Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 484

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7124 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/213/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. orzeka, że Uchwałę Nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 6225) – wydano z naruszeniem prawa.
2019 7123 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 100/XI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie udzielenia dotacji przez Gminę Ochotnica Dolna na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2019 5917 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/9/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – w zakresie objętym przepisem § 7 tej uchwały.
2019 5713 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI--411/192/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/68/19 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark – w części obejmującej postanowienie § 3 uchwały
2019 5712 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/191/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej postanowień § 3 uchwały.
2019 5711 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/189/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr VII/69/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska w części dotyczącej: - pkt V.5. Załącznika Nr 1 do Uchwały w zakresie słów: „zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, -§ 5 ust. 3 i § 6 ust. 6 Uchwały, -Wniosku o udzielenie dotacji (Załącznik Nr 1) w pkt. V.9. i Sprawozdania rzeczowo – finansowego (Załącznik Nr 2) w pkt. VI w ppkt. 3 załączników, w zakresie słowa „kapliczki”
2019 5710 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 3.
2019 5654 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/178/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VII/105/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tarnów - w części
2019 5423 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne dla szkoły podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu”
2019 5166 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/170/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 71/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: inkasa podatków i opłat lokalnych - w części dotyczącej postanowień § 4 uchwały o treści: „podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej inkasent przekazuje na konto bankowe Gminy Myślenice w terminie 7 dni”
2019 4526 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/155/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2019 4525 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/154/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 2
2019 4375 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/148/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis § 2 uchwały o treści: „i terminowo przekazanej do Urzędu Gminy w Książu Wielkim”
2019 3879 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Kłaj Nr VI/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – w części dotyczącej postanowień § 2 uchwały
2019 3793 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/125/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR V/59/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3387 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w zakresie § 5 uchwały
2019 3085 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr K I-411/103/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały V/32/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego i leśnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w części obejmującej postanowienia § 2
2019 2416 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/86/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1906 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/82/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łapanów na 2019 rok
2019 1760 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-84/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 1759 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-77/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice – w części dotyczącej postanowień § 6 ust. 2  uchwały w zakresie słów: „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”
2019 1758 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-75_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - w części obejmującej postanowienie § 7 uchwały w zakresie słów: „i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.
2019 1757 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/74/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 3 i 4 uchwały.
2019 1756 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/73/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 4, 5 i 6 uchwały
2019 1754 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR III/24/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowienia § 3 uchwały w zakresie słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku”
2019 1418 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411-34_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III.18.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1417 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411-32_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1416 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/31/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części obejmującej postanowienia § 5 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1223 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411-33_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1146 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411-35_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2019 roku”.
2019 856 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/234/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr INZ/18/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienionej uchwałą nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 8436 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/224/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXX/286/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2018 5715 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/180/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok – w części dotyczącej: a) zwiększenia planu dochodów majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków międzygminnych) o kwotę: 6.483.560,00 zł, b) zwiększenia planu wydatków majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę: 8.104.550,00 zł, 2.ustala plan wydatków budżetu Gminy Raciechowice na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę: 1.620.990,00 zł planu wydatków majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
2018 5714 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/181/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIII/247/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. - w części objętej zmianą § 3 polegającą na zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00 zł, 2.ustala budżet Gminy Łapanów na 2018 r., w części dotkniętej nieważnością w następujący sposób: 2.1. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) o kwotę 85.319,00 zł (§ 950), 2.2. zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 914.681,00 zł (§ 952), 2.3. zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł (§ 992)
2018 5343 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr KI-411/156/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności – w zakresie: 1)§ 11 pkt 5 i 9, § 12 ust. 3 pkt 3 i § 13, uchwały, 2) załącznika nr 2 w pozycji pn.: Oświadczenia: a) w pkt 4 w zakresie słów: „…w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości”; b) w pkt 6 w zakresie słów: „…oraz, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego”; 3)załącznika nr 3 w pozycji pn.: Część III w pkt 2 w zakresie słów: „…oraz, że jestem/śmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego”
2018 5263 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr KI-411/161/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 lipca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XLIV/611/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części dotyczącej § 1 ust. 4 oraz § 1 ust. 5 w zakresie słów: „i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach”
2018 3552 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/133/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/396/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia – w części dotyczącej przepisu pkt I ust. 4 załącznika zatytułowanego: Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2018 3551 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/131/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLIII/484/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika Nr 1: - § 4 ust. 20 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, - § 2 ust. 7 Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, - punktu 8 lit. e Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”.
2018 3478 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/132/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXIV/274/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej postanowień: - § 2 ust. 3 pkt 5 i § 8 pkt 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, - Załącznika Nr 7 do Załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w § 5 ust. 6 i w § 12 ust. 4  Regulaminu, w Załączniku Nr 1 do Załącznika Nr 1, a także w Załączniku Nr 4 do Załącznika Nr 1 do uchwały
2018 3325 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/124/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/425/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/386/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2757 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/92/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/360/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Łużna wsparcia przyznanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, w ramach umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne dla Spółdzielni Socjalnej „Pogórze” z siedzibą: 38-322 Łużna 723
2018 2246 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/109/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 marca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 2 ust. 8, - § 4 ust. 2 w zakresie słów: „w szczególności”, - § 5 ust. 7 w zakresie słów „lub przedłożenia dodatkowych dokumentów”, - § 6 ust. 8 lit. d) w zakresie słów: „nie wcześniejszą niż po dniu otrzymania przez Gminę Pleśna dofinansowania na realizację Inwestycji wymiany pieców i”
2018 2101 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/53/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLVII/517/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1965 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-412/105/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. budżet Gminy Raciechowice na 2018 rok
2018 1964 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-412/104/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. budżet Gminy Mogilany na rok 2018
2018 1963 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/94/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty – w części obejmującej zapis w § 8 uchwały, o treści: „…z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”.
2018 1962 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szczucin – w części obejmującej zapis w § 8 uchwały, o treści: „…z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”.
2018 1791 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/73/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, funkcjonującym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – w części obejmującej postanowienia § 7 ust. 4 pkt 2 lit. c uchwały
2018 1356 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/54/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXIX.349.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części dotyczącej: - § 2 pkt 7 uchwały, - § 3 ust. 1 w zakresie słów: „…, a dla jednostek określonych w § 2 pkt 7 stanowi załącznik nr 1a do uchwały, - załącznika nr 1a do uchwały
2018 1355 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/50/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XLI/540/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2018 roku”
2018 1249 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/52/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXVII/526/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 1248 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/51/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIII/643/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji w części obejmującej postanowienia § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 uchwały
2018 632 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/7/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XL/370/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 631 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/6/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/343/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe w części dotyczącej: - § 9 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, - § 9 ust. 4 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2018 630 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/5/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XLIV/342/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa gazowe i biomasa w części dotyczącej: - § 9 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, - § 9 ust. 4 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2018 541 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/4/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nieważności Uchwały NR XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 540 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 539 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/2/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVIII/184/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 3
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVIII/183/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 3
2018 35 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 4
2018 34 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVII/165/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 4
2017 8893 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIII/424/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności, w części dotyczącej postanowienia § 7 uchwały
2017 8892 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/173/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. orzeczenia, że uchwała NR VII/234/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa
2017 8891 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/172/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXII/379/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szczucin - w części C.2. Załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie słów: „… według poniższego zestawienia: L.p. Imiona i nazwiska osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe”
2017 8356 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/161/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3  ust. 8 Załącznika do uchwały, - § 5  ust. 2 Załącznika do uchwały, w zakresie słów: „w szczególności”.
2017 8355 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/160/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowych dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3  ust. 8 Załącznika do uchwały, - § 5  ust. 2 Załącznika do uchwały, w zakresie słów: „w szczególności”.
2017 7980 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/163/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/495/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, w części dotyczącej postanowienia § 3 ust. 5 Załącznika do uchwały
2017 7979 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/162/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/494/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”, w części dotyczącej postanowienia § 3 ust. 5 Załącznika do uchwały.
2017 6605 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/125/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 października 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/407/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3 ust. 1 pkt f Załącznika Nr 1, - punktu 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu w zakresie słów „Kocioł węglowy 5 klasy i wyżej”, - punktu 4, podpunkt 2 Załącznika Nr 2 do Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „wymogów 5 klasy wg normy PN-N 303-5:2012 oraz”, - § 3 ust. 6 punkt f Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „inne niezbędne działania w tym”, - § 4 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1, - punktu 7 podpunkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu
2017 5791 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/115/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/419/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartego w Załączniku Nr 1 do Uchwały
2017 5334 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/110/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 5163 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIX/219/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne - w części obejmującej postanowienia § 7 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały.
2017 5162 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/103/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Stryszów przy zapewnieniu partycypacji ze strony Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w części dotyczącej postanowień § 3
2017 5069 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/97/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXV/255/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” w 2017 r. – Gmina Skała [pisownia oryginalna]
2017 4413 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały nr XXVI/158/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości [pisownia oryginalna]
2017 4174 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/87/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr V/32/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztu zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia
2017 3117 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/67/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXVII/389/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla Mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska
2017 3011 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/64/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „Dymek” polegającego na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego na terenie Gminy Wojnicz - w części Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały w zakresie: - § 2 pkt 3, pkt 15 - 17, pkt 25 w zakresie słów „wraz z załącznikami”, pkt 27 i 28, - § 5 ust. 6 pkt 5, ust. 17 pkt 4 w zakresie słów „(zgodnie z załącznikiem nr 6 Regulaminu)”, ust. 19 i ust. 21- 22, - § 6 ust. 1 w zakresie słów „w szczególności”
2017 2800 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/62/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. o stwierdzeniu, że Uchwałę Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania – w zakresie § 3 - wydano z naruszeniem prawa
2017 1989 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/55/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 marca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/185/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne (pis. oryg.)
2017 1410 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/37/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – w części obejmującej postanowienia § 6 ust. 4 uchwały
2017 1132 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/28/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/448/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – w części objętej postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały.
2017 1131 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/27/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/351/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miechów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – w zakresie imiennego określenia jednostek dotowanych w § 1 ust. 2 oraz w zakresie postanowienia § 1 ust. 3 uchwały.
2017 971 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/13/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/78/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w części obejmującej zapis § 4 uchwały o treści: "z mocą obowiązującą od 1 styczeń 2017 r."
2017 603 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/269/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXIV/152/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 1
2017 602 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/268/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXIV/153/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2017 601 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/267/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kozłów Nr XXII/140/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku lesnego na 2017 rok
2017 600 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/4/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy w Kluczach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokościu stawek podatki od środków transportowych na terenie Gminy Klucze, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 3 pkt d Załacznika Nr 1.
2017 599 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w części dotyczącej postanowień § 10 ust. 3 i 4 oraz pkt 3 oświadczeń zawartych w Załączniku Nr 3
2017 598 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/2/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2017 561 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/271/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w części dotyczacej postanowień § 4 ust. 7 Załącznika Nr 1 do uchwały
2017 560 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/270/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części obejmującej postanowienie z § 1 pkt 1 lit. b
2016 7602 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/250/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w części dotyczącej postanowień § 4 ust. 6 Załącznika do uchwały
2016 6598 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/240/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia NR XXVI/173/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice – Przeginia, w części dotyczącej postanowienia § 1 w zakresie słów: „zamieszkałego na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia”
2016 6582 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/241/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIV/129/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2016 5619 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/224/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 września 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 5268 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/209/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/151/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obejmującym część E załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów poprzez kompostowanie, zawarte w części H załącznika Nr 1 do uchwały
2016 5267 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/208/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki w zakresie obejmującym część E załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów poprzez kompostowanie, zawarte w części H załącznika Nr 1 do uchwały
2016 5187 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/181/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn - w części obejmującej zapis § 7 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5186 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/211/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/182/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn - w części obejmującej zapis § 8 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5185 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/210/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/183/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w części obejmującej zapis § 7 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5184 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/207/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca NR XX/147/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - w części obejmującej zapis § 9 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku”
2016 5074 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/199/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 4922 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/200/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta z naruszeniem prawa
2016 4787 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 4786 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 1 ust. 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 6 ust. 3 lit. e tiret 3
2016 4785 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kozłów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 4765 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik, zawarte w części F załącznika Nr 1 do uchwały oraz informację o lokalizacji pojemników na odpady, zawartej w części J załącznika Nr 1 do uchwały
2016 4587 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/170/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa, w części
2016 4554 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. orzeka, że uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało podjęta z naruszeniem prawa
2016 4553 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/168/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczurowa w części
2016 4552 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/167/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części
2016 4551 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/166/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLVII/844/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 3985 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/158/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 3978 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/156/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 2 ust. 4 pkt 1 i ust. 5, - punkt 3 i 4 oświadczenia zawartego w załączniku Nr 1 do „Regulaminu udzielania dotacji…”.
2016 3807 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/149/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik, zawarte w części F załącznika Nr 1, w części F.43 załączników Nr 2 i 3 do uchwały oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów w części H.55 załącznika Nr 2 do uchwały
2016 3652 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/146/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XX/158/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis § 4 uchwały
2016 3609 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/145/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLII/747/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3608 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 maja 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XX/139/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. pod poz. 8096
2016 2589 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/117/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 1 pkt 4, - § 2 ust. 2 pkt 9 w zakresie słów „(roboty zewnętrzne)”, - § 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 7 w zakresie słów: „a także określenie wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań”, - § 7 ust. 1 w zakresie słów: „na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz”, - § 8 ust. 1 w zakresie słów: „którego oferta została wybrana w konkursie” oraz zdanie drugie, - § 8 ust. 7 w zakresie słów: „określającej w szczególności” oraz § 8 ust. 7 pkt 1-5, - punktu 7 Załącznika Nr 1 do uchwały.
2016 2588 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/116/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XIV/79/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji - w części obejmującej zapis § 13 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 marca 2016 roku”
2016 2320 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/106/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r.
2016 2205 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/105/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI-148-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 2, - § 5 ust. 1, - § 7 ust. 3, w zakresie słów: „oraz do zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej”, - Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „Oświadczam że w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy”, - Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego do otrzymania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …… wniosku o udzielenie dotacji”
2016 2169 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/107/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR 7/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 4 pkt 3 uchwały
2016 1919 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/34/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/253/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części obejmującej postanowienia załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie wymaganego do załączenia przez beneficjenta dotacji protokołu z wyboru wykonawcy sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
2016 1905 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów – w zakresie postanowienia § 4 uchwały.
2016 1890 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/89/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Raciechowice na 2016 rok
2016 1884 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/95/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów, w części dotyczącej postanowień: - § 1 pkt 5, - § 2 pkt 3, - § 3 ust. 3, - § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie słów „bieżących” oraz „- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 8 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów „ wykazane w załączniku nr 4 uchwały”, - § 9 ust. 1 pkt 2 w zakresie słów „bieżących” oraz „ - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 11 ust. 1, - Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …… wniosku o udzielenie dotacji oświadczam, iż przeznaczę kwotę dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówki” oraz w zakresie słów: „ zameldowania”, - Załącznika Nr 4.
2016 1883 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/94/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr X/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku”.
2016 1667 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 1559 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/90/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 1558 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/75/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostki samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji - w części dotyczącej § 1 ust. 1 lit c uchwały
2016 1406 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/69/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. orzeka, że Uchwałę Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice - podjęto z naruszeniem prawa
2016 1405 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/68/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. orzeka że Uchwałę Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice - podjęto z naruszeniem prawa
2016 1404 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/66/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 r. 2. ustala budżet Gminy Borzęcin na 2016 rok
2016 1403 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/64/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/180/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”, w części dotyczącej postanowień: - § 5 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.”, - punktu 4 części I załącznika nr 1
2016 1402 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/63/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/179/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w części dotyczącej postanowień: - § 4 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.”, - punktu 3 części I załącznika nr 1
2016 1278 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/65/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/115/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Sękowa szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – w części objętej postanowieniem § 15 uchwały w zakresie słów: (…) „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku”
2016 1141 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/36/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin
2016 1101 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/57/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostki samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji - w części dotyczącej § 3 ust. 2 i 3 w zakresie w jakim odnoszą się one do ustalenia stawki dotacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz § 5 ust. 8 uchwały
2016 1100 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/35/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji - w części obejmującej zapis w § 3 pkt 3 uchwały zawierający definicję ucznia niepełnosprawnego
2016 781 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/8/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o sprostowaniu błędów pisarskich w tekście Uchwały NR KI-411/466/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.(znak sprawy: KI-43-146/88/15) – w ten sposób, że: - datę: „1 stycznia 2015 r.” – zapisaną na stronie 3 w wierszach (od góry) nr 15, 27 i 34 – zastępuje się datą: 1 stycznia 2016 r.
2016 780 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/5/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 2
2016 743 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/467/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/294/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 2 i § 5
2016 742 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/466/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2016 741 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/7/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia (pisownia oryginalna) kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w części obejmującej zapis w postanowieniu § 9 sentencji uchwały o treści: „(…) z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2015 roku”
2016 740 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/6/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 152/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - w zakresie obejmującym: 1)zapis ujęty w punkcie 3 Pouczenia, występującego we wzorze Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach, ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały, 2)zapis ujęty w punkcie 4 Pouczenia, zawartego we wzorze Deklaracji na podatek rolny, ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały
2016 739 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina – w części dotyczącej postanowień § 4 uchwały
2016 724 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/1/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. 1)o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w części: 2)że uchwała Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w zakresie w jakim postanowieniami uchwały oprócz uregulowania wysokości dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w § 2 pkt 9 i § 3 pkt 11 załącznika do uchwały, dotacje te objęto również pozostałymi regulacjami uchwały (załącznika) – została podjęta z naruszeniem prawa
2016 436 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/465/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2016 r. w zakresie określonym przepisem § 2 uchwały
2015 8555 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr KI-411/423/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIV/102/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 8452 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr KI-411/422/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych - w zakresie pkt 1 pouczenia do deklaracji na podatek leśny, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do uchwały
2015 8451 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr KI-411/421/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/79/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015 r. sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej postanowienia § 1 ust. 3-6 oraz § 2 uchwały
2015 8450 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr KI-411/420/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/81/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – w części obejmującej postanowienia Załącznika Nr 2 do uchwały, w zakresie stawki podatku w kwocie 2.415,00 zł dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, dwie osie, inny system zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton i 36 ton włącznie
2015 8092 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/404/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVI/138/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki – w zakresie: - § 3 ust. 1 lit. d – w części obejmującej określenie podstawy dotacji na uczniów niepublicznych przedszkoli niebędących uczniami niepełnosprawnymi, - § 5 ust. 1, - § 6 ust. 4 – w zakresie słów: „w ciągu miesiąca”, - § 7 ust. 15, o r a z umarza postępowanie prowadzone w sprawie stwierdzenia nieważności zapisu § 6 ust. 5.
2015 7927 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr KI-411/403/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XII/86/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – w zakresie postanowienia § 5 ust. 4
2015 7388 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/385/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr X/80/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w części obejmującej zapisy § 16 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku”
2015 7259 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr KI-411/386/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/182/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 6746 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/378/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części § 2 ust. 2 lit a) - w zakresie słowa „lub” występującego po przecinku i lit. b) – w całości oraz w części I załącznika do uchwały dotyczącej oświadczenia o wyposażeniu bądź nie nieruchomości w kompostownik i wskazania ilości utylizowanych w nim odpadów zielonych
2015 6480 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/364/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji – w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.”
2015 6253 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/365/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/48/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2015 5970 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/358/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr X/110/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 5877 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/349/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy tzw. Budżetu Obywatelskiego Osiedli na terenie Miasta Proszowice w Gminie Proszowice
2015 5425 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/344/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej: 1)zapisów w sentencji uchwały zawartych w § 5 o treści: „Z dniem 1 sierpnia 2015 r. (…)” i w § 6 o treści: „(…) z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 roku”, 2)zapisów zamieszczonych w pkt 34 lit. b w poz. D wzoru „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, ustalonego w załączniku nr 1 do uchwały
2015 5424 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/343/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej postanowień załącznika do uchwały zawartych w punkcie F, w zakresie dotyczącym ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych
2015 5423 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/342/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/65/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej postanowienia § 2 pkt 2 uchwały
2015 5422 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/341/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/64/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn – w części obejmującej zapisy: § 2 ust. 3 i 4 uchwały
2015 5421 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/340/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VIII/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 4976 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/321/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 69/IX/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w części objętej postanowieniem § 3 ust. 2 i 3 uchwały
2015 4975 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/320/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/61/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej następujących postanowień załącznika do uchwały: - klauzuli zawartej na wstępie załącznika o treści „Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji”, - oświadczenia zawartego w pozycji E.1 załącznika o zagospodarowywaniu na terenie nieruchomości odpadów zielonych poprzez kompostowanie
2015 4974 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/319/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/68/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „ i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Laskowa”
2015 4809 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/294/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/61/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i terminowo przekazanej do kasy Urzędu Gminy Szaflary lub na jej rachunek” i § 6 uchwały.
2015 4808 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/293/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i terminowo przekazanej do kasy Urzędu Gminy Szaflary lub na jej rachunek” i § 6 uchwały.
2015 4807 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/291/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka, w części dotyczącej poz. H Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów: „Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji prowadzę działalność gospodarczą: Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, lokal gastronomiczny, handel-usługi, itp.)”.
2015 4803 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/299/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 4802 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/298/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/68/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowień zawartych w poz. H pkt 2 załącznika do uchwały oraz w zakresie postanowień zawartych w poz. K.
2015 4801 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/296/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/127/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4800 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/295/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/126/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4799 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/292/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – w części dotyczącej postanowień w zakresie poz. G załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały dotyczącej oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego
2015 4798 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/290/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr XII/81/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do Uchwały: - § 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 3 ust. 5 pkt a, - § 4 ust. 4, - § 7 ust. 5, - § 8 Część IV – Sposób kontroli dotowanej inwestycji.
2015 4797 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/289/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr VIII/59/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, w części dotyczącej: § 1 w zakresie słów: „osobom fizycznym”, następujących postanowień Załącznika do Uchwały: - § 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 4 ust. 4, - § 8 ust. 5, - § 9 Część IV – Sposób kontroli dotowanej inwestycji, oraz - pkt 8 Załącznika do „Regulaminu”.
2015 4684 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/252/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części § 3 ust. 2 uchwały w zakresie słów „wraz z odsetkami”
2015 4683 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/250/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części I załącznika Nr 1 do uchwały
2015 4682 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/249/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/51/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty – w części dotyczącej postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 i ust. 4
2015 4681 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/248/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/52/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowienia § 2 uchwały
2015 4680 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/247/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości (pisownia oryginalna)
2015 4679 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/246/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4678 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI – 411/245/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz
2015 4616 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/251/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/34/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w części obejmującej: oświadczenie zawarte w załączniku do uchwały, stanowiącym wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków, o treści: „W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)”.
2015 4392 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/232/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 4391 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/231/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/35 rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4390 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/230/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2015 4389 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/229/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VI/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4388 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/228/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice NR VI/39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4387 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/227/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VI/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice
2015 3775 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/208/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. C.3. pkt 4 (Ogrody działkowe) oraz w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. E.2.2 odnośnik nr 6
2015 3774 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/207/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części obejmującej postanowienie § 4 uchwały
2015 3773 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/206/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków, w części obejmującej postanowienie § 4 uchwały
2015 3683 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/183/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania – w części dotyczącej postanowień § 5 ust. 5 uchwały oraz § 4 ust. 4 umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2015 3639 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/191/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapisy: 1) w § 2 ust. 4, w § 3 ust. 1 i w § 3 ust. 2 - w zakresie słów: „wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi”, 2) w § 3 ust. 1 - w zakresie słów: „i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 2 ust. 6”, oraz w § 3 ust. 2 - w zakresie słów: „i wpłacenie jej w terminie, zgodnie z § 2 ust. 6”, 3) oraz treść § 3 ust. 3 uchwały.
2015 3638 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/190/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 3637 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/189/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3636 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 67/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – w części obejmującej postanowienia: - § 1 uchwały w zakresie słów „oraz Regulamin udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – dofinansowanych z budżetu Miasta przy udziale środków zewnętrznych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”, - § 3 uchwały
2015 3635 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/64/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienie § 2 uchwały
2015 3634 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/66/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3633 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VIII/55/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „i terminowo wpłaconych”.
2015 3632 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411_184_15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/21/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 3 i § 4 uchwały
2015 3271 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/155/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej postanowień załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie poz. F dotyczącej oświadczenia o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej skarbowej
2015 3270 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/154/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w części, obejmującej postanowienia § 1 ust. 8 uchwały
2015 3269 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/153/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 6 uchwały
2015 3084 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/139/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR V/48/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym, prowadzonym przez inne podmioty niż Powiat Wadowicki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2015 3083 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/138/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR V/38/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej postanowień w zakresie danych składającego deklaracje wyszczególnionych w części III.3 załącznika nr 1 do uchwały oraz w części III.5 załącznika nr 2 do uchwały
2015 3082 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2015 3081 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/135/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – w części obejmującej postanowienia załącznika do uchwały w zakresie poz. D.4. dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika, a także objaśnień do części D.4. deklaracji oraz zapis § 4 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3080 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/134/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – w części obejmującej zapis § 3 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3079 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/133/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy – w części obejmującej postanowienia załącznika do uchwały w zakresie poz. G. dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika, a także objaśnień do części G. deklaracji
2015 3078 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/132/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – w części obejmującej zapis § 4 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3077 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/131/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie NR VI-61-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 3076 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/130/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r. w części dotyczącej postanowień: - Załącznika Nr 1 - poz. G., - Załącznika Nr 2 – poz. E od słów „Prowadzę następujący rodzaj działalności” do słów „10. Inne: powierzchnia …m2” oraz przypisu oznaczonego numerem 5, - Załącznika Nr 3, - Załącznika Nr 4.
2015 3010 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/137/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - w części obejmującej postanowienie wzoru deklaracji wyrażonej w załączniku do uchwały, zawarte w pozycji G tiret 3.
2015 2843 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/87/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy (oryginalna pisownia) na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów, w części dotyczącej: - § 1 ust. 2 w zakresie słów: „nie posiadającym statusu przedsiębiorcy”, - § 2 ust. 6, - § 5 ust. 4 , - § 5 ust. 6.4 tiret 2-5 , - § 5 ust. 19 i ust. 21, - § 5 ust. 22 i ust. 23, załącznika do uchwały.
2015 2647 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/117/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/21/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 3 uchwały w zakresie słów: „i rozliczonej” oraz postanowienie § 4 uchwały
2015 2629 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/114/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Miasta Proszowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie: 1) § 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 – w części dotyczącej określenia wysokości dotacji na ucznia niepełnosprawnego; 2) pozycji 4 załącznika nr 2.
2015 2612 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/116/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. H dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika
2015 2611 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/115/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr IV/29/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciechowice
2015 2610 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/113/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. I. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki; - w zakresie: 1) § 2 pkt 3, 2) § 3 ust. 2, 3) § 4 ust. 4, 4) § 5 ust. 1, 5)pozycji określającej wysokość wykorzystanej dotacji p/n „w tym na uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem do kształcenia specjalnego na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy oso według wagi subwencji” – w załączniku nr 3; oraz orzeka, II. że Uchwałę Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015 r. (j.w.) – wydano z naruszeniem prawa, w zakresie określonym w pkt 8 uzasadnienia.
2015 2533 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/102/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/68/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, w części dotyczącej: - § 2 ust. 1 pkt 3, - § 5 ust. 3, w zakresie słów: „Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych”, - § 5 ust. 5 uchwały.
2015 2512 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienie dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojnicz
2015 2511 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/103/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji – w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie: poz. D.2. oraz poz. E.3. w części dotyczącej oświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu kompostownika na terenie nieruchomości
2015 2510 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/101/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Przeciszów nr IV/28/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów.
2015 2004 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr KI-411/88/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/380/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienie (pisownia oryginalna) dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator
2015 1618 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/57/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/13/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części dotyczącej postanowień zawartych w poz. F pkt 3 załącznika do uchwały oraz w zakresie postanowień zawartych w poz. H.
2015 1617 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/53/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. 1.orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr III/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w części dotyczącej postanowień: § 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 2, § 9 ust. 2 oraz Załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały, 2. ustala budżet Gminy Nowe Brzesko na 2015 rok
2015 1419 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/55/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr III/20/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia – w części obejmującej postanowienia § 3 uchwały
2015 1354 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz, w części dotyczącej postanowień rozdziału 2, punkt 4, ppkt 1 oraz rozdziału 2 punkt 5 załącznika do uchwały
2015 1302 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Ustalenie budżetu Powiatu Olkuskiego na rok 2015 rok
2015 1301 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/59/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki - w części postanowienia §4 ust. 2 uchwały.
2015 905 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/52/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/9/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2015
2015 704 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/21/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty w części postanowień § 4 i § 5 uchwały.
2015 497 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXIII/266/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – w zakresie postanowienia § 3 ust. 3, § 7 ust. 1-5 oraz § 9
2014 7277 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI 411/265/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Wadowickiego, w części dotyczącej postanowień: - § 6 ust. 2 w zakresie słów: „której ramowy wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”, - § 7, - Załącznika Nr 2 do Uchwały.
2014 7220 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/317/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – w części obejmującej następujące postanowienia załącznika Nr 1 do uchwały: w kwocie 1.864,00 zł, w kwocie 2.296,00 zł, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 38 ton, określoną w kwocie 1.088,00 zł,
2014 7219 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/316/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XLVIII/366/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne, w części dotyczącej: - § 4 ust. 5-7 załącznika Nr 1, - punktu 5 oświadczeń zawartych w załączniku do załącznika Nr 1.
2014 7218 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/315/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej NR XLVIII/392/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 7217 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/314/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr LI/434/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – w zakresie § 1 pkt 3.
2014 7039 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/302/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr L/448/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy
2014 7025 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/295/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XXXIX/57/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, w części dotyczącej postanowień § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 8 uchwały
2014 6122 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/282/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/250/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice
2014 6121 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/263/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w okresie od lipca do grudnia 2014 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ w części obejmującej słowa „od lipca” w tytule uchwały, „począwszy od miesiąca lipca,” w § 2 pkt 3 uchwały oraz słów „z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.” w § 7 uchwały
2014 6120 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/269/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. orzeczenie, że uchwała Nr XLIV/348/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz terminów i miejscu składnia deklaracji - została podjęta z naruszeniem prawa.
2014 6102 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-284/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/473/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w części obejmującej zapisy zawarte w poz. C pkt 21 lit. b wzoru deklaracji ustalonego w załączniku nr 1 do uchwały
2014 6101 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/290/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. że Uchwała NR LIX/471/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została podjęta z naruszeniem prawa
2014 6013 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/213/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLI/459/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 5647 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/251/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVI/284 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, w części dotyczącej postanowień: - § 6 ust. 1 w zakresie słów „wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących” , - § 7 ust. 3, - § 7 ust. 5 w zakresie słów „lub § 7 ust. 3.”
2014 5603 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/257/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXI/219/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie – w części postanowień: § 2 ust. 3 w zakresie słowa „bieżących” użytego w pierwszym zdaniu, § 2 ust. 4 lit. c, § 4 ust. 3, § 5 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie słowa „bieżących”, § 7 ust. 4 oraz w części załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słowa „bieżących” występującego w tytule załącznika
2014 5479 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/256/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XXXVIII/49/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 3 ust. 1 lit. b) uchwały
2014 5143 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/245/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXII/222/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica oraz postanowienia § 3 ust. 2 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.”
2014 5119 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5048 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/214/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIX/422/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w części dotyczącej postanowień § 1 pkt 3 i pkt 4 uchwały
2014 4990 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/231/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr LVI/418/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 4838 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/234/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza, Etap I: program pilotażowy „KAWKA” – obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 1 załącznika do uchwały oraz w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej, zawartego w załączniku Nr 2 do Regulaminu oraz w załącznikach Nr 1 i 2 do wniosku o udzielenie dotacji
2014 4837 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/233/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/410/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 4769 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr KI-411/232/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej postanowień: - § 3 ust. 1, - § 4, - § 7 ust. 4 w zakresie słów „lub w przypadku gdy organ prowadzący nie przekaże organowi dotującemu informacji, o której mowa w ust. 1 lub nie przedłoży rozliczenia dotacji określonej w ust. 7”, - § 7 ust. 6 i ust. 8, - § 8 ust. 4, - załącznika nr 3 do badanej uchwały, - załącznika nr 4 w zakresie słów: „Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 168)”.
2014 4691 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/210/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 4690 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. I. o stwierdzeniu nieważności § 2 ust. 2 Uchwały NR LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; -w zakresie dotyczącym określenia podstawy obliczania dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej - nie będącego uczniem niepełnosprawnym;
2014 4592 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/229/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr XXXV/286/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 4591 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/228/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIII/493/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części obejmującej zapisy: 1) w § 3 ust. 1, w zakresie słów „wraz z odsetkami”, 2) w § 4 ust. 1, w zakresie słowa „terminowego”, 3) w § 4 ust. 4.
2014 4590 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/208/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/299/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - w części dotyczącej zapisu § 5 zdanie drugie uchwały
2014 4589 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/190/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż (pisownia oryginalna), w części dotyczącej postanowień § 7 pkt 5 i 6 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2014 4588 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/191/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/257/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na ternie gminy Libiąż (pisownia oryginalna), w części dotyczącej postanowień § 6 pkt 5 i 6 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2014 4587 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/189/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej postanowienia § 1 w zakresie słów: „2) 4,00 zł/miesiąc – za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny”
2014 3651 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/113/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała Nr 0007/XXXVI/264/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XXXIV/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, została podjęta z naruszeniem prawa
2014 3511 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr KI-411/160/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014r. 1. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIII/371/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji – w części dotyczącej postanowienia § 9 w zakresie słów (pisownia oryginalna) „z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku”; oraz 2. że uchwałę określoną w pkt 1, w zakresie zamieszczonego w niej postanowienia § 4 pkt 5 – wydano z naruszeniem prawa
2014 3142 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/146/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją zadań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 2994 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/145/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/209/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej postanowień: Załącznika Nr 2 część C.1. Osoba fizyczna - w zakresie danych dotyczących: Nr telefonu i Adres e-mail oraz część C.2. Pozostałe podmioty - w zakresie danych dotyczących: Nr telefonu i Adres e-mail.
2014 2849 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/136/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLIX/507/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 2837 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/139/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/193/14 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - w części dotyczącej postanowienia załącznika do uchwały, w zakresie słów „Oświadczam, że jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą”.
2014 2836 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/137/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XLI/307/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice - w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 3 uchwały
2014 2835 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/135/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXII/253/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osiek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2562 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/118/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 3 uchwały, - § 2 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 6 pkt 9 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 7 ust. 4 pkt 6 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 10 Załącznika Nr 1 do uchwały, - pkt 11 Załącznika Nr 2, w zakresie słów: „oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Tomice”
2014 2392 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/98/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLI/343/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Nowy Targ
2014 2391 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/97/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – w zakresie postanowień: § 4 ust. 3 i ust. 4 oraz § 5 ust. 5
2014 1948 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/90/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. o stwierdzeniu nieważności § 12 Uchwały Nr XXXV/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielaniai rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie wyrazów „ z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r”.
2014 1372 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/80/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/408/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie- § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 5 uchwały
2014 1371 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/79/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/407/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 1370 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/78/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XX/236 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez (pisownia oryginalna) Gminę – Mucharz, w części dotyczącej postanowień: - § 12, - § 14, - § 16 ust. 4, - poz. I, pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: „kościelna osoba prawna, spółdzielnia socjalna, kościelna jednostka organizacyjna”, - poz. I, pkt 12 Załącznika Nr 1 do uchwały, - pkt 1 Oświadczenia Załącznika Nr 1 do uchwały, - Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów „Częściowe” .
2014 1326 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/77/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, w części dotyczącej postanowień: - § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, - § 4 ust. 2 w zakresie słów: „ ust. 1 pkt 1 lit. b”, - § 10 ust. 2 w zakresie słów: „według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do uchwały”, - § 15 w zakresie słów: „i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku”, - Załącznika Nr 2 do uchwały.
2014 1325 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/76/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/380/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – w części obejmującej zapis w § 3 uchwały, o treści: „…i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r”.
2014 1142 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr KI-62-14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXII/293/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w części dotyczącej postanowień § 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 2, a także § 5 i § 10 w zakresie słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku”
2014 1083 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/45/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia, że uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Proszowickiego została podjęta z naruszeniem prawa
2014 1082 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/44/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała NR 0007/XXXIV/246/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, została podjęta z naruszeniem prawa
2014 1081 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/43/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/269/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice – w części obejmującej postanowienia § 1 pkt 8 ppkt 1, pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 12 ppkt 1 uchwały
2014 1080 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/42/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXIV/481/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 3 uchwały.
2014 1079 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/41/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXIV/480/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów - w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały
2014 1049 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/40/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVIII/237/2013 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - w zakresie: -zamieszczonych w § 8 ust. 2 – słów: „ /…/ lub potrąceń”; -zastosowanego w nazwie danych o wydatkach z załącznika Nr 3 słowa: „/…/ bieżących”.
2014 423 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/19/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVII/262/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Laskowa spółkom wodnym – podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania (pisownia oryginalna)
2014 422 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/17/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLVII/352/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - w części dotyczącej przepisów § 7 ust. 7 uchwały
2014 397 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/21/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, w części dotyczącej postanowień z pkt III w załącznikach Nr 2 i 3 do uchwały
2014 396 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/20/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczenia dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Bolesław dla spółki wodnej - w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 6 oraz postanowień § 6 ust. 1-3 załącznika Nr 1 do uchwały
2014 196 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/2/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XCII/1357/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części dotyczącej zapisu § 1 ust. 1 pkt 2 lit. m.
2014 195 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/3/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XLIV/420/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 7769 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/267/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XLII/300/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku - w części dotyczącej postanowienia § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały.
2013 7768 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr Ki-411/268/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 330/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w części obejmującej postanowienia § 7 tiret ósme i dziewiąte załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 7767 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/280/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. orzeczenie, że Uchwała NR XLIX/364/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych została podjęta z naruszeniem prawa.
2013 7676 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr KI-411/266/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sułoszowa”.
2013 7423 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Ki-411/255/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXVI/437/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis w § 2 uchwały, o treści: „…z mocą od 1 listopada 2013 roku”
2013 7422 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr KI-263-13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013r. sprostowanie błędu pisarskiego w Uchwale Nr KI–411/251/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013 roku - w ten sposób, że: numer uchwały XXXII/175/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, zastępuje się numerem XXXII/275/13
2013 7358 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/251/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/175/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 6968 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr Ki-250-13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/73/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, w części obejmującej postanowienie § 1 pkt 1 uchwały, którym zwolniono z podatku od nieruchomości „Nieruchomości lub ich części służące na potrzeby jednostek zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Alwernia, za wyjątkiem zajętych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
2013 6344 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/237/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXI-235/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym – w całości
2013 6314 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/238/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 6178 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/230/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXII/449/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice.
2013 5996 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/227/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 września 2013r. w sprawieo stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 319/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych na terenie Powiatu Nowosądeckiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w części obejmującej postanowienia § 4 pkt 4 oraz § 10 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku”.
2013 5260 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/213/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVII/222/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 7 w zakresie słów „i wpłaconej w terminie” oraz § 2 ust. 8.
2013 5259 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/214/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - w całości.
2013 5246 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/212/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXXVII/254/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego, podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.
2013 4178 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr KI-411/148/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/278/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej:  -§ 1 ust. 3 pkt 1,  -§ 2 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: „lub archeologicznych”,  -§ 2 ust. 3,  -§ 5 ust. 1 pkt 10,  -§ 5 ust. 1 pkt 11,  -§ 8 ust. 1 pkt 2,  -§ 8 ust. 1 pkt 5,  -§ 8 ust. 1 pkt 9,  -§ 8 ust. 2,  -§ 9,  -§ 12 ust. 1, w zakresie słów: „oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznawanych przez Radę Miejską”,  -poz. III pkt 5 załącznika Nr 1 do uchwały,  -poz. IV pkt 7 załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 4125 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/170/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, w części dotyczącej § 14 ust. 1 w zakresie słów „w dniu rozliczenia dotacji”.
2013 3737 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/139/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 274/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 3688 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/140/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 275/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w części obejmującej postanowienia § 6 ust. 1 oraz § 12 i § 13 załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 3635 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/136/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/230/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013 r.
2013 3569 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/117/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/220/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej – w części obejmującej zapis § 2 ust. 1 i § 3 ust. 3 o treści: „i wpłaconych w terminie”, a także w zakresie postanowień § 2 ust. 3 i ust. 4 oraz § 3 ust. 4 i ust. 5 uchwały
2013 3511 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/115/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały NR LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej;  - w części dotyczącej zapisów § 6 pkt 1, 2, 4 i 5, § 7 ust. 2 oraz § 16 ust. 2, 3 i 4 .
2013 3280 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/98/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/171/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa - w części objętej postanowieniem § 1 ust. 1, § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, § 5 ust. 2 - 9 oraz § 6.
2013 3124 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/85/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXII/168/2013 Rady Miasta Jordanów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;  - w części dotyczącej postanowienia § 1 pkt 4 uchwały.
2013 3123 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/86/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski, w części dotyczącej postanowień:  - § 2 ust. 1 pkt 4,  - § 3 ust. 1  „Regulaminu” stanowiącego załącznik do uchwały.
2013 2572 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/80/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/269/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia (pisownia oryginalna) „Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Oświęcim”- w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 7 i § 6 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 1887 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/56/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVII/333/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej w części obejmującej postanowienia § 3 uchwały.
2013 1745 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr KI-411/46/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16.01.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis w paragrafie 3 ust. 5 , o treści "i terminowo odprowadzanych".
2013 1308 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/23/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zembrzyce NR XXI-155/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych nieruchomości będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 1307 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr Ki-411/24/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli, szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica, w części dotyczącej: § 1 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3.
2013 1306 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/28/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXIII/263/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2013 1305 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/7/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zembrzyce NR XXII-168/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowalnych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
2013 1282 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/9/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Rzezawa w
2013 1213 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/8/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/157/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 1199 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/25/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  - w części objętej postanowieniem § 1 pkt 2, 3 i 5 uchwały.
2013 1198 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/26/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego  i podatku od nieruchomości.
2013 1197 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/27/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części obejmującej postanowienia § 3 pkt 4 i 5 uchwały.
2013 611 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr Ki-411/1/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XX/155/2012 Rady Miasta Jordanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; - w części dotyczącej postanowienia § 1 pkt 4 i pkt 5 uchwały.
2013 524 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/246/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej w części dotyczącej zapisów: § 4 pkt 6, 8, 9, 10 i 11 uchwały, pkt 8 załącznika Nr 1 do uchwały,
2013 523 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/245/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 480 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/2/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVII/183/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice
2013 435 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr Ki-411/3/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa oraz sposobu jej poboru w części obejmującej postanowienia § 5 i § 6 uchwały
2013 96 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 8 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały oraz pkt 7 załącznika nr 3 do regulaminu
2012 7263 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr Ki-411/236/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr XXVIII/272/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2012 6989 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 411/214/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r. – w zakresie: § 3 ust. 3 i 5, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 i 4;
2012 6520 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/215/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XX/51/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w części dotyczącej postanowień: § 1 ustępy: 6, 14, 15, 16 i 17
2012 6182 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/203/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności, w części dotyczącej zapisów: - § 3 pkt 2 w zakresie słów „lub archeologicznych”
2012 6114 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/202/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica w części dotyczącej: § 3 ust. 1 pkt 1 oraz 6 i ust. 2, § 5 ust. 5 i 6, § 6 ust. 3 i 6
2012 5606 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/194/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/165/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 5605 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/193/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVII/493/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim w części obejmującej § 6 ust. 3 załącznika Nr 1 do uchwały.
2012 4283 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/169/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2012r. o stwierdzeniu nieważnosci Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjecia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Stryszów
2012 4282 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/166/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2012 3953 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr KI-411/158/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania - w części dotyczącej postanowienia zawartego w § 10 ust. 2 lit. e uchwały.
2012 3948 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr KI-411/159/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie
2012 3320 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr KI 411/148/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012 rok w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2357 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr Ki-411/117/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie
2012 2088 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/110/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/301/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2012 2087 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/109/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawiestwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/133/2012 Rady Gminy raciechowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części
2012 1755 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr KI-101-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorząddu terytorialnego
2012 1709 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr KI-102-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej - w części.
2012 1065 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/66/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów.
2012 1064 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr KI-411-65-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 707 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr KI-42-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIV/204/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych dla potrzeb związanych z realizacją zadań Policji
2012 684 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr KI-44-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w części obejmującej postanowienie § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały
2012 649 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr KI-43-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/91/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie § 1 ust. 2 uchwały
2012 503 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr KI-411-22-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wyoskości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012
2012 466 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr KI-411-21-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części.
2012 316 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/5/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. stwierdzenie nieważnośći uchwały Nr XIV/96/11 Rady Gminy Niedżwiedź z dnia 14 listopada 2011 r.
2012 315 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr ki-411/02/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/260/2011 rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r.
2012 276 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/3/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/60/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienia § 1 pkt 4 uchwały
2011 7313 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr KI – 411/606/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru
2011 7314 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr KI – 411/604/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia podatku rolnego na 2012 rok, w części dotyczącej postanowień paragrafu 2 uchwały
2011 7315 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr KI – 411/601/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów, w części dotyczącej postanowień paragrafu 10 uchwały
2011 7203 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/543/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/77/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - w części.
2011 7204 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/549/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/86/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części.
2011 7205 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/548/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu- w części
2011 7077 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/545/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stawierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/134/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach, w części
2011 7076 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/544/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie paragrafu 1 ust.1 ppkt b uchwały
2011 7079 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/547/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/136/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2002 rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 7078 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/546/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stawierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach, w części
2011 6875 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/513/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nieważności uchwały Nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - w części.
2011 6876 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/540/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/229/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
2011 5953 2011-12-01 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby inne niż Gmina Skawina, w części dotyczącej postanowień paragrafu 3 ust. 1 pkt 3
2011 5565 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr KI – 411/485/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2011 5566 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr KI – 411/486/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/191/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 5133 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/359/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr X/159/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim.
2011 5132 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/356/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI/392/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 5134 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/388/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji z terenu Gminy Radłów.
2011 5136 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI0411/430/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/71/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania z zakresu gospodarki wodnej zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2011 5135 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-43-149/21/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Nowym Brzesku z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 5095 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/465/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.
2011 5096 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/464/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2011 5073 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/455/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania - w części.
2011 5043 2011-11-03 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Miechowie Nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania onkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasentapoboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównymw Miechowi; oraz w sprawie utraty mocy uchwały rady Miejskiej w Miechowie nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty parkingowej i targowej w części dotyczącej postanowień paragrafu 4
2011 5044 2011-11-03 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie w częścidotyczącej postanowień paragrafu 4
2011 4966 2011-10-28 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października 2011r. stwierdza nieważnośc uchwały Nr VII/95/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkaniowych na terenie Gminy Chełmiec
2011 4551 2011-10-05 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr VII/72/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa
2011 4531 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/434/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso - w części.
2011 4382 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr KI – 411/405/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr X/139/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych
2011 4383 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr NR KI-411/415/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr XI/116/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w części
2011 4214 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI – 411/403/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice w części
2011 4213 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI – 411/402/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 4252 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr Ki-411/386/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - w całości
2011 4251 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/383/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/42/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu ze środków budżetu Gminy Szaflary oraz pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 3941 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/357/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr X/67/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3972 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/292/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr VIII/35/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 3814 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr KI–411/385/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 3815 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/387/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2011 3597 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/319/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr VII/49/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Libiąż przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Libiąż w części
2011 3589 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr KI-411/358/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim nr X/142/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, niestanowiących własności Miasta Oświęcim w części.
2011 3384 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/293/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2011 3383 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/290/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego
2011 3386 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/322/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty
2011 3385 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/321/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 3258 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/267/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/147/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2011 3259 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/323/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3260 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/324/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/41/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3162 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr KI-411/265/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności dyspozycji paragrafu 7 Uchwały Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3095 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłaty targowej- w części
2011 3096 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/42/2011 r. Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do organizacji niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Targ
2011 3097 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 2720 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr KI-411/251/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie przez Gminę Proszowice przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kryteriów wyboru inwestycji.
2011 2721 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr KI-411/252/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/36/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 2680 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/256/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. wsprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.
2011 2540 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/254/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 2385 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr KI - 411/234/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie sywierdzenia nieważności uchwały Nr VV-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
2011 2120 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/218/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie niważności uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2119 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/227/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. - została wydana z naruszeniem prawa
2011 2118 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/187/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia onkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2123 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/222/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2122 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/221/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna
2011 2121 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/219/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2034 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/189/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/44/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni za inkaso - w części
2011 1731 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/171/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VI/68/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych
2011 1732 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI - 411/170/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VI/67/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2011 1733 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/153/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne żródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania takich dotacji
2011 1668 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr KI-413/168/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. dotyczy ustalenia Budżetu Związku Gmin Radłów-Wierzchosławice ds. Wodociągowania w likwidacji z siedzibą w Niwce na 2011 rok
2011 1304 2011-04-01 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 13 stycznia 2011 r.
2011 1170 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/114/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr IV/32/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku
2011 1152 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/30/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/28/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian zasad rozliczania klubów sportowych na terenie Gminy Chełmiec z dnia 17 września 2009 r.
2011 1037 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr KI-411/32/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1038 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr KI-411/28/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 965 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/93/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu - w części.
2011 966 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/91/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr IV/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 745 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr KI - 411/31/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci, w drodze inkasa, określenia inaksentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w wczęści.
2011 746 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/29/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego własnego z zakresu własnego z zakresu sportu na obszarze
2011 303 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr KI-411/1/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 stycznia 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchmości w 2011 roku
2011 243 2011-01-24 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdza nieważność uchwały Nr LIII/609/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 206 2011-01-21 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/248/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 152 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/428/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 grudnia 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6142 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/419/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/384/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski w części .
2010 6047 2010-12-23 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej a Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLV/321/10 z dnia 8 listopada 2010
2010 6048 2010-12-23 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r . dotyczące uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXVIII/202/10 z dnia 11 listopada 2010 r.
2010 6066 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/414/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 4120 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/261/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XLIX/533/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebinia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia w części
2010 3653 2010-09-22 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. Stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/254/10 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r.
2010 3655 2010-09-22 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. Stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVIII/919/2010 Rady Miejskiej Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r.
2010 3654 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/241/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIX/308/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne
2010 3656 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/243/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 3460 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/203/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XLVII/370/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
2010 3446 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/223/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, w części
2010 3462 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/381/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 3461 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/205/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/286/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3399 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/202/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r.w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
2010 3257 2010-08-31 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 lipca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/323/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r.
2010 3256 2010-08-31 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lipca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r.
2010 2943 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/184/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2010 2678 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr KI-411-144/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIX/475/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2519 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr KI-411-145/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
2010 2447 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/155/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmek przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i mninistrowie
2010 2328 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr KI-411-146/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2010 2016 2010-06-09 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 maja 2010r. Kolegium Regionalnej Izby Obrarachunkowej w Krakowie z dnia 24 maja 2010 r. stwiedrza nieważność uchwały Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 r.
2010 1921 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/29/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/292/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publiczych oraz placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści przyznanych dotacji
2010 1862 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr KI - 411/115/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 maja 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Skała przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2010 1743 2010-05-26 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2010r. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r.
2010 1740 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr KI-411/89/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/213/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresui kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tomice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tomice
2010 1742 2010-05-26 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010 r.
2010 1299 2010-05-06 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania doatcji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 497 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/41/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/315/2009 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 496 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/40/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV-205/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Zembrzyce, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 260 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Z.III.SO.IV/426-1/29/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 261 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Z.III.SO.IV/426-2/29/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kształtowania się długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok