Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 285

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6039 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 5974 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałychna terenie Gminy Łabowa
2019 5973 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łabowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa
2019 5854 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2019 5497 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2019 5496 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2019 5495 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2019 5494 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2019 5493 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego - wieś Barnowiec.
2019 5453 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XII/58/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5305 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2019
2019 4113 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr X/49/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3322 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Łabowa
2019 3321 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łabowa
2019 3320 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Łabowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2019 3319 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabowa na okres od 18 maja 2019 roku do 17 maja 2020 roku
2019 3318 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/41/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2590 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2525 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2019.
2019 262 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/24/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Rady Gminy Łabowa na 2019 r.
2018 8797 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2018 8678 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a także podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8560 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2018 8559 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8558 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6663 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 6522 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
2018 6390 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łabowa"
2018 6389 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2018 6388 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2018 5948 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 5918 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
2018 5917 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/ 345 / 2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łabowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 5657 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabowa
2018 5656 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr LI/339/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania
2018 4110 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2018 3361 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawie podziału Gminy Łabowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Łabowa,
2018 3360 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łabowa.
2018 2437 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2327 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabowa na lata 2018 –2022
2018 2326 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa .
2018 2325 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 305 /18 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2018.
2018 2324 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2018 2323 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2018 2322 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2018 2321 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2018 2320 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2018 2319 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2018 2318 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2018 908 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLVI/286/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 576 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/289/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabowa”
2017 8896 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2017 8573 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/279/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8572 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/280/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 7403 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7402 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czaczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
2017 7401 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Maciejowej
2017 7400 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/273/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Franciszka w Asyżu w Łabowej
2017 7399 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi ze Szkoła Podstawową Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi ze Szkoła Podstawową Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej
2017 7398 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/270/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2017 5449 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 5448 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia granic pomnika przyrody „Zespół skał pod Wierchem nad Kamieniem”
2017 5175 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XL/258/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Łabowa instrumentem płatniczym.
2017 4339 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , a także trybu ich pobierania.
2017 3503 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2017 3502 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2017 3501 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2017 3500 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2017 3499 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2017 3498 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2017 3497 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa
2017 3319 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Łabowa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i  młodzieży ” na lata 2017-2020.
2017 3318 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 3317 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 3316 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/225/17 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2017 2472 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/ 2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2247 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2246 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1826 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2017
2017 1731 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1730 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2017 1729 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 1728 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 215 / 2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2017 534 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/195/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa
2017 232 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/191/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 177 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7880 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 7879 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2016 7050 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/182/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6571 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa
2016 6537 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/ 180/ 2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 6536 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 6535 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5562 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabowa
2016 5305 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5304 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 września 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2016 5264 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 4957 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa
2016 4945 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa
2016 4926 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4578 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 4577 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2016 4576 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2016 4575 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2016 4574 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2016 4471 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie :określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 4032 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/ 137/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa.
2016 2880 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 1906 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIX /116 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2016.
2016 1833 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 1391 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII /112 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości
2016 1390 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII / 113/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2016 1389 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII /114 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2016 987 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości
2016 986 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.
2016 985 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 984 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2016 983 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych
2016 869 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/100/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015r. na 2016 rok
2016 556 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łabowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8093 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łabowa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8081 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 7858 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania
2015 7773 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7772 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7737 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2015 7736 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2015 7735 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2015 7734 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2015 7733 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2015 6837 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
2015 6836 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 6738 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6737 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2015 6736 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6735 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6734 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 6125 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łabowa
2015 6124 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa
2015 4403 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2015 4402 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2015 4401 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2015 4400 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec
2015 4399 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2015 4398 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2015 4397 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2015 4396 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2015 4352 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 3749 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII /45 /2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego ,,Pierwszy Dzwonek” w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ .
2015 3202 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 3201 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1807 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie : organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego, oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 1806 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu, oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Łabową
2015 1805 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2015
2015 895 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania
2015 189 2015-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/18/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2015
2015 8 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr NR II/12/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6757 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2014 6546 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/332/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2014 6545 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6544 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/330/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2014 6543 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5493 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2014 5494 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2014 5489 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów.
2014 5488 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec
2014 5487 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5492 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2014 5491 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2014 5490 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2014 4856 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/312/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2014 4855 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/310 /2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2014 4854 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/311/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Łabowa do projektu pt. ,,Pierwszy dzwonek”
2014 2249 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2014
2014 1816 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁABOWA NA 2014 R.
2014 491 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273 /2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 7636 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2013 7635 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 9 lutego 2014 roku do 8 lutego 2015 roku
2013 7634 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7633 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7632 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 6949 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2013 6948 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6947 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 5812 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2013 5811 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 4080 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2013.
2013 4079 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa
2013 4078 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 1866 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1865 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1864 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1863 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1862 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łabowa
2013 1861 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa
2013 1860 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 574, poz. 6363).
2013 1102 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łabowa na obwody głosowania.
2013 912 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabowa na rok 2013
2013 568 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Łosie.
2013 567 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec.
2013 566 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka.
2013 565 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2013 564 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 563 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 453 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna.
2013 452 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2012 7522 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 7521 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2012 7493 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2012 7476 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2012 7475 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 7474 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7473 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 5887 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Łabowa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2012 5790 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łabowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łabowa
2012 4013 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011–2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 3998 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa zmienioną Uchwałą nr XV/132/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa oraz uchwałą nr XVII/138/08 Rady gminy Łabowa z dnia 11 marca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa.
2012 2666 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2012 2665 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2012 2664 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2012 2593 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2012 2592 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów.
2012 1830 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa
2012 1378 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2012 729 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa na rok 2012
2012 720 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 6455 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2011 6364 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6363 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 6362 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6365 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2011 6368 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 6367 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr III/10/02 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 grudnia 2002 r.
2011 6366 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 3933 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Czaczowie.
2011 3934 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Maciejowej.
2011 3951 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi.
2011 3807 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 5 maja 2011r. W sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 3104 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2011 3103 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka.
2011 3102 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów.
2011 3107 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec.
2011 3110 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2011 3109 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2011 3108 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów.
2011 2186 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011–2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 2187 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2011 1355 2011-04-05 Budżet Budżet nr IV/19/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1369 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi.
2011 139 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2011 140 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010 roku (Nr LVI/356/10) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6178 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 6179 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2011 r. do 08 lutego 2012 r.
2010 5780 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LVI/ 355/ 10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5781 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LVI/356/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5782 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr LVI/359/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2010 4283 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/338/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4284 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/339/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Maciejowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego..
2010 4281 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/336/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec, Czaczów i Łosie.
2010 4282 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/337/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Krzyżówka z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4287 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/342 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4288 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/343/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Kamianna z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4285 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/340/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Roztoka Wielka z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4286 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/341/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4167 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LIII/335/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
2010 3837 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LIII/327/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3683 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 301/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2010 3684 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 302/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej i nadania mu statutu.
2010 3121 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/321/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Łabowa
2010 3122 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/322/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2010 3123 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/323/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej.
2010 3101 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 maja 2010r. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3102 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr L/309/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3103 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/311/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3087 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/318/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Łabowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łabowa.
2010 3088 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/319/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Łabowa na obwody głosowania.
2010 1955 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 297/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
2010 1956 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/298/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2010 1289 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 1176 2010-04-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/277/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 1180 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 882 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/282/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Maciejowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 881 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/281/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 884 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/284/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 883 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/283/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego