Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6864 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drwinia od dnia 1 września 2019 r.
2019 6865 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiejw Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6866 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/369/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ryglice
2019 6867 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych
2019 6868 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych
2019 6869 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych Nr 2002K i Nr 2096K i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
2019 6870 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6871 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
2019 6872 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6873 2019-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej We Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków
2019 6874 2019-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 30 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie przeprowadzonych w dniu 29 września 2019 r.
2019 6875 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 6876 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 6877 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr 267/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6878 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr 261/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6879 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2019 6880 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów.
2019 6881 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 6882 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski
2019 6883 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2019 6884 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 6885 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 6886 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/161/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie dotyczącym działek nr: 187/8 i 187/9 w miejscowości Polanowice
2019 6887 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/162/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 6888 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/164/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 6889 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
2019 6890 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 6891 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6892 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 6893 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów małej architektury i urządzeń użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach zadania pn.:„Przebudowa centrum wsi w Bielance”.
2019 6894 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2019 6895 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2019 6896 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 6897 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/44/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gorlickiego
2019 6898 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/49/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 6899 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2019 6900 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
2019 6901 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6902 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2019 6903 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 6904 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystra-Sidzina
2019 6905 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 6906 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 135/44/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 6907 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/7/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6908 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
2019 6909 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6910 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-88-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2019 6911 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-90-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2019 6912 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-94-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6913 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 120/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6914 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 6915 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 6916 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.64.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 6917 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.66.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów
2019 6918 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X.65.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2019 6919 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6920 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krzeszowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 6921 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 6922 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 6923 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 6924 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna
2019 6925 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 6926 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Miasta Mszana Dolna
2019 6927 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII.125.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6928 2019-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec przeprowadzonych w dniu 15 września 2019 r.
2019 6929 2019-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 15 września 2019 r.
2019 6930 2019-10-03 Porozumienie Porozumienie Nr 5/PG/2019 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej Nr K1944 w miejscowości Siepraw oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw
2019 6931 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/118/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2019 6932 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/125/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6933 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 6934 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 6935 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podchybie
2019 6936 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Izdebnik
2019 6937 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/117/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2019 6938 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa
2019 6939 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 6940 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków
2019 6941 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły podstawowej i obiektów sportowych
2019 6942 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6943 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6944 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6945 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6946 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6947 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin
2019 6948 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji w projekcie ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Brzeźnica w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 6949 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 6950 2019-10-03 Komunikat Komunikat Nr 14/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 6951 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/186/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego
2019 6952 2019-10-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego
2019 6953 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 6954 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 6955 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6956 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 6957 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2019 6958 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2019 6959 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2019 6960 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu.
2019 6961 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6962 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6963 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław
2019 6964 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6965 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/98//2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6966 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 6967 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/69/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2019 6968 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/70/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2019 6969 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/74/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2019 6970 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/73/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2019 6971 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/72/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
2019 6972 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/71/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2019 6973 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/68/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.
2019 6974 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/64/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 6975 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/67/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 6976 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/66/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
2019 6977 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/79/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2019 6978 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.79.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 6979 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.81.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów w Limanowej
2019 6980 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku.
2019 6981 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli.
2019 6982 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 6983 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok
2019 6984 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 6985 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 6986 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6987 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 6988 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 6989 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 6990 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łososina Dolna.
2019 6991 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 6992 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 90/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2019 6993 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
2019 6994 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kościelisko
2019 6995 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6996 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 6997 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 6998 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku.
2019 6999 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019.
2019 7000 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019  i  w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7001 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Trzebinia jest organem prowadzącym.
2019 7002 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/115/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7003 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/117/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 7004 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/120/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych występujących na terenie Gminy Zabierzów
2019 7005 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/440/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2019 7006 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/123/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic i placu dla miejscowości Brzoskwinia
2019 7007 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 7008 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2019 7009 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na rok 2019.
2019 7010 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Trzebinia.
2019 7011 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 7012 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/67/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/237/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23  kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator
2019 7013 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019r.
2019 7014 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, zgodnie z załącznikiem graficznym
2019 7015 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2019 7016 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7017 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 7018 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 7019 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7020 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach
2019 7021 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2019 7022 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7023 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/208/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/686/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim
2019 7024 2019-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 7025 2019-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 7026 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/214/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 7027 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
2019 7028 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/218/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/992/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2019 7029 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/221/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 7030 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2019 7031 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice
2019 7032 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kościelisko Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelisko"
2019 7033 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 7034 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 7035 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r
2019 7036 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 września 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r. Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 7037 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.176.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr B.120.19.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2019 7038 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7039 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/113/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych.
2019 7040 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 7041 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stryszów w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2019 7042 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75 Rady Gminy Mucharz z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2019 7043 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/78 Rady Gminy Mucharz z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mucharz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 7044 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/414/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2019 7045 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 7046 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 7047 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 7048 2019-10-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 7049 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka
2019 7050 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019
2019 7051 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"
2019 7052 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 7053 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik.
2019 7054 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 7055 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie : sprostowania oczywistego błędu rachunkowego w uchwale Nr XII/90/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 7056 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jodłownik.
2019 7057 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 7058 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Targowica „MÓJ RYNEK” przy ulicy Grabina w Zakliczynie.
2019 7059 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 7060 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 7061 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/263/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2019 7062 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 7063 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/562/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nazwy skweru i ulicy.
2019 7064 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania.
2019 7065 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/572/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nazwy ulicy.
2019 7066 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/580/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania.
2019 7067 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/152/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 7068 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną
2019 7069 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 7070 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7071 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/168/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 7072 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żebracze"
2019 7073 2019-10-08 Postanowienie Postanowienie Nr 322/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 7074 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa.
2019 7075 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/96/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2019 7076 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/99/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2019 7077 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/102/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki
2019 7078 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/103/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2019 7079 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/110/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 7080 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 7081 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7082 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/120/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu
2019 7083 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka przyjętego Uchwałą Nr VI/96/2007 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 kwietnia 2007 r. z późn. zm.
2019 7084 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 7085 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 7086 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2019 7087 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2019 7088 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale
2019 7089 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/112/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 7090 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 7091 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”
2019 7092 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2019 7093 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 7094 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/568/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic)
2019 7095 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/581/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900)
2019 7096 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 7097 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 7098 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/166/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, a także warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2019 7099 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 7100 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.
2019 7101 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeciszów.
2019 7102 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 7103 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2019 7104 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno.
2019 7105 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr 41/113/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7106 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr 42/118/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7107 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr 43/120/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7108 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr 44/126/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7109 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr 45/131/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7110 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/96/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 7111 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 7112 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
2019 7113 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedźwiedziu w Gminną Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu.
2019 7114 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLI/275/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2019 7115 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź.
2019 7116 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/97/2003 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa.
2019 7117 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Niedźwiedź.
2019 7118 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/149/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 7119 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 7120 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII / 83 /2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: podjęcia współpracy z Gminą Dobczyce w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach.
2019 7121 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII / 84 /2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2019 7122 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 7123 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 100/XI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie udzielenia dotacji przez Gminę Ochotnica Dolna na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2019 7124 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/213/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. orzeka, że Uchwałę Nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 6225) – wydano z naruszeniem prawa.
2019 7125 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 7126 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 600, 630, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 921, 925
2019 7127 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 781 na terenie Gminy Babice
2019 7128 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 13 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
2019 7129 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 7130 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/149/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 7131 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 7132 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/199/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARY SĄCZ –WIEŚ SKRUDZINA”
2019 7133 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/194/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 7134 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/157/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną
2019 7135 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 7136 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/126/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7137 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 7138 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 7139 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
2019 7140 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 7141 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7142 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7143 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec
2019 7144 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 7145 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 7146 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 7147 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7148 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2019 7149 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7150 2019-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr X/94/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w  Budzowie w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce"
2019 7151 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7152 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2019 7153 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej" oraz nadania mu statutu
2019 7154 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7155 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 Rady Gminy w Łużnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnych funduszy
2019 7156 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7157 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom przyjętego uchwałą Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2008 r.
2019 7158 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko
2019 7159 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 7160 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII.119.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 7161 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 7162 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7163 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2019 7164 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny
2019 7165 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 7166 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 7167 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 7168 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Olkuski.
2019 7169 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego w Olkuszu.
2019 7170 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
2019 7171 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.
2019 7172 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
2019 7173 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.
2019 7174 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olkuszu.
2019 7175 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wolbromiu.
2019 7176 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Wolbromiu.
2019 7177 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 w Olkuszu.
2019 7178 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 w Olkuszu.
2019 7179 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 4 w Olkuszu.
2019 7180 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Romualda Traugutta w Wolbromiu.
2019 7181 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2018 Rady Gminy Wielka Wies z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 7182 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2019 rok
2019 7183 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2019 7184 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Przemykowie i nadanie statutu
2019 7185 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Koszyce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 7186 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Koszyce
2019 7187 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej na Rynku w Koszycach oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koszyce uprawnień do ustalania wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej
2019 7188 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania imienia Centrum Oświatowemu w Koszycach
2019 7189 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-112/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 7190 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-116/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-167/12 Rady Gminy w Łapszach Niżnych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7191 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI-117/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Gminny Żłobek „Przystanek Maluszka” w Niedzicy przy ulicy 3 Maja 70
2019 7192 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7193 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Iwkowa
2019 7194 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/93/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2019 7195 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/184/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 7196 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/185/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 7197 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/186/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 7198 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/187/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2019 7199 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/188/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2019 7200 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/189/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 7201 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/190/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2019 7202 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/191/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec dla obszaru obejmującego część działki ewid. nr 198 w obrębie Librantowa
2019 7203 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/192/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowicach
2019 7204 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/193 /2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 7205 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/196/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Chełmcu i nadania jej Statutu
2019 7206 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki
2019 7207 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/151/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki;
2019 7208 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 7209 2019-10-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Raciechowice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 października 2019 r. do Porozumienia nr 4/PG/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji remontu chodnika i budowie nowego przy drodze powiatowej nr K 1623 Zegartowice- Góra Św. Jana w  miejscowości Krzesławice.
2019 7210 2019-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2019 7211 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów.
2019 7212 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno – kulturalne w msc. Złota w Gminie Czchów.
2019 7213 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 7214 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 7215 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7216 2019-10-14 Postanowienie Postanowienie Nr 593/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 7217 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 7218 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 7219 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2019 7220 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 7221 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok. z dnia 18 września 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 7222 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 7223 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 7224 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 7225 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa
2019 7226 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 7227 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Radocyna
2019 7228 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 7229 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 7230 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/142/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 7231 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 7232 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.
2019 7233 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 7234 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 7235 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów.
2019 7236 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 7237 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 7238 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 7239 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie : przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
2019 7240 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 7241 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieliw szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2019 7242 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 7243 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 7244 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka „Baśniowy Dworek” w Kluczach i nadania mu statutu
2019 7245 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr LIII/401/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2019 7246 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 274/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 7247 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 278/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 7248 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.
2019 7249 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Sułoszowa na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 7250 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”
2019 7251 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 100/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 7252 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 101/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 7253 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 161/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2019 7254 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 162/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla działek nr 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048  przy ul. dr Jana Rybickiego w Gorlicach
2019 7255 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 163/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” działka Nr 1730/3 w obrębie Gorlice przy ulicy Parkowej
2019 7256 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 164/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 2962/2, 2962/3, 2962/5, 2962/10 w obrębie Gorlice przy ulicy Wincentego Pola
2019 7257 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 165/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” część działki Nr 230/1, działki Nr 232/1, 232/2, 232/3 w obrębie Gorlice przy ulicy Robotniczej
2019 7258 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 166/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej i ul. ks. Stanisława Tokarza
2019 7259 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 167/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul. Zamkowej
2019 7260 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 169/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 7261 2019-10-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Wadowice na rozbudowę cmentarza komunalnego w Wadowicach – Etap I
2019 7262 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I
2019 7263 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065)
2019 7264 2019-10-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 7265 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 7266 2019-10-15 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 7267 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 7268 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Limanowskiego.
2019 7269 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.
2019 7270 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
2019 7271 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 7272 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 7273 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2019 7274 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów, a także zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 7275 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2019 7276 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/450/18 Rady Gminy Nawojowa w sprawie :ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2019 7277 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 7278 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/87/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 7279 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1,545, 547 w Jankowej
2019 7280 2019-10-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2018 r.
2019 7281 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 7282 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XV/98/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 7283 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice
2019 7284 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 7285 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.
2019 7286 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki
2019 7287 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2019 7288 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 7289 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 7290 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2019 7291 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach
2019 7292 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7293 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7294 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek na zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, których zarządcą jest Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
2019 7295 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/ 104/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/ 51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26.03.2015r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 7296 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2019 7297 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 7298 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie.
2019 7299 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 7300 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.86.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 7301 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.90.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna
2019 7302 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.91.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawica.
2019 7303 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.92.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2019 7304 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.93.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2019 7305 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.94.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2019 7306 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.95.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2019 7307 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.96.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 7308 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.97.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Skrzyszów
2019 7309 2019-10-16 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 października 2019 r. Powiatu Myślenickiego do Porozumienia Nr 1/PG/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi Nr K1625 Tenczyn – Glisne w miejscowości Tenczyn gmina Lubień na odcinku od km 0+450 – 0+980
2019 7310 2019-10-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 7311 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr VII/83/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 7312 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 119, miasto Bobowa część działki Nr 580/2 i część działki Nr 595/2, miasto Bobowa działka Nr 1097, wieś Brzana działka Nr 657/1, wieś Jankowa działka Nr 222/2, wieś Jankowa część działki Nr 345, wieś Jankowa część działki Nr 380/9, wieś Jankowa część działki Nr 451/1, wieś Jankowa część działki Nr 483 (część działek Nr 483/1, 483/2 wg nowego podziału), wieś Sędziszowa działka Nr 317/6, wieś Wilczyska działka Nr 272/1
2019 7313 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/18
2019 7314 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 7315 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2019 7316 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 7317 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 7318 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7319 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2019 7320 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr IIINZ/109/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 7321 2019-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2019 7322 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespole szkolno -przedszkolnym, przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radgoszcz
2019 7323 2019-10-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 14 maja 2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego
2019 7324 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr 82/IX/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2019 7325 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Gościbia"
2019 7326 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7327 2019-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowy Targ.
2019 7328 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
2019 7329 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w  sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
2019 7330 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2019 7331 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2019 7332 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 7333 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 7334 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 7335 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2019 7336 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Okopy Konfederackie"
2019 7337 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/85/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/82/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7338 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Brzesku
2019 7339 2019-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie
2019 7340 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Myślenickiego
2019 7341 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 7342 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice
2019 7343 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7344 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Rytro z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 7345 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/97/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2019 7346 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011r w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2019 7347 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 7348 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/100/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2019 7349 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/275/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz pedagogów psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć: w kształceniu zaocznym, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2019 7350 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2019 7351 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/05 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16.02.2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2019 7352 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/03 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17.09.2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej.
2019 7353 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 7354 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 7355 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 7356 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Terma Bania”, w miejscowości Białka Tatrzańska.
2019 7357 2019-10-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego 3 lipca 2017 r., pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Józefem Pilchem a Burmistrzem Miasta Zakopane, Panem Leszkiem Dorulą
2019 7358 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/595/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 7359 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 7360 2019-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny i Ponikiew
2019 7361 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 7362 2019-10-18 Postanowienie Postanowienie Nr 38/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2019 7363 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 7364 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
2019 7365 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7366 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7367 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7368 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7369 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7370 2019-10-18 Postanowienie Postanowienie Nr 246/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 7371 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/589/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.