Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 4733 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XII.85.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 4734 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 4735 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 4736 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 4737 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VIII)52)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 4738 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/41/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4739 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 4740 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4741 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4742 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 4743 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 4744 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Bobowa
2015 4745 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4746 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4747 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 4748 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 28"
2015 4749 2015-08-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2015 4750 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niedźwiedź na lata 2015-2020
2015 4751 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr 92/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin
2015 4752 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr 93/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowisku gminnym w Szczucinie
2015 4753 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2015 4754 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XI/164/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 921
2015 4755 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW)”
2015 4756 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 4757 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 4758 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4759 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr 231/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4760 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII-114-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 4761 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr 74/X/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok
2015 4762 2015-08-04 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2015 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Lisia Góra w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4763 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr 72/X/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 327/XXXVII/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2015 4764 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 418/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2015 4765 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2015 4766 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII.87.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4767 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 4768 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Babicach do Zespołu Szkół w Babicach
2015 4769 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Babice.
2015 4770 2015-08-04 Aneks Aneks Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 sierpnia 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2015 4771 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Proszówkach do Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach
2015 4772 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4773 2015-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2015r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2014 rok
2015 4774 2015-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 31 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 rok
2015 4775 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4776 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2015 4777 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/391/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2015 4778 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r.
2015 4779 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem
2015 4780 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin projektowanego w ramach zadania pn. „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”
2015 4781 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 4782 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4783 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2015 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 4784 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów
2015 4785 2015-08-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2015 4786 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 4787 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/87/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 4788 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2015 4789 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Pisary.
2015 4790 2015-08-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2015r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2014 ROK
2015 4791 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/163/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 4792 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/164/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 4793 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/165/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 4794 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/166/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2015 4795 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/168/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 4796 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/155/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4797 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/289/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr VIII/59/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, w części dotyczącej: § 1 w zakresie słów: „osobom fizycznym”, następujących postanowień Załącznika do Uchwały: - § 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 4 ust. 4, - § 8 ust. 5, - § 9 Część IV – Sposób kontroli dotowanej inwestycji, oraz - pkt 8 Załącznika do „Regulaminu”.
2015 4798 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/290/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr XII/81/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do Uchwały: - § 1 w zakresie słów: „oraz kontroli dotowanej inwestycji”, - § 3 ust. 5 pkt a, - § 4 ust. 4, - § 7 ust. 5, - § 8 Część IV – Sposób kontroli dotowanej inwestycji.
2015 4799 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/292/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – w części dotyczącej postanowień w zakresie poz. G załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały dotyczącej oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego
2015 4800 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/295/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/126/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4801 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/296/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/127/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4802 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/298/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/68/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowień zawartych w poz. H pkt 2 załącznika do uchwały oraz w zakresie postanowień zawartych w poz. K.
2015 4803 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr KI-411/299/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 4804 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr 86/44/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 4805 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały VII/62/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 07 maja 2015 roku
2015 4806 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 4807 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/291/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka, w części dotyczącej poz. H Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów: „Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji prowadzę działalność gospodarczą: Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, lokal gastronomiczny, handel-usługi, itp.)”.
2015 4808 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/293/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i terminowo przekazanej do kasy Urzędu Gminy Szaflary lub na jej rachunek” i § 6 uchwały.
2015 4809 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/294/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr X/61/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały w zakresie słów: „i terminowo przekazanej do kasy Urzędu Gminy Szaflary lub na jej rachunek” i § 6 uchwały.
2015 4810 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014-2023, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2015 4811 2015-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zabierzów przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów
2015 4812 2015-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2015 4813 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 4814 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Raciechowice
2015 4815 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 4816 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciechowice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 4817 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciechowice za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4818 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4819 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4820 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4821 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. uchylenia uchwały Nr VI/38/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice, Nr VI/39/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i uchylenia uchwały Nr VI/40/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4822 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 4823 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/105/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4824 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/108/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr IX/100/2015 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4825 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 4826 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 4827 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 roku
2015 4828 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2015 4829 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 4830 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 4831 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4832 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 4833 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr IX-57/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 4834 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 4835 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/115/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Plus”
2015 4836 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.99.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Limanowa jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.
2015 4837 2015-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia obejmującego miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2015 4838 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 4839 2015-08-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pcim
2015 4840 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/147/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych
2015 4841 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miechów oraz trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 4842 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 4843 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
2015 4844 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie w sprawie zmiany w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
2015 4845 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/108/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 4846 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4847 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia
2015 4848 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/116/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Trzebini oraz w Raj-Med Sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4849 2015-08-11 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 29 czerwca 2015r. do porozumienia z dnia 5.03.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2015 4850 2015-08-11 Aneks Aneks Nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. do Porozumienia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 4851 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr XIII.96.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 4852 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2015 Wójta Gminy Tomice z dnia 20 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2014 rok
2015 4853 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2014 rok
2015 4854 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 marca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2014 rok (stan na 31 grudnia 2014 roku)
2015 4855 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2015r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2014 ROK
2015 4856 2015-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/111/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie : wysokości opłat za wykup miejsca w niszy urnowej w ścianie na pochówki urn na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Luzara w Trzebini.
2015 4857 2015-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.27.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXI/340/15 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, w części tj. w zakresie pkt 44, rozdz. IV załącznika nr 3 przedmiotowej uchwały
2015 4858 2015-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.26.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne - w części tj. w zakresie: 1. § 3 ust. 1 pkt 2) lit. c); 2. § 3 ust. 1 pkt 3); 3. § 3 ust. 2 pkt 3); 4. § 3 ust. 9; 5. § 3 ust. 10; 6. § 3 ust. 11; 7. § 4 ust. 2; 8. § 4 ust. 4 pkt 1) lit.b); 9. § 4 ust. 5 pkt 1) i pkt 2) 10. § 4 ust. 9; 11. § 4 ust. 10; 12. § 4 ust. 11; 13. § 5 ust. 4; 14. § 5 ust. 5; 15. § 5 ust. 6 16. § 5 ust. 7; 17. § 6 ust. 2 w zakresie słów: „ w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy pracy)”; 18. § 6 ust. 5; 19. § 6 ust. 6; 20. § 6 ust. 7; 21. § 7 ust. 4; 22. § 7 ust. 5; 23. § 7 ust. 6; 24. § 7 ust. 7; 25. § 7 ust. 10; 26. § 8 ust. 5; 27. § 8 ust. 7; 28. § 8 ust. 8; 29. § 8 ust. 9 w zakresie słów: „lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami”; 30. § 8 ust. 13 31. § 9 ust. 2; 32. § 9 ust. 5; 33. § 9 ust. 14 pkt 1 lit c) w zakresie ostatniej cyfry „2”; 34. § 9 ust. 17; 35. § 10 ust. 3 lit. j); 36. § 11.
2015 4859 2015-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 4860 2015-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 4861 2015-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 4862 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr 50/66/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.
2015 4863 2015-08-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 4864 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Pcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014
2015 4865 2015-08-13 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2015r. opisowa z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2014 r.
2015 4866 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/109/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie o zmianie Uchwały Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Nr IV/33/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr VIII/87/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Nr IV/33/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4867 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 4868 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr 239/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4869 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2015 4870 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4871 2015-08-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2015 4872 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 marca 2015r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU
2015 4873 2015-08-14 Uchwała Uchwała Nr 45/23/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2014 rok
2015 4874 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów
2015 4875 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kamionka Wielka
2015 4876 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2015 4877 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa
2015 4878 2015-08-14 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego; Starosty Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 4879 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4880 2015-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.28.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXI/353/15 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”, w części tj. w zakresie § 6 ust. 2 załącznika do przedmiotowej uchwały
2015 4881 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 4882 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2015 4883 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Liszki
2015 4884 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 4885 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 4886 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 4887 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności.
2015 4888 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie :zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 4889 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4890 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/155/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Chełmiec pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2015 4891 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/156/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/657/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Chełmiec oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania wieloletniego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2015 4892 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/157/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4893 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/158/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.
2015 4894 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/159/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 4895 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/160/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2015 4896 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/162/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rdziostowie
2015 4897 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 rok
2015 4898 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 47.2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego
2015 4899 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/137/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 4900 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/139/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec – część wsi Świniarsko (Świniarsko B).
2015 4901 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/140/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4902 2015-08-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WZP-RPS.843.4.2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019
2015 4903 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/141/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2015 4904 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/142/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4905 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/143/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2015 4906 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/144/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec - część wsi Świniarsko („Świniarsko A”)
2015 4907 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/145/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2015 4908 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/146/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4909 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/147/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2015 4910 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/148/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2015 4911 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/149/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 4912 2015-08-19 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-3/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Radłowie
2015 4913 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 78/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
2015 4914 2015-08-19 Informacja Informacja Nr OKA-4210-38(7)/2015/1883/XI/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach
2015 4915 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 790/14 w Siedliskach
2015 4916 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/82/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 4917 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r.
2015 4918 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr RF 18/15 Burmistrza Bobowej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2014 rok
2015 4919 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX.104.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4920 2015-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 16/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 sierpnia 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 4921 2015-08-19 Komunikat Komunikat Nr 24/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 4922 2015-08-19 Komunikat Komunikat Nr 25/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 4923 2015-08-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Wilamowice i Gminą Brzeszcze w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych
2015 4924 2015-08-19 Protokół Protokół Nr 1 Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Brzeszczach z dnia 10 sierpnia 2015r. Protokół ustalenia wyników referendum gminnego w sprawie dalszego istnienia Straży Miejskiej w Brzeszczach z dnia 10 sierpnia 2015 r.
2015 4925 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno
2015 4926 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/99/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno.
2015 4927 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/101/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4928 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2015 4929 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zapisów uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 4930 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/77/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 4931 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zapisów uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 4932 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kościelisko na lata 2015-2020
2015 4933 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy
2015 4934 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty miejscowej
2015 4935 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 4936 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kościelisko
2015 4937 2015-08-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 4938 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 244/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4939 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 247/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4940 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2015 4941 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.
2015 4942 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 4943 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim
2015 4944 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2015 4945 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017.
2015 4946 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/412/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2015 4947 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4948 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łącko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4949 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 63/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4950 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4951 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XII.95.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2015 4952 2015-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-4/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie
2015 4953 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 4954 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach.
2015 4955 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radłowie
2015 4956 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok
2015 4957 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4958 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 4959 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 4960 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 4961 2015-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeszcze za 2014 rok
2015 4962 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4963 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 4964 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Łużna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4965 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4966 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4967 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4968 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4969 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 4970 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4971 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 4972 2015-08-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4973 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, rozchodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 4974 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/319/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/68/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „ i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Laskowa”
2015 4975 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/320/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/61/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej następujących postanowień załącznika do uchwały: - klauzuli zawartej na wstępie załącznika o treści „Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji”, - oświadczenia zawartego w pozycji E.1 załącznika o zagospodarowywaniu na terenie nieruchomości odpadów zielonych poprzez kompostowanie
2015 4976 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/321/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 69/IX/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w części objętej postanowieniem § 3 ust. 2 i 3 uchwały
2015 4977 2015-08-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krakowskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie mozliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krakowskiego
2015 4978 2015-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XI/115/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Stautu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im.Michaliny Ćwiżewiczowej
2015 4979 2015-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XI/114/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy - Groniu .
2015 4980 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Bolesław” i „Zasłużony dla Gminy Bolesław”
2015 4981 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 4982 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2015 4983 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 r.
2015 4984 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 4985 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2015 4986 2015-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 4987 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 4988 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2015 4989 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4990 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 4991 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 4992 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2015 Nr IV/18/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
2015 4993 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2015 roku
2015 4994 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 4995 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Korzenna oraz zasad jego używania
2015 4996 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/376/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2015 4997 2015-08-26 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-11(13)/2015/23050/II/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła EKSPLOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
2015 4998 2015-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
2015 4999 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 5000 2015-08-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w miejscowości Gorzeń Dolny, gmina Wadowice, powiat wadowicki
2015 5001 2015-08-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2015 5002 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2015 5003 2015-08-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Wadowice zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Mateusz Klinowski - Burmistrz
2015 5004 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr 251/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5005 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 5006 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr 37/72/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5007 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr 39/82/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5008 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr 40/87/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5009 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 5010 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 5011 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5012 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tylmanowa
2015 5013 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013r., poz. 2328
2015 5014 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 5015 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 5016 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5017 2015-08-27 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-24(7)/2015/224/XA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2015 5018 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/196/02 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 11 luty 2002 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
2015 5019 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 86/11/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5020 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 42/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5021 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 45/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5022 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 49/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5023 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 51/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5024 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 53/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5025 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 55/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5026 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 57/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5027 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 59/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5028 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 65/9/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5029 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 71/9/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5030 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 75/9/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5031 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 77/9/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5032 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr 81/11/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5033 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016
2015 5034 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/96/08 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy „NADZIEJA” Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2015 5035 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2015 5036 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2015 – 2020
2015 5037 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 5038 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 5039 2015-08-28 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-4/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie
2015 5040 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach oraz nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior – Wigor” w Kętach
2015 5041 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5042 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 5043 2015-08-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Tomice