Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4896 2019-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 marca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok
2019 4897 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/104/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4898 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 4899 2019-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 31 marca 2019 r. Sprawozdanie ROCZNE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok
2019 4900 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/594/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Skawina
2019 4901 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/111/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia „Gminnego programu niskoemisyjnego dla Gminy Skawina na lata 2019 - 2023”
2019 4902 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”
2019 4903 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4904 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4905 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 4906 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 4907 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2019 4908 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4909 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4910 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2019 4911 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4912 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4913 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie
2019 4914 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4915 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.
2019 4916 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 4917 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących na terenie Gminy Kłaj.
2019 4918 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr 72/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2019 4919 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/129/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 4920 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/139/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. zamieniająca uchwałę w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Stary Sącz
2019 4921 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/140/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych w Gminie Stary Sącz
2019 4922 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/141/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody ożywionej
2019 4923 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gołkowice Dolne"
2019 4924 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mostki”
2019 4925 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4926 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4927 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 4928 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 4929 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 4930 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o przyjęciu regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) na terenie Gminy Chrzanów
2019 4931 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o szczegółowych zasadach wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji
2019 4932 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby prawne lub przez osoby fizyczne inne niż Gmina Chrzanów, a także o trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 4933 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o ustaleniu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2019 4934 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o określeniu wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4935 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/313/18 rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2019 4936 2019-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Racławice z dnia 14 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy RACŁAWICE za 2018 rok.
2019 4937 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X.84.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach
2019 4938 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X.86.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 4939 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 4940 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4941 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kozłów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4942 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kozłów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4943 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Libiąż na 2019 rok
2019 4944 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2019 4945 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Libiąż oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 4946 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4947 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4948 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 4949 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/141/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miechów na lata 2019-2024
2019 4950 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 4951 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 4952 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2019 4953 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 4954 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
2019 4955 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2019 -2032”
2019 4956 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4957 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 4958 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 4959 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4960 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 4961 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4962 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 4963 2019-07-02 Informacja Informacja Nr OKA.4210.23.2019.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2019 4964 2019-07-02 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego współadministrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
2019 4965 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4966 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2019 4967 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
2019 4968 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 4969 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica
2019 4970 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych.
2019 4971 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 4972 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 4973 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 4974 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie.
2019 4975 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie.
2019 4976 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 4977 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
2019 4978 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.58.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 4979 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.60.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2019 4980 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.64.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4981 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 4982 2019-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK
2019 4983 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4984 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 4985 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 4986 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
2019 4987 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1 w Podrzeczu
2019 4988 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji świetlicy wiejskiej w Brzeznej - Litaczu
2019 4989 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1 w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach
2019 4990 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PODEGRODZIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Gminy Podegrodzie,
2019 4991 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/148/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r,
2019 4992 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4993 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2019 4994 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4995 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”.
2019 4996 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018 r. poz. 4727)
2019 4997 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/274/2016 z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach i nadania jej statutu
2019 4998 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA w Zakopanem
2019 4999 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY w Zakopanem
2019 5000 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARDAŁÓWKA – ANTAŁÓWKA w Zakopanem
2019 5001 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5002 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
2019 5003 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/122/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2019 5004 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Zakopane
2019 5005 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/117/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form publicznego wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2019 5006 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zakopanem oraz nadania jej statutu. Na podstawie przepisów art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. 506) Rada Gminy w Zakopanem uchwala, co następuje:
2019 5007 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2019 5008 2019-07-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr IG.7243.5.11.2019 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty przez Gminę Andrychów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 5009 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr II.14.2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2019 rok
2019 5010 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/57/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 5011 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5012 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 5013 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2019 5014 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2019 5015 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/110/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego
2019 5016 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/111/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
2019 5017 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/112/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 5018 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/113/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/713/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 5019 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/115/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 5020 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/151/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali
2019 5021 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/176/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/151/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali.
2019 5022 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5023 2019-07-04 Komunikat Komunikat Nr 7/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5024 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Radłów”
2019 5025 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
2019 5026 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5027 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5028 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019r.
2019 5029 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
2019 5030 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5031 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 83/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. W sprawie : zaopiniowania projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
2019 5032 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 82/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. W sprawie : utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
2019 5033 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 79/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 5034 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 5035 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.54.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5036 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII.76.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 5037 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 5038 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/112/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski
2019 5039 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Żabno w 2019 roku.
2019 5040 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI-79-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
2019 5041 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC- KOKOSZKÓW)
2019 5042 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 5043 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2019 5044 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5045 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadania mu statutu zmienioną uchwałą nr XI/65/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2007 roku oraz uchwałą nr XX/117/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 roku.
2019 5046 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka w  Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „ZALEW” w Łapanowie
2019 5047 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2019 5048 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2019 5049 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów, a także inne organy oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5050 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 5051 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 5052 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.66.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"
2019 5053 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2019 5054 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2019 5055 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89//2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
2019 5056 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5057 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/79/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5058 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/104/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/80/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5059 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5060 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Iwanowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2019 5061 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/108/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/200/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2019 5062 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Dworskie
2019 5063 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Włościańskie
2019 5064 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Czernichów.
2019 5065 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 5066 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5067 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5068 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5069 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5070 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 5071 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5072 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.61.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa
2019 5073 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce.
2019 5074 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/78/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 5075 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
2019 5076 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 5077 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica.
2019 5078 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5079 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5080 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów.
2019 5081 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 5082 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Sędziszowej
2019 5083 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa
2019 5084 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych zajęcia w oddziałach mieszanych, obejmujących dzieci 6-letnie i 5- letnie.
2019 5085 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5086 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 5087 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 20l2r w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez SP ZOZ w Proszowicach
2019 5088 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5089 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/179/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2019 5090 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/184/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 5091 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 5092 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 5093 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Świetlica w Żeleźnikowej Małej i włączenia jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2019 5094 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2019 5095 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5096 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5097 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 5098 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5099 2019-07-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice
2019 5100 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/111/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabno na lata 2019 - 2032
2019 5101 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok
2019 5102 2019-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Budzów z dnia 21 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2018 r.
2019 5103 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/106/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 5104 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019
2019 5105 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2019 5106 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2019 5107 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 5108 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5109 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5110 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5111 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji –paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r.
2019 5112 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 5113 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.63.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5114 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.64.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 5115 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.66.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2019 5116 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.67.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5117 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.68.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5118 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.73.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5119 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.77.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów
2019 5120 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej
2019 5121 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 5122 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej
2019 5123 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2019 5124 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie
2019 5125 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Szarwarku
2019 5126 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach
2019 5127 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/113/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5128 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej
2019 5129 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 5130 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2019 5131 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 5132 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 5133 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mucharz.
2019 5134 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Mucharz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 5135 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości prowizji od inkasa podatków.
2019 5136 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5137 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 5138 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 5139 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 5140 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w Rytrze do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 5141 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie
2019 5142 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5143 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/386/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926)
2019 5144 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/387/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926)
2019 5145 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/388/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 5146 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/395/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900)
2019 5147 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 5148 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2019 5149 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/132/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5150 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/89/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5151 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-83/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2019 5152 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-84/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Niedzicy
2019 5153 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-85/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedzicy
2019 5154 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-86/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 roku
2019 5155 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX-87/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 5156 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszawa
2019 5157 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadawania tytułów honorowych za wybitne zasługi dla Gminy Stryszawa
2019 5158 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tuchów
2019 5159 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie targowisk na terenie Gminy Tuchów oraz uchwalenia ich regulaminów
2019 5160 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 5161 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 5162 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 5163 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5164 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2019 5165 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.
2019 5166 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/170/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 71/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: inkasa podatków i opłat lokalnych - w części dotyczącej postanowień § 4 uchwały o treści: „podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej inkasent przekazuje na konto bankowe Gminy Myślenice w terminie 7 dni”
2019 5167 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019r.
2019 5168 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki”
2019 5169 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5170 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/42/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 5171 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 5172 2019-07-08 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.14.2019.MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2019 5173 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok.
2019 5174 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów.
2019 5175 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów.
2019 5176 2019-07-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.
2019 5177 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ropa.
2019 5178 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X.88.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5179 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X.93.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 5180 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2019 5181 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 5182 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2019 5183 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminny Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r.
2019 5184 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/122/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 193/6 położoną w obrębie Trzetrzewina
2019 5185 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/123/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 107 położonej w obrębie Marcinkowicach, - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 53/1 położonej w obrębie Kurów, - "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 447 położonej w obrębie Świniarsko
2019 5186 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Burzyn
2019 5187 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Jodłówka Tuchowska
2019 5188 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Buchcice i Łowczów
2019 5189 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miasta Tuchowa
2019 5190 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 5191 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 5192 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowa w miejscowości Sieborowice.
2019 5193 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 5194 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2019 5195 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5196 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5197 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 5198 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 5199 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5200 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5201 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z uzdrowiskowej pijalni wody mineralnej „PIJALNIA ARTYSTYCZNA” w Piwnicznej-Zdroju
2019 5202 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Leśnego Parku Zdrojowego na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju
2019 5203 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze ścieżki ruchowej w Parku Zdrojowym na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju.
2019 5204 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5205 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 5206 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 5207 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 5208 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 5209 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 5210 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 5211 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5212 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5213 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bartkowa-Posadowa w Gminie Gródek nad Dunajcem
2019 5214 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 5215 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 5216 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/113/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5217 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/114/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5218 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/115/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2019 5219 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/116/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5220 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/117/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 5221 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/119/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia
2019 5222 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
2019 5223 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2019 5224 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5225 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/67/ 2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szerzyny
2019 5226 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5227 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 5228 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty
2019 5229 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęty
2019 5230 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęty
2019 5231 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych
2019 5232 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5233 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 5234 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XXV/167/05 Rady Gminy Żegocina z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2019 5235 2019-07-09 Komunikat Komunikat Nr 8/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5236 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5237 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 5238 2019-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej
2019 5239 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującychz grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra
2019 5240 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 5241 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 5242 2019-07-09 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-42(12)/2018/2019/605/II/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Górniczo- Hutniczych "BOLESŁAW" S.A. z siedzibą w Bukownie
2019 5243 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.
2019 5244 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/69 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 5245 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2019 5246 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 5247 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5248 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica - część działki Nr 112/1 w Staszkówce
2019 5249 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu.
2019 5250 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku, a także zmiany Uchwały Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 roku
2019 5251 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-70-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2019 5252 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-76-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5253 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-80-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5254 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-81-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5255 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego Uchwały Nr L-467-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Andrychów.
2019 5256 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 9/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów.
2019 5257 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 5258 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 5259 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore
2019 5260 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5261 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu
2019 5262 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice
2019 5263 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr 90/IX/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 5264 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2019 roku
2019 5265 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 5266 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu oraz nadania statutów
2019 5267 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wolbrom oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5268 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/137/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2019 5269 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/138/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5270 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/139/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2019 5271 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/140/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2019 5272 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 5273 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY BOLESŁAW NA LATA 2019-2021”
2019 5274 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/55/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5275 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 5276 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5277 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Emilii Plater 20
2019 5278 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155
2019 5279 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159
2019 5280 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/162/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 5281 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5282 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 5283 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5284 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2019 5285 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 5286 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 73 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5287 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 74 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5288 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 75/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5289 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5290 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2019 5291 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Łużna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5292 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5293 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Libiąż oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5294 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Chrzanów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5295 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokal mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lanckorona oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5296 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5297 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5298 2019-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018
2019 5299 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów
2019 5300 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5301 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5302 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2019 5303 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2019 5304 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5305 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2019
2019 5306 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr II/18/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na rok 2019 nr I/9/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
2019 5307 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5308 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IV.69.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
2019 5309 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 5310 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 5311 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód
2019 5312 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 5313 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5314 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”
2019 5315 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 5316 2019-07-11 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Bukowno; Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski); Wójta Gminy Klucze z dnia 12 czerwca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 27 czerwca 2002 r.
2019 5317 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Miechowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 5318 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania zmieniona uchwałą Nr XXIX/240/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r.
2019 5319 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 5320 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok
2019 5321 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 5322 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5323 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 5324 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019 – 2023
2019 5325 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5326 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów
2019 5327 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach i ul. Głowna w Osieku
2019 5328 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2019 5329 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice.
2019 5330 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2019 5331 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5332 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2019 5333 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 5334 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2019 5335 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/44/19 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5336 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 5337 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5338 2019-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 8 lipca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębno przeprowadzonych w dniu 7 lipca 2019 r.
2019 5339 2019-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 8 lipca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin przeprowadzonych w dniu 7 lipca 2019 r.
2019 5340 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2019 5341 2019-07-11 Postanowienie Postanowienie Nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5342 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości stawek procentowych bonifikaty oraz określenia warunków jej udzielania od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Wadowice w prawo własności tych gruntów
2019 5343 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2019 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 5344 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2019 5345 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu ZABORÓW.
2019 5346 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu WRZĘPIA.
2019 5347 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu WOLA PRZEMYKOWSKA.
2019 5348 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu UŚCIE SOLNE.
2019 5349 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu SZCZUROWA.
2019 5350 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu STRZELCE WIELKIE.
2019 5351 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu STRZELCE MAŁE.
2019 5352 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RZĄCHOWA.
2019 5353 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RYLOWA.
2019 5354 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RUDY- RYSIE.
2019 5355 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RAJSKO.
2019 5356 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie : nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu POPĘDZYNA.
2019 5357 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu POJAWIE.
2019 5358 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu NIEDZIELISKA.
2019 5359 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KWIKÓW.
2019 5360 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KOPACZE WIELKIE.
2019 5361 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KSIĘŻE KOPACZE.
2019 5362 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu GÓRKA.
2019 5363 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu DOŁĘGA.
2019 5364 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu DĄBRÓWKA MORSKA.
2019 5365 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu BARCZKÓW.
2019 5366 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/44/2011Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r., w sprawie: uchwalenia zasad określającego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5367 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5368 2019-07-12 Postanowienie Postanowienie Nr 243/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5369 2019-07-12 Postanowienie Postanowienie Nr 245/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 5370 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz osób (uczestnika) z terenu Gminy Brzeszcze
2019 5371 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Kęty
2019 5372 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Oświęcim; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnik
2019 5373 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 5.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
2019 5374 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 5375 2019-07-12 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. do porozumienia nr 4.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 5376 2019-07-12 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 28 czerwca 2019 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2019 5377 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/CzD/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km od 0+000 do km 0+091,5 w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem a plebanią”
2019 5378 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 289/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXX/327/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Niżna
2019 5379 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 291/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/324/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Górne
2019 5380 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 292/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/339/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście
2019 5381 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 293/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/338/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczne
2019 5382 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 294/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/335/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lipie
2019 5383 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 295/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/334/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cyganowice
2019 5384 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 296/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/337/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ
2019 5385 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 297/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/341/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód
2019 5386 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 298/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/336/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe
2019 5387 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 299/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/322/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń-Praczka
2019 5388 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 5389 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr 88/31/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 5390 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/96/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 5391 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 5392 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 5393 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 5394 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.2.2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2018 rok
2019 5395 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 5396 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 5397 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Targowiska w Wietrzychowicach
2019 5398 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5399 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 5400 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2019 5401 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok
2019 5402 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5403 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr 191/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 5404 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r.
2019 5405 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 5406 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5407 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 5408 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 5409 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Wojnicz i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
2019 5410 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5411 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
2019 5412 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wojnicz.
2019 5413 2019-07-15 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.8.2019.JWi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu
2019 5414 2019-07-15 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.18.2019.EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2019 5415 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5416 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 364831K kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2019 5417 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2019 5418 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5419 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 5420 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2019 5421 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/97/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r.w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice
2019 5422 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX-78/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 5423 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne dla szkoły podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu”
2019 5424 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 5425 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VII/67/2019 z dnia 28 maja 2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5426 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 5427 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/111/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 5428 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/122/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Trzebinia
2019 5429 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr 122/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2020 rok
2019 5430 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5431 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej wKalwarii Zebrzydowskiej zdnia 22lutego 2018r. wsprawie określenia wysokości opłat za korzystanie zwychowania przedszkolnego wprzedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z2018r., poz.1562)
2019 5432 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5433 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 5434 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5435 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5436 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5437 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 5438 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie Nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5439 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2019 5440 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5441 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5442 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5443 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Klikowskiej i Ścieżki
2019 5444 2019-07-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012
2019 5445 2019-07-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006
2019 5446 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 5447 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5448 2019-07-17 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
2019 5449 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
2019 5450 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bochnia Nr V/45/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5451 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu
2019 5452 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 5453 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XII/58/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5454 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2019 5455 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5456 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5457 2019-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 5458 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/410/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 59 w Krakowie oraz włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2019 5459 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.
2019 5460 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/416/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).
2019 5461 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/417/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 5462 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
2019 5463 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
2019 5464 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.
2019 5465 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.
2019 5466 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.
2019 5467 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.
2019 5468 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
2019 5469 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.
2019 5470 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
2019 5471 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.
2019 5472 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.
2019 5473 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.
2019 5474 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.
2019 5475 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.
2019 5476 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.
2019 5477 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.
2019 5478 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.
2019 5479 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.
2019 5480 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.
2019 5481 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/443/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nazwy skweru.
2019 5482 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/408/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.
2019 5483 2019-07-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2019 5484 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5485 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 5486 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku
2019 5487 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa
2019 5488 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 5489 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 5490 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 5491 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/125/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 853, 900, 921
2019 5492 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr 94/33/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 5493 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego - wieś Barnowiec.
2019 5494 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2019 5495 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2019 5496 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2019 5497 2019-07-18 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2019 5498 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójt Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź Sylwii Smreczak
2019 5499 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2019 5500 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz - Pani Bogumiły Klimczak
2019 5501 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2019 5502 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy- Bogdana Łuczkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Michała Kornasia
2019 5503 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2019 5504 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2019 5505 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Ropa z dnia 30 maja 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Ropa reprezentowaną przez: Karola Górskiego - Wójta Gminy Ropa przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy Ropa
2019 5506 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2019 5507 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - mgr Jana Skrzekuta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2019 5508 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Małuch - Wójt Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sękowa P. Joanna Drzymała
2019 5509 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.30.2019 Burmistrza Andrychowa; Wójta Gminy Łękawica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów przez Gminę Łękawica zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 5510 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 5511 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2019 5512 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5513 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5514 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
2019 5515 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 5516 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 roku, w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5517 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5518 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2019 5519 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 5520 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XI/109/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim
2019 5521 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 5522 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 5523 2019-07-19 Postanowienie Postanowienie Nr 441/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2019 5524 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 5525 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 5526 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 5527 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 5528 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 5529 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5530 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5531 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2019 5532 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Korzenna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5533 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2019 5534 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 5535 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5536 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5537 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 5538 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021
2019 5539 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 5540 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 5541 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2019 5542 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2019 5543 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego.
2019 5544 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2019.
2019 5545 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 5546 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5547 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r.
2019 5548 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5549 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5550 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/62 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mucharz
2019 5551 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/63 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XXIV/224 z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Mucharz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5552 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/64 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mucharz
2019 5553 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Mucharz, oraz zasad przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród od 1 stycznia 2010 r.
2019 5554 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/66 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/80 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz
2019 5555 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/67 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz
2019 5556 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/68 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2019 5557 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/71 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
2019 5558 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Mucharz pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mucharzu
2019 5559 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VII/72 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mucharz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 5560 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Czubrowicach
2019 5561 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Czubrowicach
2019 5562 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach z siedzibą w Czubrowicach
2019 5563 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2019 r. w miejscowości Gotkowice Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, w ramach której funkcjonują tylko oddziały przedszkolne
2019 5564 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5565 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia
2019 5566 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5567 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Wyróżnienia ”Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia”
2019 5568 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5569 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2019 5570 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.
2019 5571 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 5572 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 5573 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/52/2019 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 5574 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 79/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowina Tatrzańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5575 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowina Tatrzańska od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5576 2019-07-23 Komunikat Komunikat Nr 9/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5577 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 5578 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Edukacji w Łukowicy” oraz przekazania jednostce nieruchomości na cele związane z dodatkową działalnością
2019 5579 2019-07-23 Komunikat Komunikat Nr 10/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5580 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 5581 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 125/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2019 5582 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 126/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach , pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice
2019 5583 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 131/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" przy ul. Janusza Korczaka
2019 5584 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 132/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla części działki nr 2547/1 przy ul. Władysława Łokietka
2019 5585 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 133/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" przy ul. Władysława Łokietka i ul. Kwiatowej
2019 5586 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 135/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 5587 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5588 2019-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2018 ROK
2019 5589 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/409/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 921 i 926 - zadania dzielnic)
2019 5590 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/412/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów)
2019 5591 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/413/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).
2019 5592 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 5593 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/451/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
2019 5594 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/452/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801)
2019 5595 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5596 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 5597 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2019 5598 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce.
2019 5599 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu
2019 5600 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 5601 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
2019 5602 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/162/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 5603 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/167/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody "Aleja sosen czarnych".
2019 5604 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 5605 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 5606 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 5607 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 5608 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P&R) na terenie Gminy Ciężkowice
2019 5609 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2019 5610 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 5611 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych, jako zadania własnego, zawartego w dniu 27 września 1999 r.
2019 5612 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”,
2019 5613 2019-07-24 Postanowienie Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5614 2019-07-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego
2019 5615 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 5616 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2019 5617 2019-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok
2019 5618 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 5619 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2019 5620 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2019 5621 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grybowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5622 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 rNr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 5623 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.
2019 5624 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2019 5625 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 5626 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 5627 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania
2019 5628 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 5629 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych .
2019 5630 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XII/85/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5631 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr X/114/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 5632 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5633 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 5634 2019-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 5635 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie
2019 5636 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2019 5637 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
2019 5638 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/459/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna”.
2019 5639 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/460/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.).
2019 5640 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/461/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).
2019 5641 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/462/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).
2019 5642 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/463/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 5643 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5644 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr 123/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5645 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 5646 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego".
2019 5647 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2019 5648 2019-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2019 5649 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5650 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 5651 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 5652 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz
2019 5653 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 5654 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/178/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VII/105/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tarnów - w części
2019 5655 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr X/161/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 5656 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biała Niżna
2019 5657 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Binczarowa
2019 5658 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cieniawa
2019 5659 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chodorowa
2019 5660 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Florynka
2019 5661 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gródek
2019 5662 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kąclowa
2019 5663 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krużlowa Niżna
2019 5664 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krużlowa Wyżna
2019 5665 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ptaszkowa
2019 5666 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polna
2019 5667 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stróże
2019 5668 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siołkowa
2019 5669 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Wieś
2019 5670 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrzka
2019 5671 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyskitna
2019 5672 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny położone w miejscowości Przyszowa
2019 5673 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5674 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 5675 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 5676 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5677 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice.
2019 5678 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wadowice
2019 5679 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
2019 5680 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 95/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 5681 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 96/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5682 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 99/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2019 5683 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 201/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 5684 2019-07-26 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania związanego ze wspieraniem na obszarze województwa małopolskiego doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5685 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 5686 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszowice
2019 5687 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Szczurowa instrumentem płatniczym
2019 5688 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 5689 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II
2019 5690 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 5691 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2019 roku
2019 5692 2019-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 25 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2018
2019 5693 2019-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2018
2019 5694 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2019 5695 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
2019 5696 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5697 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 5698 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa - działka Nr 149/3 we wsi Bartne
2019 5699 2019-07-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 25 lipca 2019 r. uchylające rozporządzenie Nr 5/2016 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2019 5700 2019-07-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice, należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
2019 5701 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5702 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2019 5703 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2019 5704 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, w Gminie Krzeszowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5705 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5706 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Babice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 5707 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 5708 2019-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY DĘBNO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2018 ROKU Dębno, Marzec 2019
2019 5709 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr 99/35/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 5710 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 3.
2019 5711 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/189/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr VII/69/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska w części dotyczącej: - pkt V.5. Załącznika Nr 1 do Uchwały w zakresie słów: „zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, -§ 5 ust. 3 i § 6 ust. 6 Uchwały, -Wniosku o udzielenie dotacji (Załącznik Nr 1) w pkt. V.9. i Sprawozdania rzeczowo – finansowego (Załącznik Nr 2) w pkt. VI w ppkt. 3 załączników, w zakresie słowa „kapliczki”
2019 5712 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/191/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej postanowień § 3 uchwały.
2019 5713 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI--411/192/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/68/19 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark – w części obejmującej postanowienie § 3 uchwały
2019 5714 2019-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji przyznanych w 2019 roku z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych i związków spółek wodnych
2019 5715 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 5716 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminie Dobra
2019 5717 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 5718 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5719 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mędrzechów.
2019 5720 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/ 85/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2019 5721 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2019 5722 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 5723 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra