Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 4303 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 4304 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2017 4305 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2017 4306 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r.
2017 4307 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII /246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017
2017 4308 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4309 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów stażowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Wadowicki
2017 4310 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 4311 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2017 4312 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 4313 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 4314 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4315 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1083K Zawada–Przeginia ( gr. pow.), położonej w granicach administracyjnych Gminy Olkusz.
2017 4316 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1063K Olkusz (ul. Żuradzka – ul. Mazaniec) – Bukowno (ul. Długa – ul. 1-go Maja) położonego w granicach administracyjnych Miasta Bukowno.
2017 4317 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Olkusz, w skład której wchodzą: ciąg ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K) oraz ciąg ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791).
2017 4318 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 4319 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 4320 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów.
2017 4321 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Kozłów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2017 4322 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 4323 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie.
2017 4324 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 4325 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 4326 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania i dzierżawy nieruchomości w obrębie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2017 4327 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/256/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4328 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/255/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/244/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4329 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/243/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa
2017 4330 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4331 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/204/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biertowice.
2017 4332 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harbutowice.
2017 4333 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywaczka.
2017 4334 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik.
2017 4335 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice.
2017 4336 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2017 4337 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki.
2017 4338 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4339 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , a także trybu ich pobierania.
2017 4340 2017-07-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Modrzewie”
2017 4341 2017-07-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Lipowy Obrożyska”
2017 4342 2017-07-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lembarczek”
2017 4343 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach.
2017 4344 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4345 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Jabłonka instrumentem płatniczym
2017 4346 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Gmina Podegrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 4347 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 4348 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 4349 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie części miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie, gdzie zbiorowe zaopatrzenie w  wodę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
2017 4350 2017-07-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wierchomla”
2017 4351 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV / 339 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Szerzyny
2017 4352 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/434/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2017 4353 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina
2017 4354 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/200/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice
2017 4355 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017 
2017 4356 2017-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.17.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2017 4357 2017-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stryszów za 2016 r.
2017 4358 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4359 2017-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2016 r.
2017 4360 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 4361 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Brzeskiego
2017 4362 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad dotyczących ustalania minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
2017 4363 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/292/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radłów.
2017 4364 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej
2017 4365 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 4366 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 4367 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2017 4368 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 4369 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjecia regulaminu korzystania z miatseczka ruchu drogowego w miejscowości Stary Wiśnicz
2017 4370 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 4371 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2017 – 2019.
2017 4372 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.
2017 4373 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki.
2017 4374 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2017 4375 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2017 4376 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2017 4377 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz”
2017 4378 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach.
2017 4379 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogwizdowie.
2017 4380 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół w Tczycy w Szkołę Podstawową w Tczycy.
2017 4381 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy w Szkołę Podstawową im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy.
2017 4382 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych.
2017 4383 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Punktu Przedszkolnego.
2017 4384 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 4385 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2017 – 2019.
2017 4386 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/275/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 4387 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów
2017 4388 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku
2017 4389 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
2017 4390 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4391 2017-07-04 Informacja Informacja Nr OKR-4110-2(12)/2017/187/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania koncesji na koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu
2017 4392 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2017 4393 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4394 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.2.3.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2017 4395 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2017 4396 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXI/211/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 4397 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXI/213/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody Budżetu Powiatu Suskiego instrumentem płatniczym.
2017 4398 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXi/212/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
2017 4399 2017-07-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska; Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie od miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ do miejscowości Białka Tatrzańska w gminie Bukowina Tatrzańska oraz powierzenia Gminie Bukowina Tatrzańska częściowej realizacji zadania własnego Gminy Nowy Targ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2017 4400 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.
2017 4401 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
2017 4402 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Skrzyszów instrumentem płatniczym.
2017 4403 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy.
2017 4404 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów.
2017 4405 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/280/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów.
2017 4406 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzeszowicach przeprowadzonych w dniu 2 lipca 2017 r.
2017 4407 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/136/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 4408 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary
2017 4409 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, zmienionej uchwałą Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016 r.
2017 4410 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4411 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 4412 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gdów instrumentem płatniczym
2017 4413 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały nr XXVI/158/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości [pisownia oryginalna]
2017 4414 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 4415 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.
2017 4416 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A
2017 4417 2017-07-05 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-11(7)/2017/18561/XIIIA/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2017 4418 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr 439/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 4419 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr 441/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 99/13, 99/30, 99/32 przy ulicy Skrzyńskich w Gorlicach
2017 4420 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/437/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 4421 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2017 4422 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2017 4423 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni
2017 4424 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego celem realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 4425 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania statutu Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach
2017 4426 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4427 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/404/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2017 4428 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/405/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 4429 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tuchów za pomocą instrumentu płatniczego
2017 4430 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 4431 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2017 – 2021
2017 4432 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 4433 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2017 4434 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 4435 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 4436 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 4437 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/192/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu chrzanowskiego na 2017 r.
2017 4438 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników im. Aleksandra Dziedzica w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2017 4439 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2017 4440 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zakopanem.
2017 4441 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 4442 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat ulgowych pobieranych za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
2017 4443 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/728/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 4444 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/729/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 4445 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/211/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2017 4446 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2017 4447 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 4448 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 4449 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Mikołaja w Bytomsku.
2017 4450 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
2017 4451 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rozdzielu w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkanaw Rozdzielui Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rozdzielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.
2017 4452 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Kingi w Żegocinie.
2017 4453 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”
2017 4454 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/159/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowcza w Gorlicach
2017 4455 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/160/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Gorlickiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2017 4456 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu oraz utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z siedzibą w Bieczu
2017 4457 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach
2017 4458 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 4459 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr 31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 r., Nr 7291 z 14 grudnia 2012 r., Nr 7862 z dnia 9 grudnia 2015 r.)
2017 4460 2017-07-05 Komunikat Komunikat Nr 8/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 4461 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/406/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 4462 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 4463 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli doradców zawodowych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biecz.
2017 4464 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 4465 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4466 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 4467 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 4468 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania i ustalania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 4469 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/140/2015 z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Krzeszowice
2017 4470 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/141/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2017 4471 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/545/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 4472 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/548/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 4473 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/560/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/357/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane .
2017 4474 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 4475 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów.
2017 4476 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr 1086/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4477 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4478 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/287/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4479 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4480 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr 14/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 2/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017.
2017 4481 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4482 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grybów.
2017 4483 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2017 4484 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/232/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Florynce w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa we Florynce i Gimnazjum we Florynce w Szkołę Podstawową we Florynce
2017 4485 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/233/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Białej Niżnej.
2017 4486 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Binczarowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Binczarowej.
2017 4487 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Cieniawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cieniawie.
2017 4488 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródku.
2017 4489 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kąclowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kąclowej.
2017 4490 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krużlowej Wyżnej.
2017 4491 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Polnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Polnej.
2017 4492 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  w Ptaszkowej.
2017 4493 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siołkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siołkowej.
2017 4494 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  w Ptaszkowej.
2017 4495 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Wsi.
2017 4496 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stróżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stróżach.
2017 4497 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrzce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrzce.
2017 4498 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyskitnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyskitnej.
2017 4499 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/368/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 4500 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2017 4501 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2017 4502 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.421.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4503 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/318/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 4504 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i  prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Rudze
2017 4505 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kętach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2017 4506 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII.339.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.
2017 4507 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII.343.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
2017 4508 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rabka-Zdrój, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 4509 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 4510 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2017 4511 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2017 4512 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 4513 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4514 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Łowiczki oraz zmiany przebiegu i nadania nazw ulic na terenie miasta Zator, gmina Zator
2017 4515 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/62/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bibice
2017 4516 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/63/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garliczka
2017 4517 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/64/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2017 4518 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/65/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4519 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/66/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 4520 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
2017 4521 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie
2017 4522 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (z późn. zm.)
2017 4523 2017-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Powiatem Tatrzańskim
2017 4524 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 4525 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skała instrumentem płatniczym.
2017 4526 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Skała i jej jednostkom podległym.
2017 4527 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2017 4528 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Skała
2017 4529 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2017 4530 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka nr 580/2 i część działki nr 593 w Słopnicach Królewskich
2017 4531 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 4532 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
2017 4533 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu bocheńskiego” (planu transportowego)
2017 4534 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 4535 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2017 4536 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce
2017 4537 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/251/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”
2017 4538 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 4539 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku
2017 4540 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 4541 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 4542 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 4543 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pleśna.
2017 4544 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4545 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/297/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4546 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/172/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim
2017 4547 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29.03.2017r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim
2017 4548 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 4549 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 4550 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 4551 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciężkowice instrumentem płatniczym
2017 4552 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 4553 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 4554 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/230/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2017 4555 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie:zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2017 4556 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/232/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4557 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/233/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 4558 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4559 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Tymbarku.
2017 4560 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-365-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Andrychów instrumentem płatniczym.
2017 4561 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-369-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 4562 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-370-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4563 2017-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2017 4564 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr 238/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim"
2017 4565 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr 237/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim"
2017 4566 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr 239/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim"
2017 4567 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr 240/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim"
2017 4568 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr 231/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 4569 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.188.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2017 4570 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.189.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.179.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017roku.
2017 4571 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.190.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 4572 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.195.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 4573 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-7” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2017 4574 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 4575 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochodów budżetu Gminy Kłaj innym instrumentem płatniczym.
2017 4576 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4577 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2017 4578 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/295/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 4579 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 4580 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 254/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gromnik instrumentem płatniczym.
2017 4581 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 255/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 4582 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 4583 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gromnik.
2017 4584 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2017 4585 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 4586 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 4587 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słaboszów
2017 4588 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowicach.
2017 4589 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dziaduszycach w Szkołę Podstawową w Dziaduszycach.
2017 4590 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania.
2017 4591 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2017 4592 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2017 4593 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2017 4594 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2017 4595 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 4596 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej
2017 4597 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV / 342 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określania rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2017 4598 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4599 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Sieciechowice
2017 4600 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/317/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4601 2017-07-07 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2017 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4602 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4603 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 4604 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/258/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 4605 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 4606 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Ropa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017.
2017 4607 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2017 4608 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/298/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2017 4609 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok.
2017 4610 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 4611 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 4612 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 4613 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/193/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
2017 4614 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.
2017 4615 2017-07-07 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-7(9)/2017/3273/XII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2017 4616 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 4617 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr LXXVII/1914/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Kamieńskiego”
2017 4618 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr LXXVII/1915/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skład Solny”
2017 4619 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 661/ 2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/347/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu i nadania statutu.
2017 4620 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/583/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2017 4621 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2017 4622 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/585/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2017 4623 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/586/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radziszowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2017 4624 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/587/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wielkich Drogach wchodzącej w skład Zespołu Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 4625 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/588/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4626 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/593/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie
2017 4627 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/594/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie
2017 4628 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/595/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
2017 4629 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/596/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Nr 3 w Krakowie wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
2017 4630 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/597/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu
2017 4631 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach
2017 4632 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/600/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
2017 4633 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/603/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Mszanie Dolnej wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 4634 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/604/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Wielkich Drogach wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 4635 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/605/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie w Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Radziszowie
2017 4636 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr 389/150/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 4637 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/440/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert i kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 4638 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie : zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.
2017 4639 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sucha Beskidzka instrumentem płatniczym.
2017 4640 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/ 246 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 4641 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 4642 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/589/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Myślenicach wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4643 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/590/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2017 4644 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/591/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2017 4645 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/592/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Rabce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2017 4646 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/598/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2017 4647 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/601/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach
2017 4648 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/602/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4649 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/606/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 4650 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/391/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4651 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/402/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Liszki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2017 4652 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 4653 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: opłaty targowej.
2017 4654 2017-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolbrom za rok 2016
2017 4655 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 4656 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 4657 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/412/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 4658 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4659 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2017 4660 2017-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2017 4661 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 4662 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX-271/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 4663 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 4664 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 4665 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 4666 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII.292.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 4667 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII.295.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
2017 4668 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania
2017 4669 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 4286)
2017 4670 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 4671 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 4672 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 4673 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
2017 4674 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2017 4675 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/442/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.
2017 4676 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/448/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Wyzwolenia w Trzebini.
2017 4677 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/449/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Zwycięstwa w Trzebini.
2017 4678 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/450/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Partyzantów w Trzebini.
2017 4679 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/451/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Partyzantów w Myślachowicach.
2017 4680 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
2017 4681 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 4682 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 4683 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek.
2017 4684 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 4685 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2017 4686 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2017 4687 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2017 4688 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2017 4689 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 4690 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów".
2017 4691 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 4692 2017-07-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 661/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 rok
2017 4693 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 4694 2017-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/82/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema.
2017 4695 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/731/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4696 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4697 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/183/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
2017 4698 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/186/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 4699 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/190/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2017 4700 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/191/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 4701 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/192/17 Rady Gminy Olesno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/131/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4702 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4703 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/212/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2004r. zmienionej uchwałą nr XXIII/283/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2008r.
2017 4704 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 4705 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2017 4706 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2017 roku.
2017 4707 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 4708 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie
2017 4709 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/479/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic położonych w Miechowie
2017 4710 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/480/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla XXX Lecia PRL położonego w Miechowie
2017 4711 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/196/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/212/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych a także zasad zwrotu wydatków z tym związanych
2017 4712 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/203.2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2017 4713 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/208/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 4714 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr VII/211/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica ”.
2017 4715 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1941/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2017 4716 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 4717 2017-07-12 Aneks Aneks nr 2 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 4718 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 4719 2017-07-12 Komunikat Komunikat Nr 9/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 4720 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr CXIX/406/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG ”KM”
2017 4721 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek
2017 4722 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprawie nadania imienia dr Urszuli Janickiej – Krzywdy Babiogórskiemu Centrum Kultury i nadania statutu Babiogórskiemu Centrum Kultury
2017 4723 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawoi
2017 4724 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja
2017 4725 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XI/96/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Zawoja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Dolina Skawicy"
2017 4726 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych na terenie Gminy Zawoja
2017 4727 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 4728 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2017 4729 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 4730 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/458/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2017 4731 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2017 4732 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/238/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 4733 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/240/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia sposobu postępowania w zakresie sprawienia pogrzebu oraz zasad dokonywania zwrotu kosztów pogrzebowych
2017 4734 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości.
2017 4735 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1927/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/867/16 w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.
2017 4736 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1928/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia w Gołkowicach Górnych Filii Nr 2 Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.
2017 4737 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1948/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
2017 4738 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1952/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2017 4739 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1953/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
2017 4740 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 150/82/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4741 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 151/93/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4742 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 152/96/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4743 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 153/102/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4744 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 154/104/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4745 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień
2017 4746 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stale, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lubień"
2017 4747 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2017 4748 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/263/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok
2017 4749 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/265/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Kluczach
2017 4750 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 18/VII/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2017 4751 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr 19/VII/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
2017 4752 2017-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.18.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w części – tj. § 11 ust. 14 statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie stanowiącego Załącznik do ww. uchwały
2017 4753 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4754 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/306/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4755 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 4756 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4757 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4758 2017-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2016 rok
2017 4759 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4760 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4761 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/402/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4762 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 4763 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/349/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4764 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2017 4765 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 4766 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 4767 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2017 4768 2017-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2017 4769 2017-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce
2017 4770 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 4771 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 4772 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/242/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bochnia.
2017 4773 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/170 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 4774 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 4775 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/331/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy osiedla XXXV-lecia PRL i nadania nazwy ulicy na terenie wsi Karniowice.
2017 4776 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 213/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .
2017 4777 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 214/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej.
2017 4778 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 211/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w miejscowości Wronowice
2017 4779 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 216/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łososina Dolna instrumentem płatniczym
2017 4780 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 968/1, część działki Nr 1766/1, działka Nr 5042/12 i część działki Nr 5042/11, część działki nr 56/2, część działki Nr 261/2 w Kamienicy
2017 4781 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2879, część działki Nr 1828/5, działka Nr 1417/2 w Szczawie
2017 4782 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 930, część działki Nr 1848, część działki Nr 2419, część działek Nr 983 i 1040 w Zalesiu
2017 4783 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/217/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1
2017 4784 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/218/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działki Nr 563/2 i 578/3, część działki Nr 589 (działka Nr 589/2 wg nowego podziału) i działka Nr 590, część działek Nr 931/1, 931/2, 967 w Zbludzy
2017 4785 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/394/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim”
2017 4786 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/405/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4787 2017-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2017 4788 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej prostopadłej od ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4789 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/565/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 921
2017 4790 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/569/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2017 4791 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/570/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie
2017 4792 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/571/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2017 4793 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/572/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2017 4794 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/577/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/493/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku, w sprawie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/586/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.
2017 4795 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/582/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2017 4796 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 150/17/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4797 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 152/18/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4798 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 157/18/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4799 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 161/19/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4800 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 180/20/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4801 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 183/20/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4802 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 185/20/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4803 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 187/20/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4804 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 198/21/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4805 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 200/21/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4806 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 202/21/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4807 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 205/21/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4808 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr 208/22/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4809 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/300/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 4810 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.323.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4811 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.324.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4812 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.325.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4813 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/448/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 maja 1997 roku w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim
2017 4814 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2017 4815 2017-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 29 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2016 rok
2017 4816 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/429/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 4817 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolbrom
2017 4818 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 4819 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 4820 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
2017 4821 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych.
2017 4822 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/272/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku.
2017 4823 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 4824 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 4825 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr LII.336.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 4826 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 4827 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej
2017 4828 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Kurdwanów”
2017 4829 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIX/1939/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów”
2017 4830 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2084 K Sobolów – Zawada w  miejscowości Nieszkowice Wielkie
2017 4831 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2017 4832 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszów
2017 4833 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 210/22/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4834 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 214/22/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4835 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 224/23/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4836 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 226/23/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4837 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 231/24/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4838 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 233/24/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4839 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 235/24/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4840 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 239/25/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 4841 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 241/25/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 4842 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr 243/25/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4843 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XL/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Starodąbrowskiej i ulicy Wiesława Wody w mieście Tarnowie
2017 4844 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 4845 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja
2017 4846 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2017 4847 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/638/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 4848 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/386/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 4849 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 4850 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 4851 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 4852 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 4853 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 4854 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.”
2017 4855 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 4856 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/301/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkole podstawowej i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 4857 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4858 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/302/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 308, 310, 312/24, działka Nr 312/16, część działki Nr 1855/1
2017 4859 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/303/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka Nr 309/1 i część działki Nr 309/2, część działek Nr 1539/35, 1539/73
2017 4860 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/304/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 314/2
2017 4861 2017-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 28.2017 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4862 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017.
2017 4863 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 69/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2017 4864 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 70/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2017 4865 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 71/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2017 4866 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 72/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łącko
2017 4867 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 73/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2008 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych.
2017 4868 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 75/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4869 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069
2017 4870 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2017 4871 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa
2017 4872 2017-07-20 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015 r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża
2017 4873 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Raba Open River"
2017 4874 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 209/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 4875 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 4876 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 4877 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/305/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 77, działka Nr 975/1
2017 4878 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/306/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 2 część działki Nr 24, część działki Nr 17/3
2017 4879 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/307/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 264, działki Nr 32/3 i 32/5
2017 4880 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 480/1 (część działki Nr 480/4 po nowym podziale)
2017 4881 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/309/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark ( plany A, B ) działka Nr 187/2, działka Nr 202/1, część działek Nr 204/1, 204/2, część działki Nr 1650/1
2017 4882 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1921/2, część działki Nr 1969/8, działka Nr 1981/2
2017 4883 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2016 rok
2017 4884 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4885 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4886 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4887 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”
2017 4888 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – OBSZAR B
2017 4889 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4890 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2016
2017 4891 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1156/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ze skarg K., S. oraz Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012 r. Nr XXI/287/2012 w przedmiocie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”
2017 4892 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1166/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ze skarg J. M., M. H., M. M. oraz M.K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r., Nr XXIV/228/08 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 4893 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1278/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ze skarg M. S., M. S., K. G., K. G. oraz A. Sp. z o.o. sp. k. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. Nr CIII/1578/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”
2017 4894 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1347/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki
2017 4895 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1424/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ze skargi E.G. na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r., Nr IX/82/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ludźmierz 11A, 11B, 11C, 11D
2017 4896 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 439/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr XXXII/285/2013 w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4897 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim a Gminą Mucharz
2017 4898 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 4899 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXII/316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wadowice w ramach pomocy de minimis
2017 4900 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wadowice
2017 4901 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2017 4902 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 157 /2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia.
2017 4903 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 158 / 2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia
2017 4904 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 09/SIR/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1811K - ul. Kongresowa w Zatorze
2017 4905 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2017 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1820K - ul. Szkotnia i ul. Partyzantów w Kętach
2017 4906 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2017 rok
2017 4907 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/456/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 4908 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/460/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych gminy Niepołomice.
2017 4909 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/462/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie gminy Niepołomice: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 4910 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 321/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. W sprawie: odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w  Myślenicach.
2017 4911 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 322/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 4912 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/381/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 Nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4913 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/385/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Łęg Tarnowski
2017 4914 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/386/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2017 4915 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 4916 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali sportowej w Gołczy
2017 4917 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/329/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w gminie Zabierzów
2017 4918 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/330/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"
2017 4919 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.19.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/318/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna – w części tj. w § 1 pkt 1 ostatnie zdanie zawarte w w/w uchwale w zakresie słów„(…) oraz zapobiegania śliskości (…)”.
2017 4920 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Sułkowice innym instrumentem płatniczym.
2017 4921 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/280/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
2017 4922 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie.
2017 4923 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/279/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4924 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.22.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXV/1835/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – w części § 2 pkt 3 uchwały tj. w zakresie słów: „w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp.”
2017 4925 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.23.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXV/1836/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – w części § 8 uchwały tj. w zakresie słów: „wydanym po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Miasta”
2017 4926 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu
2017 4927 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 4928 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy.
2017 4929 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych
2017 4930 2017-07-25 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2017 4931 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 1091/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017 4932 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4933 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Babice i jej jednostkom organizacyjnym
2017 4934 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2007r nr XIV/109/2007 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 4935 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 4936 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2017 4937 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice
2017 4938 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice nr XXXIV/252/2017
2017 4939 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4940 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 1096/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017 4941 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 1100/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017 4942 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2017 4943 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rzezawa
2017 4944 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4945 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/391/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 4946 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 4947 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 4948 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice.”
2017 4949 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2017 4950 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2017 4951 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 774/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 września 2002 r. Nr LVI/332/02 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4952 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1570/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr XLIII/460/05 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2017 4953 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1270/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. Nr XXXV/280/2014 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2017 4954 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1276/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLIV/299/13 w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdrój
2017 4955 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1482/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015 r. Nr VI/54/2015 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2017 4956 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r. nr XV/190/2008 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2017 4957 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1571/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. Nr LIV/572/09 w przedmiocie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania
2017 4958 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1572/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. Nr XVII/305/15 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2017 4959 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1573/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. Nr VII/107/15 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2017 4960 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1724/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. Nr XVI.118.2015 w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2017 4961 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/207 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4962 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 4963 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016
2017 4964 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów
2017 4965 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4966 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/315/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 4967 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4968 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Dabrowa Tarnowska za 2016 r.
2017 4969 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr 293/12/17 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2016 rok.
2017 4970 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4971 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/272/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2017.
2017 4972 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r.
2017 4973 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 4974 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr 1113/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4975 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr 1107/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4976 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr 1104/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4977 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 4978 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
2017 4979 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2016 rok I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2016
2017 4980 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jordanowa na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych na terenie Miasta Jordanowa
2017 4981 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 4982 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2017 4983 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
2017 4984 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku.
2017 4985 2017-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 30 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego.
2017 4986 2017-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 30 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego.
2017 4987 2017-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 30 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego.
2017 4988 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/686/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim.
2017 4989 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 29 marca 2017 r.
2017 4990 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2016 rok
2017 4991 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH 120059
2017 4992 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 4993 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Stoku w miejscowości Michałowice.
2017 4994 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Michałowice.
2017 4995 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r., w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2017 4996 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 4997 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka
2017 4998 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
2017 4999 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi nr 560941K, położonej na działkach nr 1189/1 i 1189/2 w Węgrzcach Wielkich poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 5000 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi nr 560945K, położonej na działce nr 1457/1/A w Węgrzcach Wielkich poprzez wyłączenie z użytkowania
2017 5001 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/442/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 5002 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 marca 2017 r. WFK.3035.1.2017 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 rok stan na 31 grudnia 2016 roku.
2017 5003 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 5004 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/292/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach
2017 5005 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Wadowicach.
2017 5006 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 w Wadowicach.
2017 5007 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 3 w Wadowicach.
2017 5008 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 4 w Wadowicach.
2017 5009 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 5 w Wadowicach.
2017 5010 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 6 w Wadowicach.
2017 5011 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 7 w Wadowicach.
2017 5012 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 8 w Wadowicach.
2017 5013 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 9 w Wadowicach.
2017 5014 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr LXXVII/1909/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy.
2017 5015 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 363/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2017 5016 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2017 5017 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr 77/XXXVI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5018 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/733/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5019 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/261/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2017 rok
2017 5020 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 5021 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 5022 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2017 5023 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 5024 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dopuszczenia możliwości zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5025 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zakliczynie.
2017 5026 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/273/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 5027 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2017 5028 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5029 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5030 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/476/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkty przedszkolne
2017 5031 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/478/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach
2017 5032 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/484/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W  – teren infrastruktury technicznej
2017 5033 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/483/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” - dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem
2017 5034 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 5035 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Polanka Wielka
2017 5036 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 5037 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nadania nowego Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Pcimiu.
2017 5038 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2017 5039 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pcim.
2017 5040 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim”.
2017 5041 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5042 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/414/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Krzeszowice Programu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 5043 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr LIII.346.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Limanowa.
2017 5044 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr LIII.349.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary
2017 5045 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2017 5046 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/395/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 5047 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2017 5048 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2017 5049 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Tarnowie
2017 5050 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania imienia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie
2017 5051 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 5052 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetwej Gminy Jodłownik na 2017 rok.
2017 5053 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 31 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie przeprowadzonych w dniu 30 lipca 2017 r.