Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2527 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2528 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2529 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/317/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2530 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 2531 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Rytro, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2532 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie organizacji obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytro.
2018 2533 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro.
2018 2534 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/341/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2535 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 2536 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 2537 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/ 346/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2018.
2018 2538 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/351/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 2539 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/561/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2540 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/564/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", zmienionej Uchwałą Nr LI/537/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
2018 2541 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - Miasto na prawach powiatu
2018 2542 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2018 2543 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/568/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu
2018 2544 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/380/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 2545 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 2546 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Kozłów.
2018 2547 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2018
2018 2548 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozlowie.
2018 2549 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2018 2550 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2018 2551 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 r.”
2018 2552 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2018 2553 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek.
2018 2554 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 2555 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/331/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 2556 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 2557 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2018
2018 2558 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2559 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2018 2560 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/276/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2561 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/261/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwkowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 2562 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/278/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/184/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2018 2563 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz.
2018 2564 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/740/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 2565 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/741/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2018/2019.
2018 2566 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/743/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu przyrodniczego „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO” zrealizowanego w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”.
2018 2567 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/744/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stary Sącz.
2018 2568 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2569 2018-04-03 Informacja Informacja Nr PM.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2018 2570 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 2571 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadania pn. „Ciągi pieszo rowerowe i ścieżki rowerowe na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów w ciągu dróg powiatowych”
2018 2572 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadań pn. „Budowa parkingu Park & Ride Radziszów Centrum” oraz „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w miejscowości Rzozów”
2018 2573 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr II/386/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2574 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.335.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2575 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.336.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krynica-Zdrój
2018 2576 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XL/558/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2577 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Niedźwiedź na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 2578 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zakliczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2579 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.430.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2018 2580 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Podegrodzie
2018 2581 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/426/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2582 2018-04-04 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-31(14)/2017/2018/312/XIII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach
2018 2583 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oswiatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana.
2018 2584 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budzetu Gminy Trzciana dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2585 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/207/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkól podstwowych.
2018 2586 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 31 marca 2005r. w sprawie nadania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzciana.
2018 2587 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/210/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2018r.
2018 2588 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 2589 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 161/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2017 rok.
2018 2590 2018-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 405.11.3.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2018 2591 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2592 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2593 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-460-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2018 2594 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-461-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie
2018 2595 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-462-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2018 2596 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-466-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII-100-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 2597 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-467-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 2598 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-468-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 2599 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub w mieszkaniach chronionych
2018 2600 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/266/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2601 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr L/367/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2602 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/190/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 2603 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu
2018 2604 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2018 r.
2018 2605 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gręboszów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów na lata 2017-2020
2018 2606 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gręboszów na lata 2018 – 2021
2018 2607 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2018”.
2018 2608 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/351/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.
2018 2609 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2018 2610 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna.
2018 2611 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/356/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawicy.
2018 2612 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2018 2613 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2018 2614 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2018 2615 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji w ramach projektu redukcja emisji CO2 w Gminie Skrzyszów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza: Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji-SPR.
2018 2616 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawie przyznania dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców kaflowych i węglowych C.O. na nowe ekologiczne piece 5 klasy na paliwa stałe oraz na piece gazowe.
2018 2617 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów.
2018 2618 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż
2018 2619 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2018 roku.
2018 2620 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna.
2018 2621 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 2622 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2018 2623 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 423/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : nadania statutu Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
2018 2624 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 426/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 2625 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 430/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2018 2626 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/377/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
2018 2627 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku".
2018 2628 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/385/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 2629 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr LII/370/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na rok 2018"
2018 2630 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr LII/372/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 2631 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XL/408/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o dokonaniu podziału Gminy Chrzanów na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2632 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XL/409/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2633 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2634 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2635 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr L/553/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2636 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr VII/298/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pałecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2637 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr VII/300/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica”.
2018 2638 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2639 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/502/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2640 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu
2018 2641 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr L/364/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 dnia 07 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 2642 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 2643 2018-04-05 Informacja Informacja Nr OKA.4110.29.2017.195.RZ, OKA.4110.30.2017.195.RZ, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Przedsiebiorstwa Veolia Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2018 2644 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 1335/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 2645 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2018 r.
2018 2646 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.
2018 2647 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 2648 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 2649 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 08.08.2017 r., Nr X/121/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2018 2650 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2651 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2652 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 2653 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 -1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 2654 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce - Wieliczka – etap I”
2018 2655 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia”
2018 2656 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr II/382/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2018 2657 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr II/387/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 2658 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.334.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 2659 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.337.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2660 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.338.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2661 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2018 2662 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/303/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2018 roku.
2018 2663 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 2664 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 2665 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2666 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.
2018 2667 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 2668 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.428.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2669 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.429.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Limanowa.
2018 2670 2018-04-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie
2018 2671 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
2018 2672 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/421/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 roku
2018 2673 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.
2018 2674 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 287/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łososina Dolna na lata 2018 – 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łososina Dolna
2018 2675 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 289/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2676 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 290/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łososina Dolna
2018 2677 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/338/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2678 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/339/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2679 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/438/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2680 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/440/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i  szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2018 2681 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 2682 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/442/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do wydawania decyzji administracyjnych.
2018 2683 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/443/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania decyzji administracyjnych.
2018 2684 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/444/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu
2018 2685 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/445/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018
2018 2686 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
2018 2687 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 2688 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2689 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2690 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moszczenica
2018 2691 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 2692 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jordanów
2018 2693 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2018 2694 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/375/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2695 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/376/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2696 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/377/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zator
2018 2697 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/380/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator
2018 2698 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 547/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2699 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 548/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Gorlice
2018 2700 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 553/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 2701 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 554/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Gorlice
2018 2702 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 555/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2018 r.
2018 2703 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 558/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 2704 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/221/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 r.”
2018 2705 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/222/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na okręgi wyborcze.
2018 2706 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/223/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2707 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/224/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Polanka Wielka.
2018 2708 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/227/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 2709 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/274/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Książ Wielki na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2710 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamionka Wielka.
2018 2711 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2018 roku”.
2018 2712 2018-04-05 Informacja Informacja Nr OKR.4110.7.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 2713 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr 6/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 21/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018.
2018 2714 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2715 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stryszawa
2018 2716 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 2717 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/275/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2718 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/276/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Laskowa
2018 2719 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/417/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”
2018 2720 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach
2018 2721 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2722 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/422/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2723 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/360/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2724 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2725 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Racławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2726 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Racławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2727 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/357/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2018 2728 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/272/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2729 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.550.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w  Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna
2018 2730 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2731 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2018 roku
2018 2732 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2733 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/323/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czchów na okręgi wyborcze.
2018 2734 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/324/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2735 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/916/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2736 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2018 2737 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2018 r.”
2018 2738 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2739 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/492/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2018”
2018 2740 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/498/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2741 2018-04-06 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-39(17)/2017/2018/222/XII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni
2018 2742 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2018 roku„
2018 2743 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2744 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2745 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2018 roku.
2018 2746 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 2747 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/513/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2748 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/516/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2018 2749 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/399/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2750 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/402/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwanowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2751 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2752 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/404/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2018 2753 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/408/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2754 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/409/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2755 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/273/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy książ Wielki na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2756 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/398/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 2757 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/92/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/360/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Łużna wsparcia przyznanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, w ramach umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne dla Spółdzielni Socjalnej „Pogórze” z siedzibą: 38-322 Łużna 723
2018 2758 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok
2018 2759 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
2018 2760 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego.
2018 2761 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 2762 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 2763 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie i nadania jej Statutu
2018 2764 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/328/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2018 roku”
2018 2765 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/271/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na2018 rok
2018 2766 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2018 roku.
2018 2767 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/414/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 2768 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/420/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2018 roku
2018 2769 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/423/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną
2018 2770 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/335/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2771 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 2772 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2018 2773 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok
2018 2774 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018 rok Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 roku
2018 2775 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 2776 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2018.
2018 2777 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/183/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2018 2778 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Racławice na lata 2018-2024”.
2018 2779 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/215/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 2780 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
2018 2781 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2782 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 2783 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/266/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2784 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2785 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/270/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2018 roku”.
2018 2786 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/273/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz logopedów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie.
2018 2787 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.547.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2788 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.549.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, której tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
2018 2789 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.561.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku”.
2018 2790 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 25.07.2017 r., Nr X/119/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 2791 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/119/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 2792 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/220/ZDW/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Skawina zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2793 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2794 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2795 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2018 2796 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12.04.2017 r., Nr X/24/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej”
2018 2797 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/85/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia w m. Trojanowice, Januszowice i Przybysławice – etap II”
2018 2798 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-344/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-315/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze Niżne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 2799 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-345/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łapsze Wyżne
2018 2800 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-346/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2018 2801 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze w 2018 roku"
2018 2802 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy Brzeszcze
2018 2803 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 2804 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 2805 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 2806 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krościenko nad Dunajcem i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
2018 2807 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
2018 2808 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2018 2809 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016 r.
2018 2810 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2018 2811 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/339/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2018 2812 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury: „Gminne Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem” oraz nadania jej nowego statutu.
2018 2813 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 10 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 2814 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2815 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/518/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2816 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/519/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2018 roku”
2018 2817 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/521/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
2018 2818 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr 295/XL/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 2819 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr 301/XL/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr 284/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2820 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/256/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych
2018 2821 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 2822 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 2823 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2018 roku.
2018 2824 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 2825 2018-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 23 marca 2017 r. Sprawozdanie z dnia 30.01.2018 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach o zrealizowanych w 2017 zadaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019.
2018 2826 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2827 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2018 2828 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2829 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/554/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2830 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2018 2831 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2018 2832 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody przez Gminę Biały Dunajec
2018 2833 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 2834 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Biały Dunajec
2018 2835 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr VII/297/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2836 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr VII/306/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2018 2837 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/371/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 2838 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/372/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2018 roku
2018 2839 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2018 2840 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 2841 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2018 2842 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2843 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
2018 2844 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR”.
2018 2845 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 2846 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2018 roku”
2018 2847 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzezawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2848 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2018 2849 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 2850 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/521/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2851 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/522/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2852 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX /201/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2853 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/202/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2854 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2018 r.” i uchylenia uchwały Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r.
2018 2855 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2856 2018-04-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Niepołomice
2018 2857 2018-04-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 2858 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 2859 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2860 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/407/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014 r. o uchwaleniu Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych Gminy Chrzanów
2018 2861 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.553.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 2862 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.563.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 2863 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 2864 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 2865 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 2866 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typuoraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole w GminieCzchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
2018 2867 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/326/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2018 2868 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/327/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Czchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2869 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/328/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów.
2018 2870 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Czchowa.
2018 2871 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Klub Dziecięcy „MIŚ” w Czchowie.
2018 2872 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Złotej.
2018 2873 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Jurkowie.
2018 2874 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Domosławicach.
2018 2875 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czchowie.
2018 2876 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Tymowej.
2018 2877 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/913/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2018 2878 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/917/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
2018 2879 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/938/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 roku
2018 2880 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.426.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 2881 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/499/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2882 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.431.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 2883 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.432.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2018 r.
2018 2884 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2885 2018-04-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2886 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/555/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2018 roku
2018 2887 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/557/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice
2018 2888 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kęty dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2018 2889 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2018 rok
2018 2890 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2891 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2892 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/699/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2893 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2525/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018.
2018 2894 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2526/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 2895 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2532/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 2896 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2535/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2018 2897 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2536/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
2018 2898 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2537/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.
2018 2899 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2538/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.
2018 2900 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2539/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.
2018 2901 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2540/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.
2018 2902 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2541/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.
2018 2903 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2542/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
2018 2904 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2543/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie
2018 2905 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2544/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.
2018 2906 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2545/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.
2018 2907 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2546/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.
2018 2908 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2547/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.
2018 2909 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2548/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.
2018 2910 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2549/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.
2018 2911 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2550/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.
2018 2912 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2551/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.
2018 2913 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2552/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.
2018 2914 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2553/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2915 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2556/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.
2018 2916 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 2917 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2018 2918 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/203/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Lipnica Wielka
2018 2919 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 2920 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/205/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2921 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Branżowej I stopnia w Lipnicy Wielkiej
2018 2922 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2923 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2924 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipnica Wielka
2018 2925 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2018 roku
2018 2926 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /217/ 2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka
2018 2927 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/250/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 2928 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2929 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w jednostce budżetowej Powiatu Miechowskiego - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2018 2930 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 2931 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/324/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2932 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowy Targ
2018 2933 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/326/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/178/2016 z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Nowy Targ.
2018 2934 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/327/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2018 2935 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”
2018 2936 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2018 rok”
2018 2937 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2018 2938 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotłów węglowych na gazowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020
2018 2939 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LII/367/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów
2018 2940 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/389/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 18 września 2017r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
2018 2941 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 2942 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi
2018 2943 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 2944 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/390/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2945 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/391/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2946 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/395/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2018 2947 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/396/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2018.
2018 2948 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/297/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2018
2018 2949 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzysstania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Gołcza
2018 2950 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2951 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2952 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 2953 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 2954 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stryszów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 2955 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 2956 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2018 roku
2018 2957 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/370/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej
2018 2958 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/371/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6
2018 2959 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 284 w mieście Bobowa
2018 2960 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/374/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 2961 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa.
2018 2962 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iwkowa na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwkowa
2018 2963 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2964 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwkowa na lata 2018 - 2021
2018 2965 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2017
2018 2966 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr F.3035.1.2018.SM Burmistrza Tuchowa z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 2967 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2018 2968 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.366.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rzuchowej w placówkę opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego
2018 2969 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.368.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w  Ciężkowicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ciężkowicach
2018 2970 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.369.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w  Ryglicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ryglicach
2018 2971 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.370.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w  Tuchowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Tuchowie
2018 2972 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.371.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Radłowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Radłowie
2018 2973 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.372.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w  Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w  Zbylitowskiej Górze
2018 2974 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.373.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zbylitowskiej Górze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe, w Zbylitowskiej Górze
2018 2975 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.379.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2976 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.382.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
2018 2977 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2978 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1135/18 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2017 rok
2018 2979 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 2980 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 2981 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/523/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2982 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/530/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/514/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 2983 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/531/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 2984 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/533/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2985 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/206/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2018 2986 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2018 2987 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 2988 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/224/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2989 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 786/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2018 2990 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2991 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2992 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2018 roku.
2018 2993 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok
2018 2994 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2995 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2996 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 2997 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 2998 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2018 roku
2018 2999 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanego przez Gminę Wadowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 3000 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 3001 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3002 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/492/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3003 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/494/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3004 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/495/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2018 3005 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/502/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski oraz ustanowienia pomników przyrody
2018 3006 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr 1337/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3007 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.424.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3008 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.425.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3009 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.427.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2018 3010 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.432.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 3011 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2018 3012 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2018 3013 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/305/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Budzów
2018 3014 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 3015 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 3016 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3017 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3018 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/235/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2018 r.
2018 3019 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2018 3020 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2018 3021 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej zatrudnionej w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2018 3022 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr VI/45/2015 z dnia 30.04.2015 r. poprzez uchylenie dotychczasowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice i przyjęciu nowego statutu.
2018 3023 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku
2018 3024 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ryglice.
2018 3025 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/370/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Ryglice
2018 3026 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 3027 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2018 roku
2018 3028 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/373/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia ośmioletniej Szkole Podstawowej w Kowalowej.
2018 3029 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/374/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 3030 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/375/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2018 3031 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/376/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem wadzącym jest Gmina Ryglice oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3032 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2018 3033 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/378/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/80/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego pensum nauczycieli etatu łączonego.
2018 3034 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/379/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryglice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3035 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/380/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryglice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3036 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice
2018 3037 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXXII/220/17
2018 3038 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/242/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2018 rok
2018 3039 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/243/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ropa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3040 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3041 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.
2018 3042 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Łosie
2018 3043 2018-04-11 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2018 3044 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2018 r.
2018 3045 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/303/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3046 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/304/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3047 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 3048 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 3049 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3050 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 3051 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/734/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 758, 851, 853, 921, 926
2018 3052 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/739/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” zmienionej uchwałą nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego
2018 3053 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/307/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów
2018 3054 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/358/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 3055 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 3056 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 3057 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2018 roku.
2018 3058 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sucha Beskidzka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3059 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sucha Beskidzka.
2018 3060 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2018 3061 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2018 3062 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 3063 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3064 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/579/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebinia, określenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 3065 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2018 3066 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/581/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2018 3067 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/582/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Trzebinia.
2018 3068 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. i Uchwałą Nr XLII/400/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r.
2018 3069 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/301/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 3070 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 3071 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3072 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
2018 3073 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Uście Gorlickie, oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3074 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2018 3075 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 3076 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/349/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2018 3077 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/350/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2018.
2018 3078 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/351/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 3079 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie
2018 3080 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.319.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 3081 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.323.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku”.
2018 3082 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.325.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.
2018 3083 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/402/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 3084 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/406/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/396/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. zarządzającej pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3085 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 3086 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/410/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku
2018 3087 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2018 roku”
2018 3088 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 3089 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/416/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2018 3090 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/419/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
2018 3091 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/304/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 3092 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/305/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pałecznica
2018 3093 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/18 Rady Gminy Olesno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno
2018 3094 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr 288/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2018 3095 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 rok
2018 3096 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/380/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2018 r.
2018 3097 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3098 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/385/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2018 3099 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/386/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2018 3100 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/387/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 3101 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/388/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
2018 3102 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr 514/189/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 3103 2018-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu miasta Gorlice za 2017 rok
2018 3104 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 3105 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/323/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – wieś Mystków część działek nr 1405/1, 1405/8, 1405/9
2018 3106 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3107 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3108 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba
2018 3109 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2018 3110 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu
2018 3111 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/546/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 3112 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2018 roku
2018 3113 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2018 3114 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Wiśniowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2018 3115 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Śnietnicy
2018 3116 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3117 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 3118 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Ciężkowice, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3119 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3120 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/58/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2018 3121 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3122 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2018 3123 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV / 187 / 2018 Rady Gminy Racławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Racławice odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 3124 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2018 3125 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 3126 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łukowica
2018 3127 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/186/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 3128 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łukowica w latach 2018 – 2027  oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łukowica.
2018 3129 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 3130 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3131 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łukowica.
2018 3132 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2018r”.
2018 3133 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Łukowica za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.
2018 3134 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszów, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 3135 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/266/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: dokonania podziału Gminy Kościelisko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3136 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 3137 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3138 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3139 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3140 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2018 r.
2018 3141 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2018 3142 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 3143 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2018 3144 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r
2018 3145 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r
2018 3146 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2018 roku
2018 3147 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia
2018 3148 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/407/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3149 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/508/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3150 2018-04-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2018 3151 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Gorlice
2018 3152 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gródek nad Dunajcem na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3153 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem.
2018 3154 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 3155 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację zatoki postojowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 3156 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3157 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr 1351/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3158 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr 1358/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3159 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/595/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3160 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/594/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3161 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/584/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2018 3162 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/585/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3163 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/580/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 3164 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/586/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3165 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 3166 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 3167 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 3168 2018-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim
2018 3169 2018-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 61/755/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok
2018 3170 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/344/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3171 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3172 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/346/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 sierpnia 2009 r.
2018 3173 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3174 2018-04-17 Informacja Informacja Nr 2836.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 marca 2018 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2017 rok
2018 3175 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 3176 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 3177 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Lanckorona
2018 3178 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2018 roku
2018 3179 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/378/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 3180 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 3181 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/429/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja na rok 2018”
2018 3182 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3183 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawoja
2018 3184 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 3185 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poronin
2018 3186 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poronin w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 3187 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/249/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2018 3188 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3189 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie na rok szkolny 2018/2019 w związku z realizacją projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 3190 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2018 3191 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/246/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2018 3192 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ryglice
2018 3193 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/383/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa
2018 3194 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa
2018 3195 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny
2018 3196 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/386/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa
2018 3197 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/387/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2018 3198 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/388/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka
2018 3199 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa
2018 3200 2018-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.11.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1, § 3 ust. 2, § 3 ust. 3  i § 5 ust. 2  załącznika nr 1 do uchwały Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku
2018 3201 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/379/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2018 3202 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/368/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3203 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr L/405/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 3204 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr L/409/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r.
2018 3205 2018-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ZP.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Limanowa
2018 3206 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 3207 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 3208 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 3209 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2018 3210 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3211 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3212 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”.
2018 3213 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/264/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu obejmującego działkę ew. nr 3694/8 oraz część działki ew. nr 8777
2018 3214 2018-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2017 rok
2018 3215 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
2018 3216 2018-04-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3217 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3218 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3219 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3220 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3221 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3222 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/226/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3223 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3224 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3225 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3226 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3227 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3228 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/420/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3229 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/421/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2018 roku
2018 3230 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/427/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu – Klub samopomocy oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2018 3231 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/428/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Szerzyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Szerzyny
2018 3232 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/429/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3233 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/430/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3234 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/487/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Liszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3235 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/488/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 3236 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/348/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2018 3237 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XL/549/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 3238 2018-04-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068
2018 3239 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 3240 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/486/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3241 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2018 3242 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Uście Gorlickie
2018 3243 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Skwirtne.
2018 3244 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowościach Nowica i Kunkowa
2018 3245 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/364/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Gładyszów, Smerekowiec i Zdynia
2018 3246 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Brunary i Śnietnica.
2018 3247 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Banica i Izby
2018 3248 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2566/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.
2018 3249 2018-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”.
2018 3250 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 i likwidacji wchodzących w jego skład Branżowej Szkoły I stopnia nr 24 w Krakowie, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 w Krakowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Krakowie.
2018 3251 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 3252 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 3253 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 3254 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/587/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana Dolna
2018 3255 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/586/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/551/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2018 roku.
2018 3256 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/584/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mszana Dolna.
2018 3257 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 3258 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 3259 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2018
2018 3260 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/585/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018- 2022.
2018 3261 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/337/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2018 3262 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 3263 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2018 3264 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr 196/32/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3265 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr 197/37/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3266 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr 198/42/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3267 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr 199/44/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3268 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr 199/45/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/37/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3269 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 3270 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2018.
2018 3271 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Szczurowa na stałe obwody głosowania
2018 3272 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3273 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 3274 2018-04-23 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3275 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3276 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy „Uście Gorlickie I” – w miejscowości Wysowa-Zdrój i Ropki
2018 3277 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/573/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3278 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/575/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3279 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/577/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce os. Bogucice
2018 3280 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/578/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Brzegach
2018 3281 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/579/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kokotowie
2018 3282 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/580/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lednicy Górnej
2018 3283 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/581/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Małej Wsi
2018 3284 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/582/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Śledziejowicach
2018 3285 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/583/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2018 3286 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/596/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3287 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/597/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3288 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 3289 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr LI/423/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3290 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr 297/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 3291 2018-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2018 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1950 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na przebudowie chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1950 Siepraw - Grabie w m. Siepraw- ul. Ks. J. Przytockiego oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na remoncie pobocza drogi powiatowej Zawada – Siepraw w m. Siepraw - ul. Anieli Salawy
2018 3292 2018-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2018 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1943 na terenie gminy Siepraw (ulica Lipowa – Siepraw) w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu chodnika dla pieszych
2018 3293 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2582/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”
2018 3294 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Nr DKR-5242-42/18 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Jerzmanowice-Przeginia na obwody głosowania
2018 3295 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Nr DKR-5242-42/18 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Jerzmanowice-Przeginia na okręgi wyborcze
2018 3296 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII. Nz/396/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3297 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/843/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 3298 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/851/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmiec w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmiec.
2018 3299 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/852/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: połączenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Klęczanach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu
2018 3300 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/853/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/470/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu.
2018 3301 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/855/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec.
2018 3302 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2018 3303 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 3304 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 3305 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 3306 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz.950)
2018 3307 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/381/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Palczowice oraz nadania nazwy ulicy w sołectwie Laskowa, gmina Zator
2018 3308 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2018 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłóż dróg powiatowych
2018 3309 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 3310 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Gminy Łużna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3311 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 3312 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 3313 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Rytro publicznym przedszkolu
2018 3314 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłatypodatków, stanowiących dochód budzetu Gminy Rytro za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3315 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr 1360/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3316 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr 1364/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 3317 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/377/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 3318 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/383/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna.
2018 3319 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korzenna.
2018 3320 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/577/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 3321 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/430/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3322 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/427/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 3323 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/425/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania.
2018 3324 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/418/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów.
2018 3325 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/124/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/425/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/386/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3326 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 3327 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/383/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 3328 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 3329 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/391/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3330 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 3331 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/393/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz
2018 3332 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu
2018 3333 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3334 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 3335 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/846/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 3336 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/847/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 3337 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/848/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 3338 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/849/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 3339 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/850/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 3340 2018-04-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta, 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
2018 3341 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/433/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/404/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2018 3342 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3343 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 3344 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3345 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/416/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
2018 3346 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2018 rok
2018 3347 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3348 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 3349 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/433/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/391/2017 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innych formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 3350 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/434/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2018 3351 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/437/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem cmentarzy.
2018 3352 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XL/610/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza przy ul. Floriańskiej.
2018 3353 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XL/606/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10  marca 2004 roku (z póź. zmianami) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2018 3354 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 3355 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3356 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 3357 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 3358 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wietrzychowice instrumentem płatniczym
2018 3359 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 3360 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łabowa.
2018 3361 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawie podziału Gminy Łabowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Łabowa,
2018 3362 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3363 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3364 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3365 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3366 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3367 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3368 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3369 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3370 2018-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2017
2018 3371 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/385/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko
2018 3372 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/386/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce
2018 3373 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 437/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 3374 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 436/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2018 roku
2018 3375 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 435/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2018 3376 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 432/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2018 3377 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/419/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
2018 3378 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3379 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3380 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 3381 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr LI/340/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 3382 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 3383 2018-04-27 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. do porozumienia Nr 5.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 3384 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 3385 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
2018 3386 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/426/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 3387 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3388 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 3389 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2018 3390 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Kazimierza Krok przy kontrasygnacie podinspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2018 3391 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem'' a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3392 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem" a Gminę Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3393 2018-04-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego
2018 3394 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2018 3395 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2018 3396 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/941/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2018 3397 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/942/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim.
2018 3398 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/943/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych.
2018 3399 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/944/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
2018 3400 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/951/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu.
2018 3401 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/953/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3402 2018-04-27 Komunikat Komunikat Nr 4/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3403 2018-04-27 Komunikat Komunikat Nr 5/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3404 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3405 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 3406 2018-04-30 Postanowienie Postanowienie Nr DKR-5242-72/18 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Mogilany na obwody głosowania
2018 3407 2018-04-30 Postanowienie Postanowienie Nr DKR-5242-72/18 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Mogilany na okręgi wyborcze
2018 3408 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Szerzyny w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 3409 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/462/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII (259) 06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
2018 3410 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/464/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 3411 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 3412 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2018 3413 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 3414 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 3415 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/556/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r.
2018 3416 2018-04-30 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3417 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 3418 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia
2018 3419 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;
2018 3420 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok
2018 3421 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Alwerni
2018 3422 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.341.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3423 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.343.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój
2018 3424 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.344.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.40.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3425 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.345.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój
2018 3426 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.347.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2018 roku
2018 3427 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 3428 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/364/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3429 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/397/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 3430 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/579/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 3431 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/580/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2018 3432 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/582/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2018 3433 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/412/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 3434 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/414/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 3435 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/419/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2018 3436 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 3437 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr 687/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 3438 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/343/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3439 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/344/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2018 3440 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2018 3441 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 3442 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3443 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/348/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna
2018 3444 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3445 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. – w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Modlnica.
2018 3446 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/410/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3447 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/412//2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Trzyciąż.
2018 3448 2018-04-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-55(8)/2017/2018/1202/III/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini
2018 3449 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2018 3450 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Graboszyce, gmina Zator
2018 3451 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2018 3452 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3453 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska
2018 3454 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/751/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 3455 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/752/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny ,,Stawy” w Starym Sączu oraz zasad wypożyczania sprzętu pływającego na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym Sączu.
2018 3456 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów