Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2075 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2076 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 2077 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2016 2078 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2016 2079 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”
2016 2080 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/150/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bochnia
2016 2081 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Bochnia
2016 2082 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2083 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2084 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2085 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 2086 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2016 roku
2016 2087 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 2088 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Czchowie
2016 2089 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2090 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica.
2016 2091 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2016 2092 2016-04-01 Komunikat Komunikat Nr 8/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 2093 2016-04-01 Komunikat Komunikat Nr 9/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 2094 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2016 2095 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2016 2096 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami oganizacyjnymi gminy miasto Jordanów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy miasto Jordanów.
2016 2097 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2016 roku”
2016 2098 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2016 2099 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie.
2016 2100 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2016 roku.
2016 2101 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 2102 2016-04-01 Informacja Informacja Nr KG.7140.97.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2016 2103 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr 491/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2104 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2105 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu.
2016 2106 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2016
2016 2107 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia warunków i zasad korzystanie z tych obiektów.
2016 2108 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2016 2109 2016-04-01 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2016 2110 2016-04-01 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-44(8)/2015/2016/21725/III/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Synthos Dwory 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Oświęcimiu
2016 2111 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
2016 2112 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Brzeskiej w Bochni
2016 2113 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2114 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI-142/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016, NR XIV-138/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 2115 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 2116 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr K600559 i K600556
2016 2117 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2118 2016-04-04 Komunikat Komunikat Nr 1/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. o podjęciu uchwały o przyjęcia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Klucze’’
2016 2119 2016-04-04 Komunikat Komunikat Nr 2/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Klucze do roku 2030''.
2016 2120 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2016 2121 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 2122 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2016”
2016 2123 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
2016 2124 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 2125 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 2126 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/260/09 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 2127 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 2128 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 2129 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
2016 2130 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2131 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2016 rok."
2016 2132 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016
2016 2133 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 roku poz. 3887 z późn. zm.)
2016 2134 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr III/166/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2135 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr 30/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2136 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.12.2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 2137 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/135/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
2016 2138 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI.109.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2139 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2016 2140 2016-04-04 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 9 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 2141 2016-04-04 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego; Starosty Suskiego z dnia 18 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 05.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 2142 2016-04-04 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2016 2143 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2016 2144 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/318/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 2145 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/320/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane
2016 2146 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/306/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 2147 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/305/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2016 2148 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/309/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Zakopane u zbiegu ulic: Tytusa Chałubińskiego, Droga na Bystre, Przewodników Tatrzańskich i Bronisława Czecha
2016 2149 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała.
2016 2150 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011 roku dot. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała.
2016 2151 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2016r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2016 2152 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2016 roku"
2016 2153 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 4/2016 Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania przez Gminę Dobra Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobra przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2016 2154 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i  Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2016 2155 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Wójta Gminy Raciechowice; Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2016 2156 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2016 Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania przez Gminę Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2016 2157 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/93 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz.
2016 2158 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2016 roku.
2016 2159 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XI/96 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mucharz.
2016 2160 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2161 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2162 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2016 2163 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2164 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 2165 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2166 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2016 r.
2016 2167 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 2168 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NAWOJOWA - wieś Nawojowa, przyjętego Uchwałą Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z 30 grudnia 2003 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 63 z 2004r., poz.806 z późn. zmianami)
2016 2169 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/107/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR 7/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 4 pkt 3 uchwały
2016 2170 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zembrzyce na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 2171 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/142/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej.
2016 2172 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/143/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2016 2173 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/145/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2016 2174 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX.211.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2016 2175 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2016 2176 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/297/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom i studentom
2016 2177 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 852, 854, 921
2016 2178 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/287/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL - MED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2016 2179 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/288/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie połączenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie
2016 2180 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/289/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2016 2181 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2182 2016-04-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15 marca 2016r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2016 2183 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2184 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XI.110.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2016 2185 2016-04-06 Informacja Informacja Nr PM.7113.1.2015 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 21 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2016 2186 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2016"
2016 2187 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2016
2016 2188 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2016 2189 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2190 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2191 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim
2016 2192 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2016 2193 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2016 2194 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2016 2195 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 2196 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
2016 2197 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2198 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2016 roku
2016 2199 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcza
2016 2200 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczkach z numerem porządkowym nazwy miejscowości i ulicy na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2016 2201 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2016 2202 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2016 roku.
2016 2203 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2016 2204 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2016 2205 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/105/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI-148-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 2, - § 5 ust. 1, - § 7 ust. 3, w zakresie słów: „oraz do zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej”, - Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „Oświadczam że w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy”, - Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego do otrzymania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …… wniosku o udzielenie dotacji”
2016 2206 2016-04-06 Informacja Informacja Nr OKA-4210-7(11)/2016/23038/II/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Ciepło spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach
2016 2207 2016-04-06 Informacja Informacja Nr OKA-4110-2/2016/195/CW; OKA-4110-3/2016/195/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2016 2208 2016-04-06 Informacja Informacja Nr OKA-4210-67(12)/2015/2016/9257/XII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2016 2209 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 2210 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2016 roku.
2016 2211 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
2016 2212 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Łososina Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
2016 2213 2016-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 2214 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
2016 2215 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju
2016 2216 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na rok 2016 .
2016 2217 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2016 roku
2016 2218 2016-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Wadowic Nr 0050.325.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach – w całości
2016 2219 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2220 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2016 2221 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 2222 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
2016 2223 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2016 roku
2016 2224 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 2225 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013 r.
2016 2226 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2016 2227 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach wraz z oddziałem przedszkolnym, w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego wraz z oddziałemprzedszkolnym w Radziemicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radziemicach.
2016 2228 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 2229 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2016 roku.
2016 2230 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr VI/57/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12.06.2015 r.
2016 2231 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 2232 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2016
2016 2233 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : połączenia Szkoły Podstawowej w Niegardowie i Samorządowego Przedszkola w Niegardowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie.
2016 2234 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016r.
2016 2235 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX.216.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2016 roku”
2016 2236 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015r,
2016 2237 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2016 2238 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko.
2016 2239 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 2240 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2016 r."
2016 2241 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/215/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2242 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/216/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. o zmianie uchwały ustalającej strefę płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 2243 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2016 2244 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2016 roku
2016 2245 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim
2016 2246 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2247 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 2248 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 2249 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 2250 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zembrzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2251 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 2252 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr 174/81/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2253 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr 166/80/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2015 rok
2016 2254 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Czorsztyn oraz będących we władaniu Gminy Czorsztyn.
2016 2255 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2016 2256 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2016 2257 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2258 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/87/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2016 roku".
2016 2259 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr 222/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice.
2016 2260 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI)125)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 2261 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2016 2262 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2263 2016-04-08 Zestawienie Zestawienie Nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości stawek czynszów najmów lokali mieszkalnych należących do publicznegoo zasobu mieszkalnego za 2015 rok.
2016 2264 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 2265 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 144/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. W sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
2016 2266 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 145/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. W sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2016 roku.
2016 2267 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2016 2268 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2016 2269 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 2270 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 2271 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 2272 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016 2273 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach.
2016 2274 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 2275 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 2276 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/83/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2016 r.
2016 2277 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2016 2278 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 2279 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 2280 2016-04-08 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2016 2281 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2016 2282 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2016 roku.
2016 2283 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 2284 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 2285 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2016.
2016 2286 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/382/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2016 2287 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2016 2288 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2016 roku”
2016 2289 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.)
2016 2290 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2016 roku.
2016 2291 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grybowie.
2016 2292 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XI/91 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 2293 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 2294 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2016 2295 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XL/698/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony - Naczelna”
2016 2296 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/222/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „ BALATON” w Trzebini.
2016 2297 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 8/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2298 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 9/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2016 2299 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2300 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2016r. zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Pałecznica na rok 2016 r.
2016 2301 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2302 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 2303 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2016 2304 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/182/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012 – 2017
2016 2305 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XV/165/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2016 2306 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/115/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 2307 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/120/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
2016 2308 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/119/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Suskiego.
2016 2309 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 2310 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 2311 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/153/2005 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2312 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2016 2313 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016r.
2016 2314 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 143/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2016 2315 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 146/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyodrębnienia i podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
2016 2316 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 2317 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 2318 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2319 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2016 2320 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/106/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r.
2016 2321 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 2322 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2016 2323 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 2324 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII-114/16 Rady Gminy Dobra z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 2325 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju.
2016 2326 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2016 2327 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 2328 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2329 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r.
2016 2330 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2016 2331 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/75/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 2332 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/77/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 2333 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2016 2334 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/80/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gręboszów - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie.
2016 2335 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/81/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego w Gręboszowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie.
2016 2336 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/82/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2016 r.
2016 2337 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/223/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”.
2016 2338 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/225/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini, ul. Szkolna 3
2016 2339 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/226/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Trzebini, ul. Sobieskiego 25, działającego w ramach Zespołu Szkół Gimnazjalnych im. Trzech Wieszczów w Trzebini
2016 2340 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/227/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini os. ZWM 21, działającego w ramach Zespołu Szkół w Trzebini
2016 2341 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/228/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60
2016 2342 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/229/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47.
2016 2343 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/230/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, os. ZWM 21.
2016 2344 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 2345 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2016 2346 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Kąpielach Wielkich oraz nadania statutu
2016 2347 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 72/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2348 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 75/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 2349 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 78/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 2350 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 80/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2351 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 82/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2352 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 84/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 2353 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 85/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2354 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 88/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2355 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 90/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2356 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 92/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2357 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 94/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2358 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 97/12/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2359 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 102/14/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2360 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 103/14/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2361 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 105/14/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 2362 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 107/14/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2363 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr 109/14/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2364 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 2365 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2366 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2016.
2016 2367 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII\216\2014 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2016 2368 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/239/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie .
2016 2369 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz sposobu ich pobierania.
2016 2370 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/238/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2371 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2016 2372 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XL/709/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku.
2016 2373 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XL/700/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
2016 2374 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XL/705/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie założenia XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie, ul. Wielicka 265 oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265
2016 2375 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XL/706/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie, os. Teatralne 35 oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35
2016 2376 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XL/707/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2016 2377 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XV/169/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Podegrodzie
2016 2378 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.
2016 2379 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 2380 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.180.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: zasad zwolnienia z zapłaty czynszu najmu oraz nieodpłatnego udostępniania miejsc handlowych, a także zwolnienia z opłaty targowej osób handlujących na stołach w okresie trwania kiermaszów, jarmarków na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej nr 459/54 obr. 5 m. Limanowa.
2016 2381 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.182.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2382 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.183.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2016 2383 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 2384 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.9.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice – w części
2016 2385 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2, 188/3, 188/2
2016 2386 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Gorlice
2016 2387 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 2388 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu.
2016 2389 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2390 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Wojniczu: nr XXXI/276/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. oraz nr XXXI/277/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.
2016 2391 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2015 - 2020.
2016 2392 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2393 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2394 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2395 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2396 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/171/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2397 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2398 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2399 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2400 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2401 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2402 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2403 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2404 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/179/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2405 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/180/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2406 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2016 roku
2016 2407 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 2408 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2016 2409 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2410 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Limanowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 2411 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2016 2412 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2413 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2016 2414 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/233/2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.
2016 2415 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 2416 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2016 2417 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 2418 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2016 2419 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
2016 2420 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łużna”.
2016 2421 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2016 roku
2016 2422 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2423 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2016 2424 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2016 2425 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 2426 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2016 roku
2016 2427 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/150/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 2204)
2016 2428 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4549)
2016 2429 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XI/90 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 2430 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I
2016 2431 2016-04-13 Informacja Informacja Nr Gk.KGM.0642.3.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2016 2432 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie miasta Nowego Sącza
2016 2433 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2434 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna
2016 2435 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2436 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2016
2016 2437 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2438 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/175/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2016 2439 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/181/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków
2016 2440 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/72/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2016 2441 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/74/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Spytkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Spytkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2442 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/75/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2443 2016-04-13 Informacja Informacja Nr 1/2016 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2016 2444 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 114/XVII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2445 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2016 2446 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2016 roku.
2016 2447 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2016 2448 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 2449 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 2450 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX-196-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2016 2451 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX-199-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2452 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 2453 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r.
2016 2454 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2016 2455 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV.187.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa.
2016 2456 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2457 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 501/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2458 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”
2016 2459 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2460 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wolbrom
2016 2461 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2462 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2463 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2464 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 2465 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/238/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka
2016 2466 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/239/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2467 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/240/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2468 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2016 2469 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 470
2016 2470 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gorlice II – wieś Kobylanka część działek Nr 404, 409/1, 409/3, 409/4, 417/1, 426/1 427/2, 427/3
2016 2471 2016-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r.
2016 2472 2016-04-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2473 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2016 2474 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegające na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zorganizowania w roku 2016 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2016 2475 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2016 2476 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 2477 2016-04-13 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 kwietnia 2016r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie według stanu na dzień 12 kwietnia 2016 roku
2016 2478 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niepołomicach
2016 2479 2016-04-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR 031.4.1.12016 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wadowice do Ośrodka
2016 2480 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 196/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2016 r.
2016 2481 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2016 roku
2016 2482 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 2483 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2484 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2485 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 w Gminie Łukowica”.
2016 2486 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 221/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.
2016 2487 2016-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok
2016 2488 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/381/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2489 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/404/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2490 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/168/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 376/3 (część działek Nr 376/6, 376/7 wg nowego podziału) w Biesnej
2016 2491 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 966/8, 966/11, 970/3 w Szalowej, działki Nr 22/1, 22/2 w Łużnej, część działek Nr 163/4, 164 w Woli Łużańskiej
2016 2492 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna
2016 2493 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/165/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 742 w Szalowej
2016 2494 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.178.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2495 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.179.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2496 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.185.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 2497 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2016 2498 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ryglicach
2016 2499 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ryglicach.
2016 2500 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniajca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2501 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 2502 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Stare.
2016 2503 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
2016 2504 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2016 2505 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Dworskie.
2016 2506 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 2507 2016-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/87/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2016 2508 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów
2016 2509 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/124/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce
2016 2510 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy
2016 2511 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2016 2512 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Wojnicz - Miasta Wojnicz.
2016 2513 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2514 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.
2016 2515 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica”.
2016 2516 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r. W sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2016 2517 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV.129.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Maków Podhalański, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych lub służebności przesyłu.
2016 2518 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 2519 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zabawie do Zespołu Szkół w Zabawie
2016 2520 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie.
2016 2521 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół.
2016 2522 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2523 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/180/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Radłowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 2524 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Zabawie poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zabawie i w miejsce zlikwidowanego Oddziału Przedszkolnego utworzenie Publicznego Przedszkola w Zabawie.
2016 2525 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok .
2016 2526 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2016 roku
2016 2527 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2528 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2529 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2530 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2531 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/07 Rady Gminy Bobowa z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Siedliskach.
2016 2532 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 2533 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2016 r.”
2016 2534 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/206/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2016 2535 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piekarach
2016 2536 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/176/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żabnie
2016 2537 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX-195-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Andrychów do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów
2016 2538 2016-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OR-032-01-2016 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 lutego 2016r. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2015
2016 2539 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2016 2540 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 2541 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 2542 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli.
2016 2543 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 2544 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 2545 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice
2016 2546 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2016 roku
2016 2547 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2548 2016-04-15 Informacja Informacja Nr OKA-4110-11/2016/24238/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tameh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
2016 2549 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/153/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Zabawie
2016 2550 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów
2016 2551 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów
2016 2552 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr 500/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2015
2016 2553 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów sołectw gminy Lisia Góra
2016 2554 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 2555 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2556 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bochni nr XVI/176/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
2016 2557 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2016 2558 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 2559 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2560 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2561 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2562 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2016 rok
2016 2563 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 2564 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2565 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczucin
2016 2566 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2567 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/180/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2568 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/190/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016 roku
2016 2569 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2570 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI-120-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 1 o nazewnictwo ulic do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Sułoszowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 2571 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI-119-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 1 o nazewnictwo ulic do Uchwały Nr XX/141/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 2572 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2573 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/257/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 2574 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/249/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 2575 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/247/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Niepołomice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 2576 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/243/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na rok 2017.
2016 2577 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/237/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 2578 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XX/148/2004 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW MAŁY, BIÓRKÓW WIELKI, BUDZIEJOWICE, CHORĄŻYCE, CZERNICHÓW, DALEWICE, GLEW, GLEWIEC, GNATOWICE, GÓRKA JAKLIŃSKA, KARWIN, KONIUSZA, ŁYSZKOWICE, MUNIACZKOWICE, NIEGARDÓW, NIEGARDÓW KOLONIA, PIOTRKOWICE MAŁE, PIOTRKOWICE WIELKIE, POLEKARCICE, POSĄDZA, PRZESŁAWICE, RZĘDOWICE, SIEDLISKA, SZARBIA, WĄSÓW, WIERZBNO, WRONIEC, WRONIN, ZIELONA
2016 2579 2016-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Wojnicza z dnia 29 marca 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2015 rok
2016 2580 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.118.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2581 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.123.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2016 roku”
2016 2582 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.131.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2016 2583 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej
2016 2584 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2016 2585 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2586 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 2587 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XXV/185/2005 Z DNIA 31 MAJA 2005 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW WIELKI, CZERNICHÓW, POLEKARCICE
2016 2588 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/116/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XIV/79/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji - w części obejmującej zapis § 13 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 marca 2016 roku”
2016 2589 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/117/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 1 pkt 4, - § 2 ust. 2 pkt 9 w zakresie słów „(roboty zewnętrzne)”, - § 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 7 w zakresie słów: „a także określenie wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań”, - § 7 ust. 1 w zakresie słów: „na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz”, - § 8 ust. 1 w zakresie słów: „którego oferta została wybrana w konkursie” oraz zdanie drugie, - § 8 ust. 7 w zakresie słów: „określającej w szczególności” oraz § 8 ust. 7 pkt 1-5, - punktu 7 Załącznika Nr 1 do uchwały.
2016 2590 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2016 roku
2016 2591 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2016 r.”
2016 2592 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2016 2593 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
2016 2594 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/728/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 2595 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/727/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 2596 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 2597 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015 rok
2016 2598 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2599 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 2600 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 2601 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2602 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2603 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 2604 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 2605 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/111/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2016
2016 2606 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 2607 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017
2016 2608 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2016 r.
2016 2609 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/MNT/2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podtatrzańskiej i ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, zwanych dalej robotami
2016 2610 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 10.03.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2611 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 2612 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/121/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2016 2613 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/124/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie.
2016 2614 2016-04-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r.
2016 2615 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2616 2016-04-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok
2016 2617 2016-04-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2016r. z wykonania Budżetu Gminy Borzęcin za 2015 r.
2016 2618 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 2619 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/219/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 2620 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 2621 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV.177.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2622 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr 508/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2623 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 2624 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki.
2016 2625 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 r.
2016 2626 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2016
2016 2627 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2628 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr 516/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2629 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2016 r.”
2016 2630 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr V/20/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 2631 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1056/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013 r. Nr XXXVIII/287/2013 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2632 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1057/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXV-228/12 oraz z dnia 16 maja 2013 r. Nr XXX-278/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2633 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1112/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr XXV/214/12 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2634 2016-04-25 Postanowienie Postanowienie Nr I SA/Kr 1127/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 7 listopada 2014 r. Nr XXXVII/320/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2635 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1128/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXV/161/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie zawartego w punkcie D deklaracji obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, NIP i REGON, w rubryce G deklaracji w zakresie obowiązku złożenia „Oświadczenia, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, w rubryce F załącznika nr 2 do deklaracji w zakresie obowiązku złożenia „Oświadczenia, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” oraz w zakresie pouczenia w załączniku nr 2 do deklaracji „Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2016 2636 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1195/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVI/181/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I oraz w części dotyczącej Załącznika nr 2 w zakresie obowiązku podania adresu e-mail i numeru telefonu zawartych w punktach D i E, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I
2016 2637 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1196/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2015 r. Nr XXVIII/198/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I oraz w części dotyczącej Załącznika nr 2 w zakresie obowiązku podania adresu e-mail i numeru telefonu zawartych w punktach D i E, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I
2016 2638 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1271/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013 r. Nr XXXVII/313/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2016 2639 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1272/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014 r. Nr XLV/412/2014 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2016 2640 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1285/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013 r. Nr VI/202/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2641 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XX/88/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2016 2642 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2643 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 210/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 2644 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 212/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2016 2645 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/85/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2646 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 2647 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2648 2016-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2016r. z wykonania budżetu miasta Gorlice za 2015 rok
2016 2649 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 2650 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 426/5 w Jankowej
2016 2651 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie
2016 2652 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Czorsztyn publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 2653 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 178/83/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2654 2016-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 2655 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 73/27/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2656 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 74/31/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2657 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 75/34/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2658 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 77/41/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/31/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2659 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 77/42/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/34/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2660 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 77/44/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2661 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 2662 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/223/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 2663 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 2664 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/233/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2016 2665 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim
2016 2666 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 2667 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2016 2668 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2016 2669 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2016 2670 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2016 2671 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2672 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.
2016 2673 2016-04-25 Informacja Informacja Nr OKA-4110-63/2015/2016/9257/AM, OKA-4110-64/2015/20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
2016 2674 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 128/XVI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 2675 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 556/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 2676 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2677 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 2678 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2679 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 2680 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2681 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XX/157/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2682 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/161/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2683 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 191/2, część działki Nr 618, część działki Nr 755/14, część działki Nr 828/22, wieś Brzana działka Nr 397/16, działka Nr 658, wieś Jankowa działka Nr 212/2 i część działki Nr 212/4, wieś Siedliska część działki Nr 253/8, działki Nr 401/6, 401/10, 401/11 i część działki Nr 401/12, część działki Nr 576, część działki Nr 665, wieś Sędziszowa działka Nr 322/7, część działki Nr 503/1, wieś Stróżna działka Nr 188, część działki Nr 195/1, działka Nr 688/5, działka Nr 768/1, działki Nr 798/6 i 798/8, wieś Wilczyska działka Nr 212/6
2016 2684 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2685 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2016 roku
2016 2686 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2016 roku
2016 2687 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr NR XV/85/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia.
2016 2688 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,położonychna terenie Gminy Tokarnia
2016 2689 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.
2016 2690 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałej , niezamieszkałej i od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia.
2016 2691 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/169/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2692 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/170/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/74/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2016 2693 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/173/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2694 2016-04-27 Aneks Aneks Nr 6 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2016r. do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2016 2695 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2696 2016-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2016 r.
2016 2697 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2698 2016-04-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 26 kwietnia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 2699 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2700 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/278/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/651/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Chełmiec programu „Chełmiecka rodzina 5+”
2016 2701 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/279/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2016 roku
2016 2702 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/280/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu rekreacyjno – sportowego AQUA Centrum Chełmiec
2016 2703 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/284/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2016 2704 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/285/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2705 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa.
2016 2706 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 2707 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 2708 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie realizujących tygodniowej liczby godzin obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, na żadnym ze stanowisk, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2016 2709 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki
2016 2710 2016-04-27 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego koordynacji zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży oraz realizacji części innych zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży
2016 2711 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2712 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX.209.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2713 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2016 roku.
2016 2714 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/725/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „PARKOWA” w Krakowie, ul. Parkowa 12 oraz uchwały Nr LIV/760/12 w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.
2016 2715 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/726/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie.
2016 2716 2016-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 2717 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.11.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XVI/159/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, w części tj. w zakresie § 4 i § 7 uchwały
2016 2718 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ
2016 2719 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 2720 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2721 2016-04-29 Informacja Informacja Nr 1/2016 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 kwietnia 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok
2016 2722 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Rzezawa.
2016 2723 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody oraz odbioru ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2016 2724 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2016 roku.
2016 2725 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rzezawa na lata 2016-2019 r.
2016 2726 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Babice z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 2727 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Babice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 2728 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Babice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2016 2729 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/89/16 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIII/77/15
2016 2730 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/227/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2016 2731 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bolesławiu
2016 2732 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2733 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa
2016 2734 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/271/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 2735 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/272/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 2736 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/273/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 2737 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/274/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2016 2738 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/275/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 2739 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/276/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 2740 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/282/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 2741 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/178/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2016 2742 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/179/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2016
2016 2743 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 2744 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
2016 2745 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie.
2016 2746 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 2747 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/12/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2016 2748 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/17/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 2749 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2016 2750 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 2751 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu "Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” na terenie Miasta Jordanowa
2016 2752 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór na terenie Gminy Jabłonka
2016 2753 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2754 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2016 2755 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 2756 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2016 2757 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu
2016 2758 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - "Aleja brzozowa", wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 12 62201-007
2016 2759 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/293/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz.
2016 2760 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/294/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/63/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
2016 2761 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/295/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2016 2762 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/296/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014 r.
2016 2763 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/300/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2016 2764 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/303/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2765 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2016 2766 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2767 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2017
2016 2768 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie współpracy w zakresie zabezpieczenia medycznego zaplanowanej Wizyty Ojca Świętego w Częstochowie na uroczystościach o charakterze państwowo - religijnym oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016