Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 377

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7191 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-117/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Gminny Żłobek „Przystanek Maluszka” w Niedzicy przy ulicy 3 Maja 70
2019 7190 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-116/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-167/12 Rady Gminy w Łapszach Niżnych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7189 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-112/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 6267 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-92/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 6231 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X- 110/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6230 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-103/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Łapsze Niżne
2019 6229 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-102/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 6228 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X- 101/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r.
2019 6227 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-100/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-74/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019r
2019 6226 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-98/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych
2019 5422 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX-78/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 5155 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-87/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 5154 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-86/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 roku
2019 5153 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-85/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedzicy
2019 5152 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-84/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Niedzicy
2019 5151 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-83/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2019 4652 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII-67/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niedzica
2019 4117 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII-76/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 3961 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-74/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2019 3960 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-70/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3959 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-69/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3958 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-68/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3957 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-65/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-27/19 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 3956 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-64/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 3382 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-56/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3365 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-60/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 3364 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-57/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 3363 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-55/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2019 1919 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-52/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 1918 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-44/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Przystanek Maluszka” w Niedzicy prowadzonym przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 1917 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-37/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2019 roku
2019 1264 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-34/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 1263 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-31/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadają lub posiadały na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 1262 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-30/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1261 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-29/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 1260 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-27/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1259 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-26/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 111 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III-24/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok.
2019 110 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III-21/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 109 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III-20/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 108 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III-19/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 107 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III-18/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne”
2018 8695 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-12/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 8694 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-11/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 8693 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-10/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8692 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-9/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8691 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-8/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 7520 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV-388/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 7317 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-386/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 6901 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV-384/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 6845 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-382/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne
2018 5910 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-380/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5909 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-379/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5908 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-377/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-47/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 5907 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-376/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-116/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5906 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-375/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-49/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 r.
2018 5905 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-374/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica
2018 5573 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII-372/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5202 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-369/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5201 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-368/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2018 roku
2018 5200 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-366/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2018 4270 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-358/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2018 4269 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-355/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawieustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4268 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-354/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2018 3816 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-352/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 3632 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3599 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-350/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 2800 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-346/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2018 2799 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-345/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łapsze Wyżne
2018 2798 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-344/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-315/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze Niżne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 1907 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-342/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 1713 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-341/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2018 1712 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-340/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2018 roku.
2018 1711 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-339/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-106/93 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 1993 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Niedzicy
2018 1710 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-338/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Falsztyn
2018 1352 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-336/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 733 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV-333/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 732 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV-331/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2018 368 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-328/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X-84/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 367 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-327/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 366 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-326/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 365 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-325/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 364 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-324/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 363 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-323/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 362 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-322/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
2018 361 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-321/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XVI-116/07 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej statutu ze zmianami
2017 8178 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-311/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 8176 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-310/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 8175 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-309/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 7617 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 308/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7616 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 307/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7615 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 302/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7614 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 301/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7613 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 300/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7612 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 298/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapsze Niżne
2017 6597 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII - 289/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
2017 6564 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII-295/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok.
2017 5374 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI-284/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 5373 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI-276/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Falsztyn
2017 5298 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-281/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII- 201/16 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 5297 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-278/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne Nr XXX-268/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie
2017 5296 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-277/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne Nr XXX-267/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie
2017 5295 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXX-268/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa im Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie na Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie.
2017 5294 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXX-267/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie.
2017 4662 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX-271/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 3870 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-242/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-233/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 3869 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-241/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-232/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3860 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX-250/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-242/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 3859 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX-249/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-241/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 3778 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX-259/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 3556 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-245/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 3496 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-244/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2017 3467 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-240/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-229/17 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017roku w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2876 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 229/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2833 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-234/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 2832 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 233/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2831 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 232/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2451 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 228/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2017 2450 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 227/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 1752 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI-221/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2017 roku
2017 894 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIV-215/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 893 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV-214/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2017 760 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXV-219/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXI-282/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łapsze Niżne.
2017 340 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7831 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-207/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 7408 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-202/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej statutu
2016 7407 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-201/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2016 7406 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-200/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łapsze Niżne
2016 7405 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-198/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6547 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII-192/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2016 6484 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-193/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6483 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-191/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2016 6482 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-190/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy i nadania mu statutu
2016 5516 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXI-186/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 5027 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX-176/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-304/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27września 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2016 5026 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX-175/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-208/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2016 3900 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-170/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 3899 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-165/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapsze Niżne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łapsze Niżne oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 2792 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych
2016 2791 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII-157/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 2114 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI-142/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016, NR XIV-138/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 1647 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV-140/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2016 roku.
2016 1043 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIV-138/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 1016 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIV-135/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne raz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8460 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-128/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 8459 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-129/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8458 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-130/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 8457 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-131/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-208/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2015 8456 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-134/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 8139 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII-115/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7558 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-113/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 7557 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-114/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 7556 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-116/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7464 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-125/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 6705 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI-98/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6704 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI-103/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6643 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-95/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6642 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-96/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 6641 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-97/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6640 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-99/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6639 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-100/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 6638 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-101/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6637 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-107/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 5237 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-84/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5236 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-85/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nowego statutu dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne
2015 5235 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-93/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 4459 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-74/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4458 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 4457 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-81/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV-409/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4456 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-82/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 3720 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII-71/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 3522 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-58/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3521 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-60/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3520 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-62/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niedzica
2015 3519 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-70/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-48/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 2991 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII-47/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2990 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII-55/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 2954 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-48/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2953 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-49/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2952 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-51/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V-29/15 rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2015 roku
2015 2250 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V-25/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 1699 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V-32/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne", w obrębie części działek ew. nr:337/34 i 337/29 położonych w miejscowości Łapsze Niżne
2015 1469 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-33/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2015 1421 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-29/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2015 roku
2015 1420 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-30/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne
2015 805 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV-18/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapsze Niżne na rok 2015
2015 804 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV-24/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 195 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-8/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2015 194 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-12/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 193 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-13/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 6293 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-433/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-330/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z 30 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 6292 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-432/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w całości lub części w ramach realizacji zadań własnych gminy
2014 6291 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-430/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2014 6290 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-429/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-349/14 z dnia 6 marca 2014r. o uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.
2014 6289 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-428/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2014 6288 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-424/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-342/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6287 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-423/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6286 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-422/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6285 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-421/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6025 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-416/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 5076 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-410/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 5075 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-408/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014 - 2020
2014 5074 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-405/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne
2014 5008 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-407/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 14.07. 2006 r.) i zmienionego uchwałą Nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 600 poz. 7038 z 21.12. 2011 r.)
2014 5007 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zabytków w Gminie Łapsze Niżne
2014 4954 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV-409/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3966 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII-376/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze jednomandatowe.
2014 3965 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII-389/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych
2014 3296 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII-370/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 3295 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-351/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 3294 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-347/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3283 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII-368/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-208/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2014 3278 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII-369/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2969 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-339/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 2968 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-340/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII-326/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2647 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-358/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne
2014 2646 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne
2014 2645 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-362/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIX-346/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku.
2014 1778 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII-326/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 1693 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-325/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2014 1658 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-346/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku
2014 1657 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne
2014 1656 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-349/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych
2014 1655 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-350/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 722 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-341/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2014 721 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 720 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 510 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-336/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Niedzica-Zamek
2014 229 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII-328/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 228 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII-329/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 227 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII-330/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 226 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII-335/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-243/08 w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Łapsze Niżne, terminu płatności i sposobu jej poboru.
2013 7859 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI-323/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 7313 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI-321/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych
2013 6850 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV-310/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6849 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV-311/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6590 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-307/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6589 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-308/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-274/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Łapsze Niżne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 6576 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-306/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6015 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII-304/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2013 5518 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-295/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok.
2013 5517 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-296/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian i nadania tekstu jednolitego statutu powołanej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.
2013 5516 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-297/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2013 5490 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII-293/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku
2013 5489 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII-294/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie części dz. ew. nr: 912/2, 913, 914 położonych w miejscowości Trybsz
2013 4867 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-287/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 4420 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI-282/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łapsze Niżne.
2013 4234 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI-289/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 3873 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-258/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 3563 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX-277/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3562 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX-278/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3405 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-268/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i zagospodarowania tych odpadów
2013 3404 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-269/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 3403 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-274/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Łapsze Niżne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 3402 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-267/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 2807 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII-251/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-228/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2806 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII-255/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2013 roku
2013 2692 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-250/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2691 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-252/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-227/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2690 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-253/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2186 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII-247/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok.
2013 593 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-234/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 592 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-236/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2012 6881 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV-226/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 6767 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV-227/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6696 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV-228/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6695 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6038 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV-221/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalmych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 5728 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-218/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5727 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-213/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2012 5726 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-219/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5725 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-220/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5091 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII-212/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapsze Niżne
2012 4857 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII-210/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4713 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-206/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-117/07 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne i nadanie jej Statutu.
2012 4712 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-208/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2012 4711 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-209/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy – Karta Nauczyciela.
2012 4499 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII-207/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2012 3911 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI-202/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-119/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 3849 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXI-201/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: Uchylenia uchwały Nr XX-187/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-110/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne
2012 3633 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-180/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Niedzicy
2012 3632 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-181/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedzicy
2012 3631 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-182/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Niedzicy
2012 3630 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-187/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-110/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 3548 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX-165/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3546 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-178/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-165/12 Rady Gminy w Łapszach Niżnych z dnia 13 kwietnia 2012r.w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 3544 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-176/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Łapsze Niżne Nr XVIII-161/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 roku
2012 3543 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-177/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 3542 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-179/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie:rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzicy.
2012 3541 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-183/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy
2012 3540 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-184/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedzicy
2012 3539 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-185/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy.
2012 3538 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-186/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy
2012 3404 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI-200/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX-173/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2012 3235 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI-188/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze jednomandatowe.
2012 2850 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX-175/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 2777 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX-173/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2012 2225 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX-167/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2094 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII-161/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 roku
2012 1883 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX-171/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 1327 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 1326 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII-157/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1000 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Łapsze Niżne na rok 2012
2012 983 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII-144/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
2012 980 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII-145/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
2012 36 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI-131/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 7038 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
2011 6752 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-121/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011 r w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie.
2011 6751 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-120/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-182/2001 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej we Frydmanie i Gimnazjum we Frydmanie w „Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa i Gimnazjum we Frydmanie”.
2011 6750 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-119/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2011 6753 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-122/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.
2011 6756 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne.
2011 6755 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-124/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-186/05 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 października 2005 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trybszu.
2011 6754 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-123/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVII-99/2000 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia12 kwietnia 2000r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych imienia Błogosławionego Ks. Józefa Stanka
2011 6493 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV-125/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 6494 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV-127/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5952 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV-118/2011 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Niedzicy.
2011 5888 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV-112/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 5660 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV-113/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 5661 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV-114/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok
2011 5416 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-100/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica
2011 5418 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-104/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych .
2011 4613 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr LVIII-478/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 4636 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII-93/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-244/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 4577 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-89/2011 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4578 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-90/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-220/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4579 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-95/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2011 4315 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII-94/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4316 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII-97/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 3145 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI-87/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2826 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr X-77/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2198 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.
2011 2008 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V-34/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV-30/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011 r.
2011 2007 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-32/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok
2011 2006 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-30/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na Rok 2011
2011 2022 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-63/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łapsze Niżne oraz gminnym jednostkom budżetowym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 2010 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-61/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2009 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V-35/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 1676 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IX-68/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1677 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IX-69/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 kwietnia 2011r. nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy.
2011 1326 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII-59/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1325 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII-58/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Kacwinie
2011 1328 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII-67/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-59/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r.w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1327 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII-66/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII-56/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1060 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie
2011 1059 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-53/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha wchodzącej w skład Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie mieszczącej się w Falsztynie
2011 1062 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-57/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. włączenia Przedszkola we Frydmanie do Zespołu Szkół :Szkoła Podstawowa im. B. Czecha i Gimnazjum we Frydmanie.
2011 1061 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-56/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 959 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI-45/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 790 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III-15/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały Nr XVI-116/07 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej Statutu.
2011 286 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III-23/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 5202 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII-479/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kacwin
2010 4514 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2010 4513 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-475/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2010 4516 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-481/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 4515 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-477/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 4310 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII-471/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Spiskiej Gminy Łapsze Niżne" i powołania Kapituły Honorowej.
2010 4225 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LVII-469/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2010r. w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3958 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LVII-467/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 3714 2010-09-24 uchwala Uchwała nr LVI-455/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 3548 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr LV-452/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2010 3549 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr LV-453/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia teksu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2010 2870 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LV-443/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 2871 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 2489 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr LIV-425/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminie Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 1929 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI-395/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 1928 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI-394/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XLIX-372/2010 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 1927 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI-393/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1930 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2010 1933 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LII-420/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-117/07 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne i nadanie jej Statutu.
2010 1932 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LII-410/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Kacwinie, we Frydmanie oraz w Łapszach Niżnych, utworzonych Uchwałą Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2010 1931 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI-403/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2010 1918 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr L-380/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIX-372/2010 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 1919 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr L-381/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 1488 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIX-372/2010 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2010.
2010 1122 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr L-375/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008r. o utworzeniu Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 183 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII-365/09 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2009 rok.