Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3457 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2018 3458 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/469/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3459 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/470/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3460 2018-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2017 rok Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2017
2018 3461 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 3462 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 358/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2018 3463 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 359/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy alei w miejscowości Raciborowice
2018 3464 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 360 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Sosną w miejscowości Wilczkowice.
2018 3465 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLV/ 351/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 3466 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 357 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 3467 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/354 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2018 3468 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/ 353/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2018 3469 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/702/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2018 3470 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/703/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2018 3471 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/706/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2018 3472 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr 41/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 3473 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/524/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3474 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/526/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3475 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI-473-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3476 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI-474-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3477 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3478 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/132/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXIV/274/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej postanowień: - § 2 ust. 3 pkt 5 i § 8 pkt 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, - Załącznika Nr 7 do Załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w § 5 ust. 6 i w § 12 ust. 4  Regulaminu, w Załączniku Nr 1 do Załącznika Nr 1, a także w Załączniku Nr 4 do Załącznika Nr 1 do uchwały
2018 3479 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ
2018 3480 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/462/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 3481 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/262/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 3482 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/597/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów
2018 3483 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje
2018 3484 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/608/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 3485 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/614/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 3486 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/615/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 3487 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/290/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 3488 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
2018 3489 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2018 3490 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/541/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2018 3491 2018-05-07 Aneks Aneks Nr 11 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 3492 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/501/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim
2018 3493 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/503/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 3494 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/505/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej poprzez zmianę siedziby z ul. Aleja Parkowa 1 w Porębie Wielkiej na ul. Wadowicka 85 w Porębie Wielkiej
2018 3495 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 3496 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/336/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019
2018 3497 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Jordanów
2018 3498 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 3499 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/279/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 3500 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary
2018 3501 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary
2018 3502 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3503 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLII.383.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej
2018 3504 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLII.385.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3505 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/388/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
2018 3506 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/432/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2018 3507 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/535/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3508 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3509 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/548/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 3510 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk szkolnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
2018 3511 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr LII/373/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3512 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 3513 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3514 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2018 3515 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasa Bochni
2018 3516 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 3517 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3518 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3519 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/445/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3520 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr 526/193/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 3521 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/752/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2018 3522 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 853, 921
2018 3523 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/753/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2018 3524 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2018 3525 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2018 3526 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 3527 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 3528 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 3529 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 3530 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/402/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w prawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 3531 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 3532 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Słaboszów do osiedlenia się na terenie Gminy Słaboszów
2018 3533 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3534 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/388/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice
2018 3535 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/393/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10.05.2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2018 3536 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Wadowicach
2018 3537 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3538 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/392/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3539 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/401/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 3540 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 3541 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2018 3542 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2018 3543 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/335/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3544 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 3545 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 3546 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/939/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej
2018 3547 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/956/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 3548 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr 10/IV/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
2018 3549 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/424/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 3550 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/433/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2018 3551 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/131/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLIII/484/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika Nr 1: - § 4 ust. 20 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, - § 2 ust. 7 Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, - punktu 8 lit. e Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”.
2018 3552 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/133/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/396/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia – w części dotyczącej przepisu pkt I ust. 4 załącznika zatytułowanego: Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2018 3553 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 3554 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3555 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/507/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3556 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 3557 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr LII/374/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 3558 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów
2018 3559 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 3560 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/362/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2018 3561 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/364/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 3562 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/365/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/257/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3563 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/367/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
2018 3564 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr L/510/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3565 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr L/520/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3566 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.434.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3567 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.435.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 3568 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/337/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 3569 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.272.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 3570 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.273.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2018 3571 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.274.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2018 3572 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX.277.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 3573 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr C/2585/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
2018 3574 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr C/2597/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nazwy ulicy i skweru.
2018 3575 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Charsznica.
2018 3576 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 3577 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/19/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce"
2018 3578 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/20/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 3579 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/21/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  gmina Zielonki
2018 3580 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/22/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 3581 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/23/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3582 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/24/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3583 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/25/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3584 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/26/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 3585 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/32/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 3586 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2018 3587 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2018 3588 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/282/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 3589 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 3590 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 3591 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2018 rok.
2018 3592 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/333/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
2018 3593 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2018 3594 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 3595 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych
2018 3596 2018-05-09 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. do porozumienia Nr 7.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów
2018 3597 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2018 roku.
2018 3598 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/217 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statut Gminy Mucharz.
2018 3599 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-350/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 3600 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok
2018 3601 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 3602 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 3603 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/331/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2018 3604 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty
2018 3605 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kęty publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 3606 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 3607 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr xxxix/191/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 kwietnia 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3608 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr 302/XL/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 3609 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna.
2018 3610 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawica.
2018 3611 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/374/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2018 3612 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/375/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2018 3613 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/376/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2018 3614 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.
2018 3615 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek.
2018 3616 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3617 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2018 3618 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/228/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Polanka Wielka
2018 3619 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/230/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 3620 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 3621 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr LI/362/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 3622 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.46.2018 Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2018 rok
2018 3623 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe z możliwością spalania odpadów stałych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skała w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Skała
2018 3624 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/353/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/320/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018r., dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2018 3625 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/341/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 3626 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/353/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Dobczycach
2018 3627 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/354/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 3628 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/355/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3629 2018-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2018 r. Sprowazdanie Wójta Gminy Gromnik z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 3630 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2018 3631 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A
2018 3632 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3633 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LI/413/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 3634 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/367/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 424, poz. 3062)
2018 3635 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/369/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z sal sportowych zlokalizowanych przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2018 3636 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/370/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2018 3637 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/372/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3638 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/385/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 3639 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/387/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 3640 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/390/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2018 3641 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 3642 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
2018 3643 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 3644 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r.
2018 3645 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 3646 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 3647 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 3648 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Technikum w Wolbromiu.
2018 3649 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia w Wolbromiu.
2018 3650 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/309/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/287/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2018 rok.
2018 3651 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr 1371/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3652 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr 1367/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3653 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr 1375/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3654 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/336/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 3655 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/399/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 po stronie  wydatków i przychodów.
2018 3656 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/403/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2018 3657 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/404/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3658 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 3659 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 po stronie dochodów,  wydatków i przychodów.
2018 3660 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/603/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 3661 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/605/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2018
2018 3662 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LXIX.442.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3663 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LXIX.443.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Limanowa
2018 3664 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr 293/XXXV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tabaszowej oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rąbkowej przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Tabaszowej, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym
2018 3665 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3666 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3667 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.570.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3668 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.575.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 3669 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.581.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów osiedli
2018 3670 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.582.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2018 3671 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.584.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII.545.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 3672 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego oraz do internatów i bursy szkolnej
2018 3673 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2018 3674 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3675 2018-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3676 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3677 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koszyce
2018 3678 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych napojów na terenie gminy Koszyce
2018 3679 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Koszyce odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 3680 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3681 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3682 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/720/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 3683 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 3684 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w  tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 3685 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/308/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2018 3686 2018-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok
2018 3687 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3688 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z przyszkolnych sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 3689 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr 1381/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3690 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3691 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3692 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/504/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3693 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/525/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3694 2018-05-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3695 2018-05-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3696 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/732/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3697 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3698 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LXIX.438.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 3699 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/441/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 3700 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LXIX.444.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Limanowa na lata 2018-2022
2018 3701 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 3702 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2018 3703 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/384/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3704 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna
2018 3705 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 3706 2018-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 3707 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 29/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2018 3708 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 30/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2018 3709 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 31/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” w miejscowości Jazowsko
2018 3710 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 32/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „B” dla działki Nr 1774 i części działek Nr 974 i 975 w Obidzy
2018 3711 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr C/2587/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3712 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr L/274/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3713 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr L/277/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Grybów.
2018 3714 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LI/282/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3715 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LI/283/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania.
2018 3716 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/386/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 3717 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
2018 3718 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 3719 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie na 2018 r.
2018 3720 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 3721 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 3722 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2018 3723 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do Porozumienia Nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2018 3724 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/363/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2018 3725 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego.
2018 3726 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w  miejscowości Stradomka.
2018 3727 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 3728 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/395/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.
2018 3729 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 3730 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/282/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 3731 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 3732 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/880/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 3733 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/887/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2018 3734 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/579/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3735 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/581/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku
2018 3736 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/582/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu
2018 3737 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2018 3738 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 3739 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/428/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie budżetu obywa telskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2019
2018 3740 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2018 3741 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 3742 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/394/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Korzenna.
2018 3743 2018-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego
2018 3744 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/286/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, rehabilitantów, terapeutów.
2018 3745 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
2018 3746 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XL/393/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 3747 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2610/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2018 3748 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2611/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie.
2018 3749 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2612/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2260/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.
2018 3750 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2613/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2190/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
2018 3751 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2614/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.
2018 3752 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2615/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2342/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie.
2018 3753 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.
2018 3754 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr LII/342/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 3755 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/542/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 3756 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 3757 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ryglice na rok 2018
2018 3758 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/701/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Zakopane
2018 3759 2018-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.12.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2018 r. stwierdzające nieważność Zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy Mogilany z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych – w całości
2018 3760 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 568/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XLV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 3761 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 569/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 3762 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 571/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 3763 2018-05-16 Informacja Informacja Nr OKR-4110-10(6)/2018/215/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2018 3764 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2017 rok
2018 3765 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/187 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego przez gminę Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków pozyskanych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe
2018 3766 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 3767 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/330/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jej likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły
2018 3768 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Technikum Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły
2018 3769 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/332/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji
2018 3770 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Józefa Tischnera w Bochni i jej likwidacji
2018 3771 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmiany nazwy Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni i nadania jej imienia „Polski Niepodległej”
2018 3772 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/338/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”
2018 3773 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński
2018 3774 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3775 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni i jego likwidacji
2018 3776 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/318/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 3777 2018-05-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego
2018 3778 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/377/ 2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3779 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2018 3780 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. określająca czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć i warunki zwolnienia z tych opłat, w publicznych przedszkolach.
2018 3781 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/313/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli
2018 3782 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3783 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Siepraw
2018 3784 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 3785 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3786 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/2009 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2018 3787 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 31 maja 2017 r w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa ,logopedy i doradcy zawodowego.
2018 3788 2018-05-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3789 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3790 2018-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
2018 3791 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr I/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego powierzonego przez Gminę Szaflary w postaci przejęcia zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Szaflary, w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ
2018 3792 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/560/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 3793 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/564/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Akademia aktywności" w Tarnowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2018 3794 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie.
2018 3795 2018-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OR-032-02/18 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 27 lutego 2018 r. z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2017
2018 3796 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/583/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"
2018 3797 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/584/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"
2018 3798 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XL/392/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, obejmującego miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki.
2018 3799 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Rady Gminy Łapanów, zmienionej Uchwałą Nr XXX/189/17 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Łapanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2018 3800 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2018 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2018 3801 2018-05-19 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. do porozumienia Nr 8.2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2018 3802 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2018 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3803 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 3804 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2018 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych
2018 3805 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2018 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3806 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w odniesieniu do spraw związanych z kierowaniem do środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)
2018 3807 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2018 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 3808 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 3809 2018-05-19 Informacja Informacja Nr OKA.4210.8(10).2018.4336.X.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 3810 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 3811 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LXXI.451.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 3812 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/610/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON”
2018 3813 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 3814 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/267/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 3815 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/573/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 3816 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-352/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 3817 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/384/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018–2021
2018 3818 2018-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
2018 3819 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/347/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
2018 3820 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/348/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2018 3821 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 3822 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3823 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/602/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3824 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2190/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
2018 3825 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3826 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/327/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 3827 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/331/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
2018 3828 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
2018 3829 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3830 2018-05-22 Umowa Umowa Nr FIB/225/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś - mgr Tadeusza Wójtowicza oraz Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan
2018 3831 2018-05-22 Umowa Umowa Nr ZRP.272.3.227.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 maja 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan oraz Gminą Krzeszowice z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Krzeszowice - mgr inż. Wacława Gregorczyka
2018 3832 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/561/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 3833 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.42.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu w Krakowie, działającego, jako zarządca dróg powiatowych, Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice, jako zarządcy dróg gminnych, prowadzenie zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2018 roku
2018 3834 2018-05-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2018 r. do porozumienia Nr SON.031.15.2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Wysoka
2018 3835 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 z dnia 2 września 2015 r. Rady Powiatu Wielickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.
2018 3836 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 3837 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/398/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2018 3838 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 438/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3839 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 439/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3840 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 440/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 3841 2018-05-23 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-2/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3842 2018-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Łapanów
2018 3843 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3844 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 3845 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Starosty Olkuskiego z dnia 21 maja 2018 r. do Porozumienia z dnia 3.06.2002 r. w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii zawarty w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pomiędzy Panem Pawłem Piasnym - Starostą Olkuskim wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, zwanym w dalszej części porozumienia „Starostą”, a Panem Adamem Zielnikiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom, zwanym w dalszej części porozumienia „Burmistrzem”
2018 3846 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3847 2018-05-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2017 ROK
2018 3848 2018-05-24 Uchwała Uchwała Nr 73/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 rok.
2018 3849 2018-05-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 3850 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2018 3851 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tokarnia.
2018 3852 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3853 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2018 3854 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moszczenica
2018 3855 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr 1386/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3856 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Alwernia
2018 3857 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nazewnictwa ulicy w miejscowości Kwaczała
2018 3858 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/33/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Alwerni
2018 3859 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2018 3860 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/334/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3861 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 3862 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.330.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017roku.
2018 3863 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.333.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Maków Podhalański jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, jak również o nie dochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Maków Podhalański lub jej jednostkom podległym.
2018 3864 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.334.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
2018 3865 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.339.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Maków Podhalański.
2018 3866 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 3867 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2018 3868 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sucha Beskidzka.
2018 3869 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zaliczenia drogi ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2018 3870 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 3871 2018-05-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2018 r. o decyzji cofającej z urzędu koncesję na obrót ciepłem Miejskiego Przedsiębiorstwa Eneregtyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni
2018 3872 2018-05-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Maków Podhalański na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3873 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/582/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 3874 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 3875 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy i przyjęcia Regulaminu Infrastruktury Turystycznej "Róża Wiatrów"
2018 3876 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/593/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3877 2018-05-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Libiąża z dnia 23 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2017 rok
2018 3878 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/433/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3879 2018-05-29 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie 2017 r.
2018 3880 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kęty
2018 3881 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych
2018 3882 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/581/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3883 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 3884 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakliczyn .
2018 3885 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zakliczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3886 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732K Mucharz - Jaszczurowa
2018 3887 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grzymałów PLH120053
2018 3888 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3889 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3890 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3891 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3892 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Widnica PLH120076
2018 3893 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/391/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2018 3894 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/397/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 3895 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 3896 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018.
2018 3897 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy oraz odstępstwa od zakazu ich spożywania
2018 3898 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 3899 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/18 Rady Gminy Olesno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2018 3900 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/348/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Brzeźnica oddanych w najem jednostce organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
2018 3901 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3902 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu.
2018 3903 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/350/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Łączany, Chrząstowice, Tłuczań
2018 3904 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie  podziału gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3905 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/211/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łęgu
2018 3906 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/212/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Małcu
2018 3907 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/213/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy
2018 3908 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 3909 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/337/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 3910 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czchów na lata 2018 – 2021".
2018 3911 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
2018 3912 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 3913 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/376/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2018-2020
2018 3914 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/369/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 3915 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/373/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chełmek
2018 3916 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/375/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.
2018 3917 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2018 3918 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/543/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3919 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3920 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/549/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 3921 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/882/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 3922 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/883/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 3923 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/884/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3924 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/885/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielogłowy i Dąbrowa w Gminie Chełmiec
2018 3925 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 3926 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2018 3927 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 3928 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 3929 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 3930 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 3931 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3932 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 3933 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Kąśniance w miejscowości Kąśna Dolna
2018 3934 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Targ
2018 3935 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 3936 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/886/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II ” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3937 2018-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego
2018 3938 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brozek, zwanym dalej Przejmującym
2018 3939 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2018 3940 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr CII/2668/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Łąki”
2018 3941 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/494/ 2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2018 na terenie gminy Liszki
2018 3942 2018-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego