Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8080 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2018 8081 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie wykonanie prac sondażowych miejscu ujawnienia ludzkich szczątków podczas inwestycji drogowej w Gorlicach, prac badawczych i pochówku ujawnionych szczątków
2018 8082 2018-12-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. do Porozumienia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ w zakresie wykonania prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914 – 1923, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu
2018 8083 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rabka - Zdrój
2018 8084 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2018 8085 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 5 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2018 8086 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2018 8087 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 8088 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8089 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 8090 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/210/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spytkowice.
2018 8091 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8092 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8093 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 8094 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 8095 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8096 2018-12-03 Informacja Informacja Nr RID.7151.79.2018.EG Wójta Gminy Rzezawa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie Gminy Rzezawa
2018 8097 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 8098 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2018 8099 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Chełmek
2018 8100 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
2018 8101 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 8102 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 8103 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2018 8104 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2018 8105 2018-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8106 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 8107 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie
2018 8108 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8109 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biecz
2018 8110 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8111 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 8112 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 8113 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 3 grudnia 2018 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 302 w Żegocinie i 304 w Łąkcie Górnej
2018 8114 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8115 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 8/I/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2018 8116 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 71/XXV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej ZGZG na 2018 rok
2018 8117 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/6/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 8118 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/15/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III"
2018 8119 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/16/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR
2018 8120 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/17/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
2018 8121 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 8122 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 8123 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka
2018 8124 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obwiązującego na terenie Gminy Polanka Wielka
2018 8125 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 8126 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 8127 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2018 8128 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2018 8129 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 8130 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 8131 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2018 8132 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 8133 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 8134 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8135 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Nowy Wiśnicz
2018 8136 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8137 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8138 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 8139 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 8140 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2019 roku
2018 8141 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 8142 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 8143 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018 r.
2018 8144 2018-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zembrzyce
2018 8145 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8146 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
2018 8147 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8148 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zembrzyce
2018 8149 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8150 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8151 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe
2018 8152 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2018 8153 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych
2018 8154 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłaj
2018 8155 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok
2018 8156 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8157 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8158 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2018 8159 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 8160 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8161 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 8162 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 8163 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków
2018 8164 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
2018 8165 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2019 rok
2018 8166 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8167 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 8168 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 8169 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
2018 8170 2018-12-05 Informacja Informacja Nr OKR.4110.19.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach
2018 8171 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr INz/18/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienionej uchwałą nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia
2018 8172 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8173 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku węzeł Biskupice – węzeł Bukowska Wola położonej w Gminie Miechów
2018 8174 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2018 8175 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr X/211/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2018 8176 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 8177 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/382/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2018 8178 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 8179 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 8180 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej
2018 8181 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8182 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku.
2018 8183 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 .
2018 8184 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2019.
2018 8185 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 8186 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2018 8187 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów
2018 8188 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości i w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8189 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 8190 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 8191 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8192 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 8193 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 8194 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8195 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8196 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8197 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.
2018 8198 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 8199 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 8200 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 8201 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 8202 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 8203 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 8204 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2019 roku.
2018 8205 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2019 r.
2018 8206 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w  2019 roku.
2018 8207 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska
2018 8208 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 8209 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8210 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2018 8211 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8212 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8213 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Moszczenica
2018 8214 2018-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8215 2018-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 8216 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statutu Gminy Radłów.
2018 8217 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
2018 8218 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr CRU/PK/523/2018 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8219 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8220 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8221 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8222 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 8.02.2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1.Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 8223 2018-12-07 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 października 2018 r. zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim ( Dz.Urz.Województwa Małopolskiego z 2012r. poz. 479) zawarty pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka, zwanym dalej „Przekazującym” a, Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez: 1.Starostę Nowosądeckiego — Marka Pławiaka; 2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Antoniego Koszyka, zwanym dalej „Przejmującym”
2018 8224 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 8225 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminę Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 8226 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8227 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2018 8228 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny
2018 8229 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Pawła Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8230 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki
2018 8231 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2018 8232 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2018 8233 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 8234 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8235 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr ii/11/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8236 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 8237 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2019r. na obszarze Gminy Żegocina.
2018 8238 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2018 8239 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018r.
2018 8240 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Żegocina w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023
2018 8241 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w  ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2018 8242 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 8243 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr ii/16/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2018 8244 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 8245 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 8246 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8247 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Miasto Zakliczyn.
2018 8248 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2018 8249 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Zakliczynie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2018 8250 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8251 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 8252 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 8253 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z  dnia 27  kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8254 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2018 8255 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki
2018 8256 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 8257 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwanowice
2018 8258 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 8259 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żegocina
2018 8260 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 8261 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i  od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 8262 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8263 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
2018 8264 2018-12-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2018 8265 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 8266 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8267 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.
2018 8268 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna.
2018 8269 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
2018 8270 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8271 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2019-2023.
2018 8272 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamionka Wielka
2018 8273 2018-12-07 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-18(10)/2018/21725/V/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła SYNTHOS DWORY 2 Sp. z o.o. SD4 Sp. komandytowa z siedzibą w Oświęcimiu
2018 8274 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Osiek
2018 8275 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8276 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009r. dotyczącego Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli.
2018 8277 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 8278 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 8279 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 8280 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2018 8281 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2019
2018 8282 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8283 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
2018 8284 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 8285 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8286 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie
2018 8287 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych dla podmiotów, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
2018 8288 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 8289 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat
2018 8290 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz miejsc sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 8291 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów
2018 8292 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice
2018 8293 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2019.
2018 8294 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 8295 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II.21.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8296 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8297 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2018 8298 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 8299 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2018 8300 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2018 8301 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 8302 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 8303 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 8304 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
2018 8305 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8306 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8307 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8308 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8309 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej
2018 8310 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2018 8311 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Muszyna Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji: os. Śródmieście, os. Piłsudskiego i sołectwo Jastrzębik
2018 8312 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 8313 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 r.
2018 8314 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8315 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 8316 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 8317 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8318 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach i zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.
2018 8319 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie
2018 8320 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilany.
2018 8321 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mogilany miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych.
2018 8322 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 8323 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2019 r.
2018 8324 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.
2018 8325 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2018 8326 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów
2018 8327 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 8328 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 8329 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr I/16/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 8330 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8331 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na 2018 rok.
2018 8332 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 8333 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 8334 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 8335 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8336 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8337 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8338 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznaniapomocy w zakresie dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 8339 2018-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8340 2018-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8341 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8342 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8343 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa
2018 8344 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2018 8345 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 8346 2018-12-10 Informacja Informacja Nr OKR.4110.44.2018.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 8347 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 8348 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów
2018 8349 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8350 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8351 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8352 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8353 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 8354 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 8355 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz
2018 8356 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2019
2018 8357 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8358 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8359 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 8360 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu
2018 8361 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu
2018 8362 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz
2018 8363 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami
2018 8364 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8365 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 8366 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 8367 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 8368 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 8369 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 8370 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski”
2018 8371 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8372 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 8373 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8374 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w gminie Rzepiennik Strzyżewski” na lata 2019-2023
2018 8375 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8376 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2018 8377 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 8378 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 8379 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 8380 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8381 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8382 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2018 8383 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 8384 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa.
2018 8385 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2018 8386 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8387 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8388 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Rzezawa w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 – 2023.
2018 8389 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 8390 2018-12-11 Informacja Informacja Nr OKA.4210.54.2018.1883.XIV.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie
2018 8391 2018-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8392 2018-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8393 2018-12-11 Informacja Informacja Nr OKR.4110.45.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie.
2018 8394 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany
2018 8395 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2018 8396 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2018 8397 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8398 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2018 8399 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany
2018 8400 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na rok 2018 ustalonego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-412/104/18 z dnia 28 lutego 2018 roku
2018 8401 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8402 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka w roku 2019 pn.”Gminne becikowe”
2018 8403 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Pcim, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2018 8404 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 8405 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8406 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 8407 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 8408 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8409 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2018
2018 8410 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8411 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”
2018 8412 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 8413 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2018 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu remontu zatoki postojowej na długości 300 m oraz poprawie bezpieczeństwa
2018 8414 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 223/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko
2018 8415 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 434/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina
2018 8416 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 589/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łużna Nr XXXIII/267/17 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 138 w Biesnej, część działki Nr 480/1, część działki Nr 2118/4, część działki Nr 580 w Łużnej, część działki Nr 140/1 w Mszance
2018 8417 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 590/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łużna Nr XL/318/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 84/1 w Biesnej
2018 8418 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 633/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLVII.536.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenie sposobu gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie ustalenia limitu drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego z lasów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku
2018 8419 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 724/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8420 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 725/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8421 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 727/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXXVI/252/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8422 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1378/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ze skarg W.Z. i M.L. na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXXXI/1239/13 z dnia 11 września 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”
2018 8423 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1648/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ze skargi I.G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XXIV.144.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica-Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2018 8424 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/3/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 8425 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 8426 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 listopada 2018 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określeniu zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia
2018 8427 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania imienia Wielozawodowemu Zespołowi Szkół w Zatorze
2018 8428 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Zator "Posiłek w szkole i w domu”
2018 8429 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8430 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 8431 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 8432 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 8433 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8434 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zmienionej uchwałą Nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r.
2018 8435 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 8436 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/224/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXX/286/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2018 8437 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 8438 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8439 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 8440 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania i zapewnienie posiłku „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2018 8441 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 9 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 8442 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 10 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 8443 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 11 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8444 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
2018 8445 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów.
2018 8446 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8447 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8448 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8449 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 8450 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2018 8451 2018-12-12 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-32(4)/2018/188/XIIIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2018 8452 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 8453 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 8454 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 8455 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8456 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8457 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/276/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 8458 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8459 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8460 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8461 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/334/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8462 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8463 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8464 2018-12-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2018 8465 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XI/31/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Bolesław i Mędrzechów
2018 8466 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8467 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8468 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Nowe Brzesko
2018 8469 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8470 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8471 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8472 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2018 8473 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 8474 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 8475 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 8476 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2018 8477 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2018 8478 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2018 8479 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 8480 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2018 8481 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 8482 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju
2018 8483 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Czernichów i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Czernichów i Zabierzów
2018 8484 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8485 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
2018 8486 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2018 8487 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018
2018 8488 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 8489 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 8490 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 8491 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice
2018 8492 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Słopnice
2018 8493 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice
2018 8494 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8495 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 8496 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 8497 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale Budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 8498 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8499 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8500 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Nowy  Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w  niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym.
2018 8501 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
2018 8502 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 8503 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 8504 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.
2018 8505 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2018 8506 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8507 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2018 8508 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2019.
2018 8509 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2018 8510 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr I/10//18 Rady Gminy Olesno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2019.
2018 8511 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Olesno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 8512 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice
2018 8513 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8514 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8515 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 8516 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8517 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.”
2018 8518 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego (świadczenia pieniężnego) na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą ze środków wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.”
2018 8519 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna
2018 8520 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 8521 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 8522 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr 1/2/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 8523 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2018 8524 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8525 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8526 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/03/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 8527 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/04/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2019 r.
2018 8528 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/05/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2019
2018 8529 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 roku
2018 8530 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 8531 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów-14”, „Chochołów-15” i „Ciche-28”
2018 8532 2018-12-13 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-36(6)/2018/24465/III/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2018 8533 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8534 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8535 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2018 8536 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach
2018 8537 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 8538 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn
2018 8539 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 8540 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice ” na lata 2019 – 2023
2018 8541 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8542 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8543 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 8544 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 8545 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 8546 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8547 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
2018 8548 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8549 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8550 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Stawy rekreacyjne w Laskowej
2018 8551 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Laskowa oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 8552 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 8553 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa
2018 8554 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat
2018 8555 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 8556 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8557 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa.
2018 8558 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8559 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8560 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2018 8561 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 8562 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2018 8563 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/291/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 8564 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2018 8565 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2018 8566 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2018 8567 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2018 8568 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8569 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8570 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 8571 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 8572 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gorlice
2018 8573 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8 /18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8574 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9 /18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8575 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2018 8576 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 8577 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2018 8578 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Oświęcim, którzy ponieśli zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 8579 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 8580 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oświęcim
2018 8581 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8582 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/35/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8583 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/28/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna
2018 8584 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8585 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie posiłku „Pomoc Gminy Korzenna w zakresie posiłku ” na lata 2019-2023.
2018 8586 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.
2018 8587 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o. o. na terenie Gminy Korzenna.
2018 8588 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/30/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez "DUNAJEC" Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy Korzenna.
2018 8589 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8590 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/31/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Korzenna w roku kalendarzowym 2019.
2018 8591 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8592 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna
2018 8593 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 8594 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 8595 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Maków Podhalański w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 – 2023.
2018 8596 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8597 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023.
2018 8598 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 8599 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 8600 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2019 r.
2018 8601 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim
2018 8602 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 1580/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 8603 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 8604 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach
2018 8605 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny.
2018 8606 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2018 8607 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2019 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2018 8608 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2018 8609 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 8610 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8611 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8612 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola „ w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu „ na lata 2019-2023.
2018 8613 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 8614 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/296/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: Zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2018 8615 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat dla Dunajec sp. z o.o., do taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzją z dnia 07 czerwca 2018 roku, Znak Sprawy: KR.RET.070.278.2018 - dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-01-2019 roku do 31-12-2019 rokuw grupie taryfowej I – gospodarstwa domowe (odbiorcy wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych).
2018 8616 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wadowice
2018 8617 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice.
2018 8618 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: w sprawie zmian w Uchwale w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
2018 8619 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8620 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 1/XII/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej
2018 8621 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 8622 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 8623 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8624 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8625 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8626 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Krzeszowice” na lata 2019 – 2023
2018 8627 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubien z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 8628 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 8629 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2018 8630 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
2018 8631 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”
2018 8632 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8633 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 7/XII/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2019 rok.
2018 8634 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 8635 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8636 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II / 12 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8637 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w  2019 roku
2018 8638 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 8639 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2019 rok .
2018 8640 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2019  rok .
2018 8641 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2018 8642 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8643 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 8644 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8645 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2018 8646 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/7/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8647 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/8/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8648 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/13/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 8649 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/14/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 8650 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/16/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica
2018 8651 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/17/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pałecznica
2018 8652 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8653 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8654 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 8655 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8656 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8657 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8658 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 8659 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
2018 8660 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Gnojnik
2018 8661 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8662 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8663 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 8664 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 8665 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2018 8666 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 8667 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8668 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8669 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8670 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2018 8671 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8672 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 8673 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 8674 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 8675 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8676 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2018 8677 2018-12-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2018 r. do POROZUMIENIA NR 2/2016 w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 8678 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a także podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8679 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 8680 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8681 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8682 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2019.
2018 8683 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach Zabrzeż i Szczereż
2018 8684 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. "Program Opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”
2018 8685 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .
2018 8686 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 8687 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 8688 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8689 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8690 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8691 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-8/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8692 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-9/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8693 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-10/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8694 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-11/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 8695 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II-12/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 8696 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 9/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/XXXV/18Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2019 rok
2018 8697 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 roku.
2018 8698 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8699 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Radziemice
2018 8700 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Radziemice
2018 8701 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8702 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 8703 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu i nadania statutu
2018 8704 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8705 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 8706 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 rok
2018 8707 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr ii/19/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2018 8708 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Trzciana
2018 8709 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 8710 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8711 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8712 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków.
2018 8713 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8714 2018-12-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-38(5)/2018/257/XIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
2018 8715 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2018 8716 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2019 rok
2018 8717 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczurowa
2018 8718 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023
2018 8719 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w  szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 ( M.P. z 2018 r. , poz.1007)
2018 8720 2018-12-17 Informacja Informacja Nr OKR.4110.63.2017.1339.JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. o decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji na obrót ciepłem udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr OCC/353/1339/W/OKR/2012/JP (z późn. zm.)
2018 8721 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 8722 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8723 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8724 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wiśniowa pomocy w zakresie dożywiania
2018 8725 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2018
2018 8726 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8727 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8728 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8729 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 8730 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 8731 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8732 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2018 8733 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2018 8734 2018-12-17 Informacja Informacja Nr OKR.4110.47.2018.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. o decyzji udzielajacej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu: CEZ Skawina S. A. z siedzibą w Skawinie
2018 8735 2018-12-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-35(5)/2018/1267/XIV/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła CEZ Skawina Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
2018 8736 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Stary Sącz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 8737 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
2018 8738 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8739 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8740 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2018 8741 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego Gminy Jodłownik w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
2018 8742 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik
2018 8743 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8744 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jodłownik.
2018 8745 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8746 2018-12-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-31(5)/2018/699/XV/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.z siedzibą w Nowym Targu
2018 8747 2018-12-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-16(10)/2018/3273/XIII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2018 8748 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2018 8749 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2019 r.
2018 8750 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 8751 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radgoszcz
2018 8752 2018-12-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-30(8)/2018/215/XVII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2018 8753 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8754 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 8755 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2018 8756 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2018 8757 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Żabno
2018 8758 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8759 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
2018 8760 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
2018 8761 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 8762 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017r.
2018 8763 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8764 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 8765 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 8766 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/400/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8767 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8768 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8769 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Bochnia
2018 8770 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 8771 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty .
2018 8772 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 8773 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/391/2017 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innych formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 8774 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany statutów sołectw w Gminie Lisia Góra.
2018 8775 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8776 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8777 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2018 8778 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 8779 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne.
2018 8780 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 8781 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 8782 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8783 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 8784 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Nawojowa
2018 8785 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nawojowa do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8786 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 8787 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2018 8788 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 8789 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Stryszów na lata 2019-2023.
2018 8790 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8791 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 8792 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 8793 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2018 8794 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 8795 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly ustanawiającej sztandar Miasta i Gminy Olkusz
2018 8796 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych w tym zakresie
2018 8797 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2018 8798 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 8799 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.70.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 8800 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 8801 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2018 8802 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 8803 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 8804 2018-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 8805 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, 630, 723, 1365.) na rok 2019.
2018 8806 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 8807 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
2018 8808 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8809 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 8810 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 8811 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8812 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8813 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr XI N/647/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina
2018 8814 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr I N/13/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XI N/647/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina
2018 8815 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr I N/12/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skawina i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 8816 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.12.2018.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
2018 8817 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.15.2018.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8818 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.14.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8819 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.13.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8820 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8821 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Zakopane
2018 8822 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce "TESKO" Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terutorium gminy Miasto Zakopane
2018 8823 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 8824 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 8825 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2018 8826 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 8827 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 8828 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 8829 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13
2018 8830 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna
2018 8831 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w Brzeznej (przed podziałem część działki 133 w Brzeznej), część działki ewidencyjnej nr 17/2 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 55 w Długołęce-Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 242/9 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 302/3 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 127 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 222 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 86 w Podegrodziu
2018 8832 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8833 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 8834 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 8835 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23  grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2018 8836 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 8837 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 8838 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 8839 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 8840 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8841 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Łapanów w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023.
2018 8842 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 8843 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 8844 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 8845 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2018 8846 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie.
2018 8847 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2018 8848 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 8849 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8850 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8851 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8852 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2019 roku
2018 8853 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2018 8854 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 8855 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8856 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra
2018 8857 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2019 r.
2018 8858 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2018 8859 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra
2018 8860 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 8861 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/341/18 z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobra
2018 8862 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8863 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2018 8864 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/18/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019.
2018 8865 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/16/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 8866 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8867 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8868 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2018 8869 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ośrodka wsparcia – Klub Senior+
2018 8870 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szerzyny na lata 2014-2020
2018 8871 2018-12-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8872 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8873 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów.
2018 8874 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów.
2018 8875 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 8876 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w  2019 roku.
2018 8877 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 8878 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.
2018 8879 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2018-2022.
2018 8880 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
2018 8881 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8882 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8883 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Gorlicach
2018 8884 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gorlice
2018 8885 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 24/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok.
2018 8886 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8887 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2019-2023.
2018 8888 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8889 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice na lata 2019-2023.
2018 8890 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2019.
2018 8891 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2018 8892 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pt. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2019-2023”
2018 8893 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8894 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8895 2018-12-20 Uchwała Uchwała Nr 1586/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 8896 2018-12-20 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 8897 2018-12-20 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. do porozumienia SON.031.78.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2018 8898 2018-12-20 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 8899 2018-12-20 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2018 r. w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2018 8900 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2018 8901 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego-zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2018 8902 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2018 8903 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019
2018 8904 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 8905 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
2018 8906 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8907 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 8908 2018-12-21 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ochotnica Dolna położonego w jednostce ewidencyjnej Ochotnica Dolna
2018 8909 2018-12-21 Informacja Informacja Nr 2 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Szaflary położonego w jednostce ewidencyjnej Szaflary
2018 8910 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 8911 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III.24.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXIV.308.2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8912 2018-12-21 Informacja Informacja Nr OKR.4110.35.2018.UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 8913 2018-12-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na obrót ciepłem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 8914 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach od 01.01.2019 r.
2018 8915 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia”
2018 8916 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2019-2023
2018 8917 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 8918 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2018 8919 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8920 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/39/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym lub osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8921 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/40/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
2018 8922 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/44/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8923 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie statutów sołectw.
2018 8924 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2018 8925 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 8926 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8927 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8928 2018-12-21 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zembrzyce w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
2018 8929 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2018 8930 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8931 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8932 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2018 8933 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8934 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8935 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzyciąż do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8936 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mogilany.
2018 8937 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów na lata 2018-2033”
2018 8938 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.7.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Limanowa
2018 8939 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.9.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8940 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.10.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII.205.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r.
2018 8941 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2018 8942 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany nr III/27/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mogilany.
2018 8943 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów
2018 8944 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”
2018 8945 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II.5.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 8946 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 8947 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 8948 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 8949 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lib żywności dla osób objętych wieloletnum rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8950 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8951 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Mogilany ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2018 8952 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8953 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 8954 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Sękowa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.”
2018 8955 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8956 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8957 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXXVIII/442/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8958 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr 11/4/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 8959 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, tj. w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziennym domu pomocy, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubie samopomocy, w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 8960 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 8961 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8962 2018-12-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 8963 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8964 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2018 8965 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8966 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2018 8967 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2018 8968 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/40/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926)
2018 8969 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/42/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854)
2018 8970 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/61/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie publicznym i niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8971 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ropa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 8972 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr 32/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gorlice
2018 8973 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 8974 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 8975 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8976 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8977 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 8978 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2023” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice”
2018 8979 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 8980 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2018 8981 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 pn. "Pomoc gminy miejskiej Grybów w zakresie dożywiania".
2018 8982 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2018 8983 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8984 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 8985 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
2018 8986 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8987 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w gminie Zator
2018 8988 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 8989 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8990 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 8991 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.
2018 8992 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8993 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 8994 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce"
2018 8995 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8996 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8997 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 8998 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania
2018 8999 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 9000 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 9001 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 9002 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 9003 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2019
2018 9004 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 9005 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina - Osiedle w Gminie Raba Wyżna
2018 9006 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
2018 9007 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna
2018 9008 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna
2018 9009 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2018 9010 2018-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2018 9011 2018-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2018 9012 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji
2018 9013 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/1/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9014 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 9015 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 9016 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 9017 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie utworzenia Wspólnej Straży Gminnej zawartego z Gminą Kościelisko
2018 9018 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 9019 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 9020 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9021 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/33/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2019
2018 9022 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/34/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2018 9023 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/35/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9024 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/36/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy z Gminami z terenu powiatu limanowskiego mającej na celu podniesienie umiejętności pływania uczniów oraz trybu jej finansowania
2018 9025 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 9026 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 9027 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 9028 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 9029 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej
2018 9030 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 9031 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 9032 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 9033 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/165/2004 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 marca 2004r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw.
2018 9034 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9035 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 9036 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 9037 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 9038 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9039 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9040 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieprz na lata 2019 – 2022
2018 9041 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 9042 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2018 9043 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2018 9044 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9045 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9046 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2019
2018 9047 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/49/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 9048 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-6-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 9049 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-7-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9050 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-8-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 9051 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-9-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9052 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2018 9053 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 9054 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 9055 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 9056 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy Chełmiec w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2018 9057 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 9058 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II w Gminie Chełmiec
2018 9059 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III w Gminie Chełmiec
2018 9060 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV w Gminie Chełmiec
2018 9061 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2018 9062 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI w Gminie Chełmiec
2018 9063 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 9064 2018-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 listopada 2018 r. o przyczynie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
2018 9065 2018-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 9066 2018-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2018 9067 2018-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 9068 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 9069 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu używania sztandaru Miasta Mszany Dolnej
2018 9070 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9071 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 9072 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta Mszana Dolna
2018 9073 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019 rok
2018 9074 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2018 9075 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2018 9076 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9077 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9078 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9079 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019.
2018 9080 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 9081 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., 1007)
2018 9082 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 9083 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” i ustalenia statutu.
2018 9084 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w gminnej jednostce budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka .
2018 9085 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2018 9086 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Zakliczyn do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 9087 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 9088 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Zakliczyn.
2018 9089 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2018 9090 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2018 9091 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2018 9092 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 9093 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 9094 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 9095 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2018 9096 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9097 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawiE określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9098 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.14.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa - Wójta Gminy Gdów, a Gminą i Miastem Dobczyce reprezentowaną przez Pana Tomasza Suś - Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 9099 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 9100 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.
2018 9101 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9102 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2018 9103 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/ 14/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nadwodnia " na odcinku drogi krajowej nr 49 w m.Czarna Góra
2018 9104 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia” na odcinku drogi wewnętrznej w m. Czarna Góra
2018 9105 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/403/2018 z dnia 27 września 2018r., w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia”, na odcinku drogi gminnej 420041K w m. Czarna Góra dla istniejących budynków nr 1, 1a, 1c i 2
2018 9106 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 9107 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9108 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Obłazowa"
2018 9109 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2018 9110 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. okreslającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2018 9111 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 9112 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2018 9113 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9114 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9115 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9116 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 9117 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925, 926
2018 9118 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9119 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9120 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
2018 9121 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9122 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9123 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9124 2018-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów
2018 9125 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 9126 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Zielonki na lata 2019-2023
2018 9127 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9128 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9129 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tarasowej w miejscowości Zielonki
2018 9130 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/37/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziekanowice
2018 9131 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2018 9132 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2018 9133 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/15/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III"
2018 9134 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/16/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR
2018 9135 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/17/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 9136 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z  tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności w  odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Brzeszcze.
2018 9137 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania.
2018 9138 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2018 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 9139 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 9140 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9141 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2018 9142 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2018 9143 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 9144 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 9145 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcie programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie.
2018 9146 2018-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2018 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2018 9147 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 9148 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa.
2018 9149 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-8-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny 1 q żyta do podatku rolnego na 2019 rok
2018 9150 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-9-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: podatku leśnego na 2019 r.
2018 9151 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-12-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”
2018 9152 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2018 9153 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień
2018 9154 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 13/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9155 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 14/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9156 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 15/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania.
2018 9157 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie : wyrażenia zgody i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Myślenice w prawo własności tych gruntów i ustalenie wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 9158 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 9159 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9160 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9161 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9162 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9163 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9164 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018 9165 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2018 9166 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2018 9167 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 9168 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Gnojnik
2018 9169 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie.
2018 9170 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik
2018 9171 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 22/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 9172 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 9173 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 9174 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 9175 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2018 9176 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9177 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.
2018 9178 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 9179 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9180 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 9181 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Rzezawa.
2018 9182 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2018 9183 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu wydatków w formie posiłku.
2018 9184 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rzezawa w latach 2019 - 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2018 9185 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 9186 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 9187 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9188 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2018 9189 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/30/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
2018 9190 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 9191 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2019.
2018 9192 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/9 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mucharz.
2018 9193 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 9194 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 9195 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 08 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz.
2018 9196 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023.
2018 9197 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2018 9198 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2018 9199 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 9200 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/19/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2018 9201 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2018 9202 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2018 9203 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana<