Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 946 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczurowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne
2019 947 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 948 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 949 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2019”
2019 950 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 951 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art. 21, ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
2019 952 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 953 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 954 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju
2019 955 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2019 956 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 957 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/31/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 958 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2019 959 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku.
2019 960 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 961 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek.
2019 962 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek.
2019 963 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.
2019 964 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Sędziszowej.
2019 965 2019-02-01 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2019 966 2019-02-01 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania przez Miasto Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Miasta Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2019 967 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/22/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
2019 968 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 969 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2019 970 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Oświęcim, obręb Zaborze
2019 971 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 972 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmina Kamionka Wielka”
2019 973 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
2019 974 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kamionka Wielka Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ .
2019 975 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy
2019 976 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 977 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 978 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 979 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 980 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2005 r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2019 981 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 982 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na rok 2019
2019 983 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2019
2019 984 2019-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 985 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2019 986 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2019 987 2019-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminy LIPINKI na rok 2019
2019 988 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 989 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 990 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 991 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2019 r.
2019 992 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2019 993 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 994 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku
2019 995 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 996 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Biskupice.
2019 997 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 998 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 999 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 1000 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Tarnowska, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 1001 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1002 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1003 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Bukowno.
2019 1004 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
2019 1005 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28  grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 1006 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/50/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015-2024
2019 1007 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 1008 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2019 1009 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2019 1010 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1011 2019-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Nowy Targ przez Gminę Nowy Targ zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1012 2019-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Nowy Targ przez Gminę Szaflary zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1013 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 1014 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. uchwała budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019
2019 1015 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 1/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Łącko Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2019 1016 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 2/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1017 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 3/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2019 1018 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 4/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 1019 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 5/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 1020 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 6/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 1021 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 7/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 1022 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 9/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 69/XXIII/2012 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2019 1023 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 17/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1024 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw.
2019 1025 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 1026 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2019 rok
2019 1027 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukowica.
2019 1028 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Łukowica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1029 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów
2019 1030 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-20-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017r. (z późn. zm.).
2019 1031 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-21-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2019 1032 2019-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV-26-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019
2019 1033 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 1034 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/44//2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1035 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 1036 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 1037 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023
2019 1038 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1039 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
2019 1040 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1041 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 1042 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1043 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla Oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
2019 1044 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
2019 1045 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Iwanowice
2019 1046 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2019
2019 1047 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 527/13 w Biesnej, część działki Nr 1949/5 w Łużnej, działka Nr 1561/14 w Łużnej, działka Nr 967/1 w Szalowej, część działki Nr 794/11 w Szalowej, działka Nr 634/2 w Szalowej, część działki Nr 1471 w Szalowej, część działek Nr 139/3 i 139/4 w Mszance
2019 1048 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czarny Dunajec na rok 2019
2019 1049 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4, wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki Nr 378/10
2019 1050 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 1051 2019-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/18/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 1052 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 1053 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1054 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice
2019 1055 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice
2019 1056 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1057 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1058 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.20.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 1059 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 14 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1060 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2019
2019 1061 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 1062 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2019 1063 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr CXXVIII/427/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG ”KM”.
2019 1064 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2019
2019 1065 2019-02-07 Komunikat Komunikat Nr 1/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 1066 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wesoła
2019 1067 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wężerów
2019 1068 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zaborze
2019 1069 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zagaje Smrokowskie
2019 1070 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/65/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Osiedla Słomniki
2019 1071 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 1072 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w  Statucie Sołectwa Brończyce.
2019 1073 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Czechy
2019 1074 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Janikowice
2019 1075 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Januszowice
2019 1076 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kacice
2019 1077 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kępa
2019 1078 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lipna Wola
2019 1079 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Miłocice
2019 1080 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Muniakowice
2019 1081 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Niedźwiedź
2019 1082 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Orłów
2019 1083 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Polanowice
2019 1084 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin
2019 1085 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin Iły I
2019 1086 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin Iły II
2019 1087 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/55/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin-Wysiołek
2019 1088 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ratajów
2019 1089 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Smroków
2019 1090 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Szczepanowice
2019 1091 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Trątnowice
2019 1092 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Waganowice
2019 1093 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 1094 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1095 2019-02-07 Aneks Aneks Nr 3.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 2.2015 zawartego w dniu 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach
2019 1096 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2019 1097 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).
2019 1098 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.25.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"
2019 1099 2019-02-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr K470305 Woźniki Kaniów – Kossowa
2019 1100 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/39/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019 r. na 2019 rok
2019 1101 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na rok 2019
2019 1102 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/19/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 1103 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebinia
2019 1104 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/39/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 stycznia 2019 r. GMINY ZAWOJA NA ROK 2019
2019 1105 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV.24.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 1106 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr 2/I/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2019
2019 1107 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1108 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych”
2019 1109 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 1110 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1111 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sułkowice
2019 1112 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/227/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Sułkowice.
2019 1113 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/228/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Biertowice.
2019 1114 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice.
2019 1115 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka.
2019 1116 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/231/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Rudnik
2019 1117 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/40/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2019 r.
2019 1118 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Tuchów w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1119 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2019 1120 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2019 1121 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchów
2019 1122 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców gminy Tuchów inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1123 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 1124 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1125 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego w drodze inkasa
2019 1126 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1127 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 1128 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Pleśna.
2019 1129 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
2019 1130 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1131 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1132 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2019 1133 2019-02-08 Postanowienie Postanowienie Nr 24/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1134 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 1135 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 1136 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 1137 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.
2019 1138 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr 32/IV/209 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
2019 1139 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 1140 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1141 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 1142 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V.50.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2019 1143 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2019 1144 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
2019 1145 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2019 1146 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411-35_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2019 roku”.
2019 1147 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1148 2019-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2019 1149 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2019
2019 1150 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Brzesko w prawo własności tych gruntów
2019 1151 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w formie posiłku i świadczenia rzeczowego
2019 1152 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/69/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/195/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r.
2019 1153 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/71/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 "Posiłek dla dzieci i młodzieży"
2019 1154 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego w Oświęcimiu
2019 1155 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/77/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1156 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/78/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1157 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/79/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1158 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1159 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1160 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/82/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
2019 1161 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2019 rok
2019 1162 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn
2019 1163 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1164 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 1165 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1166 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1167 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1168 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1169 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1170 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 1171 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 1172 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2019 1173 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 – 2023”.
2019 1174 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1175 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biecz.
2019 1176 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1177 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Radziszów
2019 1178 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2019 1179 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2019 NR V/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 23 stycznia 2019 roku
2019 1180 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w Stanisławiu Górnym.
2019 1181 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1182 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/432/2017 z dnia 12 września 2017 r.
2019 1183 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kłaj
2019 1184 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1185 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Kłaj.
2019 1186 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kłaj
2019 1187 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 1188 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2019
2019 1189 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w ramach programu w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 1190 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej.
2019 1191 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b.
2019 1192 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/94/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60.
2019 1193 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/96/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 1194 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/103/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie.
2019 1195 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.
2019 1196 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.
2019 1197 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw.
2019 1198 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93.
2019 1199 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku
2019 1200 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019
2019 1201 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/44/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 1202 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/35/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2019 1203 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/34/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: utworzenia „KLUBU SENIOR +”
2019 1204 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Modrzewie”
2019 1205 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2019 1206 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2019 1207 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2019 1208 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych
2019 1209 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków energetycznych
2019 1210 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr 34/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice
2019 1211 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bielanka
2019 1212 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bystra
2019 1213 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dominikowice
2019 1214 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Klęczany
2019 1215 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kobylanka
2019 1216 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kwiatonowice
2019 1217 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ropica Polska
2019 1218 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stróżówka
2019 1219 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szymbark
2019 1220 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zagórzany
2019 1221 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 1222 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty składane przez grupę mieszkańców Gminy Zator
2019 1223 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411-33_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1224 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni na rok 2019.
2019 1225 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2019 1226 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sztuki Mościce, instytucji kultury województwa małopolskiego
2019 1227 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 1228 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego przy ul. Do Huty
2019 1229 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania
2019 1230 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa
2019 1231 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz zmian w statucie
2019 1232 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2019 1233 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1234 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański.
2019 1235 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1236 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2019 1237 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położone na terenie Gminy Maków Podhalański.
2019 1238 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Maków Podhalański.
2019 1239 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/59/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Wola Dębińska
2019 1240 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/58/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Sufczyn
2019 1241 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/57/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Porąbka Uszewska
2019 1242 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/56/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Perła
2019 1243 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/55/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Niedźwiedza
2019 1244 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/54/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Maszkienice.
2019 1245 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/53/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Łysa Góra
2019 1246 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/52/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Łoniowa
2019 1247 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/51/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Jaworsko
2019 1248 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/50/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Jastew
2019 1249 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/49/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Doły
2019 1250 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/48/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Dębno
2019 1251 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/47/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Biadoliny Szlacheckie
2019 1252 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzezawa.
2019 1253 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 1254 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gorlice
2019 1255 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
2019 1256 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 1257 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019 – 2023
2019 1258 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1259 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-26/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 1260 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-27/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1261 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-29/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 1262 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-30/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1263 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-31/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadają lub posiadały na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 1264 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV-34/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 1265 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2019 rok
2019 1266 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2019 1267 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Bochnia
2019 1268 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2019 1269 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019
2019 1270 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 1271 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Chyżne-16”
2019 1272 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2019
2019 1273 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 1274 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr Vi/38/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 1275 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bobrowniki Małe
2019 1276 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bogumiłowice
2019 1277 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gosławice
2019 1278 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kępa Bogumiłowicka
2019 1279 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorów
2019 1280 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łętowice
2019 1281 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mikołajowice
2019 1282 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrów
2019 1283 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudka
2019 1284 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sieciechowice
2019 1285 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wierzchosławice
2019 1286 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1287 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 1288 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1289 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1290 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1291 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.
2019 1292 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 1293 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/355/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
2019 1294 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420136K – ul. Bronisława Czecha w Zakopanem
2019 1295 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na obszarze miasta Zakopane
2019 1296 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2019 1297 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Zakopane
2019 1298 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane Nr III/24/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 1299 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1300 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 1301 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klucze
2019 1302 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/300/2005 Rady Gminy Klucze z dnia 04 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Klucze.
2019 1303 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 1304 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 marca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2019 1305 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2019 1306 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2019 1307 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1308 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/17/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 1309 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słaboszów
2019 1310 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1311 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/32/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 1312 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 1313 2019-02-13 Aneks Aneks Nr 18 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1314 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 lutego 2019 r. o przyjęciu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2019 roku".
2019 1315 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin oraz ustalenia jej wysokosci
2019 1316 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2019 rok
2019 1317 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 1318 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr 34/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2019 roku"
2019 1319 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia: Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2019 1320 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 1321 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
2019 1322 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2019 roku.
2019 1323 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Brzeskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2019 1324 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2019 1325 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1326 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Mszana Dolna w okręgu wyborczym nr 8
2019 1327 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1328 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nowe Brzesko
2019 1329 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 470854K Leśnica „Do Budki”
2019 1330 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin na 2019 r.
2019 1331 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2019
2019 1332 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/27/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2019 1333 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu im. św. Jana Pawła II w Brzesku
2019 1334 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1335 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gorlice
2019 1336 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1337 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 52/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 529/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice
2019 1338 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 60/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 205/XXI/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami
2019 1339 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 61/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gorlickim Klubie Seniora
2019 1340 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 62/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 1341 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 64/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1342 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej
2019 1343 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej
2019 1344 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka
2019 1345 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1346 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1347 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom.
2019 1348 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Wolbrom
2019 1349 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2019
2019 1350 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu nr XIII/108/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Wolbrom oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2019 1351 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1352 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
2019 1353 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1354 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz I
2019 1355 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz II
2019 1356 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz III
2019 1357 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Luszowice
2019 1358 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Smyków
2019 1359 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Żdżary
2019 1360 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małec
2019 1361 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Radgoszcz
2019 1362 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gdów oraz trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2019 1363 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2019 1364 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1365 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016 r.
2019 1366 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Dobczyce
2019 1367 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
2019 1368 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2019.
2019 1369 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1370 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1371 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019rok
2019 1372 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 1373 2019-02-14 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bysina i Jasienica położonych w gm. Myślenice INFORMACJA STAROSTY POWIATU MYŚLENICKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bysina i Jasienica położonych w gm. Myślenice
2019 1374 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żegocina przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 1375 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łapanów przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 1376 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 1377 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 1378 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1379 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2019 1380 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela.
2019 1381 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1382 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamionka Wielka przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 1383 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 1384 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ
2019 1385 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1386 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 1387 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej pn. Regionalne Centrum Rehabilitacji i  Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2019 1388 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice
2019 1389 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 1390 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr VI/111/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy”
2019 1391 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice - Północ”
2019 1392 2019-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 1393 2019-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/16/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 1394 2019-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Gminy Niepołomice.
2019 1395 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 1396 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.
2019 1397 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2019 1398 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2019 1399 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 1400 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 1401 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 1402 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 1403 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2019 1404 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V.40.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2019 1405 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V.43.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego
2019 1406 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V.45.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 1407 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2019 1408 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2019 1409 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 1410 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.23.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 1411 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2019
2019 1412 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 1413 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 1414 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku pod poz. 320
2019 1415 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1416 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/31/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części obejmującej postanowienia § 5 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1417 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411-32_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1418 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411-34_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III.18.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty w części obejmującej postanowienia § 4 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.”
2019 1419 2019-02-18 Informacja Informacja Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2019 1420 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański
2019 1421 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
2019 1422 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz sposobu jej składania
2019 1423 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Suskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski.
2019 1424 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 1425 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 1426 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec
2019 1427 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 1428 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu
2019 1429 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sułoszowa
2019 1430 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Suskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego w 2019 r.
2019 1431 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Myślenickiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2019 roku.
2019 1432 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LASKOWA na 2019 rok
2019 1433 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2019 1434 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1435 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2019 1436 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krościenku nad Dunajcem.
2019 1437 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2019 1438 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku
2019 1439 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 1440 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 1441 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1442 2019-02-18 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-41(4)/2018/2019/222/XIIA/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni
2019 1443 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1444 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 1445 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 1446 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 467/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach
2019 1447 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia)
2019 1448 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.II (Targ przy ul. Targowej)
2019 1449 2019-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.4.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2019 1450 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 1451 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz włascicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Trzciana.
2019 1452 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.
2019 1453 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1454 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie w 2019 roku.
2019 1455 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2019 roku
2019 1456 2019-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/15/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 1457 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 1458 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 1459 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 1460 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019
2019 1461 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1462 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr Vi/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1463 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Limanowskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2019 roku.
2019 1464 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEZAWA NA ROK 2019
2019 1465 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2019 1466 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Duchowna
2019 1467 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice.
2019 1468 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn.
2019 1469 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń.
2019 1470 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice.
2019 1471 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/36/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole.
2019 1472 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 1 w Brzeszczach.
2019 1473 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 2 w Brzeszczach.
2019 1474 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 3 w Brzeszczach.
2019 1475 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 4 w Brzeszczach.
2019 1476 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/41/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 5 w Brzeszczach.
2019 1477 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/42/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 6 w Jawiszowicach.
2019 1478 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/43/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 7 w Brzeszczach.
2019 1479 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/44/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 8 w Brzeszczach.
2019 1480 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 1481 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr 10/6/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 1482 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr 11/11/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1483 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 1484 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 1485 2019-02-20 Postanowienie Postanowienie Nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1486 2019-02-20 Postanowienie Postanowienie Nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1487 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0301/31/90 z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw oraz dzielnic na terenie miasta i gminy Skała
2019 1488 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B
2019 1489 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 1490 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2019
2019 1491 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2019 1492 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLVIII/536/2018 z dnia 20.08.2018r., dotyczącej określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk
2019 1493 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1494 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Liszki”
2019 1495 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1496 2019-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 1497 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Senioralnej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu
2019 1498 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2019 1499 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2019
2019 1500 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Trzciana
2019 1501 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2019 1502 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1503 2019-02-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/28/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 1504 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 1505 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/23/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019.
2019 1506 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bystra – Sidzina.
2019 1507 2019-02-21 Uchwała Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
2019 1508 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2019 1509 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15 Starosty Gorlickiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu gorlickiego
2019 1510 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej
2019 1511 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Trzyciąż.
2019 1512 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawe zmian w Uchwale budzetowej na rok 2019.
2019 1513 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2019
2019 1514 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Szczucin, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 1515 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczucin
2019 1516 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/443/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2019 1517 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 1518 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 1519 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 55/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" w rejonie ul. Kwiatowej w Gorlicach
2019 1520 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 58/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 196/8, 196/9, 196/10 cześć działek Nr 196/4, 196/5, 196/7 przy ul. Zielonej, część działki Nr 157/3 przy ul. Granicznej, działki Nr 153 i 135 przy ul. Zagórzańskiej w Gorlicach
2019 1521 2019-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr DIZP.7113.1.2019 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 18 lutego 2019 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia I półrocze
2019 1522 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 1523 2019-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2019 1524 2019-02-22 Postanowienie Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1525 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 roku.
2019 1526 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2019 roku.
2019 1527 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego.
2019 1528 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2019 1529 2019-02-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/36/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 1530 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2019 1531 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 1532 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/ 34/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska pn. „ Gminne Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej”
2019 1533 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7004)
2019 1534 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 1535 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy poprzez ustalenie lokalizacji prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poza siedzibą szkoły w obiekcie hali sportowej oraz boisku sportowym „Orlik"
2019 1536 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Charsznica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1537 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 1538 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Tatrzańskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2019
2019 1539 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Tatrzańskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2019.
2019 1540 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipnica Murowana
2019 1541 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1542 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1543 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1544 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 1545 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lipnica Murowana, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2019 1546 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.42.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 1547 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 1548 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 1549 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim
2019 1550 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
2019 1551 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 1552 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet
2019 1553 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Wojnicz w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
2019 1554 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2019 roku
2019 1555 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1556 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2019 1557 2019-02-25 Komunikat Komunikat Nr 2/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 1558 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2019 1559 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2018 ROKU.
2019 1560 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2019
2019 1561 2019-02-25 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.3.2019.RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2019 1562 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr NCK.5511.1.2019 Starosty Wadowickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1563 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
2019 1564 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszkówka
2019 1565 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2019 1566 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2019 roku"
2019 1567 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1568 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19.
2019 1569 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/124/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 1570 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/127/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.
2019 1571 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/129/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU.
2019 1572 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2019 1573 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Olkuskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Olkuszu w 2019 roku.
2019 1574 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2019 1575 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1576 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 1577 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
2019 1578 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
2019 1579 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2019 1580 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju, w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Liszki
2019 1581 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1582 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1583 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1584 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1585 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21 /2019 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2019 1586 2019-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 1587 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”
2019 1588 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2019
2019 1589 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1590 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1591 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1592 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 1593 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 1594 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 1595 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/235/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1596 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1597 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2019 1598 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 1599 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa
2019 1600 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1601 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1602 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1603 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2019 roku
2019 1604 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łużnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Łużna
2019 1605 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022"
2019 1606 2019-02-27 Informacja Informacja Nr OKR.4110.49.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2019 r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2019 1607 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów
2019 1608 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 1609 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.26.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 1610 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
2019 1611 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.29.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Limanowa przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 1612 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
2019 1613 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
2019 1614 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.30.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2019 1615 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1616 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”
2019 1617 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko - Nowotarskie PLH120016
2019 1618 2019-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 25 lutego 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2019 r.
2019 1619 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1620 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Babice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1621 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Babice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1622 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1623 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1624 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ryglice dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych
2019 1625 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Myślenickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu myślenickiego w 2019 roku
2019 1626 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1627 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/03 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
2019 1628 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1629 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
2019 1630 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2019 1631 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. uchylająca Uchwałę NR XLIV/348/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/344/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie
2019 1632 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. uchylająca Uchwałę NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych oraz Uchwałę NR II/14/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych
2019 1633 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2019 1634 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2019 1635 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2019 1636 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2019 1637 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2019 1638 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Krakowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2019
2019 1639 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach
2019 1640 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/74/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1641 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/77/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1642 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/78/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.