Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 5523 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 5524 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zabierzów instrumentem płatniczym
2016 5525 2016-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/400/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 5526 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/223/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 5527 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 5528 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Uroczysko Podgołogórze”
2016 5529 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów.
2016 5530 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Pisary.
2016 5531 2016-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wolbrom
2016 5532 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 5533 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5534 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wolbrom instrumentem płatniczym
2016 5535 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5536 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/386/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko
2016 5537 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/387/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maniowy
2016 5538 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/388/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kluszkowce
2016 5539 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/389/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa
2016 5540 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/390/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Liszki-Piekary
2016 5541 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/392/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulic Mroźnej, Piaskowej i Elektrycznej w Mieście Tarnów oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 973 – ulic Klikowskiej i odcinka Niedomickiej w Mieście Tarnów
2016 5542 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 września 2016r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 5543 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 162/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie posiłku oraz zasad zwrotu wydatków z tym związanych.
2016 5544 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 171/ 2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Siemiechów do sołectwa Gromnik
2016 5545 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 5546 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku
2016 5547 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 5548 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 r.
2016 5549 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5550 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 5551 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2017 r.
2016 5552 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 5553 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2017 r.
2016 5554 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2016 5555 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5556 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2016 5557 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 5558 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr 293/XXVI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami.
2016 5559 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.184.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 5560 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.188.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2016 5561 2016-10-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 września 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 5562 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabowa
2016 5563 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.296.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 5564 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.297.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. na terenie wsi Powroźnik
2016 5565 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.298.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Muszynie przy ul. Rynek 13
2016 5566 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/122/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 5567 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/124/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2016 5568 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 5569 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wziesienie obelisku i tablic upamiętniających.
2016 5570 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 5571 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabagnie
2016 5572 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chełm
2016 5573 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gołaczewy
2016 5574 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolbrom
2016 5575 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stryszów
2016 5576 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5577 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2016 5578 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 5579 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Mszana Dolna.
2016 5580 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 5581 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5582 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/384/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 921, 926
2016 5583 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016.
2016 5584 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szczawnicy.
2016 5585 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 129 / 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2016 5586 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 5587 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/91/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 5588 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 94 / 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2016 5589 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/95/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2016 5590 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 96/ 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok
2016 5591 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/99/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce"
2016 5592 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 100 / 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5593 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 189/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2016 5594 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2016 5595 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Białej
2016 5596 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie.
2016 5597 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów".
2016 5598 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.
2016 5599 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie : zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2016 5600 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5601 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2016 5602 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5603 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5604 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5605 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/210/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 5606 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2016r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu.
2016 5607 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce.
2016 5608 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 5609 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 5610 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 5611 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2016 5612 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/275/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2016 5613 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/276/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2016 5614 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 5615 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5616 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.
2016 5617 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5618 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5619 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/224/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 września 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 5620 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5621 2016-10-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 września 2016r. do porozumienia Nr SON.031.39.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 5622 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5623 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5624 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5625 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5626 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5627 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 267/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.
2016 5628 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 273/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad pobierania oraz zwrotu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Gorlice i administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w Gorlicach
2016 5629 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 276/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” część działek Nr 1143/7, Nr 1143/8, Nr 1143/9, Nr 1143/10 przy ulicy Blich w Gorlicach.
2016 5630 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 277/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2016 5631 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 283/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 5632 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
2016 5633 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.239.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 5634 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r. Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5635 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5636 2016-10-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 września 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2015 rok
2016 5637 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 5638 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/382/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 5639 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/386/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane.
2016 5640 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/391/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 5641 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/392/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 5642 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2016 5643 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2016 5644 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.7204)
2016 5645 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 5646 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2016 5647 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy „Aleja Juliana Kawalca” alei bez nazwy położonej w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju w obrębie działki nr ewid. 4189/16
2016 5648 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 5649 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.219.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania imienia Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
2016 5650 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.220.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2016 5651 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 5652 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2016 5653 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze.
2016 5654 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze
2016 5655 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia ulicy Spacerowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
2016 5656 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/175/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 5657 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XII/117/16 Rady Gminy Olesno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 5658 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 5659 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/501/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 5660 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 5661 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/264/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2016 5662 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII.218.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5663 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 5664 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/226/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 5665 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/227/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 5666 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/229/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.
2016 5667 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/230/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XII/122/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5668 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 5669 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5670 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Skała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5671 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXV-255-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5672 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/329/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.
2016 5673 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/331/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/464/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: aktu o utworzeniu instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczenej Biuro Wstaw Artystycznych w Olkiuszu ora nadania statutu z późn. zm.
2016 5674 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/335/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 5675 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna; Wójta Gminy Rytro z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna-Zdrój realizacji zadania pn. "Remont drogi gminej Sucha Struga - Do Źródełka 294127 K" w zakresie realizacji robót będących zadaniem własnym Gminy Rytro
2016 5676 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5677 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 5678 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi Zarabie – Osieczany położonej na terenie Gminy Myślenice w miejscowości Osieczany na działce 303/1 o długości 0,89 km
2016 5679 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi K1943 u. Traugutta w Myślenicach położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działce nr 1022 o długości 0,29 km
2016 5680 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dwóch dróg zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej nr S7, posiadających obecnie charakter drogi zbiorczej (serwisowej): drogi położonej na terenie Gminy Pcim, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Myślenice do Granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień oraz stanowiącej jej kontynuację drogi położonej na terenie Gminy Lubień, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień do włączenia do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7
2016 5681 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/101/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 września 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5682 2016-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2016 5683 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce
2016 5684 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś
2016 5685 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 5686 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5687 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5688 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 5689 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 201/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi ul. Traugutta w Myślenicach położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działce nr 1022 o długości 0,29 km.
2016 5690 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 200/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr K540271 Zarabie – Osieczany w miejscowości Osieczany na działce 303/1 i 686 o długości 0,89 km.
2016 5691 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2016 5692 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 198/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach.
2016 5693 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów
2016 5694 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 rok
2016 5695 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2016 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2016 5696 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 153/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2016 roku
2016 5697 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 158/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
2016 5698 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 354/XL/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2016 5699 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 154/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2016 5700 2016-10-10 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 5701 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5702 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2016 5703 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/ 212/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego „Bania”
2016 5704 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-152/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 5705 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-155/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI -137 /16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016 roku odnośnie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5706 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-156/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI-135/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016 roku odnośnie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5707 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-157/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII-149/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 5708 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 5709 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/225/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5710 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 5711 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 5712 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.
2016 5713 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 r .
2016 5714 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu.
2016 5715 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/233/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów.
2016 5716 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2016 5717 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5718 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2016 5719 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5720 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2016 5721 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 151/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5722 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/330/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
2016 5723 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-252-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z późn.zm.
2016 5724 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-253-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Andrychów
2016 5725 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-257-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5726 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
2016 5727 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice
2016 5728 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 5729 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/212/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2016 5730 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Biskupice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 5731 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 788/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5732 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 797/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5733 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XX/284/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 5734 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XX/294/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5735 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/222/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
2016 5736 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
2016 5737 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2016 5738 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 5739 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXIII/156/2012 z dnia 25 października 2012r., w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 5740 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2016 5741 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 5742 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2016 5743 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2016 5744 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5745 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 5746 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 78/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5747 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 204/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 78/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5748 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 80/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5749 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 205/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 80/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5750 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 101/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 5751 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 202/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 101/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5752 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 183/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5753 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 203/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 183/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5754 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/191/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.
2016 5755 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gmniny Korzenna na rok 2016.
2016 5756 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 5757 2016-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice, przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r.
2016 5758 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2016 5759 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5760 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 5761 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 5762 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr LIII/1031/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 5763 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2016 5764 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI.224.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5765 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI.227.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5766 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/319/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 5767 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/323/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin.
2016 5768 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-154-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/141/2016 dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa „Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Sułoszowej”
2016 5769 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-146-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
2016 5770 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-151-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 5771 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wielmoża
2016 5772 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 5773 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 5774 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XVIII/136/16 z 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5775 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XVIII/137/16 z 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5776 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/106/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5777 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 5778 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/268/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liszki
2016 5779 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka w roku 2016”
2016 5780 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 5781 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego
2016 5782 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5783 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr 97/95/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 5784 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr 99/102/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 5785 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr 100/103/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 5786 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia w 2009 roku
2016 5787 2016-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039
2016 5788 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/258/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 5789 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
2016 5790 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 5791 2016-10-12 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-45(4)/2016/188/XIB/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2016 5792 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 5793 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2016 5794 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok
2016 5795 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.132.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Murowana
2016 5796 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.134.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej imprez niemających charakteru masowej imprezy ”
2016 5797 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV.142.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5798 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Warsztatów Terapii Zajęciowej
2016 5799 2016-10-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 5800 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na 2016 rok
2016 5801 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr 284/XXVI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 5802 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI.295.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5803 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Grodzisko, gmina Zator
2016 5804 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2016 5805 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5806 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/373/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/206/2003 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2003 r.
2016 5807 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/374/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2016 5808 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XX/108/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2016 5809 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 5810 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Krakowskiego instrumentem płatniczym
2016 5811 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 5812 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2016 5813 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji” oraz nadania jej statutu
2016 5814 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 5815 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2016 5816 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/ 2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5817 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr 98/99/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 5818 2016-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 5819 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 5820 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 5821 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 5822 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Budzów
2016 5823 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 5824 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 5825 2016-10-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.150.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2016 5826 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 5827 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Babice z dnia 2 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 5828 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 5829 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Babice
2016 5830 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Babice
2016 5831 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 5832 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5833 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXII.213.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5834 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
2016 5835 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 5836 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr VII/137/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 5837 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 5838 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 5839 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim nr XXII/240/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2016 5840 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.-
2016 5841 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach
2016 5842 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 rok
2016 5843 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 5844 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegocina na 2016 rok.
2016 5845 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie–Prawo energetyczne
2016 5846 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia z dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.
2016 5847 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/218/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 622, 623, 624 w Gostwicy, 335/7 (po podziale działki 335/8 i 335/9) w Podegrodziu
2016 5848 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/217/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek nr 334/2, 334/7, 339/4 położonych w Podegrodziu, nr 86/3 położonej w Podrzeczu, nr 362/3, 362/4, 644/4 położonych w Stadłach.
2016 5849 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2016 5850 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 rok
2016 5851 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie „Karpielówka Dolna”, w południowo wschodniej części wsi
2016 5852 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 5853 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX.160.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański
2016 5854 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX.161.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2016 5855 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 5856 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr 802/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5857 2016-10-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2016 5858 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty oraz nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach
2016 5859 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 5860 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2016 5861 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/310/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 5862 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r. o zmianie uchwały ustalającej strefę płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 5863 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2016r. o zmianie Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i nadania statutu temu Zespołowi.
2016 5864 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Raciechowice do kategorii dróg gminnych
2016 5865 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wody rzeki Krzyworzeka
2016 5866 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały NR IX/64/2015 dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5867 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach
2016 5868 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 października 2016r. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/96 Rady Gminy w Bobowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Bobowa.
2016 5869 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 5870 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXX / 237 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Szerzyny
2016 5871 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2016 5872 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/293/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 5873 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/295/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
2016 5874 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/296/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Trzebinia.
2016 5875 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/297/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Trzebińskiego Centrum Administracyjnego w Trzebini
2016 5876 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XXXII/274/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
2016 5877 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 5878 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIX.166.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Maków Podhalański
2016 5879 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 5880 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2016 5881 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie
2016 5882 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 5883 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2016 5884 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 335/40/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5885 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 337/40/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5886 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 339/40/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5887 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 341/40/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5888 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 343/40/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5889 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 346/41/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5890 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 348/41/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5891 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 351/41/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5892 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 372/42/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5893 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 374/42/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5894 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5895 2016-10-18 Porozumienie Porozumienie Nr 33.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5896 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 16/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2016.
2016 5897 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016.
2016 5898 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 5899 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 5900 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 5901 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 5902 2016-10-18 Informacja Informacja Nr OKR-4110-17(10)/2016/215/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego MPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2016 5903 2016-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce - w części
2016 5904 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5905 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 5906 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 5907 2016-10-19 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 września 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 5908 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów .
2016 5909 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 5910 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr LIII/1042/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27.
2016 5911 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr LIII/1044/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.
2016 5912 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 5913 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 5914 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 5915 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1955/4, 1952/10 w Lipinkach, część działek Nr 1475/2, 1475/3, 1475/4 w Lipinkach, część działek Nr 426/2, 428/1 i działka Nr 427/2 w Krygu, działka Nr 76/29 w Krygu, część działki Nr 108/1 w Wójtowej, część działki Nr 1076/1 i działka Nr 1079/1 w Krygu, część działki Nr 1109/17 w Wójtowej
2016 5916 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działki Nr 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 102/2 i część działek Nr 2, 3, 8, 102/12, 102/13, 103/11, 304, 104, 93
2016 5917 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Grybów
2016 5918 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 5919 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 5920 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 5921 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 5922 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 13 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bolesławiu" na bazie istniejącego „Gminego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bolesławiu” oraz nadania jej statutu.
2016 5923 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr 809/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5924 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5925 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2016 5926 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5927 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr LIV/1123/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 5928 2016-10-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-32(8)/2016/3679/XI/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2016r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2016 5929 2016-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 17 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim przeprowadzonych w dniu 16 października 2016 r.
2016 5930 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2016 5931 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/54/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zielonki
2016 5932 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/56/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5933 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/57/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 5934 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 5935 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/310/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej
2016 5936 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5937 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2016 5938 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie" oraz nadania jej statutu
2016 5939 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/338/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok.
2016 5940 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 5941 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.163.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Maków Podhalański
2016 5942 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5943 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2016 5944 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 5945 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 11.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5946 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 93/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 5947 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 94/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2016 5948 2016-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2016 5949 2016-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2016 5950 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.156.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5951 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5952 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/58/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 5953 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów
2016 5954 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk dla obszaru „Chyżne-15”
2016 5955 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka dla obszarów „Jabłonka-85” i „Jabłonka-86”
2016 5956 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru „Zubrzyca Górna-54”
2016 5957 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XL/408/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 5958 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 października 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 5959 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5960 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica
2016 5961 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/227/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów
2016 5962 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniusza i ustalenia ich przebiegu
2016 5963 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 5964 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia
2016 5965 2016-10-25 Komunikat Komunikat Nr 24/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 5966 2016-10-25 Komunikat Komunikat Nr 25/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 5967 2016-10-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 7 października 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2016 5968 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2016 5969 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 5970 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany statutu SG ZOZ w Chełmku
2016 5971 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania aktywów trwałych SGZOZ w Chełmku.
2016 5972 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 5973 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 października 2016r. do porozumienia z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego począwszy od 1 września 2016 roku
2016 5974 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5975 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5976 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brniu.
2016 5977 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 5978 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 5979 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5980 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 10 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 5981 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 października 2016r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 5982 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Igołomi-Wawrzeńczycach
2016 5983 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5984 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 5985 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 5986 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 5987 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 5988 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 LIPCA 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca
2016 5989 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 5990 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 października 2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2020
2016 5991 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 października 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 5992 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojwi sportu
2016 5993 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/265/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr VII/42/99 z dnia 10 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla gimnazjów w Gminie Oświęcim.
2016 5994 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XV/116/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli.
2016 5995 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XXXVII/286/09 z dnia 07 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2016 5996 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/268/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały NR VIII/70/15z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2016 5997 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/273/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 5998 2016-10-26 Komunikat Komunikat Nr 26/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 5999 2016-10-26 Komunikat Komunikat Nr 27/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 6000 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/136/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6001 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Nawojowa
2016 6002 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 6003 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6004 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/204/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6005 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 251/108/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6006 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 6007 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/1096/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera II”
2016 6008 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/1097/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj - Lubostroń”
2016 6009 2016-10-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
2016 6010 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 6011 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 96/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 rok
2016 6012 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 244/106/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6013 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 6014 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2016 6015 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/234/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 6016 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6017 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 października 2016r. w sprawie: ustalenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szaflary, położonych przy drogach, których zarządcą jest Gmina Szaflary oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 6018 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6019 2016-10-27 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-4/16 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Trzciana
2016 6020 2016-10-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 6021 2016-10-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 26 października 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego
2016 6022 2016-10-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 26 października 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego
2016 6023 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXII/152/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 6024 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasady obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia służebnościami gruntowymi.
2016 6025 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2016 6026 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 6027 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2016 6028 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6029 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 6030 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6031 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 6032 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)166)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2016 6033 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)174)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 6034 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)175)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2016 6035 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXII)171)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6036 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 6037 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2016 6038 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2016 6039 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.
2016 6040 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
2016 6041 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/119 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 6042 2016-10-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6043 2016-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2016 6044 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 6045 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 6046 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw
2016 6047 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 6048 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
2016 6049 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 6050 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 6051 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 6052 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2017 roku
2016 6053 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 6054 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/195/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2016 6055 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6056 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 6057 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6058 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6059 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2016 6060 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 6061 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/151/16 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach do obowiązujących przepisów prawa poprzez zmianę uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2016 6062 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/154/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 6063 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.189.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6064 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.190.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
2016 6065 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.193.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 6066 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 28 grudnia 2015 rok.
2016 6067 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 6068 2016-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2016r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2016 6069 2016-10-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana
2016 6070 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr LV/1127/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.