Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7032 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kościelisko Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelisko"
2019 6999 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019.
2019 6998 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku.
2019 6997 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 6996 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 6995 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6994 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kościelisko
2019 6993 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
2019 5726 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 5685 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4833 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościelisko, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4284 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 958 a Potokiem Czarny Dunajec w miejscowości Witów, pod nazwą „Przy termach”
2019 4283 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego w miejscowości Witów w rejonie zwanym „Ogrody”
2019 4282 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko
2019 4281 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 3222 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko
2019 3221 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko
2019 2511 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 2510 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-nia bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 2509 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Kościelisko.
2019 2508 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 945 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2019 926 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 925 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 924 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 923 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 na terenie Gminy Kościelisko.
2018 7573 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/304/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 7387 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/303/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków
2018 7386 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/300/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 7385 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/299/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kościelisko
2018 6440 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 6439 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/296/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych
2018 6438 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/295/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2018 5509 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 290/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko
2018 5508 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018.
2018 5507 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 5506 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 5505 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 5504 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2018 4489 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2018 4027 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2018 4026 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2018 4025 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3814 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/267/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 3213 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/264/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu obejmującego działkę ew. nr 3694/8 oraz część działki ew. nr 8777
2018 3212 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”.
2018 3136 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 3135 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/266/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: dokonania podziału Gminy Kościelisko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3063 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3062 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 3061 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2018 1909 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 1908 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 73 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Kościelisko na rok 2018
2017 9170 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017.
2017 9169 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 9168 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8941 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 8825 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia i całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia, ochrony i rozwoju kultury w Gminie Kościelisko.
2017 8824 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelisko
2017 8823 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie
2017 8822 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku
2017 8821 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kurierów Tatrzańskich w Dzianiszu
2017 6299 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 5275 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017.
2017 5274 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/224/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 5273 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kościelisko
2017 5272 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościelisko
2017 4876 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 4664 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 4663 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 3854 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko
2017 3853 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/206/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Kościelisko oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3852 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla dyrektorów szkół i przedszkola
2017 3851 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3129 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/201/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 2283 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2226 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 2225 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2224 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku
2017 2223 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia i całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia, ochrony i rozwoju kultury w Gminie Kościelisko.
2017 1370 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/184/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/119/16 z dnia 9 lutego 2016 dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko
2017 1349 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 1348 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 1347 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych oraz w  innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2017 1273 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 8067 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7792 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 7247 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 5877 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 5851 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie „Karpielówka Dolna”, w południowo wschodniej części wsi
2016 4960 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 4799 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla terenu położonego po północnej stronie ul. Rysulówka, między ciekami bez nazwy
2016 4798 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w Gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 3652/4 i 3652/5 oraz części dz. ew. nr 3612/1 i 3613/3, położonych we wsi Witów, w rejonie zwanym Lachowa Rola
2016 4621 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 3280 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kościelisko oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3279 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 3278 2016-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 3089 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko
2016 3041 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016.
2016 3040 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 2249 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 2248 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 2247 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 851 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 850 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2016 391 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 8051 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8050 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 7721 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2015 7720 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 5933 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”
2015 5807 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015.
2015 4936 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kościelisko
2015 4935 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 4934 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty miejscowej
2015 4933 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy
2015 4932 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kościelisko na lata 2015-2020
2015 4931 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zapisów uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 4930 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/77/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 4929 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zapisów uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 4928 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2015 4637 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Kościelisko w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4574 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie Sobiczkowej, przy ul. Nędzy Kubińca
2015 4561 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 4560 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty miejscowej
2015 4559 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2015 4558 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4557 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 4556 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4555 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Bugaj” nad Potokiem Zaborskim
2015 4554 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 1628 położonej w rejonie ul. Królewskiej – część środkowa
2015 3496 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”
2015 3438 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatków w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i zasad wynagordzenia za inkaso
2015 3385 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 2804 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 2803 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 2802 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 2801 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 2800 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2799 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2795 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2015 2094 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko
2015 1526 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siwej Polany we wsi Witów
2015 1241 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1240 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 387 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 386 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2015 297 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Polany Biały Potok we wsi Witów w Gminie Kościelisko – MPZP Biały Potok III
2015 168 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 167 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 166 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 6917 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/305/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko
2014 6916 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/303/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 6915 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko
2014 5886 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/294/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 5887 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
2014 5888 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/297/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2014 5695 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2014 4928 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 286 /14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014.
2014 4732 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”
2014 4190 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/240/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4191 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4192 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4123 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3823 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, w rejonie kościoła
2014 3658 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Rysulówka – część południowo-wschodnia
2014 3337 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3290 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych oraz w innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2014 2815 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/254 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie przysiółka Kiry, poza TPN
2014 2384 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie drogi „na Fidrygę”
2014 1874 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 1836 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2014 1374 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1373 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/234/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 239 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Kościelisko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 234 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 233 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku.
2014 232 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 7862 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 7639 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 4095 i części dz. ew. nr 4096/4, położonych we wsi Kościelisko,w rejonie zwanym „Gronik”.
2013 7154 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7153 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5816 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013.
2013 5815 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/206/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Wójtostwo”.
2013 5774 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/208/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 4979 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulic Budzówka i Rysulówka.
2013 4805 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Pitoniówka”.
2013 3332 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 2576 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko.
2013 2501 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych
2013 2500 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2013 734 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 733 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 684 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2013 363 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 362 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Sobiczkowa Bór.
2013 361 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w południowej części rejonu zwanego „Rola Szatanowa”.
2013 360 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania podziału Gminy Kościelisko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6763 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko
2012 6516 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6515 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6514 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nierucho-mości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 6513 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6512 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-dami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6511 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6510 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6509 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 6508 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kościelisku.
2012 5997 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego przysiółek Biały Potok w miejscowości Witów, w obrębie działek ew. nr: 6945/9 i 6945/10.
2012 5993 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 149/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym "Polana".
2012 5992 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 8418/15 i 8418/26.
2012 5991 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 147/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Zagrody Witowskie” – część południowa.
2012 5990 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiam w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 5951 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 958, 959, 960, 968/5 położonych w rejonie zwanym „Polana Blachówka”
2012 5188 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 133/2012 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2012r. podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5187 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012
2012 4422 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kościelisko.
2012 4421 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko
2012 4424 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 4423 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2012 4245 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 4040 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dot. poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso
2012 2906 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012
2012 1579 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2012r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 971 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2012
2011 7239 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko
2011 7238 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 7241 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011
2011 7240 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6827 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 6826 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.
2011 6829 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zspołu Szkół w Dzianiszu
2011 6828 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko
2011 5810 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
2011 5809 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5812 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 5811 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 4016 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 4017 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 4018 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso.
2011 3505 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko
2011 3506 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko.
2011 3507 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
2011 3442 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
2011 3443 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 2790 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2011
2011 2792 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011
2011 1999 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 659 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 660 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kościelisko, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 661 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2011 618 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2011 619 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 620 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5618 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/268/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 5619 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/269/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko
2010 4506 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/265/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 4507 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz rocznego programu współpracy z tymi organizacjami .
2010 4363 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościelisko.
2010 4223 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/227 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010
2010 4125 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 4126 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 3526 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 3527 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 2793 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010
2010 2794 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego dz. nr ew. 516/1, 516/2, 517 położone we wsi Kościelisko.
2010 1388 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 774 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2010r. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kościelisko.