Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4571 2016-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 2814)
2016 4572 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Ropa z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIII/77/15
2016 4573 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Ropa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 4574 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2016 4575 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2016 4576 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2016 4577 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2016 4578 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 4579 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gródek nad Dunajcem.
2016 4580 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
2016 4581 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem.
2016 4582 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4583 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2016 4584 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik
2016 4585 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4586 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 4587 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/170/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa, w części
2016 4588 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 4589 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 4590 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 4591 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 4592 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn
2016 4593 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 4594 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4595 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4596 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Witanowicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach
2016 4597 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4598 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 4599 2016-08-01 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 grudnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 28 grudnia 2015 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk – Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2016 4600 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 4601 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 4602 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 4603 2016-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego
2016 4604 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XV/81/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2016 4605 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX)145)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany określenia, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
2016 4606 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX)146)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień
2016 4607 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 4608 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 4609 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/92/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 4610 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/459/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 4611 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 4612 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 marca 2016r. WFK.3035.1.2016 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2015 rok, stan na 31 grudnia 2015 roku
2016 4613 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 4614 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 4615 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4616 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 4617 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX.213.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 4618 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/265/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4619 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4620 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 4621 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 4622 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 4623 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. roczne z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015
2016 4624 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/154/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 4625 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XX/371/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 4626 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 4627 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 4628 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Brzeszcz z dnia 29 marca 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok
2016 4629 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 4630 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr 609/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4631 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Biskupice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 4632 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIX)143)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 4633 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/378/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 4634 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4635 2016-08-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2016r. o decyzjach zmieniających koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2016 4636 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/143/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2016 4637 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 4638 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jaroszowiec PLH120006
2016 4639 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II 4131.1.28.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XVIII/188/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia
2016 4640 2016-08-03 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2016 Wójta Gminy Budzów z dnia 3 sierpnia 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2016 4641 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 4642 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4643 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 4644 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 4645 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu nadawania tytuły honorowego obywatela Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4646 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. W sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
2016 4647 2016-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2016 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Jodlownik za 2015 r.
2016 4648 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.210.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2016 4649 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.211.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4650 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.212.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4651 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 4652 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.
2016 4653 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 4654 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2016 4655 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4656 2016-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2016 4657 2016-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolbrom za rok 2015
2016 4658 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 4659 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XX/142/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2016 4660 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4661 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 4662 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Nowotarskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY
2016 4663 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr 147/XXI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4664 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2016 4665 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Moszczenica
2016 4666 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Bolesław obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4667 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/94/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radgoszcz
2016 4668 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/95/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4669 2016-08-04 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Laskowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Laskowa - Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobom Nietrzeźwym, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 4670 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 4671 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2016 4672 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/283/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2016 4673 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 4674 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2016 4675 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4676 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4677 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIX)151)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.
2016 4678 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIX)152)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubniu
2016 4679 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2016 4680 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4681 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2016 4682 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 4683 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4684 2016-08-04 Komunikat Komunikat Nr 17/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 4685 2016-08-04 Komunikat Komunikat Nr 18/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 4686 2016-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 12 lutego 2016r. z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2016 4687 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 4688 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 4689 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4690 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/281/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4691 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Gminy Olesno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno
2016 4692 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Gminy Olesno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olesno
2016 4693 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XIX/110/04 RADY GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA Z DNIA 19 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
2016 4694 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 4695 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2016 4696 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach.
2016 4697 2016-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.31.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/176/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia – w części, tj. w zakresie § 9 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 tej uchwały
2016 4698 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII.151.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji”.
2016 4699 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII.154.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 4700 2016-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 4701 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4702 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Raciechowice na 2016 r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/89/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2016 4703 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 4704 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 4705 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 4706 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 4707 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 254/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 4708 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4709 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/317/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 4710 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 4711 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 224/28/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 4712 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 226/28/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 4713 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 228/28/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 4714 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia
2016 4715 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4716 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Gminy Łużna z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 4717 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 617/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4718 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 4719 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/115/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
2016 4720 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/120/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 4721 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnowskiego
2016 4722 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 4723 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 4724 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4725 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 4726 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4727 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego
2016 4728 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2016 4729 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice
2016 4730 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice".
2016 4731 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/320/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka - ETAP A
2016 4732 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/321/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4733 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 4734 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2016 r. Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 4735 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 4736 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 4737 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 4738 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4739 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 stycznia 2016r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, działając jako zarządca drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich, zobowiązany jako zarządca drogi wyższej kategorii do wykonywania czynności zarządcy w obrębie skrzyżowania dwupoziomowego z drogami gminnymi (przejazdu drogowego) przekazuje, a Burmistrz Miasta Zakopane przejmuje zadanie zarządzania pasem drogowym w ciągu dróg gminnych: nr K420235 – ul. Szkolna, nr K420200 - ul. na Gubałówkę, nr K420183 - ul. Kaszelewskiego, w obszarze krzyżowania się tych dróg z drogą powiatową
2016 4740 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych
2016 4741 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Łużna z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4742 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 4743 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr 265/XXIV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 4744 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI.193.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 4745 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 4746 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 4747 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Wieliczka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
2016 4748 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 4749 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2016 4750 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2016r.
2016 4751 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XVIII/131/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2016r.
2016 4752 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Mętkowie, Gmina Babice.
2016 4753 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Rozkochowie, Gmina Babice.
2016 4754 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Zagórzu, Gmina Babice.
2016 4755 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
2016 4756 2016-08-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4757 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna
2016 4758 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr 228/98/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 4759 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.10.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą publiczną gminną
2016 4760 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ryglicach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
2016 4761 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4762 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 4763 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XV/180/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 4764 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XV/187/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 20/2 we wsi Wapienne
2016 4765 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik, zawarte w części F załącznika Nr 1 do uchwały oraz informację o lokalizacji pojemników na odpady, zawartej w części J załącznika Nr 1 do uchwały
2016 4766 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4767 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
2016 4768 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2016 4769 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4770 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4771 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2016 4772 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Smerekowcu
2016 4773 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie, i nadania statutu zespołu.
2016 4774 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4775 2016-08-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 9 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2016 4776 2016-08-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego ziemskiego,gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2016 4777 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/254/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4778 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/257/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4779 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis”i nadania jej Statutu
2016 4780 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/256/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” i nadania jej Statutu
2016 4781 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/110/08 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2016 4782 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 r
2016 4783 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 4784 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal innych niż gimnastyczne w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2016 4785 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kozłów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 4786 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 1 ust. 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 6 ust. 3 lit. e tiret 3
2016 4787 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 4788 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4789 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/175/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w mieście Tuchowie.
2016 4790 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr 621/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4791 2016-08-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego
2016 4792 2016-08-12 Informacja Informacja Nr OKR-4110-16(4)/2016/215/MPo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego MPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2016 4793 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Uście Gorlickie
2016 4794 2016-08-16 Komunikat Komunikat Nr 19/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie płatności
2016 4795 2016-08-16 Komunikat Komunikat Nr 20/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 4796 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr X/103/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 4797 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 4798 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w Gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 3652/4 i 3652/5 oraz części dz. ew. nr 3612/1 i 3613/3, położonych we wsi Witów, w rejonie zwanym Lachowa Rola
2016 4799 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla terenu położonego po północnej stronie ul. Rysulówka, między ciekami bez nazwy
2016 4800 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ
2016 4801 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 4802 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 4803 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 4804 2016-08-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 16 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mędrzechów przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2016 r.
2016 4805 2016-08-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-19(12)/2016/312/XII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach
2016 4806 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4807 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII /116/ 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2016 4808 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4809 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII / 127 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 4810 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII / 118 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie:określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4811 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 4812 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Ropa z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 4813 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ropa z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2016 4814 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz
2016 4815 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/326/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 4816 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2016 4817 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/333/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2016 4818 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4”
2016 4819 2016-08-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 4820 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII-142/16 Rady Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 4821 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 4822 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lip drobnolistnych znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice
2016 4823 2016-08-19 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4824 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr 626/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4825 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr 628/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4826 2016-08-19 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4827 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 464/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. Nr XXXII/218/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
2016 4828 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 911/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIV/135/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4829 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1007/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr XIX/131/12 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4830 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1688/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVII/161/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa w części dotyczącej oświadczenia zawartego w punkcie F Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o treści „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 4831 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1113/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXXVIII/220/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 4832 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1114/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. Nr XXXVII/213/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 4833 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1428/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011 r. Nr XIII/70/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4834 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1429/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIII/131/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4835 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1732/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012 r. Nr XXI/150/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2016 4836 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1814/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014 r. Nr XLIV/375/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 4837 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XX/171/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
2016 4838 2016-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Gromnik za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Gromnik
2016 4839 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.178.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 4840 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151)
2016 4841 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.182.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2016 4842 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4843 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr 187/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 4844 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. do porozumienia z 1 października 2014 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu
2016 4845 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 4846 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2016 4847 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2016 4848 2016-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i olkuskiego
2016 4849 2016-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i suskiego
2016 4850 2016-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
2016 4851 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 4852 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 31 lipca 2016r. w sprawie: wprowadza się alarm powodziowy na terenie gminy Iwkowa
2016 4853 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie: odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 4854 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 4855 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII-118/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobra, ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra
2016 4856 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 974/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XVII/211/2012 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4857 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1656/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXX/141/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień w części dotyczącej oświadczenia zawartego w punkcie F Załącznika nr 1 pod nazwą Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o treści „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 4858 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1697/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4859 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1183/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XXXVI/333/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej rubryki C poz.10 i 19 deklaracji - zobowiązanie do podania numeru telefonu składającego deklarację oraz rubryki D deklaracji – zobowiązanie do wymienienia z imienia i nazwiska wszystkich osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości
2016 4860 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1427/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XXXVII/227/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4861 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1657/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XX/157/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej: - punktów: C10 i D16 oraz punktu D21 – w zakresie obowiązku podania imienia i nazwiska osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, zawartych w Załączniku Nr 1 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”, - punktów: C10 i D16, zawartych w Załączniku Nr 2 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”,
2016 4862 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1687/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr 280/XXXIII/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4863 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2012/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr II/10/02 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4864 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2014/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 8 listopada 2013 r. Nr XXXIX/254/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4865 2016-08-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1561 K Sienna - Siedlce w km 0+ 000,00 – km 2 + 924,04
2016 4866 2016-08-25 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-25(8)/2016/539/XIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2016 4867 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI.226.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: zaliczenia ul. Biskupa Piotra Bednarczyka do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi K 340267 ciągiem ul. Ceglarskiej i ul. Biskupa Piotra Bednarczyka w Limanowej.
2016 4868 2016-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa
2016 4869 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Jordanowa
2016 4870 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 4871 2016-08-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 18 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2015 ROK
2016 4872 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 4873 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 4874 2016-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Alwerni, przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2016 roku
2016 4875 2016-08-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4876 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Charsznica.
2016 4877 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.
2016 4878 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 4879 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica.
2016 4880 2016-08-25 Informacja Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska i Zelczyna w jednostce ewidencyjnej Skawina – obszar wiejski.
2016 4881 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2016 4882 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4883 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4884 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa
2016 4885 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 4886 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Lisia Góra - Placówki Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach.
2016 4887 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2016 4888 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4889 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1273/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr 183/XXIII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4890 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 713/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr XXII.147.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "F" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 4891 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1084/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXII/216/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4892 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1209/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. nr XXVII/189/2013 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4893 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1210/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. nr XXIII/156/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4894 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1211/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013 r. nr XXXII/212/2013 w sprawie: zmian Uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4895 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1740/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXIX/260/08, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
2016 4896 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1741/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr IV/16/10, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4897 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1742/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVII/130/11, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4898 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1743/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XXXII/241/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVII/130/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
2016 4899 2016-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2016r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2015 ROK
2016 4900 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2016 4901 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
2016 4902 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce
2016 4903 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 4904 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2016 r.
2016 4905 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 863/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr XXII/126/12 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie: - stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartym w punkcie H, - rubryki D, - oświadczenia: „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zawartego w Pouczeniu
2016 4906 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 787/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/183/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w części C w poz. 4 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu
2016 4907 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1126/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 8 marca 2013 r. Nr XXIII/208/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4908 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/kr 1133/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/134/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szaflary
2016 4909 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1184/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr XLVIII/374/14 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2016 4910 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1444/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr XXVII/209/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku nr 2 i 3 do przedmiotowej uchwały sformułowania „Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wynikająca z przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego” oraz w zakresie znajdującego się w załączniku nr 4 sformułowania „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego dotyczące odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 4911 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1640/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XXIX/189/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4912 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 974/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ze skargi J. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2013 r. Nr 132/2013 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne
2016 4913 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1137/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego, M. K., A. K., M. K., R. M., M. Z. na punkt 3 i 4 części I załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 r. nr XXXII/169/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr XXXVII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Jerzmanowice -Przeginia
2016 4914 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1424/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ze skargi A. J., J. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015 r. Nr IX/102/15 w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi nr 600899K - ul. Pachla w Skawinie na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1387/3 w Skawinie
2016 4915 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4916 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4917 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr 741/206 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4918 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 4919 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 4920 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/279/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 4921 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/280/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/268/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2016 4922 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/200/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta z naruszeniem prawa
2016 4923 2016-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w miejscowości Gorzeń Dolny, gmina Wadowice, powiat wadowicki
2016 4924 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
2016 4925 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/155/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4926 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4927 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 4928 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2016 4929 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli i zespołu szkół.
2016 4930 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4931 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały XLII/251/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4932 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr 236/102/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 4933 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4934 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna
2016 4935 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 4936 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4937 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/193/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
2016 4938 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4939 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2016 4940 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/173/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 4941 2016-08-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2016 4942 2016-08-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i limanowskiego