Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5672 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny położone w miejscowości Przyszowa
2019 5578 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Edukacji w Łukowicy” oraz przekazania jednostce nieruchomości na cele związane z dodatkową działalnością
2019 4026 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica.
2019 4025 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica.
2019 4024 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łukowica oraz określenia granic ich obwodów.
2019 2600 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 242/1 i 247/1 w Jadamwoli, działki ewidencyjne nr 242/2 i 247/3 w Jadamwoli, część działki ewidencyjnej nr 5 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 290 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 346/9 w Łukowicy, działki ewidencyjne nr 463/5 i 463/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 509 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 1212/1 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1072 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 696/1 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 26/11 i 26/2 w Świdniku
2019 2463 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2462 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łukowica w 2019 roku
2019 2461 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1060 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2019
2019 1028 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Łukowica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1027 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukowica.
2018 7398 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2018 r.
2018 7166 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 21 w Jadamwoli, 751/2 w Przyszowej, 672 w Roztoce, 277/2 w Stroniu, 84/10, 127/1, 259/1 w Świdniku
2018 7165 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 1203/2 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1163 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 1206/2 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 701 w Roztoce, część działki 632/5 w Stroniu
2018 7164 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 310 w Przyszowej, działkę ewidencyjną nr 312 w Przyszowej
2018 7163 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działka ewidencyjna nr 2/5 w Roztoce
2018 7130 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukowica
2018 5267 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2018 5266 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łukowica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5265 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łukowica
2018 5264 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2018 3133 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Łukowica za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.
2018 3132 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2018r”.
2018 3131 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łukowica.
2018 3130 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3129 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 3128 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łukowica w latach 2018 – 2027  oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łukowica.
2018 3127 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/186/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 3126 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łukowica
2018 3125 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 3124 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2018 2104 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/177/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2018 2103 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica we wsi Przyszowa i Stronie
2018 1511 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2018
2018 636 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działki ewidencyjne nr: 65/4 i 65/5 w Jadamwoli oraz 146 w Owieczce
2018 617 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego , szkołom, w tym szkołom podstawowym , w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łukowica, trybu kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 518 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172 /17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 517 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173 /17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 8607 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działka ewidencyjna nr 898/8 w Łukowicy
2017 8512 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/157/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Łukowica i jej gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 5340 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2017 5333 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. I. Armii Wojska Polskiego w Młyńczyskach.
2017 5332 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/143/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Łukowica.
2017 5331 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5330 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” .
2017 4273 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/126/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łukowica nr XXXIV/192/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2829 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/128/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2017 2828 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2017 2125 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XX/124/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2124 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XX/120/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2017 1964 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/117/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2017r”.
2017 1963 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/114/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łukowica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1962 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/115/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 1797 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/112/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2017
2017 711 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łukowica
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łukowica.
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7307 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy” oraz nadania jej statutu.
2016 4537 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4066 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Łukowica.
2016 4065 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4064 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2516 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2016 2515 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica”.
2016 2514 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.
2016 2485 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 w Gminie Łukowica”.
2016 2473 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2016 1433 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XII/72/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2016
2016 1325 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XII/70/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łukowica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 567 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 194 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7220 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica.
2015 7219 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7218 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 7217 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7216 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek tej opłaty oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2015 6024 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2015 6023 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2015 4406 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 4405 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4404 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 2277 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 w Gminie Łukowica”
2015 2276 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/15/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy
2015 2234 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 2202 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2015 2167 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2166 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2015 2165 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2164 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2015 2163 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2162 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Łukowica
2015 1482 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2015
2014 7227 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica
2014 7226 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7225 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2014 6115 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2014 5945 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 5944 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 5916 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/225/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w Gminie Łukowica.
2014 4325 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica
2014 4324 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2014 4323 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2014 4297 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica
2014 2552 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 2551 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica
2014 2550 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/209/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2396 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1897 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łukowica
2014 1896 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łukowica, od roku 2010”
2014 1895 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica
2014 1894 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014 w Gminie Łukowica”
2014 1770 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/195/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 1769 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/194/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 947 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 738 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 691 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 660 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4760 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2013 4334 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 w Gminie Łukowica.
2013 3960 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2013 3959 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2013 2980 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2979 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łukowica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2978 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUKOWICA NA ROK 2013
2013 1966 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łukowicy
2012 7308 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
2012 7307 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica.
2012 7304 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7303 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7302 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7090 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w za mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7089 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 7088 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012r
2012 7087 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 7086 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łukowica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7085 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6961 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica
2012 6960 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6959 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2012 6171 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy w Łukowicy
2012 5930 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łukowicy
2012 5929 2012-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łukowica
2012 5882 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.
2012 5550 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5010 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów i medali: „Honorowy Obywatel Gminy Łukowica i „Za Zasługi dla Gminy Łukowica”
2012 5009 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica.
2012 5008 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
2012 4790 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012 r.
2012 4789 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łukowica.
2012 4782 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012r.
2012 4781 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łukowica i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
2012 3561 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukowica
2012 3560 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3559 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy z zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2012 3558 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/96/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukowica
2012 3550 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/98/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2012 3457 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/104/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2012 3385 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2012 3237 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2012 2117 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1644 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1643 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012r
2012 1642 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012r.
2012 1376 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2012
2012 1375 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 1374 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”.
2012 1051 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 1050 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 6921 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012.
2011 6920 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6923 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Łukowica.
2011 6922 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica .
2011 4848 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2011 4849 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2011 3821 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2011r.
2011 3168 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia warunków sprzedaży tych napojów.
2011 2899 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica.
2011 1821 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łukowica za 2010 r.
2011 1794 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łukowica
2011 1795 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
2011 1702 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Łukowica na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 1356 2011-04-05 Budżet Budżet nr IV/16/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2011
2011 1118 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łukowica do kategorii dróg gminnych.
2011 1008 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 1009 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukowica.
2011 753 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 6181 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010r.
2010 6037 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010
2010 5673 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5674 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2010
2010 5446 2010-12-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/184/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r.
2010 4302 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2010.
2010 3771 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2010 2621 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2010 2622 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf opłat za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2010 2579 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łukowica do kategorii dróg gminnych.
2010 2149 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010.
2010 1673 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Łukowica na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2010 1674 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010
2010 1513 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/174/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 stycznia 2010r.
2010 923 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łukowica oraz jej jednostkom podległym
2010 924 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/99 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 marca 1999r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej –Curie w Łukowicy.