żegocina w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3612 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 3611 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2015 3610 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę , najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
2015 3383 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2010 1556 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina
2015 2719 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr Nr V/32/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2718 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 2717 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2015 877 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów
2015 876 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 875 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Żegocina
2015 874 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2015r”.
2015 145 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA NA 2015 ROK
2015 144 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2015 143 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 6946 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 6451 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6450 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/266/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2014 6449 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015r.
2014 6448 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 5226 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Żegocina
2014 5221 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 5219 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 5218 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/258/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Żegocina w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020
2014 5217 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
2014 4765 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4662 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4657 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4654 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4296 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4160 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
2014 3209 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 3131 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3106 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2014 3105 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 3104 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2014 2487 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2014r. o zmianie uchwały nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 1651 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA
2014 1621 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1620 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1619 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1376 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2014 r.”
2014 1375 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. o zmianie uchwały Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013 r.
2014 750 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014 – 2020.
2014 359 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013. r.
2014 225 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Żegocina.
2013 7296 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok
2013 7295 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 7294 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7293 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2013 6343 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2013 6342 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. „Batalionów Chłopskich” w Żegocinie
2013 6341 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2013 6340 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXI/150/2013 r. Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 6339 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2013 5071 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013
2013 4677 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/185/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawana nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2013 3683 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 3682 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 3681 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2013 3680 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013. r.
2013 3679 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 r.
2013 3656 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2948 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok.
2013 2947 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2013 r.”
2013 2946 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/228/06 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Żegocinie
2013 2945 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2013 2944 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2943 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2942 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2941 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 790 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na rok 2013
2013 755 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok.
2013 599 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2013 328 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 327 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
2013 326 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 325 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 324 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 323 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2012 7554 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 6168 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6167 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 r.
2012 6166 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 r.
2012 6165 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawiew stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2012 6164 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok
2012 6163 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6162 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 5364 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.
2012 5353 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 5352 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
2012 4858 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania imienia GIMNAZJUM W ROZDZIELU.
2012 4827 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
2012 2851 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 2787 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2012r.
2012 2744 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012. r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr.157 poz.1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:
2012 2743 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok.
2012 1676 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 1675 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 999 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Żegocina na rok 2012
2012 254 2012-01-23 Postanowienie Postanowienie nr Załącznik do Uchwały Nr XI/76/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 r.
2011 6667 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6666 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6670 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklartacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 6671 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.
2011 6669 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012r.
2011 6668 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
2011 6568 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011. r.
2011 5943 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5709 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 rok
2011 5707 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na 2011 rok
2011 5708 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr IX/55/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żegcoina na 2011 rok
2011 5608 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina
2011 5001 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2011 4249 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu ze środków budżetu Gminy Żegocina
2011 3680 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr Załącznik do Uchwały Nr VI/39//11Rady Gminy Żegco Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r.
2011 3679 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr do uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r.
2011 3545 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2011 3212 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 marca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3211 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
2011 3216 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2011 3215 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 3214 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Żegocina lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 3213 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2010 6019 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr II/10/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010 r.
2010 5843 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5844 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5845 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011r.
2010 5848 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Bytomsku mieszkańcom gminy wraz z regulaminem
2010 5847 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegcoina na 2010r.
2010 5846 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie stawek podaku od śrdoków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
2010 2885 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 2883 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010r.
2010 2884 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010r.