Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3943 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/496/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 3944 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/305/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 3945 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-360/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2014-2020
2018 3946 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2018 3947 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spozywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice
2018 3948 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce
2018 3949 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 3950 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 3951 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2018 3952 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/508/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim”
2018 3953 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3954 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-479-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 3955 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-480-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3956 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-482-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3957 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-483-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3958 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L/728/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upowanienia Zarzadu Spółki “TESKO” Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3959 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/339/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 3960 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2018 3961 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 3962 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2018 3963 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/38/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 3964 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/195/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice.
2018 3965 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/232/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów
2018 3966 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/228/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 3967 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.350.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3968 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.356.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krynicy-Zdroju miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3969 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.357.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2018 3970 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.359.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
2018 3971 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 3972 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2018 rok.
2018 3973 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr 305/XXXVI/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 3974 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 3975 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łużna oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3976 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 3977 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3978 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/616/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w gminie Trzebinia.
2018 3979 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/617/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania ze stanowiącego własność Gminy Trzebinia terenu rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini
2018 3980 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/618/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie : statutów sołectw w gminie Trzebinia
2018 3981 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3982 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku: pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.
2018 3983 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 3984 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/323/2018 z 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3985 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.587.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3986 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.588.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, której tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zgodnie z Uchwałą Nr XXXI.435.2013 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLVIII.549.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r., zmieniającą uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2018 3987 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.589.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3988 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/434/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej
2018 3989 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż
2018 3990 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3991 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3992 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/294/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3993 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3994 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/730/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 3995 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/445/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3996 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/447/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2018 3997 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/228 Rady Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/133 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXI/182 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mucharzu
2018 3998 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/230 Rady Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 3999 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/437/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 4000 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgłobice.
2018 4001 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/433/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra.
2018 4002 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/384/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Myślenickiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 4003 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 4004 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/386/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4005 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/223/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4006 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2645/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/2463/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych.
2018 4007 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2656/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.
2018 4008 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 4009 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2658/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”
2018 4010 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2018 4011 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/408/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Aktywnego Mieszkańca”
2018 4012 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/409/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/329/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r.
2018 4013 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2018 4014 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz
2018 4015 2018-06-05 Aneks Aneks Nr 12 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 4016 2018-06-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka przy ul. Niwy w Wadowicach
2018 4017 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/442/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 4018 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/441/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 4019 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 4020 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: „Biuro Festiwalowe – Kraków 2000”.
2018 4021 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/549/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 4022 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/550/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 4023 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4024 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/556/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2018 4025 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 4026 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2018 4027 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2018 4028 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4029 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 201/50/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4030 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 202/52/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4031 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 203/56/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4032 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 204/61/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4033 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 51/XLVII/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 4034 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 4035 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4036 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 4037 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr CII/2644/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”
2018 4038 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2018 4039 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/312/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 4040 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/597/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glisne
2018 4041 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/598/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kasina Wielka
2018 4042 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzów
2018 4043 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Miechowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2018 4044 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 4045 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/599/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kasinka Mała
2018 4046 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/600/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubomierz.
2018 4047 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/601/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łętowe
2018 4048 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/602/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łostówka
2018 4049 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LI/523/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4050 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LI/531/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz nadania statutu Bibliotece Biecz
2018 4051 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/603/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mszana Górna
2018 4052 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/604/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2018 4053 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/605/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raba Niżna
2018 4054 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Babice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 4055 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Babice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 4056 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Pleśna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 4057 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 4058 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/380/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 4059 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LV/384/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2018 4060 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LV/387/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 4061 2018-06-06 Komunikat Komunikat Nr 6/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4062 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/766/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia odznaki.
2018 4063 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 4064 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/400/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg
2018 4065 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2018 4066 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/403/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4067 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 305/XLII/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 4068 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 309/XLII/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXIV/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu.
2018 4069 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr IV/403/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „ Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2018 4070 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr IV/408/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 4071 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/384/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów
2018 4072 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/385/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4073 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2018 4074 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2018 4075 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 4076 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/606/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4077 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/267/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stryszawa
2018 4078 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2018 4079 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych
2018 4080 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 574/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 4081 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 575/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 4082 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 583/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 4083 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/607/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz zasad przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4084 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/608/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4085 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Budzów.
2018 4086 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 4087 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr L/405/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego.
2018 4088 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/465/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem)
2018 4089 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu.
2018 4090 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016 r.
2018 4091 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 4092 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/366/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30.01.2018r. dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Skała publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 4093 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 r. dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2018 4094 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
2018 4095 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2018 4096 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 4097 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 4098 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LXXII.454.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 4099 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/428/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 4100 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2018 4101 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/426/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2018 4102 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2018 4103 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/429/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 4104 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/604/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 4105 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/607/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce
2018 4106 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/608/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wieliczka
2018 4107 2018-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa
2018 4108 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 533/195/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4109 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 4110 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2018 4111 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/960/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/822/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2018 4112 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/965/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu
2018 4113 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/966/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Oświęcim
2018 4114 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/967/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych na terenie Miasta Oświęcim
2018 4115 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/968/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 4116 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4117 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 4118 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/440/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2018 4119 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 4120 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/761/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 4121 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/762/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Stary Sącz za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 4122 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/769/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.
2018 4123 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LX/402/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 4124 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/234/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanka Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4125 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/235/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2018 4126 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 4127 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 4128 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4129 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/636/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu
2018 4130 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/635/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2018 4131 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/625/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 4132 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/628/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 4133 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4134 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2018 4135 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Rzezawa, nie stanowiących jej własności.
2018 4136 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2018 4137 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4138 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018 oraz zmiany w uchwale Budżetowej na 2018 rok Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4139 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach.
2018 4140 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/571/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 4141 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu
2018 4142 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/576/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2018 4143 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/577/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 4144 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/578/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną.
2018 4145 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 4146 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap II” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 4147 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/397/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 4148 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4149 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2018 4150 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/245/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4151 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej z  budżetu Gminy Biały Dunajec na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 4152 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/249/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4153 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie okreslenia metody ustalania stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.
2018 4154 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 369 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4155 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 4156 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 363 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Michałowice i nadania jej statutu.
2018 4157 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/253/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 4158 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 586/L/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4159 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/304/2018 z dnia 13 marca 2018 w sprawie podziału gminy kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4160 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/305/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4161 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Kłaj miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4162 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłaj.
2018 4163 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LII/371/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektów pn. ,, Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe” oraz „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz lub biomasę ” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Gdów
2018 4164 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 4165 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/613/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 4166 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/292/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR zmienionej Uchwałą nr 0007/XXXI/212/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
2018 4167 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/288/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 4168 2018-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2018 4169 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 4170 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr L/402/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 4171 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr L/408/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4172 2018-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 21 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2017 rok
2018 4173 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/768/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz.
2018 4174 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/406/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 4175 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 4176 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 230/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
2018 4177 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.
2018 4178 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2018 4179 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.8.2018.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.
2018 4180 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.7.2018.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4181 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.9.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4182 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/421/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4183 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/423/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLVII/337/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 4184 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/427/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4185 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/428/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4186 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/317/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 4187 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 4188 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/349/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju
2018 4189 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr 454/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 4190 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr 442/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4191 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/597/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 4192 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/599/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2018 4193 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/600/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 4194 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/601/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie okreslenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4195 2018-06-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Skołyszyn; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2018 4196 2018-06-11 Informacja Informacja Nr OKR.4110.11.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 4197 2018-06-11 Informacja Informacja Nr OKR.4110.11.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 4198 2018-06-11 Informacja Informacja Nr OKR.4110.16.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 4199 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym.
2018 4200 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/320/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice w jego granicach administracyjnych
2018 4201 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/321/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice w jego granicach administracyjnych
2018 4202 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/322/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych
2018 4203 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/323/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w jego granicach administracyjnych
2018 4204 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/324/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia w jego granicach administracyjnych
2018 4205 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/325/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice w jego granicach administracyjnych
2018 4206 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/326/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów w jego granicach administracyjnych
2018 4207 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/327/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary w jego granicach administracyjnych
2018 4208 2018-06-11 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-11(6)/2018/215/XVIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2018 4209 2018-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r.
2018 4210 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu im. św. Jana Pawła II w Brzesku
2018 4211 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 4212 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4213 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 4214 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Szaflary
2018 4215 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skrzypne
2018 4216 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/363/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór
2018 4217 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr 303/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2018 4218 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uznania terenu położonego w Tarnowie za park gminny pod nazwą "Park Niepodległości Miasta Tarnowa im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku Sybiraka"
2018 4219 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr 540/198/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4220 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/458/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działajacych w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.
2018 4221 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/266/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 4222 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zawodowym i w systemie kształcenia na odległość.
2018 4223 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII.387.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz szkół wchodzących w jego skład
2018 4224 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII.388.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.263.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w  sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 4225 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII.391.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 4226 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4227 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4228 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie : ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Stryszów.
2018 4229 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszów
2018 4230 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Stryszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4231 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4232 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr L/328/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2018 4233 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4234 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.445.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
2018 4235 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.446.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wołowice.
2018 4236 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.447.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4237 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.450.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4238 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/597/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4239 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2018 4240 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/606/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza
2018 4241 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/508/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Mników - obszar 2
2018 4242 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/507/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 4243 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 4244 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/412/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/390/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Mszana Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 4245 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/411/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/389/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4246 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/763/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2018 4247 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 4248 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/769/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie” oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/727/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2018 4249 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/770/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2018 4250 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LII/368/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 4251 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie gminy Olesno
2018 4252 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/304/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4253 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4254 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4255 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4256 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężkowice na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4257 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4258 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4259 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4260 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/377/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 4261 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/379/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2018 4262 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 4263 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 4264 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4265 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym
2018 4266 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź
2018 4267 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”
2018 4268 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-354/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2018 4269 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-355/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawieustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4270 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXX-358/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2018 4271 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 4272 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2018 4273 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
2018 4274 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr 1394/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4275 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr 1391/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4276 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 4277 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/607/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Niepołomice instrumentem płatniczym.
2018 4278 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2018 4279 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 4280 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 4281 2018-06-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 marca 2018 r. zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwanowice i Gminą Michałowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Pod Sosną
2018 4282 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) w województwie małopolskim
2018 4283 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poradów PLH120072
2018 4284 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049
2018 4285 2018-06-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy ul. Sienkiewicza w Wadowicach
2018 4286 2018-06-13 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2018 r. do porozumienia nr SON.031.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2018 4287 2018-06-13 Informacja Informacja Nr OKR-4110-12(8)/2018/9193/UJN, OKR-4110-13(8)/2018/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 czerwca 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła - Przdsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach.
2018 4288 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/441/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. NrXXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 4289 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/442/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2018 4290 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/445/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2018 4291 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr L/301/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 4292 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr L/304/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu
2018 4293 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/388/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2018 4294 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVV/421/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie bedących drogami publicznymi
2018 4295 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/422/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2018 4296 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/424/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2018 4297 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/425/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4298 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gmiy Miasta Bochnia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 4299 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 4300 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XL/376/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4301 2018-06-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wąska” w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2018 4302 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4303 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/397/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej 
2018 4304 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/398/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.
2018 4305 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.281.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 4306 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.296.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 4307 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.288.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 4308 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXX.294.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica Murowana za pomocą instrumentu płatniczego
2018 4309 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu.
2018 4310 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu.
2018 4311 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wieprz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4312 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/322/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2018 4313 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2018 4314 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieprz.
2018 4315 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XL/ 329 /2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 4316 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka.
2018 4317 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034
2018 4318 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Orawce
2018 4319 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2018 4320 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 4321 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr CIV/2683/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2018 4322 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr C/2601/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
2018 4323 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr CIV/2688/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr C/2601/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
2018 4324 2018-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK nad DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
2018 4325 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/398/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów "Modlniczka-5", "Modlniczka-9", "Tomaszowice-2".
2018 4326 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/329/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 4327 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/330/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/307/2018 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4328 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/331/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVII/308/2018 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 4329 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/332/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia publicznych przedszkolach lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 4330 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L-334-2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 4331 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLVII/303/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4332 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/316/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLVII/304/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4333 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/761/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 921, 926
2018 4334 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/347/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.II”– ZAWODZIE
2018 4335 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/348/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2018 4336 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr 448/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice
2018 4337 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr 449/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice
2018 4338 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/605/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4339 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/606/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4340 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/607/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4341 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/616/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4342 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/617/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4343 2018-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037
2018 4344 2018-06-15 Komunikat Komunikat Nr 7/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4345 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2018 4346 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2018 4347 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jordanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4348 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów
2018 4349 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 4350 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/389/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 4351 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/392/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4352 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/372/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 4353 2018-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2017 ROK
2018 4354 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 4355 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
2018 4356 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVII Dni Tymbarku”.
2018 4357 2018-06-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Radziemice na stałe obwody głosowania
2018 4358 2018-06-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4359 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.15.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A - w całości
2018 4360 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 25 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2018 4361 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminę Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łukowica
2018 4362 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz Pani Bogumiły Klimczak
2018 4363 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr CIV/2691/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Jurajska”
2018 4364 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2018 4365 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach, prowadzonej przez Gminę Racławice.
2018 4366 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Racławicach
2018 4367 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/197/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice.
2018 4368 2018-06-18 Informacja Informacja Nr OKR.4110.17.2018.UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 4369 2018-06-18 Informacja Informacja Nr OKR.4110.30,31/2017/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i gospodarki Wodno - Ściekowej "ENWOS" Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmku
2018 4370 2018-06-18 Informacja Informacja Nr OKR.4110.18.2018.UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na obrót ciepłem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 4371 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Radgoszcz za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
2018 4372 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum
2018 4373 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 4374 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/413/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 4375 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 4376 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/404/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2018 4377 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 4378 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 4379 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/420/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 4380 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/430/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 4381 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/392/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 4382 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/395/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 4383 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr LII/287/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów.
2018 4384 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr LII/292/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie.
2018 4385 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr 1403/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4386 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018r poz. 994 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz. 2077 ) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
2018 4387 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec
2018 4388 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pstroszyce PLH120073
2018 4389 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 4390 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin
2018 4391 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 4392 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu i terminów rozliczania nadwyżki środków obrotowych oraz podatku od towarów i usług VAT pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej a Gminą Poronin
2018 4393 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/361/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 4394 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4395 2018-06-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze
2018 4396 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – Rejon ulicy Widłakowej”
2018 4397 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr L/348/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2018 4398 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr L/351/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok .
2018 4399 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/529/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4400 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/530/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli .
2018 4401 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/531/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2018 4402 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/532/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2018 4403 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/533/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2018 4404 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/535/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia TYTUŁU HONOROWEGO „ Zasłużony dla Gminy Żabno” .
2018 4405 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/536/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/475/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4406 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX537/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/495/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2018 4407 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/538/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez włascicieli nieruchomosci, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Żabno
2018 4408 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/539/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2018 4409 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 4410 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2018 roku
2018 4411 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/285/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4412 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4413 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/355/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 4414 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Nr XLIII/399/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
2018 4415 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/259/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 4416 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/261/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 4417 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/262/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2018
2018 4418 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/263/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
2018 4419 2018-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 30 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2017 rok
2018 4420 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/233/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 4421 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/234/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2018 4422 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/235/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 4423 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb
2018 4424 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/367/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 4425 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/615/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 4426 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/617/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce
2018 4427 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/618/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Golkowicach
2018 4428 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/620/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2018 4429 2018-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok
2018 4430 2018-06-21 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2018 r. do porozumienia nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2018 4431 2018-06-21 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 4432 2018-06-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żegocina
2018 4433 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany tresci Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIII/206/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018r.
2018 4434 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/229/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradcow zawodowych zatrudnionych w szkołach i placowkach oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Trzciana.
2018 4435 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 4436 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach
2018 4437 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uniejów Parcele PLH120075
2018 4438 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Ropa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 4439 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Ropa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa.
2018 4440 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/374/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 4441 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 4442 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 4443 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4444 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/371/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 4445 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE
2018 4446 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE
2018 4447 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr L/395/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku
2018 4448 2018-06-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4449 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka – Lipnica Wielka dla ujęć wody pitnej w miejscowości Lipnica Wielka
2018 4450 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 4451 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4452 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Wójta Gminy Gdów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Porozumienie Gminy Gdów z Gminą Biskupice z dnia 5 czerwca 2018 r., w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
2018 4453 2018-06-22 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Powiatu Myślenickiego do Porozumienia Nr 1/PG/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1950 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na przebudowie chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1950 Siepraw - Grabie w m. Siepraw- ul. Ks. J. Przytockiego oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na remoncie pobocza drogi powiatowej Zawada – Siepraw w m. Siepraw - ul. Anieli Salawy
2018 4454 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2018 4455 2018-06-22 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe Nr 152/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nakazu zamknięcia stadionu LKS Barcziczanka w Barcicach.
2018 4456 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 05/SIR/2018 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku
2018 4457 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 07/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach
2018 4458 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 09/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 4459 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 11/SIR/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce
2018 4460 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3
2018 4461 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 397/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2017 r. Nr XIII/126/2016 w przedmiocie ustalenia miejsca pamięci narodowej
2018 4462 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1528/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXIII/161/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf
2018 4463 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1529/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf
2018 4464 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1500/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia
2018 4465 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1602/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 marca 2017 r. Nr XXII/177/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2018 4466 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1521/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr XXV/243/13 w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 4467 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1497/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2017 rok
2018 4468 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1475/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. Nr XXVI/154/17 w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2017 r.
2018 4469 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1287/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowiena uchwałę Nr IX/99/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 r.
2018 4470 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 880/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi M.K. i R.W. na stanowisko Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 20/XXVII/17 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 4471 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2018 4472 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2018 4473 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLIX.362.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 4474 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 4475 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.
2018 4476 2018-06-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Budzów z dnia 26 marca 2018 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2017 r.
2018 4477 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/399/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4478 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/400/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4479 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/235/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4480 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawianym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Koniusza
2018 4481 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza
2018 4482 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Budzów, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4483 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Budzów
2018 4484 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzów
2018 4485 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2018 4486 2018-06-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap III)
2018 4487 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4488 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LII/567/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej
2018 4489 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2018 4490 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LII/291/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2018 4491 2018-06-26 Aneks Aneks Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 26 października 2017 r. i aneksem nr 2/2017 z 21 listopada 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2018 4492 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr 552/200/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4493 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/331/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4494 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 4495 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 4496 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4497 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 4498 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 4499 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2018 4500 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 4501 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 4502 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2018 4503 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/384/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skrzyszów.
2018 4504 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2018 4505 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/386/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4506 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/387/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 4507 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/401/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2018 4508 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/391/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 4509 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/396/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2018 4510 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
2018 4511 2018-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2018 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2018 z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2017 rok
2018 4512 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/344/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4513 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/346/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4514 2018-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn w ramach repatriacji
2018 4515 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej
2018 4516 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 4517 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.
2018 4518 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 4519 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dobra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4520 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra.
2018 4521 2018-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2017 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wykonania BUDŻETU GMINY LANCKORONA za 2017 r.
2018 4522 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Gminy Lanckorona
2018 4523 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 4524 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 4525 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/448/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie przy ulicy Targowej
2018 4526 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/452/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin
2018 4527 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenia wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2018 4528 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/269/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 4529 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 4530 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 4531 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 250 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Raciechowice.
2018 4532 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 4533 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 4534 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4535 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/334/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2018 4536 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/336/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 4537 2018-06-27 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 33, 34, jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 4538 2018-06-27 Informacja Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 35, 36, 37  jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 4539 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 4540 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 4541 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.
2018 4542 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/304/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wielickiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 4543 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok
2018 4544 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1719/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.: - Nr XCIX/1495/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie, - Nr XCIX/1496/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie, - Nr XCIX/1497/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, - Nr XCIX/1498/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie, - Nr XCIX/1499/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie, - Nr XCIX/1500/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie, - Nr XCIX/1501/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie, - Nr XCIX/1502/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie, - Nr XCIX/1503/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek w Krakowie, - Nr XCIX/1504/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie, - Nr XCIX/1505/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie, - Nr XCIX/1506/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie, - Nr XCIX/1507/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie, - Nr XCIX/1508/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie, - Nr XCIX/1509/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie, - Nr XCIX/1510/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie, - Nr XCIX/1511/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie, - Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
2018 4545 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1327/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi S. Spółki jawnej w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. Nr XVI/282/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera”
2018 4546 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 866/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ze skarg R.S., R. S., E.S. oraz R.T. i M. S. na uchwałę Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w przedmiocie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 4547 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1363/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi M.U. i Z.N. na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008 r., Nr XIV/87/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik
2018 4548 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXIV/251/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2018 4549 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 586/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/387/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 10 – Koniuszowa”
2018 4550 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 990/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXIV/159/17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2017 rok
2018 4551 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1212/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/405/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2018 4552 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1105/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków- Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Książ Wielki z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXII/196/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2017 roku
2018 4553 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1213/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków- Krowodrza w Krakowie na uchwałę Nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Racławice w roku 2017 r.
2018 4554 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1420/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku
2018 4555 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1086/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie na uchwałę Nr LXV/1562/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2018 4556 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1215/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. Nr XXXI/220/2017 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017 roku
2018 4557 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1244/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. Nr XXXI/260/17 w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku
2018 4558 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1283/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. Nr XXXII/255/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2018 4559 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1347/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXXI/326/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2017”
2018 4560 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1394/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Koniusza z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVI/176/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koniusza na rok 2017 r.
2018 4561 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1275/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi K.M. i J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr XVII/232/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2018 4562 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1466/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku
2018 4563 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4564 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr 1407/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4565 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr 1410/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4566 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr 1414/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4567 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr 1418/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4568 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 299 /2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 4569 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/301/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4570 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/302/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2018 4571 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2018 4572 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów.
2018 4573 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/311/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018.
2018 4574 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/585/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 4575 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/590/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej I, II i III odcinka obwodnicy Skawiny
2018 4576 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/592/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2018 4577 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/594/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Skawina
2018 4578 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 4579 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 4580 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice
2018 4581 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Słopnice
2018 4582 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/226/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słopnice
2018 4583 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 4584 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.20.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/968/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – w zakresie § 6 i § 7 uchwały
2018 4585 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4586 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/308/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
2018 4587 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 2 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta - Wojciecha Piecha a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2018 4588 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/638/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra
2018 4589 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 3 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2018 4590 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr L/775/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/641/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2018 4591 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 93/11/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4592 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 94/11/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4593 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 97/12/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4594 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 102/12/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4595 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 107/13/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4596 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 109/13/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4597 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 111/13/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4598 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 115/13/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4599 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 120/14/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4600 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 124/15/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4601 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 129/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4602 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 133/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4603 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 138/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4604 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 139/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4605 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 142/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4606 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 144/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4607 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 146/16/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4608 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 149/17/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4609 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 155/19/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4610 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 157/19/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4611 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 159/19/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4612 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 162/19/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4613 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 170/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4614 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 178/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4615 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 180/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4616 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 186/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4617 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 188/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4618 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 190/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4619 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 192/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4620 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 194/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4621 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 196/20/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4622 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 198/21/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4623 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 199/21/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4624 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 201/21/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4625 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 207/22/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 4626 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 221/22/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4627 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 225/23/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4628 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 231/23/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4629 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 233/23/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4630 2018-06-29 Uchwała Uchwała Nr 236/24/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.