Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3848 2016-07-01 Komunikat Komunikat Nr 15/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 3849 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich i nadania statutu
2016 3850 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3851 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3852 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3853 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3854 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody ożywionej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2016 3855 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 3856 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2016 3857 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016.
2016 3858 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3859 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.148.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3860 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.150.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Maków Podhalański.
2016 3861 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 3862 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2016 3863 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku
2016 3864 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
2016 3865 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1522/4 obr. 1 przy ulicy Jana Wiktora
2016 3866 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Szczawnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3867 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy
2016 3868 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XV/84/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radgoszcz na lata 2016 – 2020
2016 3869 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 3870 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/227/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3871 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”
2016 3872 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXII.191.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów.
2016 3873 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 3874 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 3875 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 3876 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 3877 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3878 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3879 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2016 3880 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3881 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/192/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 3882 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/197/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2016 3883 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina.
2016 3884 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska
2016 3885 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2016 3886 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
2016 3887 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3888 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Olkusz, w skład której wchodzą: ciąg ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K) oraz ciąg ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791),
2016 3889 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 3890 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kozłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 3891 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3892 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2016 3893 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3894 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
2016 3895 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/239/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3896 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 3897 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 czerwca 2016r. zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra
2016 3898 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Koniusza
2016 3899 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-165/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapsze Niżne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łapsze Niżne oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 3900 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-170/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 3901 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIX/136/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 3902 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIX/139/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIII/92/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
2016 3903 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawoja
2016 3904 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 12 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3905 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 13 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 3906 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/866/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 37 w Krakowie, ul. Aleksandry 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie, ul. Aleksandry 17.
2016 3907 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/867/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.
2016 3908 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/880/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
2016 3909 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/883/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
2016 3910 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/885/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LII/682/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.
2016 3911 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/886/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nazw ulic.
2016 3912 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/887/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nazwy ulicy.
2016 3913 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/889/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku.
2016 3914 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/891/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2016 3915 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/892/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 3916 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/893/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nazw ulic.
2016 3917 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.201.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.191.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów
2016 3918 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.204.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3919 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.205.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3920 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.206.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3921 2016-07-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego
2016 3922 2016-07-04 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-34(6)/2016/215/XIVA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2016 3923 2016-07-04 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-23(8)/2016/24465/I/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2016 3924 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/355/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi krajowej nr 28 – ul. Legionów i części ul. A. Mickiewicza w miejscowości Gorlice
2016 3925 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki.
2016 3926 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowania tych odpadów
2016 3927 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3928 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 140/XX/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3929 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
2016 3930 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3931 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2016 r."
2016 3932 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o nadaniu nazwy drodze i rondu położonym w mieście Chrzanów.
2016 3933 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o nadaniu nazwy drodze i rondom położonym w mieście Chrzanów.
2016 3934 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2016 3935 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3936 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XIX-130/16 Rady Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 3937 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3938 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 3939 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.140.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3940 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.145.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański
2016 3941 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.147.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
2016 3942 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 3943 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3944 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2016 3945 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 3946 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3947 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 3948 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3949 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 3950 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3951 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3952 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie
2016 3953 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gręboszów w latach 2016 – 2021.
2016 3954 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gręboszów.
2016 3955 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Gręboszów.
2016 3956 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2016 3957 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2016 3958 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 3959 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałej , niezamieszkałej i od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia.
2016 3960 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3961 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2016 3962 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3963 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 3964 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 3965 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3966 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
2016 3967 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
2016 3968 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2016 3969 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3970 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 3971 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3972 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczyciela wspomagającego
2016 3973 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/243/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach prowadzonych przez gminę Laskowa oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 3974 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa
2016 3975 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3976 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3977 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2016 3978 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/156/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 2 ust. 4 pkt 1 i ust. 5, - punkt 3 i 4 oświadczenia zawartego w załączniku Nr 1 do „Regulaminu udzielania dotacji…”.
2016 3979 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 3980 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XX-132/16 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 3981 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"
2016 3982 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
2016 3983 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Alwernia
2016 3984 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3985 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/158/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 3986 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
2016 3987 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 3988 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki – etap I – dotyczący obszaru obejmującego działki nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice
2016 3989 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok Nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3990 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3991 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3992 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 3993 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2016 3994 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3995 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2016 3996 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rzezawa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Gminna Karta Dużej Rodziny – Rzezawa dla Rodziny Trzy Plus”
2016 3997 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3998 2016-07-06 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2016r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2016 3999 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4000 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice.
2016 4001 2016-07-06 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450” w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Bielska w Jawiszowicach w km od 0+000 do km 1+450
2016 4002 2016-07-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2016r. do umowy nr SIR.7013.40.1.2015 z dnia 03.06.2015 r.
2016 4003 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2016 4004 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2016 4005 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4006 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4007 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2016 4008 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek
2016 4009 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV-237-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2016 4010 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 182/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 4011 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 181/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4012 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4013 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 179/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4014 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 173/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 4015 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4016 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 4017 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2016 4018 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XII/119/16 Rady Gminy Olesno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2016 4019 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 4020 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2016 4021 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 4022 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4023 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4024 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 4025 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 4026 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania
2016 4027 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4028 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/188/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4029 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/191/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4030 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Babiogórskiej w Więcławicach Starych.
2016 4031 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4032 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/ 137/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa.
2016 4033 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/178/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia
2016 4034 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2016 4035 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/177/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4036 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drwinia
2016 4037 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4038 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2016 4039 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 4040 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.245.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4041 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.248.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4042 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/267/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 4043 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/269/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2016 4044 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/280/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
2016 4045 2016-07-06 Komunikat Komunikat Nr 16/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 4046 2016-07-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4047 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Skała oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 4048 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2016 4049 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/864/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rynek Krowoderski”
2016 4050 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4051 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2016 4052 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2016 4053 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4054 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2016 4055 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4056 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie.
2016 4057 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
2016 4058 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw.
2016 4059 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4060 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/35/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa.
2016 4061 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/36/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4062 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/37/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4063 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/42/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 4064 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4065 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4066 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Łukowica.
2016 4067 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.238.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4068 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/159/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze gminy Kamionka Wielka
2016 4069 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2016 4070 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 833/3 w Łużnej
2016 4071 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 4072 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/865/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie”
2016 4073 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4074 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 4075 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2016 4076 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2016 4077 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Bochni ul. Karolina 14D
2016 4078 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu
2016 4079 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Bocheńskim
2016 4080 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII.246.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2016 4081 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Charsznicy.
2016 4082 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/116 /2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4083 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Charsznica na lata 2016 – 2019.
2016 4084 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 4085 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 4086 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 4087 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4088 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2016 4089 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2016 4090 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4091 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4092 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2016 4093 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 4094 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 4095 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów
2016 4096 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4097 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4098 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4099 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4100 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 4101 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2016 4102 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 4103 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2016 4104 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok.
2016 4105 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Stasikówce
2016 4106 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr 12/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2016.
2016 4107 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
2016 4108 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 4109 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2016 4110 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2016 4111 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
2016 4112 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 4113 2016-07-07 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-33(5)/2016/188/XIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2016 4114 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII.247.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 4115 2016-07-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Radgoszcz zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia
2016 4116 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/361/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
2016 4117 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4118 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4119 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 4120 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 4121 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2016 4122 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów
2016 4123 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2016 4124 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4125 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/320/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Stary Sącz
2016 4126 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr 208/93/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 4127 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4128 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raba Wyżna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4129 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4130 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4131 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2016 4132 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII-132-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa
2016 4133 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020”
2016 4134 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia
2016 4135 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/270/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2016 4136 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/271/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 4137 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2016 4138 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4139 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gołcza w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2016 4140 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/130/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2016 4141 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4142 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2016 4143 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4144 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4145 2016-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r.
2016 4146 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4147 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/354/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane.
2016 4148 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/366/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki"
2016 4149 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/368/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 4150 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Gminy Ropa z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 4151 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/261/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Żłobek Samorządowy w Dąbrowie Tarnowskiej".
2016 4152 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
2016 4153 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/263/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.09.2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.”
2016 4154 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/266/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 4155 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/267/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 4156 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/268/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2016 4157 2016-07-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap I)
2016 4158 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bochnia
2016 4159 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/150/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9.03.2016 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bochnia
2016 4160 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 4161 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VIII/68/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29.06.2015 r. dotyczącej dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
2016 4162 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4163 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4164 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia
2016 4165 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
2016 4166 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2016 4167 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
2016 4168 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarny Dunajec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4169 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX.218.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 4170 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX.219.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2016 4171 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia
2016 4172 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 4173 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/355/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2016 4174 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/357/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2016 4175 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/358/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4176 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/312/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
2016 4177 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2016 4178 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/314/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4179 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/315/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4180 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/316/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4181 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/317/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 4182 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 4183 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2016 4184 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Biskupim
2016 4185 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 4186 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2016 4187 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2016 4188 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2016 4189 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-233-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów (z późn. zm.).
2016 4190 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-235-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Andrychów.
2016 4191 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-238-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie Gminy Andrychów.
2016 4192 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4193 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-240-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2016 4194 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2016 4195 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-244-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Andrychowie pomiędzy ulicą Stefana Batorego a ulicą Biała Droga.
2016 4196 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-246-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4197 2016-07-11 Informacja Informacja Nr OKA-4110-50(19)/2015/2016/23038/AMa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2016 4198 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/298/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” zmienionej uchwałą nr XIV/509/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady nr XXI/122/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny’.
2016 4199 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII / 126 / 2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2016 4200 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/373/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/297/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2016 4201 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/374/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Generała Michała Gałązki w Trzetrzewinie
2016 4202 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/375/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Siostry Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
2016 4203 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/376/ 2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
2016 4204 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/377/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
2016 4205 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/378/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chełmiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 4206 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec.
2016 4207 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016
2016 4208 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 4209 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych w Gminie Bochnia
2016 4210 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Wielickiego uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingów Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633
2016 4211 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 4212 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 4213 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4214 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4215 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4216 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/292/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.
2016 4217 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/293/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4218 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/294/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.
2016 4219 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/296/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.
2016 4220 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice
2016 4221 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4222 2016-07-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2016r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "KZGM" spółka z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2016 4223 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 lipca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niepołomicach, przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2016 roku.
2016 4224 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/250/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4225 2016-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4226 2016-07-12 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4227 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 4228 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4229 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4230 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
2016 4231 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy
2016 4232 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4233 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 4234 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Tymowej
2016 4235 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2016 4236 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4237 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów
2016 4238 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4239 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4240 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 4241 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/206/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2016 4242 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz
2016 4243 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2016 4244 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu Odprowadzania Ścieków.
2016 4245 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 4246 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4247 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4248 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2016 4249 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Libiąż.
2016 4250 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 4251 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4252 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4253 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
2016 4254 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr 145/XX/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego
2016 4255 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
2016 4256 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia”
2016 4257 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/114 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2016 4258 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/104 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2016 4259 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/105 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
2016 4260 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz
2016 4261 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 4262 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze
2016 4263 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4264 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice
2016 4265 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn
2016 4266 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń
2016 4267 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice
2016 4268 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole
2016 4269 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2016 4270 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2016
2016 4271 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4272 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 4273 2016-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2016 4274 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/296/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 4275 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/315/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Niepołomicach.
2016 4276 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/316/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 4277 2016-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.
2016 4278 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 4279 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2016 4280 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2016 4281 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2016 4282 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/103/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 4283 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 4284 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2016 4285 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 4286 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
2016 4287 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/169/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2016 4288 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 4289 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4290 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 4291 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4292 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/175/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4293 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/137/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułkowice
2016 4294 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2016 4295 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 4296 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 89/71/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4297 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 90/74/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4298 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 91/80/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4299 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 4300 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Gromnik
2016 4301 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku
2016 4302 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4303 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 603/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4304 2016-07-14 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2016 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4305 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 592/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 4306 2016-07-14 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2016 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4307 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4308 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość z terenu Gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4309 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/108/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania.
2016 4310 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/110/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 4311 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 4312 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 4313 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 4314 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 4315 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Bochnia Nr XVIII/163/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Bochnia
2016 4316 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/917/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka Kraków.
2016 4317 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/918/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2016 4318 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/920/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2016 4319 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/921/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2016 4320 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/923/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.
2016 4321 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/924/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43.
2016 4322 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/925/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.
2016 4323 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/929/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie
2016 4324 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr L/930/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/530/15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia z mocy ustawy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 142 w Samorządowe Przedszkole nr 31 oraz stwierdzenia utworzenia z mocy ustawy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Drożyska 13.
2016 4325 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2016 4326 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4327 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2016 4328 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4329 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra.
2016 4330 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/25/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 28 czerwca 2016r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w sprawie zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2016.
2016 4331 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka
2016 4332 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/162/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 4333 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/164 /16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 4334 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/237/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4335 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2016 4336 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 139/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.
2016 4337 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 4338 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2016 4339 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2016 4340 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIN/295/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4341 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/85/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz
2016 4342 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/86/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4343 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radgoszcz
2016 4344 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4345 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr 263/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami.
2016 4346 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 4347 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 4348 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4349 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 4350 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Księdza Stanisława Pieli w Libiążu
2016 4351 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Libiąż
2016 4352 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi publicznej powiatowej dotychczasowego ciągu DP 1018K
2016 4353 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
2016 4354 2016-07-15 Umowa Umowa Nr I/994/MM/1242/16 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego promocji Województwa poprzez zamieszczenie logo Województwa na elementach dekoracji i oznakowania miasta Krakowa w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2016 4355 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Niepołomice
2016 4356 2016-07-15 Aneks Aneks Nr 2/2016 Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego koordynacji zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży oraz realizacji części innych zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży zmienionego Aneksem nr 1/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
2016 4357 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź.
2016 4358 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości.
2016 4359 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4360 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4361 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4362 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 4363 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/319/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku
2016 4364 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2016 4365 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 4366 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 4367 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/248/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2016 4368 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2016 4369 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/250/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rabie Niżnej – Gmina Mszana Dolna
2016 4370 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/251/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 4371 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/252/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 4372 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4373 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2016 4374 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Mszana Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 23.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 4375 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4376 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2016 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4377 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/174/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2016 4378 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 4379 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4380 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2016 4381 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 4382 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2016 4383 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice - Tworzeń
2016 4384 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 4385 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny
2016 4386 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2016 4387 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4388 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 4389 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gromnik
2016 4390 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 4391 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/216/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4392 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej, oznaczonego literą A
2016 4393 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
2016 4394 2016-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2016 4395 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XV/126/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce
2016 4396 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 4397 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdów
2016 4398 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 4399 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2016 4400 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru „Zubrzyca Dolna-35”
2016 4401 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osiek
2016 4402 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2016 4403 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/366/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2016 4404 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/367/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
2016 4405 2016-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.26.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr CVIII/380/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG „KM”, w zakresie § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) i pkt 4) i ust. 2 oraz w zakresie rubryki „Rodzaj” w wykazach przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz wykazach przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały
2016 4406 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 lipca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XX/148/2004 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW MAŁY, BIÓRKÓW WIELKI, BUDZIEJOWICE, CHORĄŻYCE, CZERNICHÓW, DALEWICE, GLEW, GLEWIEC, GNATOWICE, GÓRKA JAKLIŃSKA, KARWIN, KONIUSZA, ŁYSZKOWICE, MUNIACZKOWICE, NIEGARDÓW, NIEGARDÓW KOLONIA, PIOTRKOWICE MAŁE, PIOTRKOWICE WIELKIE, POLEKARCICE, POSĄDZA, PRZESŁAWICE, RZĘDOWICE, SIEDLISKA, SZARBIA, WĄSÓW, WIERZBNO, WRONIEC, WRONIN, ZIELONA
2016 4407 2016-07-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-13(8)/2016/187/XIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2016 4408 2016-07-21 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4409 2016-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4410 2016-07-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4411 2016-07-22 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4412 2016-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4413 2016-07-22 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4414 2016-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4415 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4416 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 4417 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 4418 2016-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2015 rok
2016 4419 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 4420 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4421 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/260/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 4422 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4423 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 4424 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2016 4425 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wojniczu.
2016 4426 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno –Administracyjnego w Wojniczu” .
2016 4427 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.
2016 4428 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2016 4429 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2016 4430 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016r.
2016 4431 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2016 4432 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2016 4433 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4434 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4435 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/112 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 4436 2016-07-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4437 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/269/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 4438 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/270/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 4439 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi gminnej i zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2016 4440 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w Tarnowie
2016 4441 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/ 119/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4442 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 4443 2016-07-22 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-36(17)/2015/2016/9349/VIII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie
2016 4444 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 4445 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
2016 4446 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 4447 2016-07-22 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-12(8)/2016/631/XI/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2016 4448 2016-07-22 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-18(9)/2016/296/XIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach
2016 4449 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/289/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi w drodze inkasa.
2016 4450 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/290/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4451 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/293/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2016 4452 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/294/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4453 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 4454 2016-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Budzów z dnia 24 marca 2016r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2015 r.
2016 4455 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2016 4456 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4457 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 4458 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
2016 4459 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4460 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4461 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4462 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4463 2016-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2016 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4464 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Biały Dunajec
2016 4465 2016-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.27.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr 24/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby w części tj. w zakresie § 2 pkt 1-2 oraz pkt 4-5 uchwały
2016 4466 2016-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2016 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wykonania poszerzenia jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 1348 K w miejscowości Łętowice
2016 4467 2016-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2016 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4468 2016-07-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
2016 4469 2016-07-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamienicy
2016 4470 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4471 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie :określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 4472 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 4473 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Liszki w latach 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Liszki
2016 4474 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2016 4475 2016-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Zasole” z rzeki Soły w miejscowości Oświęcim
2016 4476 2016-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/CHZ/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 21 lipca 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2016 4477 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr 221/96/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 4478 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2016 4479 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4480 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4481 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4482 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów
2016 4483 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2016 4484 2016-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2015 rok
2016 4485 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4486 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 4487 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu
2016 4488 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków – Przemyśl
2016 4489 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4490 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Radziemice.
2016 4491 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4492 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/98 Zarządu Gminy Radziemice z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie: podziału gminy Radziemice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 4493 2016-07-26 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2016 4494 2016-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego
2016 4495 2016-07-26 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4496 2016-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4497 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 4498 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/358/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 921, 926
2016 4499 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 4500 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4501 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII.Nz/208/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeszcze
2016 4502 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 4503 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 4504 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4505 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4506 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 4507 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radziemice na 2016 r.
2016 4508 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie Zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4509 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 4510 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2016 r.”
2016 4511 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/204/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 4512 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/207/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 4513 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2016 4514 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4515 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/210/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4516 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/214/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie wsi Rudawa.
2016 4517 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2016
2016 4518 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-133/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 4519 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-134/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra.
2016 4520 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-135/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 4521 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-136/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
2016 4522 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-137/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4523 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-138/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4524 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-139/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Dobra.
2016 4525 2016-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 lipca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Pcim, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2016 r.
2016 4526 2016-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2016 4527 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki
2016 4528 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2016 4529 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
2016 4530 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4531 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 4532 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.250.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szczawnik-Jaworzynka” na terenie wsi Szczawnik
2016 4533 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.251.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2016 4534 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.252.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 4535 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.253.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2016 4536 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/38/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4537 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4538 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Czorsztyn (po wyroku WSA, sygn. akt II SA/Kr 323/15)
2016 4539 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 259/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 1581/4 przy ulicy Bieckiej
2016 4540 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 260/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 546/21, 546/29, 546/43, 546/44, 546/47 przy ulicy 11 Listopada
2016 4541 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna
2016 4542 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/380/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XIX/369/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chełmiec
2016 4543 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/381/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2016 4544 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2016 4545 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016
2016 4546 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 4547 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 4548 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4549 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2016 4550 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2016 4551 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/166/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLVII/844/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 4552 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/167/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części
2016 4553 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/168/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczurowa w części
2016 4554 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2016r. orzeka, że uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało podjęta z naruszeniem prawa
2016 4555 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2016 4556 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/110/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mędrzechów oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2016 4557 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/114/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4558 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/112/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów .
2016 4559 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4560 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4561 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI-123-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4562 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVII-136-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4563 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XIX-144-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4564 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno –Administracyjnemu Szkół w Charsznicy.
2016 4565 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Charsznica
2016 4566 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.
2016 4567 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/195/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2016 r.
2016 4568 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/199/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4569 2016-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2016r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABOWA ZA 2015 ROK
2016 4570 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 612/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016